Dane / Správne dane/Prenesená daňová povinnosť alebo reverse charge: Povinnosť, ktorú nemožno ignorovať
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Prenesená daňová povinnosť alebo reverse charge: Povinnosť, ktorú nemožno ignorovať

Prenesená daňová povinnosť alebo reverse charge: Povinnosť, ktorú nemožno ignorovať
Seyfor Slovensko, a.s.
19. 06. 2023
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se10
Prenesená daňová povinnosť alebo reverse charge: Povinnosť, ktorú nemožno ignorovať

Obsah

  Prenesená daňová povinnosť, samozdanenie je mechanizmus, ktorý zamedzuje podvodom a má svoje pravidlá. V článku sa dozviete, kedy je potrebné uplatniť tento mechanizmus ak dodávate tovary alebo služby do zahraničia alebo ich nadobúdate.

  Čo je prenesená daňová povinnosť – reverse charge

  Anglicky je to reverse charge. Ide o prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľa na toho, kto nakupuje tovar alebo služby. DPH teda platí odberateľ.

  DPH odvádza až konečný predajca

  Štandardne odvádza DPH firma, ktorá predáva tovar alebo poskytuje službu. V režime prenesenia daňovej povinnosti však DPH neodvádza ani daň neinkasuje. Odvod DPH sa týka až podnikateľa na konci reťazca.

  Pri vystavovaní faktúry s prenosom daňovej povinnosti dodávateľ vystaví faktúru bez dane z pridanej hodnoty a príjemcovi vzniká povinnosť daň priznať a odviesť. Ak je odberateľ platiteľom DPH vzniká právo na nárok na odpočet dane.

  TIP: Pokiaľ plánujete využiť režimu prenesenej daňovej povinnosti a zaujíma vás, ako účtovať faktúry, skúste si to zdarma v programe Money S3. Využite funkciu Reverse Charge.

  Kedy musíte použiť mechanizmus samozdanenia

  V praxi sa stretávame s týmito situáciami, kedy sa uplatňuje režim samozdanenia:

  • tuzemské samozdanenie
  • prenesenie daňovej povinnosti pri nákupe tovaru zo zahraničia
  • prenesenie daňovej povinnosti pri prijatí služby zo zahraničia

  Tuzemské samozdanenie

  Prenesenie daňovej povinnosti v tuzemsku upravuje § 69 ods. 12 zákona o DPH.  Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

  • dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku,
  • prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu v tuzemsku,
  • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8,
  • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,
  • dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky, pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky,
  • dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) (napr. doklad vyhotovený registračnou pokladnicou) – napríklad obilniny, sójové bôby, liečivé rastliny a pod.,
  • dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a) okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) (napr. doklad vyhotovený registračnou pokladnicou) – napríklad železo, oceľ a pod.,
  • dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 € a viac,
  • dodanie integrovaných obvodov, ak sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 € a viac,
  • dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (t. j. štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu (t. j. štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA).

  TIP: Pozrite sa na návod, ako na tuzemské samozdanenie v účtovnej programe Money S3.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Samozdanenie pri prijatí služby zo zahraničia

  Ak ide o obchodný vzťah medzi dvoma zdaniteľnými osobami – spravidla podnikateľmi, je potrebné pri prijatí služby zo zahraničia uplatniť samozdanenie. Pri správnom určení, či je potrebné alebo nie je potrebné uplatniť samozdanenie je dôležité aj správne určiť miesto dodania služby, o čom hovorí §15 ods.1 a ods.2. Výnimky z pravidiel sú uvedené v §16. V prípade, že príjemcom služby je podnikateľ – neplatiteľ DPH, je potrebné, aby sa tento registroval na DPH podľa §7a a DPH odviedol.

  Samozdanenie pri nadobudnutí tovaru zo zahraničia – členského štátu EU

  Ak dodávateľ z iného členského štátu (platiteľ DPH registrovaný v inom členskom štáte) dodáva tovar na územie SR, z titulu prenosu daňovej povinnosti (oslobodenia od dane) na odberateľa v SR, musí mať informáciu, či ide o platiteľa alebo neplatiteľa DPH.

  Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie podľa § 11 zákona o  nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

  V prípade, ak je dodávateľ z iného členského štátu (napr. z Poľska) registrovaný v inom členskom štáte pre DPH a slovenský odberateľ mu oznámil svoje IČ DPH, dodávateľ vyfakturuje dodaný tovar na územie SR  bez DPH. Následne slovenský odberateľ (platiteľ DPH) tento tovar samozdaní a odvedie daň v daňovom priznaní k DPH.  Platiteľ si môže zároveň odvedenú DPH odpočítať v daňovom priznaní.

  Ak slovenský odberateľ nie je platiteľom DPH, zahraničný dodávateľ mu vystaví faktúru z DPH.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.