Vlastnosti programu na daňové tlačivá

Hlavné výhody a vlastnosti programu na daňové tlačivá

Hlavné výhody

Pohodlné vyplňovanie v prostredí originálnych formulárov

Údaje sú zadávané do obrazovkových šablón, ktoré verne zobrazujú reálne formuláre. Navyše s kontrolami i automatickými výpočtami, sprievodcami komentujúcimi jednotlivé kroky, kontextovou pomocou k programu i k jednotlivým vyplňovaným formulárom.

Elektronické podávanie dokumentov

Program umožňuje elektronické podávanie dokumentov na portáli finančnej správy SR a priamo cez aplikáciu eDANE (obsahuje exportné/importné filtre pre všetky najnovšie priznania, ktoré je možné elektronicky podať) a je pripravený pre zabezpečenie dokumentov elektronickým podpisom. Viac informácií tu

Výpočty záloh a preddavkov

Program vypočíta preddavkové a zálohové platby pre daňovníkov s prehľadným platobným kalendárom.

Zobrazovanie priebežných údajov

Tzv. sledovače zobrazujú v jednotlivých priznaniach daňový základ a vypočítanú daňovú povinnosť po každej zmene údajov v príslušnom priznaní. Možnosť pridať vlastné sledovače, kde vidíte ako zmena na jednom riadku ovplyvňuje zmenu na iných riadkoch, ktoré môžu byť napr. na inej strane a tak sa nemusíte medzi stranami presúvať.

Rozpisové (sumárne) stránky

Ľubovoľné pole vo formulároch je možné doplniť rozpisovou prílohou s automatickým prenosom sumárnych výsledkov rozpisu.

Jazykové verzie

Niektoré formuláre umožňujú ich zobrazenie a tlač v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Vytváranie dokumentov ich odvodením z iných

Napr. vytvorenie opravného alebo dodatočného daňového priznania z už vytvoreného riadneho priznania alebo Príkaz na úhradu vytvorený priamo z Daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Aktívne prepojenie formulárov

Formuláre vzniknuté odvodením z iných sú trvale prepojené so svojími zdrojmi. Zmeny v pôvodnom formulári vyvolajú ponuku na premietnutie zmenených údajov do prehľadov.

Automatizované prepojenie s Money S3

Pre plnenie údajov do základných účtovných výkazov a daňových priznaní priamo z dát Money S3. Viac v dokumentácii tu.

Kartotéka klientov

Evidencia daňovníkov fyzických i právnických osôb a k nim jednotlivé kontaktné osoby, bankové účty, spracované dokumenty, vrátane správy skenovaných dokumentov.

Kartotéka vozidiel

Program umožňuje evidenciu väčšieho množstva vozidiel. Na základe zadaných údajov o vozidlách vie na pár kliknutí myšou vytvoriť automaticky kompletné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel príp. potrebné prílohy a prehľadové zostavy pre jednotlivé úrady.

Viacstupňové triedenie

Možnosti kombinácií viacnásobného triedenia a filtrovania. Možnosť zobraziť len určité druhy daní, len určené zdaňovacie obdobia, len určité dokumenty, atď.

Hlavné podporované formuláre

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (aj anglicky a nemecky)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky)
 • Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky, s možnosťou importu z Excelu)
 • Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky, s možnosťou importu z Excelu)
 • Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (s automatickým vygenerovaním z databázy vozidiel)
 • Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 • Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (aj anglicky a nemecky)
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (aj anglicky a nemecky)
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave PÚ
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát pre neziskové organizácie
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky pre neziskové organizácie
 • Poznámky k účtovnej závierke pre neziskové organizácie
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave JÚ
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch pre neziskové organizácie
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11
 • Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) (s možnosťou importu z Excelu)
 • Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) (s možnosťou importu z Excelu)
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
 • Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, DPH a daň z poistenia
 • Žiadosť o registráciu k dani z pridanej hodnoty pre tuzemské osoby
 • Žiadosť o registráciu k dani z pridanej hodnoty pre zahraničné osoby
 • Prihláška k registrácii FO
 • Prihláška k registrácii PO
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Spotrebná daň z elektriny

* Všetky daňové priznania majú svoj archív od r. 2001, aktuálne tlačivá sú tučným písmom

** Formuláre podporujúce XSD šablóny FR SR je možné importovať vo formáte XML do TaxEditu