Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.001
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.001

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.001
Seyfor Slovensko, a.s.
01. 01. 2020
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.001

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.950 a verziou 21.001

Čo je nové vo verzii 21.001

Nový vzor Registračného listu fyzickej osoby

 • Sociálna poisťovňa zverejnila nový vzor Registračného listu FO, ktorý je platný už od 31. decembra 2020.
  Reflektuje na zmeny v oznamovacích povinnostiach od nového roka. Ide najmä o nasledujúce:
  – Od januára 2021 začne Sociálna poisťovňa prideľovať tzv. identifikačné číslo právneho vzťahu. Každý pracovný pomer zamestnanca bude mať priradený jedinečný identifikátor. Identifikačné číslo právneho vzťahu bude zamestnávateľ povinný používať pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou (napr. v registračných listoch či mesačných výkazoch).
  – Zúžil sa okruh zamestnancov, za ktorých musí zamestnávateľ ohlasovať zmeny adresy a ďalších osobných údajov. Túto povinnosť bude mať zamestnávateľ iba za zamestnancov (cudzincov) bez pobytu v SR
 • Aby ste údaje mohli správne vykazovať, pridali sme na Kartu zamestnanca nové polia pre zadanie Identifikačného čísla právneho vzťahu a pre evidenciu cudzincov môžete vyplniť príznak Cudzinec bez pobytu v SR, Štát narodenia a štátnu príslušnosť.
 • Zaktualizovali sme zároveň Kartu registračného listu FO a pripravili exporty do súboru pre elektronické podanie podľa nového vzoru. K dispozícii je nový tlačový formulár pre tlač Registračného listu FO.

 

UPOZORNENIE: Sociálna poisťovňa automaticky aktivuje nový vzor v elektronickej podateľni od 31. decembra 2020. Od tohto termínu, už bude možné elektronicky podávať iba súbory, ktoré zodpovedajú novému vzoru. Ak plánujete po tomto termíne zasielať registračné listy, je nevyhnutné nainštalovať verziu 21.001 a registračné listy vytvoriť až v tejto verzii.
Údaj Identifikačné číslo právneho vzťahu zatiaľ nie je potrebné vypĺňať. Termín, od ktorého bude povinný, sociálna poisťovňa zverejní dodatočne.

Formuláre pre Opravné doklady na opravu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

 • Novela zákona o DPH platná od roku 2021 umožňuje dodávateľom opraviť základ a daň pri nevymožiteľných pohľadávkach a požiadať o vrátenie dane z takýchto dokladov. Vo vybraných prípadoch je nutné vystaviť Opravný doklad a odoslať ho odberateľovi. Na vytvorenie opravného dokladu (u dodávateľa) a evidenciu (u odberateľa) môžete použiť Interný doklad, ktorý po novom obsahuje polia Číslo pôvodného dokladu a Prijatý doklad, prípadne Vystavenú faktúru.

V tejto súvislosti sme pre Interné doklady pripravili nové tlačové formuláre Opravných dokladov k oprave dane podľa § 25a: OPRD_ID.FRM (platí pre podvojné účtovníctvo) resp. formulár OPRDJ_ID.frm (jednoduché účtovníctvo). Môžete si ich pri tlači zvoliť. Obdobný formulár je k dispozícii aj pre Vystavené faktúry pod názvom OPRNEPOH.frm.

Čo je nové vo verzii 21.000

Hromadné založenie účtovného roka

 • Nová funkcia Pridať rok hromadne, ktorú sme pripravili do verzie 21.000 ušetrí čas najmä účtovným firmám. Umožňuje založiť nový účtovný rok hromadne pre všetky vybrané agendy. Program automaticky založí rok nadväzujúci na posledný existujúci rok agendy, rovnako ako pri použití štandardného nastavenia pre založenie nového roka pre jednu vybranú agendu.

Zákaznícka podpora dostupná priamo z Money

 • Ak si s niečím v programe neviete rady, naša zákaznícka podpora je tu pre vás. Po novom môžete komunikovať s konzultantmi jednoduchšie. Otázku na zákaznícku podporu odošlete priamo z programu a odpoveď vám tiež doručíme do Money. K vašej otázke je možné pripojiť až tri súbory, každý s maximálnou veľkosťou 1,5 MB.  Integrovaná Zákaznícka podpora je k dispozícii na karte Money. Tu pridáte Novú požiadavku a uvidíte aj prehľad všetkých vašich požiadaviek a odpovedí konzultantov. Podľa zadaného reťazca môžete vyhľadávať naprieč všetkými požiadavkami zobrazovanými v zozname. Na vybavenie vašej požiadavky vás program upozorní. Na Aktívnom informačnom riadku Money sa zobrazí ikona   s počtom nových neprečítaných správ v Zákazníckej podpore.

Pripravené zoznamy 2021

Nové obdobie DPH

 • Od januára 2021 platí nový vzor daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu DPH. V tejto súvislosti sme pridali nové obdobie DPH platné od 1.1.2021 a vytvorili novú sadu členení DPH s prefixom 21. Ak používate Členenia DPH z Pripravených zoznamov, program pôvodné členenia automaticky zamení za nové členenia platné pre rok 2021 vo všetkých nastaveniach (napr. v typoch dokladov alebo v nastavení účtovného roka) automaticky pri Synchronizácii.

Účtovné konštanty

 • Do Pripravených zoznamov sme doplnili účtovné a mzdové konštanty pre založenie nového účtovného roka 2021.

Nové funkcie v účtovných výkazoch

Dorovnanie hospodárskeho výsledku v Súvahe podľa Výkazu ziskov a strát

 • Pri Účtovných výkazoch, ktorých súčasťou je výkaz Súvaha (napr. Účtovná závierka podnikateľských subjektov a neziskových organizácii) si teraz môžete nastaviť Dorovnanie hospodárskeho výsledku. Toto nastavenie je na Karte definície účtovného výkazu pod tlačidlom  Dorovnanie hosp. výsledku. Pri dorovnaní sa na Súvahu prevezme hospodársky výsledok z Výkazu ziskov a strát a upravia sa celkové sumy Aktív a Pasív. Dorovnanie sa vykoná , ak je v sprievodcovi tlačou zapnutý prepínač Dorovnanie hospodárskeho výsledku podľa Výkazu ziskov a strát. Súčasne program kontroluje, či sa zhoduje nezaokrúhlená suma hospodárskeho výsledku na Súvahe a Výkaze ziskov a strát pred zaokrúhlením. K vysporiadaniu rozdielu medzi súvahou a výkazov ziskov a strát dôjde len v prípade, ak sú rozdiely spôsobené iba zaokrúhlením jednotlivých riadkov výkazov. V účtovných výkazoch pre rok 2020 a 2021 z Pripravených zoznamov je karta na Dorovnanie hospodárskeho výsledku už prednastavená. V prípade, ak preferujete iné nastavenie dorovnania, odporúčame pripravené výkazy skopírovať a následne si kartu Dorovnanie hospodárskeho výsledku nadefinovať podľa požiadaviek.

Tlač počiatočného stavu účtov

 • Pri tlači Súvahy a Účtovných výkazov je k dispozícii nová funkcia, ktorá vám umožní vytlačiť iba počiatočné stavy účtov daného účtovného obdobia. Tlač počiatočných stavov aktivujte v sprievodcovi tlačou týchto zostáv zapnutím prepínača Tlačiť iba počiatočné stavy účtov.

Rozšírenie hromadného preúčtovania dokladov

 • Pomocou Hromadného preúčtovania dokladov je teraz možné hromadne meniť nastavenie prepínača Zjednodušený daňový doklad. Na Karte Hromadného preúčtovania dokladov zapnete prepínač Nastaviť zjednodušený doklad a zvolíte, či sa na vybraných dokladoch má prepínač zapnúť alebo vypnúť. Voľba je prístupná v Pokladničných dokladoch, Faktúrach vystavených a prijatých, Záväzkoch a Pohľadávkach.

Kniha jázd a cestovné náhrady

 • Pripravili sme nové rozširujúce formuláre pre tlač Knihy jázd –  KJizd_ZR.FRM, KJizd_VR.FRM a KJIZD_R.FRM. Oproti predvoleným formulárom obsahujú navyše premenné Dátum a čas od-do a Trasu od-do.
 • Na karte Výpočet náhrad na Cestovnom príkaze sa po zapnutí prepínača cestovné (PHM) zobrazí nové pole obsahujúce názov a cenu PHM. Ide o sumu, podľa ktorej sa bude počítať náhrada za prejazdené km pri použití súkromného vozidla Štandardne sa táto suma preberá zo zoznamu Náhrad, po novom ju môžete meniť priamo pri výpočte náhrad.

Vylepšenia v evidencii majetku

 • Do zoznamu Majetku sme pridali nový stĺpec Zostatková cena. Podľa tohto stĺpca môžete filtrovať, a to v jednoduchom aj v pokročilom filtre. Zostatková cena sa vytlačí aj v tlačovej zostave Zoznam majetku. Keďže ide o kalkulovaný stĺpec, nie je možné podľa neho triediť.
 • Do tlačovej zostavy Karta majetku sme pridali novú premennú Účet majetku. Je k dispozícii v sekcii primárne účty a pomocou Editora formulárov si ju môžete vybrať na formulár.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia