Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Daňové priznanie za rok 2023: kto ho musí podať, v akej lehote, akým spôsobom a na akom formulári
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Daňové priznanie za rok 2023: kto ho musí podať, v akej lehote, akým spôsobom a na akom formulári

Daňové priznanie za rok 2023: kto ho musí podať, v akej lehote, akým spôsobom a na akom formulári
Norbert Seneši
18. 01. 2024
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se5
Daňové priznanie za rok 2023: kto ho musí podať, v akej lehote, akým spôsobom a na akom formulári

Obsah

  V tomto článku sa dozviete praktické informácie týkajúce sa daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023, ktoré sa budú podávať v roku 2024.

  Kedy má fyzická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023

  Fyzická osoba je povinná za rok 2023 podať daňové priznanie, ak za rok 2023 dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce 2 461,41 eura (z tohto pravidla existuje niekoľko výnimiek, o ktorých píšeme nižšie). Fyzická osoba je povinná za rok 2023 podať daňové priznanie aj vtedy, ak jej zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 eura, ale vykazuje daňovú stratu, čo môže byť prípad samostatne zárobkovo činných osôb.

  Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník (bez ohľadu na výšku príjmov), ak má len:

  • príjmy zo zamestnania plynúce zo zdrojov na území Slovenska od zamestnávateľa, ktorý bol platiteľom dane a zrážal mu z týchto príjmov preddavky na daň z príjmov a zamestnanec do 15. februára 2024 požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a predložil mu v tomto termíne potrebné doklady od všetkých zamestnávateľov alebo
  • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a rozhodne sa (pri príjmoch, ktoré to umožňujú), že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň z príjmov alebo
  • príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenska, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo
  • príjmy zo zamestnania plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
  • príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené.

  Kedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023

  U právnických osôb toľko výnimiek ako v prípade fyzických osôb, kedy nemusia podať daňové priznanie, neexistuje. Vo všeobecnosti platí, že daňové priznanie za rok 2023 je povinná podať každá právnická osoba okrem ďalej uvedených výnimiek.

  Právnická osoba nemusí podať daňové priznanie po splnení týchto podmienok:

  • Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie podľa 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
  • Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy oslobodené od dane v podobe členských príspevkov podľa stanov.
  • Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane.
  • Daňovníci nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy oslobodené od dane v podobe výnosov z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevkov plynúcich registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.

  Pokiaľ ide teda o obchodné spoločnosti, tak každá z nich musí daňové priznanie podať bez ohľadu na to, či nejaké príjmy v roku 2023 dosiahla, alebo nie.

  Za aké obdobie sa podáva daňové priznanie za rok 2023

  Daňové priznanie sa podáva za tzv. „zdaňovacie obdobie“. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy obdobie kalendárneho roka, teda obdobie od 1. januára do 31. decembra. Preto ak fyzická osoba podáva daňové priznanie, podáva ho za celý predchádzajúci kalendárny rok.

  Právnická osoba môže mať zdaňovacie obdobie kalendárny alebo hospodársky rok, v závislosti od toho, aké je jej účtovné obdobie. Hospodársky rok je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom a musí sa začínať v prvý deň kalendárneho mesiaca (napríklad obdobie od 1. júla do 30. júna).

  Do kedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2023

  Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Uvedené znamená, že ak má daňovník zdaňovacie obdobie kalendárny rok, tak je povinný daňové priznanie za rok 2023 podať do 31. marca 2024. Podľa daňového poriadku však platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Vzhľadom na to, že 31. marec 2024 pripadá na nedeľu a 1. apríl 2024 je sviatkom, tak za rok 2023 je potrebné daňové priznanie podať do 2. apríla 2024.

  Riadnu lehotu na podanie daňového priznania je možné si predĺžiť:

  • Najviac o tri kalendárne mesiace si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť každá fyzická osoba a právnická osoba. Posledným dňom na podanie daňového priznania v predĺženej lehote môže byť júl 2024, keďže 30. jún 2024 pripadá na nedeľu.
  • Najviac o šesť kalendárnych mesiacov si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť len tá fyzická osoba a právnická osoba, ktorej súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (napríklad ste pracovali v zahraničí). Posledným dňom na podanie daňového priznania v takto predĺženej lehote môže byť september 2024.

  Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné na príslušnom formulári oznámiť daňovému úradu najneskôr do uplynutia riadnej lehoty, teda najneskôr do 2. apríla 2024.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako a na akom tlačive podať daňové priznanie za rok 2023

  Fyzické osoby podávajú daňové priznanie na formulári:

  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A), ak mali za rok 2023 len príjmy zo závislej činnosti (teda len príjmy zo zamestnania na pracovnú zmluvu, dohodu a podobne),
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B), ak mali za rok 2023 iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku, ostatné príjmy), prípadne aj kombináciu príjmov zo závislej činnosti s akýmikoľvek inými druhmi príjmov.

  Právnické osoby používajú jednotný formulár daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

  Platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov musia daňové priznanie podať elektronicky. Je možné tak urobiť po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny na portáli www.financnasprava.sk. Všetci ostatní môžu daňové priznanie podať spôsobom, ktorý im vyhovuje, teda buď elektronicky alebo písomne poštou alebo na podateľni daňového úradu. Rovnaké pravidlo sa zároveň uplatňuje aj na podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

  Formuláre daňových priznaní a oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sú k dispozícii na stránke finančnej správy v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe.

  Ako a do kedy zaplatiť daň z príjmov za rok 2023

  Daň z príjmov je potrebné zaplatiť v tej istej lehote, v akej je potrebné podať daňové priznanie. Čiže ak je vašou lehotou na podanie daňového priznania 2. apríl 2024, tak dovtedy musíte daň z príjmov aj zaplatiť. Daň z príjmov je možné uhradiť bezhotovostne prevodom z bankového účtu (za deň platby dane sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu) alebo v hotovosti poštovým poukazom (za deň platby dane sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).

  K správnemu zaplateniu dane z príjmov je nevyhnutné poznať číslo bankového účtu, na ktorý je potrebné daň z príjmov zaplatiť a variabilný symbol, ktorým platbu identifikujete (ten má pre daň z príjmov platenú za rok 2023 hodnotu 1700992023). Neexistuje totižto jeden všeobecný bankový účet daňového úradu. Daňový úrad vedie pre každého daňovníka a pre každú ním platenú daň samostatný bankový účet, na ktorý je potrebné peniaze poslať.

  Číslo bankového účtu daňového úradu má tvar 5XXXXX-8XXXXXXXXX/8180 a skladá sa z:

  • predčíslia účtu označujúceho druh dane,
  • základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt,
  • identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180.
  Druh platenej dane z príjmov Predčíslie účtu
  Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov Slovenska (aj úhrada na základe daňového priznania) 500208
  Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov Slovenska zo zdrojov na území Slovenska 500216
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom na Slovensku 500224
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232

  Základné číslo účtu označujúce daňový subjekt prideľuje daňový úrad spravidla pri registrácii na daň z príjmov. Je možné si ho overiť alebo zistiť na stránke finančnej správy. V prípade, že základné číslo účtu nemáte pridelené a teda nemôžete zaplatiť daň z príjmov, tak vám ho daňový úrad pridelí po podaní daňového priznania. Ak vám v takomto prípade bude oznámenie o pridelení základného čísla účtu doručené až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, tak ste povinný daň z príjmov zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

  Ak teda budete poznať predčíslie účtu označujúce druh dane a základné číslo účtu, môžete si výsledné číslo účtu vo formáte IBAN vygenerovať na stránke Štátnej pokladnice. Zjednodušenie prináša aj funkcia vytvorenia platobných inštrukcií, ktorá je dostupná na stránke finančnej správy. Číslo účtu, variabilný symbol a aj QR kód vám budú automaticky vygenerované.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.