Úvod / Návody / Vybrané zmeny v odvodoch od januára 2013 – zamestnávanie dohodárov
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Vybrané zmeny v odvodoch od januára 2013 – zamestnávanie dohodárov

Rozsiahle novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení priniesli zmeny najmä v odvodoch za zamestnancov zamestnaných mimo pracovného pomeru – dohodárov.  Od roku 2013 sa za takýchto zamestnancov odvádzajú odvody nielen na garančné a úrazové poistenie, tak ako to bolo doteraz, ale v závislosti od typu zamestnanca aj do ostatných fondov, vrátane zdravotného poistenia.

Prehľad odvodov poistenia pri jednotlivých typoch dohôd

Zamestnanci s nárokom na pravidelný príjem

GP

ÚP

NP

SP

IP

PvN

RFS

ZP

Dohoda o pracovnej činnosti

x

x

x

x

x

x

x

x

Dohoda o vykonaní práce

x

x

x

x

x

x

x

x

Dohoda o brigádnickej práci študentov bez výnimky z platenia dôchodkového poistenia (I+SP+RFS)

x

x

 

x

x

 

x

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov – s výnimkou z dôchodkového poistenia (IP+SP+RFS)

x

x

 

   

 

   

 

 Zamestnanci s nepravidelným príjmom

GP

ÚP

NP

SP

IP

PvN

RFS

ZP

Dohoda o pracovnej činnosti

x

x

 

x

x

 

x

x

Dohoda o vykonaní práce

x

x

 

x

x

 

x

x

Dohoda o brigádnickej práci študentov bez výnimky z platenia dôchodkového poistenia (I+SP+RFS)

x

x

 

x

x

 

x

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov – s výnimkou z dôchodkového poistenia (IP+SP+RFS)

x

x

 

   

 

   

 

Pri dôchodcoch zamestnaných na dohodu sa uplatňujú výnimky z platenia nemocenského, invalidného  poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia

 • Invalidné poistenie sa neplatí za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek,
 • Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek,
 • Povinné nemocenské poistenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,
 • Z príjmov pre účely zdravotného poistenia sú vyňaté príjmy z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku ak dovŕšili dôchodkový vek alebo poberateľov invalidného výsluhového dôchodku.

zdroj:  www.socpoist.sk , www.vszp.sk

Ako na to v Money S3

Ak zamestnávate dohodárov, pre každý typ zamestnanca  vytvorte samostatný pracovný pomer. Vytvorený pracovný pomer priraďte zamestnancovi  v menu Réžia/Zamestnanci/Karta zamestnanca.

[div class=warning] NEZABUDNITE! Do 31.januára 2013 je potrebné nanovo prihlásiť do Sociálnej poisťovne  dohodárov, ktorí sú u Vás zamestnaní na základe dohôd uzatvorených do 31.12.2012.

PRÍKLAD: Zamestnanec uzatvoril v roku 2012  dohodu o vykonaní práce . Dohoda trvá aj v roku 2013. Takéhoto zamestnanca je nutné do 31.01.2013 prihlásiť do Sociálnej poisťovne na platenie nemocenského a dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

 Ako na to v Money S3

 1. Vytvorte nový pracovný pomer s typom zamestnanca – „Dohoda o vyk. práce“ a  nastavte, ktoré typy poistenia bude pri tomto pracovnom pomere odvádzať zamestnanec a zamestnávateľ.
 2. Na karte zamestnanca pridajte nové obdobie platnosti údajov Január 2013 a nastavte nový pracovný pomer.
 3. V karte Réžia/Zamestnanci/Sociálne poistenie/Registračný list vytvorte registračný list Prihláška

Dátum vzniku poistenia nastavte na 1.1.2013.

Ďalšie novinky pri zamestnávaní dohodárov

 • Od nového roka sa dohodári považujú za zamestnancov aj z pohľadu platenia zdravotného poistenia (okrem výnimiek v prípade študentov a dôchodcov) , preto je potrebné prihlásiť ich do príslušnej zdravotnej poisťovne, na dni počas ktorých vykonávajú prácu, resp. na posledný deň mesiaca, pred dátumom výplaty príjmu.  (viac informácií o postupe prihlasovania/odhlasovania dohodárov do zdravotnej poisťovne nájdete napr. http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/novinky-od-01-01.2013/).
 • Ak zamestnávate zamestnancov na dohodu s nepravidelným príjmom. Vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne  a poistné sa u tých zamestnancov stanovuje až po skončení dohody a príjmy sa rozpočítavajú na celé obdobie trvania dohody. Výplata príjmov počas trvania dohody sa neuvádza vo výkaze o nepravidelných príjmoch a nerozpočítava sa. Tzn. pri výplatách počas trvania dohody odporúčame priradiť zamestnancovi pracovný pomer, v ktorom nie sú zapnuté odvody za zamestnanca a zamestnávateľa do sociálnej poisťovne.

Špecifiká zamestnávania študentov

Od januára 2013 sa aj na študentov zamestnaných na dohodu o brigádnickej činnosti študentov vzťahuje povinnosť platiť dôchodkové poistenie. Na rozdiel od iných typov zamestnancov však môžu využiť možnosť z jednej dohody o brigádnickej činnosti študentov toto poistenie

 • neplatiť  vôbec – v prípade, ak výška ich príjmu  z dohody nepresiahne 66 EUR (pri veku zamestnanca do 18 rokov) alebo 155 EUR (pri veku zamestnanca nad 18 rokov)
 • platiť zo zníženého vymeriavacieho základu – ak výška ich príjmu z dohody presiahne sumu 66 EUR, resp. 155 EUR, platia dôchodkové poistenie iba zo sumy, ktorá prevyšuje stanovený limit.

Výnimku z platenia poistného si môže študent uplatniť iba z jednej dohody a len u jedného zamestnávateľa.  Tlačivo, na ktorom si študent určuje dohodu, z ktorej nebude platiť poistné si môžete stiahnuť tu.

Sociálna poisťovňa vyžaduje špeciálny režim pri evidencii študentov uplatňujúcich si výnimku z platenia poistného. V mesiacoch, v ktorých ich príjem prevýšil sumu limitu (66, resp. 155 EUR) musia byť v registri poistencov evidovaní ako zamestnanci, ktorí platia dôchodkové poistenie a v mesiacoch, v ktorých ich príjem nedosiahol stanovený limit budú evidovaní ako zamestnanci bez platenia poisteného.

V závislosti od výšky príjmu je teda potrebné študentov s výnimkou prihlasovať a odhlasovať z platenia dôchodkového poistenia formou registračného listu Prihláška / Odhláška.

PRÍKLAD: Zamestnanec uzatvoril dohodu o brigádnickej činnosti študenta od 1.1.2013 do 31.5.2013 a uplatnil si výnimku na platenie dôchodkového poistenia. Vo februári jeho príjem prekročil limit stanovený zákonom pre platenie dôchodkového poistenia.  V apríli jeho príjem klesol pod stanovený limit. V máji rovnako jeho príjem nepresiahol stanovený limit.

Ako na to v Money S3

1. Prihláška zamestnanca pri vzniku dohody

Pri vzniku dohody vyberte  pre zamestnanca pracovný pomer s typom zamestnanca „dohoda o brig. činnosti študenta – neplatí DP“  a zapnutou výnimkou z platenia dôchodkového poistenia a vytvorte registračný list Prihláška  (Réžia/Zamestnanci/Sociálne poistenie/Registračný list FO).

Nastavenie pracovného pomeru

Prihláška zamestnanca

2. Prihláška zamestnanca pri prekročení limitu na platenie dôchodkového poistenia

Vo februári zamestnanec dosiahol príjem 165 EUR a teda presiahol povolený limit – je potrebné prihlásiť ho na platenie dôchodkového poistenia.

POZNÁMKA: Money Vás pri spracovaní mzdy na túto skutočnosť automaticky upozorní.

Na karte zamestnanca pridajte nové obdobie platnosti údajov „Február 2013“ a nastavte zamestnancovi pracovný pomer, pri ktorom sa odvádza dôchodkové poistenie a typom zamestnanca „ dohoda o brig. činnosti študenta – oslobodené od DP do limitu“.

3. Odhláška z platenia dôchodkového poistenia

V apríli dosiahol príjem zamestnanca  140 EUR, a teda nebol dosiahnutý  zákonný limit pre odvod dôchodkového poistenia. Je preto potrebné zamestnanca odhlásiť z platenia dôchodkového poistenia.

Na karte zamestnanca (Réžia / Zamestnanci) pridajte nové obdobie platnosti údajov Apríl 2013. Zmeňte pracovný pomer zamestnanca – vyberte pracovný pomer, na ktorom je vypnutý odvod dôchodkového poistenia a typ zamestnanca je „doh. o brig. práci študentov – neplatí DP“ (viď obr. 1).

Vytvorte registračný list „Odhláška“:

 • Odhlasuje sa predchádzajúci pracovný pomer, kde bolo uvedené platenie dôchodkového poistenia, vyberte preto Typ zamestnanca  „doh. o brig. práci študentov – oslobodené od DP do limitu“
 • V dátume vzniku právneho vzťahu uveďte dátum vzniku dohody (1.1.2013)
 • V dátume zániku poistenia uveďte posledný deň predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa platilo dôchodkové poistenie (31.03.2013)

4. Odhláška pri zániku pracovného vzťahu

31.5. 2013 zamestnancovi skončil pracovný pomer . Vytvorte registračný list „Odhláška“:

 • Odhlasujete zamestnanca z registra poistencov  v závislosti od aktuálneho stavu platenia poistného na dôchodkové poistenie. Ak sa poistenie neplatí vyberte typ zamestnanca „doh. o brig. práci študentov – neplatí DP“(program tento typ ponúkne automaticky).

Ak ide o zamestnanca, ktorý dôchodkové poistenie platí, pre účely  registrácie ide o rovnaký typ pracovného pomeru, ako by nemal u zamestnávateľa žiadnu výnimku z platenia poistného -  vyberte preto typ zamestnanca „ dohoda o brigádnickej práci študentov“. 

Nastavenie typu zamestnanca pri dohode o brigádnickej činnosti študenta, pri ktorej sa dôchodkové poistenie platí.

Nastavenie typu zamestnanca pri odhlasovaní pri ukončení pracovného pomeru študenta, za ktorého sa dôchodkové poistenie neplatí.

Pri odhláške pri ukončení pracovného pomeru nepoužívajte „typ zamestanca doh. o brig. práci študentov – oslobodené od DP do limitu“. Tento typ zamestnanca sa v registračných listoch  využíva iba pre prihlasovanie a odhlasovanie študenta na/z platenia dôchodkového poistenia.

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia