Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.100
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.100

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.100
Seyfor Slovensko, a.s.
24. 01. 2023
Doba čtení12 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.100

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 23.002 a verziou 23.100.

Prepojenie na platobnú bránu GoPay

 • Money S3 je možné prepojiť s obchodným účtom platobnej brány GoPay. Pri účtovaní o obchodnom účte GoPay môžete použiť rovnaký postup ako pri akomkoľvek inom bankovom účte. Do Zoznamu bankových účtov a pokladníc zadáte údaje o platobnej bráne GoPay.

Odporúčame pred zadaním bankového účtu GoPay zaktualizovať zoznam Peňažných ústavov, kde sme doplnili nový záznam pre GoPay platobnú bránu. Aktualizáciu Peňažných ústavov vykonáte pomocou tlačidla Pripravený zoznam.

Pred načítaním bankového výpisu ešte nastavte správny ovládač pre homebanking GoPay v Elektronickom platobnom styku, kde doplníte prístupové údaje, ktoré ste obdržali pri registrácii platobnej brány, a ďalej potom na Karte bankového účtu v Bankových účtoch a pokladniciach vyberiete príslušný homebanking. Podrobnosti pre registráciu, platby a výpisy so službou GoPay nájdete na stránkach https://help.gopay.com/cs/tema

 • Na automatizáciu sťahovania pohybov z platobnej brány môžete využiť novú úlohu GoPay platobná brána, ktorú sme pridali do S3 Automaticu.

Vylepšenia v účtovníctve

Export peňažného denníka do Excelu

 • Nová verzia Money S3 umožňuje export Peňažného denníka do Excelu aj v jeho plnom tvare. Nový export môžete nastaviť v sprievodcovi tlačou na strane 4/5, pomocou novej voľby Plný tvar – export do Excelu. Po výbere tejto voľby sa na karte Nastavenia tlače ponúka nový tlačový formulár PENDENPLN.FRE.

Zjednotenie dátumov na bankových dokladoch

 • Pokladnica a banka / Výpis z účtu – pri importe bankového výpisu sa teraz preberá do dátumu Vystavenia rovnaký dátum ako je v dátume Platby.

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov a oznámení

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2022

 • Pripravili sme nové definície Daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa vzorov platných za rok 2022.

K dispozícii je tlač Priznaní k dani z príjmov do originálnych editovateľných tlačív (vzory DPPOv22 pre právnické osoby a DPFOBv22 pre fyzické osoby). Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.

 • Zaktualizovali sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do aplikácie eDane/Java a súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy. Export spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022

 • Zaktualizovali sme export Oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa nového vzoru. Oznámenie je súčasťou aparátu Priznaní k dani z príjmov, vybrať a vyplniť ho môžete priamo na karte priznania. K dispozícii je export do aplikácie eDane/Java alebo do súboru. Export vyberiete pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače .

Legislatívne novinky v module Mzdy

Mzdové konštanty – Nastavenie miezd pre rok 2023

 • Do Nastavenia miezd sme pridali nové nastavenie platné od 1.1.2023 s mzdovými konštantami potrebnými pre spracovanie miezd v novom roku. Medzi najdôležitejšie zmeny mzdových konštánt patrí:

– Maximálna hodnota daňového bonusu na vyživované dieťa sa od nového roku zvýši na 140, resp. 50 EUR. Zároveň sa zmenili vekové kategórie pre určenie sumy daňového bonusu, na vyššiu sumu daňového bonusu bude mať zamestnanec nárok na dieťa do 18 rokov, nie do 15, tak ako to bolo minulý rok.

– Zaviedla sa nová odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie, ktorá sa bude uplatňovať pri dohodách o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác. Pre rok 2023 je jej suma 605,50 EUR.

Zvýšila sa mesačná nezdaniteľná čiastka na sumu 410,24 EUR.

Suma minimálnej mzdy (mesačná pri 40 hod./týždenne) je od januára 700 EUR a minimálna mzda na hodinu je vo výške 4,023 EUR.

– Je určená minimálna suma preddavku do zdravotnej poisťovne. Odvod za zamestnanca a zamestnávateľa, ak zamestnanec nespĺňa zákonom dané výnimky, nesmie byť v úhrne nižší ako 32,81 EUR mesačne.

Hromadné oznámenie analytických údajov pre Sociálnu poisťovňu

 • Od nového roka majú zamestnávatelia povinnosť oznamovať sociálnej poisťovni miesto výkonu práce zamestnanca, jeho pracovné zaradenie aj dohodnutý pracovný úväzok. Netýka sa to len nových zamestnancov, ale zamestnávateľ musí tieto údaje nahlásiť dodatočne za všetkých, ktorých má v stave na začiatku roka.

Do Money sme pripravili novú funkciu, ktorá vám umožní vygenerovať Registračné listy FO (typ Zmena) pre všetkých alebo vybraných zamestnancov hromadne.

 • Na Karty zamestnancov nastavte Miesto výkonu práce, Druh vykonávanej práce a Dohodnutý rozsah a spustite generovanie registračných listov v menu Zamestnanci / Sociálne poistenie / Registračný list FO.
 • Na prvú stranu sprievodcu sme pridali novú voľbu Zmena (hromadné oznámenie analytických údajov). Po jej výbere a kliknutí na Ďalší môžete nastaviť, pre ktorých zamestnancov chcete registračné listy vygenerovať. Podľa zvoleného filtra, program pridá pre jednotlivých zamestnancov Registračné listy FO s analytickými údajmi prevzatými z Kariet zamestnancov. Registračné listy uložíte do súboru vhodného pre elektronické podanie na podateľni sociálnej poisťovne pomocou tlačidla Exportovať teraz.

UPOZORNENIE: Pri použití tejto voľby sa exportujú iba údaje potrebné pre nahlásenie analytických údajov, všetky ďalšie prípadné zmeny (napr. OOP, prerušenie a podobne), ktoré nastavíte na RLFO sa budú ignorovať.

Výpočet sociálneho poistenia pri dohodách

 • Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce – Od nového roka je možné uzatvárať špeciálne dohody o pracovnej činnosti, tzv. Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Nový druh dohody nastavíte zamestnancovi v Karte pracovného pomeru. Vyberáte z roletovej ponuky Typ zamestnanca – možnosť Dohoda na výkon sezónnej práce.

Pri tomto type dohody program automaticky uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku a znižuje vymeriavací základ na odvod starobného poistenia a poistenia v nezamestnanosti za zamestnanca a zamestnávateľa. Poistné sa platí pri týchto druhoch poistenia iba z rozdielu medzi príjmom a sumou odvodovej odpočítateľnej položky. Odvodová odpočítateľná položka na výkon sezónnych prác sa uplatňuje na všetky takéto dohody a nie je potrebné OOP nahlasovať do Sociálnej poisťovne.

 • Dohody s nepravidelným príjmom – Pri dohodách s nárokom na nepravidelný príjem dochádza k zmene vo výpočte vymeriavacích základov a odvodu poistenia. Do konca roka 2022 sa poistenie odvádzalo pri skončení dohody a vyplatený príjem sa pre účely výpočtu sociálneho poistenia rozpočítaval na celé obdobie trvania dohody, od nového roka sa

poistenie odvádza pri každej výplate/zúčtovaní príjmu

príjem sa rozpočítava vždy na jednotlivé mesiace aktuálneho kalendárneho roka (tzn. od januára, resp. od mesiaca uzatvorenia dohody)

Zmena sa týka všetkých druhov dohôd s nepravidelným príjmom, to znamená dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti aj dohôd o brigádnickej činnosti študenta.

Pri spracovaní miezd program tieto zmeny zohľadňuje a pri dohodách je možné rozpočítať príjem aj pred skončením pracovného pomeru. Na mzde sa výpočet poistenia pre jednotlivé mesiace sa uskutoční po kliknutí na tlačidlo Rozpočítať na obdobie na záložke Nepravidelné príjmy. V Karte Nastavenie rozpočítania nepravidelných príjmov Money automaticky navrhne vhodné obdobie na rozpočítanie a do poľa Celkový príjem prevezme hodnotu príjmu z aktuálnej mzdy.

Samostatný postup sa vyžaduje pri dohodách, ktoré boli uzatvorené v roku 2022 a pokračujú aj v roku 2023. Z príjmov, ktoré boli zúčtované v období roku 2022 sa odvádza poistné podľa predpisov platných do 31.12.2022. To znamená, že tieto príjmy sa rozpočítavajú samostatne na obdobie roku 2022 a poistné sa odvádza pri skončení dohody.

Pre tento účel sme do karty Nastavenie rozpočítania nepravidelných príjmov doplnili nové pole Príjem za obdobie roku 2022.

Tu môžete zadať sumu príjmov, ktoré boli zamestnancovi vyplatené za obdobie roku 2022. Ak bude nastavené obdobie rozpočítania príjmov, ktoré zasahuje do roku 2022, potom program túto sumu samostatne rozpočíta na mesiace, ktoré spadajú do roku 2022. Nové pole sa zobrazuje iba v prípade, ak ide o zamestnanca – dohodára, ktorý má dátum nástupu v roku 2022.

Na karte Nastavenia rozpočítania nepravidelných príjmov je potom možné samostatne zadať aj sumu príjmu, ktorá sa vzťahuje na obdobie aktuálneho roka, program túto sumu použije pre rozpočítanie na obdobia roku 2023. Je možné to využiť v situácii, keď vyplácate zamestnancovi príjem za napr. v máji 2023 a zároveň, keďže dohoda v máji končí, je potrebné zúčtovať aj vyplatené príjmy za rok 2022.

Odpracované hodiny pre výkazy SP

 • Okrem analytických údajov o výkone práce, pracovnom zaradení a úväzku sa od nového roka musia evidovať a zasielať do Sociálnej poisťovne aj informácie o odpracovaných hodinách v Mesačnom výkaze a Výkaze poistného a príspevkov. V tejto súvislosti sme pridali na Kartu zamestnanca / Mzdy – Ostatné údaje pre SP nové nastavenie Vykazovanie odpracovaných hodín. V roletovej ponuke vyberáte z 2 volieb: Odpracované+náhrady a Nie je určené.
 • Pri prevode dát na novú verziu sa automaticky na všetkých zamestnancoch nastaví voľba Odpracované+náhrady. Toto prednastavenie môžete zmeniť ručne na Karte zamestnanca alebo hromadne pomocou Hromadných zmien.
 • Zvolené nastavenie program zohľadní pri výpočte mzdy. Na Kartu mzdy záložku Odpracované sme pridali nové pole Odpracované hod. pre SP. Pri voľbe Odpracované + náhrady sa automaticky vypočíta počet hodín ako súčet odpracovaných hodín a hodín náhrad. Pri voľbe Nie je určené, Money doplní do odpracovaných hodín pre SP konštantu 999.
 • Údaj o odpracovaných hodinách sa vykazuje aj pri nepravidelných príjmoch, pri rozpočítaní príjmov na obdobia, Money automaticky na každý riadok obdobia nastaví vždy konštantu 999. Počet hodín je možné upraviť ručne, ak viete priradiť reálny počet odpracovaných hodín v jednotlivých mesiacoch, na ktoré sa vzťahuje vyplatený príjem.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie

 • Od januára 2023 sa zaviedla minimálna suma preddavku, ktorý sa musí za zamestnanca mesačne odvádzať na zdravotné poistenie. Odvod za zamestnanca a zamestnávateľa v úhrne nesmie byť nižší ako 32,81 EUR. Ak je suma odvodov z reálneho príjmu nižšia ako limit, o rozdiel sa navýši suma odvodu. Doplatok platí zamestnanec. Zamestnávateľ neplatí nič navyše, nezvyšuje sa celková cena práce. Toto nové pravidlo postihne najmä zamestnancov s nízkym príjmom pod sumu životného minima. Z platenia doplatku sú oslobodení napr. zamestnanci so zdravotným postihnutím, či osoby, za ktoré platí poistenie štát (napr. dôchodcovia, študenti a pod.). Výnimku si môžu uplatniť aj zamestnanci, ktorí sú zároveň SZČO alebo majú viacerých zamestnávateľov. Minimálna suma preddavku sa kráti za obdobie, keď sa zamestnanec nepovažoval za zamestnanca (napr. dohodári prihlasovaní na konkrétne dni, nástup / odchod v priebehu mesiaca), alebo niektorá z výnimiek trvala len časť mesiaca (napr. zamestnanec bol časť obdobia PN)

Money sme na tieto zmeny pripravili:

 • Na Karte zamestnanca na záložke Mzdy – Odpočítateľné položky sme pridali nové polia Dôvod na neuplatňovanie doplatku a Dátumy začiatku a skončenia neuplatňovania doplatku. Z roletovej ponuky vyberiete zákonný dôvod na neuplatňovanie doplatku. Ak ide o zamestnanca, ktorý je ZPS (na Karte zamestnanca je zapnutý prepínač Osoba so zdravotným postihnutím), Money automaticky nastaví dôvod na neuplatňovanie doplatku – osoba so zdravotným postihnutím a nastaví dátum začiatku na prvý deň mzdového obdobia. Odporúčame tieto údaje nemeniť.
 • Pri výpočte mzdy program tieto nastavenia zohľadňuje a v prípade ak je uplatnená výnimka, doplatok do minimálneho preddavku nepočíta alebo počíta iba alikvotnú časť. V prípade, ak má zamestnanec neprítomnosť typu choroba, úraz, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, OČR, karanténa, prípadne neplatené voľno alebo absenciu, potom sa minimálny preddavok rovnako kráti. Suma vypočítaného doplatku do minimálneho preddavku sa zobrazuje na mzde v novom poli na záložke Odvody zamestnanca.

Nové formuláre a exporty výkazov pre Sociálnu poisťovňu

 • Pripravili sme aktualizované formuláre Mesačného výkazu poistného a Výkazu poistného a príspevkov sociálneho poistenia (výkaz pre nepravidelné príjmy). Rovnako je k dispozícii export nových výkazov pre elektronické podanie. Nový formát Výkazu poistného a príspevkov vyžaduje Sociálna poisťovňa už pri zaslaní výkazu pre nepravidelné príjmy zúčtované v januári 2023 (tzn. reálne aktuálne spracované decembrové mzdy). Mesačný výkaz poistného (pre pravidelné príjmy) sa v novom formáte bude používať až pre mzdy spracované za obdobie Január 2023.

POZNÁMKA: Podľa informácií od Sociálnej poisťovne bude možné podávať na portáli výkazy podľa novej schémy od 25.1.2023.

Mesačný výkaz preddavkov pre zdravotné poisťovne

 • V súvislosti s minimálnym preddavkom sa mení  Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie. Do tlačovej zostavy a exportných súborov sme doplnili nové polia Výnimka z uplatňovania doplatku (Money ho plní hodnotou 1, ak je na Karte zamestnanca pre celý mesiac nastavený dôvod na neuplatňovanie doplatku.) a suma doplatku do minimálneho preddavku.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane

 • Pripravili sme nový vzor Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane pre rok 2022 (vzor ŽIA38v22). Nájdete ho v menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia