Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.061
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.061

Seyfor Slovensko, a.s.
02. 02. 2010
Doba čtení11 minút čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.054 (v distribúcii od 2.1.2010) a verziou 11.061 (v distribúcii od 2.2.2010).[toc]

Účtovníctvo

 • Pripravené zoznamy boli rozšírené o nové údaje a zaktualizované pre rok 2010.
 • Do zoznamu Kódov plnenia na karte Členenia DPH pribudla nová hodnota Dodanie služby EU. V Pripravených zoznamoch pre rok 2010 je tento kód priradený k členeniu DPH 10U 14S – Vývoz služby v EÚ.
 • V menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Priznanie k DPH bol upravený sprievodca tlačou priznania k DPH a tlačový formulár platný od 1. 1. 2010.
 • V menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Súhrnné hlásenie bol sprievodca tlačou doplnený o nové údaje potrebné pre elektronické podanie. K dispozícii je i nová transformačná šablóna na rok 2010.
 • Do peňažného a účtovného denníka boli pridané stĺpce Číslo firmyFirma.
 • Do účtovného denníka pribudol stĺpec Dátum plnenia DPH.
 • Prístupových právach je možné Povoliť hromadné preúčtovanie dokladov. Prístupové práva sa nastavujú pre všetky doklady (t.j. prijaté a vystavené faktúry, interné doklady, bankové a pokladničné doklady, záväzky, pohľadávky a skladové doklady). Funkcia umožňuje hromadne zmeniť popis, variabilný symbol, párovací symbol, predkontáciu, členenie DPH, stredisko, zákazku, činnosť a všetky dáta v hlavičke dokladu a taktiež predkontáciu, členenie DPH, stredisko, zákazku a činnosť na jednotlivých položkách. Túto funkciu nie je možné použiť na uzamknutom doklade, na zmazaných dokladoch, stornovaných alebo stornujúcich, dobropisoch a zálohových faktúrach.
 • V menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Účtovné výkazy a Výsledovka bola do množiny hodnôt filtrov pre Stredisko/Zákazku/Činnosť doplnená možnosť nastaviť si položku (prázdne), ktorá pri filtrácii zobrazuje prázdnu hodnotu.
 • V jednoduchom účtovníctve sa v zozname Pokladničných dokladov v cudzej mene (formulár PKSDJ_CM.frm) už správne zobrazuje v stĺpci Cena celkom hodnota v cudzej mene.
 • Pri založení nového roka a navedení počiatočných stavov účtovného denníka, kde ako prvé boli v novom roku zaúčtované mzdy, už nedochádza pri zaúčtovaní interného dokladu do účtovného denníka k nesprávnemu priradeniu čísla riadku 0.

Fakturácia

 • Na karte Nastavenia účtovného roka /Fakturácia/Odpočet zálohy pribudla nová voľba Pridať číslo a druh dokladu odpočtu. Po zaškrtnutí sa k popisu odpočtových položiek faktúr vystavených za text Vyúčtovanie zaplatenej zálohy v poli Popis na karte položky faktúry pridáva ešte číslo a druh dokladu odpočtu.
 • Pri použití funkcie Reverse charge pribudla nová väzba medzi faktúrou prijatou a interným dokladom. Tlačidlo Reverse charge v zozname prijatých faktúr má teraz dve ponuky: Generovať (zobrazí sa tak ako doteraz karta Reverse charge) a Zoznam (zobrazí sa zoznam interných dokladov, ktoré majú väzbu na danú prijatú faktúru).
 • V zozname vystavených a prijatých faktúr je nová voľba Len neuhradené. Po jej zaškrtnutí sa filtrujú iba faktúry, ktoré neboli zatiaľ uhradené.
 • Pri kopírovaní faktúry vystavenej sa z pôvodnej faktúry kopíruje aj Dodávateľ. V minulej verzii sa nesprávne ukladal do konfigurácie a ponúkal sa tak následne v ďalších faktúrach.

Adresár

 • v zozname skupín Adresára je možné zoradiť a vyhľadávať skupiny podľa stĺpcov RiadokNázov.
 • Hromadné operácie v adresári nepodporovali priradenie viac ako jednej cenovej hladiny viacerým adresám súčasne, po novom je možné priradiť ľubovoľný počet.

Sklady

 • V menu Registračné pokladnice bol prepracovaný sprievodca exportom/importom do/z pokladnice tak, aby bolo na prvej strane sprievodcu možné skontrolovať nastavenia a potom rovno pomocou tlačidla Dokončiť export/import vykonať.
 • Na karte Zásoby v záložke Dodávky je možné pomocou tlačidla Dodávky s pohybmi zobraziť zoznam dodávok zásoby vrátane skladových pohybov, ktoré boli s týmito dodávkami vykonané.
 • V menu Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Skladové uzávierky sa vedľa dátumu skladovej uzávierky zobrazuje aj rozsah hospodárskeho roka, do ktorého dátum skladovej uzávierky spadá.
 • V tlačovej zostave Výpis stavu zásob je možné v Režime zostavy Rezervácie a objednávky do sekcie Titul zásoby vložiť premenné Max./Min. limit.
 • Pokiaľ má používateľ nastavený výpočet predajnej ceny v karte zásoby na hodnotu Vlastné nastavenie, potom sa pri kopírovaní takejto zásoby prenesú informácie o kalkulácii predajnej ceny.
 • Položky skladovej Prevodky vzniknuté prevzatím z Objednávky prijatej nemali vyplnený účet MD, teraz sa účty MD a D doplnia na každej položke.
 • Pri vložení veľkého množstva skladových skupín do filtra Sklady v tlačovej zostave výpis stavu zásob program hlásil chybu „Bola dosadená maximálna dĺžka položiek (254)“.
 • V tlačovej zostave Výpis stavu zásob sa už plní premenná Nákupná cena MJ zásoby.
 • Po uložení predajky, príjemky a prevodky voľbou OK a nový sa neotváral zoznam zásob aj napriek tomu, že v používateľskej konfigurácii bola u týchto typov dokladov nastavené voľba Pri pridaní dokladu ponúknuť automaticky zoznam zásob.
 • Bol opravený chybný výpočet hodnoty poľa Zásoba pri skladových položkách Vratiek zložených kariet
 • V zozname Zásoby na sklade si pri zobrazení zoznamu zásob z rôznych skladov na rôznych záložkách program správne zapamätá posledné vybrané zásoby pre každý sklad zvlášť.

Objednávky

 • Objednávkam stiahnutým z internetového obchodu sa dosadzuje jedinečné číslo riadku v zozname objednávok prijatých . V minulosti dochádzalo k duplicitám.
 • V objednávkach prijatých importovaných do Money z elektronického obchodu Inshop2000 už na záložke Elektronické obchodovanie funguje zadávanie stavov vybavenia.
 • Objednávka prijatá importovaná z elektronického obchodu Inshop2000 nemala vyplnený text poznámky zadaný na on-line obchode.

Mzdy

 • Bol aktualizovaný aparát ročného zúčtovania dane podľa vzoru platného pre rok 2009. V rámci aktualizácie boli zohľadnené všetky zmeny v spôsobe uplatňovania nezdaniteľných čiastok, bol doplnený automatický výpočet zamestnaneckej prémie
 • Do pripravených zoznamov bol pridaný nový zoznam odvodov s platnosťou od 1.1.2010
 • Aktualizovali sme tlačovú zostavu „Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné za rok 2009″ na zdravotné poistenie.

Majetok

 • Na karte Leasingového majetku pribudla možnosť zadania zákazky. Táto zákazka sa dosadí do dokladov vzniknutých zaúčtovaním leasingového majetku a zaúčtovaním splátok leasingového majetku.

Ostatné

 • Pri prvom spustení programu Money S3 sa po vykonaní aktualizácie zobrazí pomoc so zmenami a novinkami novej verzie.
 • Menu Agenda/Dátové súbory ma dve nové podriadené voľby:
 • 1. Celková údržba dát – prevádza zmazanie dočasných súborov, kontrolu a prevod štruktúry dátových súborov a celkovú reindexáciu dát
 • 2. Stav dátových súborov – vykoná prevod štruktúry dátových súborov s následnou možnosťou reindexácie agendy, vybratých súborov a spoločných dát alebo celkovú reindexáciu (zodpovedá voľbe Dátové súbory v predchádzajúcich verziách). Pri reindexácii dát sa vždy najprv vymažú nepotrebné odkladacie súbory (adresár TMP)
 • Dvojklikom ľavého tlačidla myši na licenčné číslo v pravom dolnom rohu programu (alebo voľbou Kopírovať do schránky po stlačení pravého tlačidla myši) sa skopíruje licenčné číslo do schránky.
 • Pri rýchlom vyhľadávaní v zoznamoch pomocou zadania textu nad stĺpcom, podľa ktorého je zoznam zotriedený, sa po novom po stlačení klávesu Page Up, Page Down, šípka hore, šípka doleInsert označí zadaný text. Po stlačení šípky vpravo sa označenie textu zruší. Táto funkčnosť zrýchli prípadné nové vyhľadávanie.
 • Používatelia, ktorí nemajú zakúpenú licenciu pre Aktívne saldo, budú mať možnosť si funkcie tohto modulu vyskúšať v rámci skúšobnej prevádzky. Počet spustení Aktívneho salda je obmedzený na 10, po vyčerpaní limitu nebude tento modul už ďalej sprístupnený.
 • Po novom je možné rýchlo vyhľadať a zvoliť adresu do dokladu zadaním niekoľko začiatočných znakov názvu firmy priamo do poľa pre názov firmy na karte dokladu. Ponúknu sa názvy firiem, ktoré zodpovedajú zadanému filtru, z nich je možné pomocou myši vybrať požadovanú firmu.
 • Bol zrýchlený výber tlačových formulárov a sprehľadnená vizualizácia predvoleného tlačového formulára a popisu aktuálne zvoleného formulára.
 • Do zoskupenia Aktívneho salda je možné pridať premennú Firma. Firmy je možné ďalej obmedziť množinovými filtrami Podľa firmyPodľa adresných kľúčov.
 • Zostavy VýnosyZisk v menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy je teraz možné členiť v prvej alebo druhej úrovni podľa novo pridanej premennej Firma.
 • Pribudol nový modul E-shop konektor, ktorý využíva XML rozhranie pre komunikáciu s internetovými obchodmi. Nachádza sa v menu Nástroje/Nastavenia/Obchodovanie na internete a jeho funkčnosť podlieha zakúpeniu licencie.
 • Zoznam zásob na sklade bol rozšírený o záložku Zásoby pre elektronické obchodovanie. Zobrazenie tejto záložky je priamo závislé na forme komunikácie s internetovým obchodom, zvolenej v nastavení elektronického obchodovania. Záložka je dostupná pre Zoner Inshop2000 (pri zapnutí prepínača „použiť nový štýl radenia skladových zásob do skupín) alebo s novým modulom E-shop konektor.  Táto nová záložka umožňuje používateľom pohodlne prehľadne radiť zásoby označené pre obchodovanie na internete do skupín tiež pomocou novej funkcie „drag and drop“, ktorá veľmi uľahčuje a zrýchľuje prácu.
 • V prípade, že má používateľ zakúpený modul E-shop konektor, tak sa v karte zásoby na sklade zobrazia v záložke Obchod na internete, dolné záložky Parametre, Alternatívy a Príslušenstvo, pomocou ktorých je možné zásobám tieto parametre priraďovať. Následne je ich možné aj so zásobou, pokiaľ je zavedená v elektronickom obchodovaní, importovať na internetový obchod.
 • Je možné exportovať a importovať predajky obsahujúce nepeňažné platidlá.
 • Pomocou šablóny pripojených dokumentov E-mail odoslaný je teraz možné odosielať e-maily a pripojovať ich k záznamom v Money S3 aj z aplikácie MS Outlook 2007.
 • Pri zamedzení prístupu k Editoru formulárov v prístupových právach bolo možné editovať tlačové zostavy stlačením tlačidla Editovať na karte nastavenia tlače. Toto tlačidlo už funguje správne.
 • V menu Agenda/História akcií bol pri filtrovaní na akcie uskutočnené len v zozname zákaziek parameter filtra Podľa zoznamu premenovaný z chybného označenia Zoznam záväzkov na Zoznam zákaziek.
 • Pripojených dokumentoch bola opravená funkčnosť typu pripojenia Kópia do úložiska v šablóne vytvorenia dokumentu pre MS Word a MS Excel.
 • V module Aktívneho salda sa neplnil stĺpec Popis pri rozbalení nadriadených uzlov.
 • Do výstupnej správy o vykonanom XML importe sa po novom prikladajú aj dáta, ktoré boli predmetom importu.
 • Pri fulltextovom vyhľadávaní v zoznamoch ukončených pokusom o označenie položky v zozname dochádzalo iba k zrušeniu vyhľadávania, nie však k označeniu záznamu. Používateľ bol nútený túto operáciu uskutočniť v dvoch krokoch. Teraz je operáciu možné uskutočniť jedným krokom. Označenie záznamu v zozname automaticky ukončuje vyhľadávanie a označuje záznam.
 • XML import skladovej prevodky importuje už doklad aj s adresou.
 • Prednastavená XML konfigurácie importu adries v novej verzii zahrňuje automaticky taktiež import kontaktných osôb.
 • Prijaté a vystavené faktúry, záväzky a pohľadávky sa mohli za určitých okolností objaviť medzi neuhradenými dokladmi v Money Dnes aj napriek tomu, že už boli uhradené.
 • RC verzia Money je možné spustiť iba pod dobu 30 dní od dátumu vydania RC verzie.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia