Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.100
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.100

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.100
Seyfor Slovensko, a.s.
25. 01. 2022
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.100

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.001 a verziou 22.100

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov a oznámení

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2021

 • Pripravili sme nové definície Daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa vzorov platných za rok 2021.

  K dispozícii je tlač Priznaní k dani z príjmov do originálnych editovateľných tlačív (vzory DPPOv21 pre právnické osoby a DPFOBv21 pre fyzické osoby). Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.

 • Zaktualizovali sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do aplikácie eDane/Java a súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy. Export spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2021

 • Zaktualizovali sme export Oznámenia o schválení účtovej závierky za rok 2021 podľa nového vzoru. Oznámenie o schválení účtovnej závierky je k dispozícii v Účtovných výkazoch a môžete ho vyexportovať  do aplikácie eDane/Java. Export spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Kontrola duplicity dokladov

 • Vo výdavkových pokladničných a bankových dokladoch a na Faktúrach prijatých program kontroluje, či neexistujú potenciálne duplicitné doklady. Ak áno, potom sa zobrazí dialóg s potvrdením o uložení dokladu a s výpisom nájdených duplicitných dokladov. Za duplicitný sa považuje doklad s rovnakým variabilným symbolom alebo číslom prijatého dokladu (platí pre Prijaté faktúry), ktorý má zároveň väzbu na rovnakú adresu v Adresári, alebo má rovnaké IČO alebo je na doklade rovnaký názov firmy, ktorý je bez väzby na Adresár. Vyhľadávanie duplicitných dokladov prebieha iba v dokladoch rovnakého druhu (Výdajové pokladničné doklady, Výdajové bankové doklady a Faktúry prijaté – normálne, zálohové a doklady k prijatej platbe). Za duplicitné doklady sa nepovažujú prázdne hodnoty variabilného symbolu a čísla prijatého dokladu.

Intrastat

 • V podávaní hlásenia Intrastat došlo od 1.1.2022 k dôležitým legislatívnym zmenám. Výrazne sa zvýšil prah oslobodenia, od ktorého vzniká povinnosť hlásenie podávať a to až na 1 000 000 EUR samostatne pre dovoz a vývoz tovaru. Pôvodné hodnoty prahu oslobodenia 200 000 EUR pre dovoz a 400 000 EUR pre vývoz zostali zachované pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva.
 • V hlásení o vývoze tovaru sa po novom vykazuje IČ DPH odberateľa a Krajina pôvodu. Zaviedol sa tzv. „prah zásielky“, ktorý umožňuje vykazovať zásielky (faktúry), ktorých úhrnná suma neprekračuje 1 000 EUR súhrnne pod spoločným kódom.
 • Na tieto zmeny sme Money pripravili. Zjednotili sme zobrazovanie záložky Intrastat na všetkých relevantných dokladoch – zobrazuje sa medzi hornými záložkami dokladu. Na záložku Intrastat sme pridali nové pole Odberateľ bez IČ DPH. Nové pole využijete ak v Intrastate potrebujete vykázať iné IČ DPH ako je na adrese odberateľa alebo v situácii, keď odberateľ nie je platiteľom DPH. Na položkách dokladov je nové pole Oprava. Pole slúži na opravu fakturačnej ceny, v prípadoch, keď dochádza iba k zmene ceny tovaru a odberateľ nevracia späť žiaden tovar.

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Aktualizované mzdové tlačové zostavy

 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov – zaktualizovali sme výpočet ročného zúčtovania pre rok 2021. K dispozícii je aj nový tlačový formulár.
 • Réžia / Vyúčtovanie dane –  Pre rok 2021 platí nový vzor Ročného hlásenia o zrazenej dani z príjmov. Nový vzor obsahuje nové údaje týkajúce sa zástupcu, ktorý podáva hlásenie (pribudli polia pre názov a DIČ právnickej osoby a dátum narodenia, v prípade ak ide o fyzickú osobu). Súčasťou karty hlásenia je záložka Osobitné údaje, kde je možné uviesť text pre Finančnú správu. V častiach IV. a V. Rozpis zamestnancov sa po novom uvádza Identifikačné číslo pre daňové účely. Týka sa cudzincov, ak ho majú pridelené. V tejto súvislosti sme možnosť evidovať IČ pre daň pridali na Kartu zamestnanca.

  Zároveň sme zaktualizovali export do súboru vhodného pre elektronické podanie. Pre tlač je možné využiť aktualizované PDF formuláre, ktoré sú k dispozícii pod tlačidlom Tlačivo MF SR.

  UPOZORNENIE: Ku dňu uzávierky verzie nebolo Ročné hlásenie zverejnené v aplikácii eDane, nastavenie automatického exportu do eDane bude preto k dispozícii v niektorej z nasledujúcich verzii Money S3.

 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – pridali sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v22), ktorý je platný od Januára 2022. Nový formulár sa automaticky ponúka pri zostavení Potvrdenia o zdaniteľných príjmov za rok 2022.
 • Réžia / Zdravotné poistenie – Od Januára 2022 platia zmeny v Mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie Vo výkazoch je nový nepovinný údaj Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce. Reálne môže mať táto položka náplň až po nadobudnutí účinnosti Zákona o skrátenej práci, tzn. od 1.3.2022. Zaktualizovali sme zároveň export Mesačného výkazu (dávky 514) v textovom formáte.

Nepeňažné príjmy oslobodené od dane

 • Nepeňažné príjmy (vo výške 500 € ročne v úhrne za všetkých zamestnávateľov), ktoré na strane zamestnávateľa nie sú daňovo uznateľným výdavkom, by mali byť pre zamestnanca oslobodené od dane a odvodov. V Money je možné takýto príjem, aj s vlastným popisom informatívne vykázať v novom poli na Karte mzdy. Hodnota príjmu neovplyvňuje vyúčtovanie mzdy. Suma nepeňažného príjmu sa zobrazuje na Výplatnom lístku, Mzdovom liste a automaticky sa doplní do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.

Precenenie zásob pri importe dát

 • Pri aktualizácii nákupnej ceny zásoby XML importom alebo importom z Excelu sa doteraz neriešil automatický prepočet predajných cien podľa nastavenia na Karty zásoby. Po novom je možné nastaviť, či sa má precenenie na Karte zásoby pri importe vykonať. Pri XML importe je nutné uviesť v štruktúre vstupných dát element „PCPrepocet=1“. Pri importe z excelu je toto vyriešené novou voľbou Preceniť, ktorá sa nachádza na záložke Ceny zásob v konfigurácii importu.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.