Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.020
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.020

Seyfor Slovensko, a.s.
03. 11. 2008
Doba čtení10 minút čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.012 (v distribúcii od 22.9.2008) a verziou 11.020 (v distribúcii od 3.11.2008 ) . [toc]

Účtovníctvo

Novinky

 • Zozname zákaziek pribudol nový stĺpec Číslo firmy, podľa ktorého je možné radiť záznamy. Zároveň pribudla v používateľskom filtri možnosť filtrovať podľa kľúča Firma.
 • V zozname Adresár/Bankové spojenie pribudlo nové tlačidlo Hromadné operácie. Tlačidlom sa vyvoláva funkcia, pomocou ktorej je možné vybraným bankovým spojeniam zmeniť kód banky. Táto zmena sa prenesie i na Kartu adresára.
 • Jednotlivé položky Príkazu na úhradu môžu mať každá svoj príznak doručenia, na základe ktorého je potom možné generovať príkaz na úhradu pre vybrané položky. Zároveň pribudlo tlačidlo Hradený doklad, ktoré pre položku pod kurzorom vyvolá zdrojový doklad.
 • Bolo doplnené duálne zobrazovanie hodnôt v eurách do nových tlačových zostáv: Stav záväzkov a pohľadávok (formulár SDZP_CM.frm),Výpis stavu zásob (formulár SKSTAVZS.frm),Hlavná kniha (formulár HK_SKEUR.frm), Stav účtov (formulár UCSTAVUC.frm), Súvaha (formulár UCROZVAH.frm),Výsledovka (formulár UCVYSLED.frm)
 • Boli pripravené nové tlačové zostavy pre odsúhlasenie záväzkov a pohľadávok voči obchodným partnerom. Tieto tlačové zostavy môžete spustiť z menu Účtovníctvo – tlačové zostavy – Stav záväzkov a pohľadávok. Pripravené sú samostatné formuláre pre odsúhlasenie záväzkov (UCODSZCM.FRM, UCODSZAV.FRM, UCODSZZV.FRM) a samostatné formuláre pre tlač pohľadávok (UCODSPZV.FRM, UCODSPCM.FRM, UCODSPAV.FRM) Príslušný formulár vyberiete v karte nastavenia tlače.

Odstránené problémy

 • Pri zaúčtovaní Interných dokladov s kurzovými rozdielmi dochádzalo k tomu, že doklad bol zaúčtovaný chybne na dva riadky, kde v prvom riadku bola zaúčtovaná správna čiastka kurzového rozdielu a na druhom riadku bola zaúčtovaná nulová čiastka.
 • Ak mal neplatca DPH v Nastavení účtovného roku alebo v Type dokladu vybrané rozpúšťanie zaokrúhľovania celkovej ceny Do základnej sadzby DPH, dochádzalo k nesprávnemu uloženiu čiastky do základnej sadzby a jej zaúčtovanie potom bolo v základe i v DPH.
 • Bol opravený chybný výpočet poľa „Zostáva uhradiť“ pri úhrade viacerých cudzomenných faktúr jedným dokladom.
 • Zozname zákaziek pribudol nový stĺpec Číslo firmy, podľa ktorého je možné radiť záznamy v zozname. Zároveň pribudla v používateľskom filtri možnosť filtrovať podľa kľúča Firma.
 • V prípade tvorby Dobropisu záväzku alebo pohľadávky s položkou alebo v prípade úpravy ceny cez Korekcie dochádzalo k chybnému zaúčtovaniu (bolo vždy kladné).
 • Neplatcom DPH sa pri dokladoch v domácej mene v prehľade cien nezobrazoval symbol domácej meny.

Fakturácia

Novinky

 • V priebehu editácie poľa Zľava za doklad vystavených faktúr sa ihneď prepočítavajú hodnoty položiek a hlavičky.

Adresár

Novinky

 • Na Karte adresy je teraz možné zadať názov firmy s dĺžkou 255 znakov namiesto pôvodných 50.

 

Sklady

Novinky

 • V agendách s uskutočnenom skladovou uzávierkou sa zrýchlilo v inventúrach načítavanie evidenčných stavov zásob k určitému dni. Funkcia už neprechádza pohybmi vytvorenými pred skladovou uzávierkou.
 • Na kartách skladových dokladov Predajka a Vystavený dodací list a na karte Vystavenej faktúry pribudlo pole Číslo objednávky. Toto pole je doplneného obsahom polí Doklad došlý alebo Doklad číslo z objednávkových dokladov, v prípade, že je do cieľového dokladu objednávka preberaná. Zároveň bola táto funkcia zapracovaná do zoznamu Zákaziek.
 • Skladová uzávierka bola sprístupnená aj pre agendy využívajúce pobočkové spracovanie dát. Najskôr je nutné uskutočniť uzávierku na centrále a následne uskutočniť prenos na pobočku. V skladových uzávierkách bolo umožnené vypnutie niektorých kontrol na správnosť dát. Ide o voľby: Nekontrolovať výdajové pohyby s väzbou nazápornú dodávku. Nekontrolovať nesúlad množstva na dodávke s počtom výrobných čísel a Nekontrolovať platnosť účtov určených pre zaúčtovanie uzávierkových dokladov.

Odstránené problémy

 • Prehľadová zostava Sumárny obrat zásob nezohľadňovala výdajové pohyby Výrobných čísel u zásob figurujúcich ako komponenta výrobku, ktorý sám evidenciu výrobných čísel používa.
 • Na karte zásoby bol odstránený problém, vďaka ktorému nefungoval výpočet predajnej ceny u novo vytvorených zásob.
 • Ak sa preberal do faktúry dodací list, ktorý obsahoval zloženú kartu typu Sada, jeho položky boli vybavené ale hlavná karta sady nie. Teraz sa vybavujú komponenty aj hlavná karta
 • Ak inventúra vyhodnotila stav na sklade tak, že sa automaticky generoval korekčný doklad príjmový aj výdajový, dochádzalo k situácii, keď hlavička týchto dokladov bola nulová.

Objednávky

Odstránené problémy

 • V prípade, ak bola vystavená zálohová/proforma faktúra, adresa z tejto faktúry sa neprenášala do rezervovaných/objednaných položiek v zozname Rezervácií.
 • Bola odstránená chyba , keď sa databáza objednávkových dokladov prevádzala pri každom prepnutí do inej agendy.

Ostatné

Novinky

 • Verzia 11.020 prináša komplexné riešenie prechodu na novú menu prostredníctvo aparátu „Denominácia agendy„. Funkcionalita denominácie zabezpečuje konverziu vybraných dát agendy na eur. Sú pripravené prevody na úrovni kmeňových dát (adresár, sklady, majetok, personálne a mzdové údaje), rovnako aj transakčných dát (neuhradené pohľadávky a záväzky, nevysporiadané zálohy, nevybavené objednávky)
 • V sprievodcovi exportom tlače (otvoríte ho z nastavenia tlače tlačidlom Export) sa teraz pri voľbe Poslať e-mailom(MS Outlook) zobrazí tlačidlo Komu. Slúži pre zadanie skupiny príjemcov exportovanej tlačovej zostavy – jednotlivé e-maily v poli Komu štandardne oddelíte bodkočiarkou.
 • Licenčné číslo pri inštalácii Money S3 a Aktivačný kód pri reaktivácii priamo z Money S3 je možné zadať cez clipboard sklávesovou skratkouCtrl+V v plnej dĺžke 16 znakov súčasne.
 • XML import pokladničných a interných dokladov neprenesie doklad v prípade, ak nájde chybu na aspoň jednej položke.
 • Pribudla možnosť XML exportu a importu inventúrnych dokladov skladových inventúr.
 • V priebehu XML importu dokladov so skladovými položkami je možné použiť Typ dokladu, v ktorom definované automatické pridávanie položiek poplatkov. Pri tomto nastavení sa do importovaného dokladu automaticky vložia poplatky podľa definície na Kartách zásob.
 • Ak používateľ použije v priebehu interaktívneho importu z XML na akejkoľvek entite tlačidlo Späť, zapíše sa táto skutočnosť do súboru výstupnej správy ako „PayLoadError„.
 • Pri importe Objednávky prijatej, ktorá obsahuje zásoby s evidenciou Výrobných čísel, sa výrobné čísla do dokladu automaticky nedosadzujú.
 • Po editácii polí Popis na www a Podrobný popis na www v Karte zásoby sa takáto zásoba automaticky zahrnie do exportu na internetový obchod.
 • Ak nemáte v Prístupových právach povolenú editáciu zoznamu Prístupových práv, nemáte po novom povolené nastavenie záložkyPoužívateľov na Karte nastavenia automatickej akcie. Po nainštalovaní verzie 11.020 je potrebné prejsť prístupové práva používateľov, ktorí mali povolené automatické akcie a revidovať ich.
 • Zoznam automatických akcií je teraz možné povoliť alebo zakázať prístupovými právami.
 • automatických akciách je pridaná funkcia globálnych filtrov. Používateľ si teraz môže pomocou filtra obmedziť, ktoré záznamy chce exportovať.
 • V prípade, ak používateľ spustil Money S3 v režime ŠTART na ostrých dátach, nemal právo verziu registrovať, a to ani v prípade, že v prístupových právach mal aktívnu voľbu Povoliť registráciu produktu Money S3. Od verzie 11.020 bol tento krok povolený.
 • Ak používateľ nebude mať zaplatenú Aktualizáciu Money S3 na aktuálny rok, od 1. apríla bude vo všetkých tlačových výstupoch v Money S3 umiestnený do spodnej časti stránky text „Skontrolujte si, prosím, či tento výtlačok zodpovedá platnej legislatíve. Bol vytvorený v ekonomickom systéme, ktorého licenciu jeho vlastník neaktualizoval na tento rok. Tento text odstránite zakúpením aktualizácie a následným obnovením Aktivačného kódu v menu Pomoc/Registrácia.
 • Aplikácia Money Dnes bola integrovaná priamo do Money S3. Došlo k zásadnému vyplepšeniu funkčnosti. Money Dnes sa od tejto verzie inštaluje vždy spolu s programovými súbormi, prístup k nemu sa dá obmedziť prístupovými právami.
 • Aktualizačný balíček teraz vytvára logovacie súbory.
 • Inštalačný program umožňuje teraz vo všetkých typoch inštalácie využívať všetky druhy softvérových licencií. Ide najmä o sprístupnenie voľby Bez licencie pri klientskej inštalácii, ktorá umožňuje nainštalovať utilitu Inštalácia hardvérového kľúča.
 • Cesta serverovej inštalácie je rozdelená na dve časti, na programovú a serverovú. V novej verzii je možné definovať cestu pre inštaláciu serverovej časti podľa požiadaviek používateľa. Obidve cesty sa teraz zapisujú do súboru setup.ini v adresári „Common files“ do kľúčov „LocalPath“ a „ServerPath„.
 • Sprievodcovi inštaláciou programu nie je možné zmeniť Typ licencie, ak používateľ aktuálnu licenciu nedeaktivuje.
 • Pri upgrade programu je v inštalačnom sprievodcovi uvedená informácia o Type inštalácie. Predtým sa akákoľvek inštalácia uskutočnená starých typom inštalačného programu označovala za Lokálnu. Od tejto verzie bude sieťová inštalácia starého typu označovaná ako Pôvodný režim inštalácie.
 • Lokálnu inštaláciu je teraz možné preinštalovať na serverovú. V Sprievodcovi inštaláciou pri upgrade programu je potrebné použiť tlačidloSpäť, zmeniť typ inštalácie na serverovú a sprievodcu dokončiť. Po stlačení tlačidla Inštalovať program upozorní na skutočnosť, že predchádzajúca inštalácia bola lokálna a že sa adresáre programu budú presúvať podľa novej štruktúry. Po potvrdení dôjde k zálohovaniu pôvodnej inštalácie a presunu podadresárov do novej serverovej štruktúry.
 • Pri upgrade Money S3 novým inštalačným programom je teraz možnosť vybrať komponenty, ktoré v priebehu upgradu používateľ použije. Funkciu otvoríte tlačidlo Súčasti na strane Nastavenia inštalácie v Sprievodcovi inštaláciou. Ak bola komponenta v minulej inštalácii použitá, nie je možné ju vypnúť, ak ale v minulosti použitá nebola, potom sa používateľ môže rozhodnúť, či ju inštalovať bude alebo nie.
 • Inštaláciu a registráciu verzie Štart je možné uskutočniť aj v prípade, ak už v počítači na rovnakom disku existuje inštalácia plná.
 • Boli aktualizované pripravené zoznamy pre rok 2009.
 • Každá nová funkcia Money S3 mala implicitne nastavené Prístupové práva pre všetkých používateľov na hodnotu Neprístupné. Od verzie 11.020 bola funkčnosť doplnená tak, že používateľ, ktorý má povolený prístup do zoznamu prístupových práv, bude mať implicitne k novým funkciám prístupové práva povolené.

Odstránené problémy

 • XML import pokladničných dokladov s rozúčtovacími položkami neplnil pole Celkom základ, Celkom DPH a Celkom s DPH. Chyba bola opravená.
 • Pri importe faktúr sa nezohľadňovala voľba Použiť krediť na Karte adresára a kontrola na kredit sa uskutočnila vždy, i keď bol prepínač vypnutý.
 • Ak bol v zozname pokladničných komponentov vzdialený počítač, nebolo možné používať naplánované opakované akcie. Teraz to už možné je.
 • predajného košíka je možné vygenerovať zálohovú faktúru, objednávku, dodací list. Ak používateľ generoval doklad so zásobou s evidenciou výrobných čísel, nemal takáto zásoba vyplnené pole Zostáva MJ a tvárila sa ako „vybavená“ . Táto chyba bola odstránená.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia