Mzdy a personalistika / Odmeňovanie/Mzdy, dane, odvody a celková cena práce zamestnanca v roku 2024
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Mzdy, dane, odvody a celková cena práce zamestnanca v roku 2024

Mzdy, dane, odvody a celková cena práce zamestnanca v roku 2024
Norbert Seneši
05. 03. 2024
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se4
Mzdy, dane, odvody a celková cena práce zamestnanca v roku 2024

Obsah

  V tomto príspevku sa dozviete základné informácie týkajúce sa mzdového účtovníctva v roku 2024. Najdôležitejšie je poznať to, čo je príjmom zamestnanca podliehajúcim dani z príjmov a odvodom a ako sa z neho vypočíta daň z príjmov, sociálne poistenie a zdravotné poistenie pre zamestnanca i jeho zamestnávateľa. K tomu je potrebné poznať správne čísla, percentá i limity.

  Príjem zo závislej činnosti – od jeho sumy sa odvíja všetko ostatné

  Východiskovým bodom v mzdovom účtovníctve je tzv. „príjem zo závislej činnosti“. Najčastejšie ide o hrubú mzdu zamestnanca, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ale patria sem napríklad aj odmeny konateľov, platy poslancov, členov volebných komisií a iné. Okrem peňažnej mzdy môže byť príjmom zo závislej činnosti zamestnanca aj nepeňažný príjem, napríklad v podobe automobilu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi na služobné a súkromné účely.

  V § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú príjmy zo závislej činnosti rozsiahlym spôsobom vymenované. Tento paragraf však vymenúva aj príjmy, ktoré síce plynú zamestnancovi od zamestnávateľa, ale nie sú predmetom dane z príjmov alebo sú od dane z príjmov oslobodené. K takýmto príjmom, ktoré nevstupujú do vymeriavacieho základu ani pre daň a ani pre odvody, patria napríklad cestovné náhrady, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a mnohé iné.

  Pokiaľ ide o príjem zamestnanca, tak pri ňom nie je možné opomenúť minimálnu mzdu, ktorá je v roku 2024 vo výške 750 eur mesačne, resp. 4,31 eura za každú odpracovanú hodinu. Všetko dôležité o minimálnej mzde sa môžete dočítať v tomto článku.

  Poznámka: Keďže pre rôzne druhy príjmov zo závislej činnosti platia mnohé odlišnosti a špecifiká týkajúce sa dani z príjmov, zdravotných a sociálnych odvodov, budeme sa ďalej v článku venovať len príjmom „bežného“ zamestnanca v pracovnom pomere (pracujúceho na pracovnú zmluvu).

  Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie a sociálne poistenie

  Kým sociálne poistenie sa platí vo forme „definitívneho“ poistného, zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov na poistné, ktoré sú po skončení roka predmetom ročného zúčtovania vykonávaného zdravotnou poisťovňou. Tá porovná výšku zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie s vypočítanou výškou zdravotného poistenia a zistí buď vyrovnaný stav, preplatok alebo nedoplatok. Sociálne aj zdravotné poistenie platené zamestnancom i zamestnávateľom vypočítava a príslušnej poisťovni odvádza zamestnávateľ za seba i za svojho zamestnanca.

  Zamestnanec i zamestnávateľ platia zdravotné poistenie i sociálne poistenie z tzv. „vymeriavacieho základu“. Vymeriavacím základom je suma, z ktorej sa pri použití príslušného percenta vypočíta zdravotné a sociálne poistenie. Vymeriavacím základom zamestnanca je jeho zdaňovaný príjem zo závislej činnosti. Vymeriavací základ zamestnávateľa je zhodný s vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Zjednodušene povedané, zdravotné a sociálne poistenie sa počíta z hrubej mzdy zamestnanca. Zaokrúhľovanie vypočítaného poistného prebieha matematicky na eurocenty nadol.

  Pozor však na dva inštitúty: v sociálnom poistení sa uplatňuje maximálny mesačný vymeriavací základ a v zdravotnom poistení naopak existuje minimálny preddavok (resp. poistné) zamestnanca.

  Maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení v roku 2024

  Maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení predstavuje maximálnu sumu, z ktorej sa za kalendárny mesiac vypočítava sociálne poistenie zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Jeho výška je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2024 je maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení suma 9 128 eur. Výnimkou je úrazové poistenie platené zamestnávateľom, na ktoré sa maximálny mesačný vymeriavací základ nevzťahuje.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Minimálny preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca v roku 2024

  Minimálny preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca predstavuje minimálnu sumu preddavku na zdravotné poistenie, ktorá musí byť odvedená za zamestnanca (obvykle za každý kalendárny mesiac) ako súčet preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa.

  Minimálny preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca je súčet preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa zo sumy životného minima platného k 1. januáru. V roku 2024 je výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca 40,32 eura. Ak je súčet skutočného preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa nižší ako minimálny preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca, preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca sa o tento rozdiel navyšuje. Inými slovami povedané, ak sa z dosiahnutej mzdy vypočíta preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa dohromady v sume nižšej ako je suma minimálneho preddavku na zdravotné poistenie zamestnanca 40,32 eura, bude musieť rozdiel doplatiť sám zamestnanec. Zamestnávateľ mu ho zrazí zo mzdy.

  Suma minimálneho preddavku na zdravotné poistenia zamestnanca 40,32 eura sa pomerne znižuje o tie dni, počas ktorých bol zamestnanec samostatne zárobkovo činnou osobou, poistencom štátu (napríklad starobný dôchodca), osobou so zdravotným postihnutím, vyhlásený za nezvestného alebo sa nepovažoval za zamestnanca (napríklad mal neplatené voľno). Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov alebo sa na neho vzťahuje niektorá zo situácií uvedených v predchádzajúcej vete, môže sa rozhodnúť, že minimálny preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca sa na neho nebude pri výpočte mzdy uplatňovať. V tom prípade je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi na príslušnom formulári a minimálne zdravotné poistenie sa u takéhoto zamestnanca zohľadní až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

  Po skončení roka v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia zdravotná poisťovňa vyčísli výsledné minimálne zdravotné poistenie zamestnanca ako súčet zdravotného poistenia zamestnanca a zamestnávateľa z 12-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru. Za rok 2024 je to suma 483,98 eura, ktorá sa porovná so súčtom preddavkov na zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa predpísaných v priebehu roka. Ak bude tento súčet skutočných preddavkov nižší, rozdiel do sumy 483,98 eura bude musieť zamestnanec zdravotnej poisťovni doplatiť.

  Daň z príjmov zamestnanca – nezdaniteľná časť, daňový bonus a sadzba dane

  Preddavok na daň z príjmov zamestnanca sa počíta zo zdaniteľnej mzdy. Najčastejšie ide o hrubú mzdu zamestnanca (resp. príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené), ktorá sa zníži o zdravotné poistenie a sociálne poistenie platené zamestnancom. Ak zamestnanec predložil zamestnávateľovi vyhlásenie, v ktorom si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, tak sa jeho hrubá mzda znížená o zamestnancom platené zdravotné a sociálne poistenie zníži navyše aj o 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je v roku 2024 suma 470,54 eura mesačne.

  Následne sa z hrubej mzdy zníženej o odvody platené zamestnancom a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vypočíta preddavok na daň z príjmov ako 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 3 961,50 eura a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 3 961,50 eura (1/12 sumy 176,8-násobku životného minima platného k 1. januáru 2024). Preddavok na daň z príjmov sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

  Takto vypočítaný preddavok na daň z príjmov zamestnanca sa zníži o sumu daňového bonusu na dieťa za predpokladu, že zamestnanec predložil zamestnávateľovi vyhlásenie, v ktorom si daňový bonus na dieťa uplatňuje. Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2024 je maximálne 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov a 140 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 18 rokov (poslednýkrát sa uplatní za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov). Aj v roku 2024 je možné si daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z čiastkového základu dane z príjmov (pred uplatnením nezdaniteľných častí základu dane) zo závislej činnosti a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Počet detí Percentuálny limit základu dane z príjmov, do ktorého je možné si uplatniť daňový bonus
  1 20 %
  2 27 %
  3 34 %
  4 41 %
  5 48 %
  6 a viac 55 %

  Výsledný vzťah zamestnanca k daňovému úradu (odvod preddavkov alebo vyplatenie daňového bonusu či jeho časti) za neho vysporiada jeho zamestnávateľ.

  Vyskúšajte si zadarmo účtovný program Money S3
  S ním môžete jednoducho viesť účtovníctvo, vystavovať faktúry či evidovať sklad pre kamenný i online predaj
  Money S3

  V číslach – od hrubej mzdy cez poistné a daň až po čistú mzdu a celkovú cenu práce

  V nasledujúcom príklade si ukážeme komplexný výpočet všetkých mzdových veličín s konkrétnymi percentami a číslami. Budeme pritom vychádzať z príkladu zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý je odmeňovaný mesačnou minimálnou mzdou 750 eur, uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na jedno vyživované dieťa vo veku 10 rokov.

  Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
  Hrubá mzda 750 €
  Zdravotné poistenie 4 % 30 € 11 % 82,50 €
  Nemocenské poistenie 1,40 % 10,50 € 1,40 % 10,50 €
  Dôchodkové starobné poistenie 4 % 30 € 14 % 105 €
  Dôchodkové invalidné poistenie 3 % 22,50 € 3 % 22,50 €
  Poistenie v nezamestnanosti 1 % 7,50 € 0,50 % 3,75 €
  Poistné na financovanie podpory x x 0,50 % 3,75 €
  Garančné poistenie x x 0,25 % 1,87 €
  Úrazové poistenie x x 0,80 % 6 €
  Rezervný fond solidarity x x 4,75 % 35,62 €
  Sociálne poistenie spolu 9,40 % 70,50 € 25,20 % 188,99 €
  Poistenie spolu 13,40 % 100,50 € 36,20 % 271,49 €
  Základ dane z príjmov 649,50 € (750 € – 100,50 €) x
  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 470,54 € x
  Základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 178,96 € (649,50 € – 470,54 €) x
  Preddavok na daň z príjmov 34 € (19 % z 178,96 €) x
  Daňový bonus na dieťa 129,90 € (20 % z 649,50 €) x
  Čistá mzda 745,40 € (750 € – 100,50 € – 34 € + 129,90 €) x
  Celková cena práce x 1 021,49 € (750 € + 271,49 €)

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.