Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.301
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.301

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.301
Seyfor Slovensko, a.s.
30. 03. 2020
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.301

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.201 a verziou 20.301

Legislatívne zmeny v module Mzdy a personalistika

OČR s neobmedzeným čerpaním a Karanténna práceneschopnosť

V novej verzii Money reagujeme na mimoriadne legislatívne zmeny, ktoré na zníženie negatívnych vplyvov obmedzení na zabránenie šírenia nákazy koronavírusu v posledných marcových dňoch schválil parlament.

 • Rozšírili sme evidenciu Neprítomnosti typu Ošetrovanie člena rodiny (OČR), aby ste mohli správne vykazovať obdobia prerušenia poistného.

Počas trvania mimoriadnej situácie vypláca Sociálna poisťovňa dávku ošetrovného počas celého trvania OČR a zamestnancovi sa po 10.tich dňoch neprerušuje obdobie sociálneho poistenia. Pri zadaní tohto druhu OČR v karte Neprítomnosti si zvoľte typ neprítomnosti „OČR“ a v novej roletovej ponuke vyberte „Čerpanie bez limitu„.

Takto zabezpečíte správne vykazovanie neprítomnosti v zostave Evidenčný list dôchodkového poistenia a zároveň sa nebude generovať Registračný list FO – prerušenie.

Pri OČR, na ktoré sa mimoriadne legislatívne zmeny nevzťahujú (napr. OČR na začiatku marca) si z ponuky zvolíte „Čerpanie do limitu 10 dní„.

 • Pridali sme nový typ Neprítomnosti Nariadená karanténa. Tento typ neprítomnosti slúži na vykazovanie karantény, počas ktorej zamestnanec nepracuje.

V prípade, ak ide o karanténu v termíne do 26.3. 2020 potom sa na ňu vzťahujú rovnaké pravidlá ako pri bežnej práceneschopnosti (ako pri chorobe) – čo znamená, že zamestnávateľ prepláca zamestnancovi prvých 10 dní trvania práceneschopnosti. Na karte Neprítomnosti zapnite prepínač „Prepláca zamestnávateľ“.

Pri spracovaní mzdy program automaticky vypočítava náhradu príjmu od zamestnávateľa rovnako ako pri Chorobe.

Ak ide o karanténu alebo izoláciu z dôvodu zabránenia šírenia nákazy koronavírusu od 27.3.2020, zamestnávateľ neplatí náhradu príjmu, od prvého dňa ju prepláca Sociálna poisťovňa. Prepínač „Prepláca zamestnávateľ“ bude vypnutý.

Kalendárne a pracovné dni a hodiny karanténnej práceneschopnosti sme pridali do karty Mzdy do záložky Odpracované sekcia Absencie a doplnili sme tieto premenné do Výplatného lístka.

Nový typ neprítomnosti je zapracovaný aj do tlačových zostáv Karta zamestnanca, Prehľad neprítomností, Zoznam vyplatených PN.

Mimoriadnu situáciu naďalej pozorne sledujeme. Všetky opatrenia, ktoré pripravuje vláda budeme do programu priebežne zapracovávať. Týka sa to aj avizovaných príspevkov pre zamestnávateľov, ktorí museli v súčasnej situácii zavrieť svoje prevádzky alebo im klesli tržby.
Pripravujeme novú evidenciu neprítomností z dôvodu prekážok v práci zo strany zamestnávateľa, aby ste mali k dispozícii všetky podklady pre získanie príspevkov. Ihneď ako budú známe konkrétne podmienky, budeme na ne v Money reagovať.

Nový vzor Registračného listu FO

 • S platnosťou od 31. 03. 2020 bude platiť nový vzor Registračného listu FO, ktorý používate na prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do Sociálnej poisťovne. Dôvodom zmeny je špeciálna evidencia príslušníkov obecnej polície. Nový vzor platí pre všetkých zamestnávateľov, registračný list budú môcť podať už iba v novej forme. V tejto súvislosti sme upravili tlačovú zostavu Registračného listu FO a rovnako aj export pre elektronické podanie do Sociálnej poisťovne.

13. plat v roku 2020

 • Pre rok 2020 sme upravili spôsob započítavania sociálneho poistenia z oslobodenej časti 13.-platu (Odmena pri príležitosti letných dovoleniek) do základu dane na Karte mzdy. Sociálne poistenie z oslobodenej časti odmeny bude navyšovať základ dane na spracovanej mzde. Sumu poistného z oslobodenej časti počíta program automaticky a zobrazuje sa v novom poli v Karte mzdy na záložke Odvody zamestnanca.

Úprava v Hlásení o zrazenej dani z príjmov

 • Upravili sme výpočet úhrnnej sumy vyplatených rekreačných príspevkov v Hlásení o zrazenej dani z príjmov (ročné hlásenie), tak aby sa od úhrnu odpočítavala čiastka vrátených príspevkov.

Používateľské polia v Adresári

 • Používateľské polia, pomocou ktorých si môžete dopĺňať ľubovoľné vlastné údaje, sme pridali aj do Adresára. Definovať ich môžete pre Skupinu adresára a aj priamo na Adresnej karte. Používateľské polia je možné zobraziť v zoznamoch pomocou Výberu stĺpcov. Filtrovať podľa nich alebo ich pomocou Editora formulárov vložiť do formulára pre tlač.

Vylepšenia v účtovníctve

Hromadné generovanie reverse charge

 • Interné doklady pre reverese charge po novom vytvoríte aj hromadne za viacero faktúr naraz. Funkcia je k dispozícii v zozname Faktúr prijatých a v zozname Pokladničných dokladov. Pre označené doklady sa po stlačení tlačidla Reverse charge / Generovať spustí automatická tvorba Interných dokladov. Interné doklady sa vygenerujú iba pre doklady, ktoré spĺňajú podmienky pre tvorbu zahraničného alebo tuzemského reverse charge. Ak už bol k dokladu Interný doklad vytvorený, Money ponúkne jeho preúčtovanie. Ak interný doklad doteraz vytvorený nebol, program ho vygeneruje. Pri hromadnom generovaní Interných dokladov sa vždy zobrazí Karta Reverse charge. Tlačidlom Prerušiť hromadné generovanie interných dokladov zrušíte. Voľba Späť iba zavrie kartu pre aktuálny doklad a zobrazí ju pre ďalší doklad.

Pri tvorbe interných dokladov reverse charge zo zoznamu Faktúr prijatých alebo Pokladničných dokladov sa Predkontácia a Členenie DPH na hlavičku Interného dokladu preberá z  nastaveného Typu dokladu v Nastavení účtovného roka / Účtovníctvo / Reverse charge alebo z Používateľskej konfigurácie pre Interný doklad. Ak budú Predkontácia a Členenie DPH prázdne, potom sa do vytvoreného Interného dokladu prevezme Predkontácia a Členenie DPH z položky pre daňovú povinnosť, resp. nárok na odpočet dane.

Jednoduchšie načítanie elektronických výpisov

 • Zrušili sme kontrolu na existenciu kódu SWIFT alebo kódu banky protistrany pri načítavaní výpisu z účtu. Po novom sa import elektronického výpisu nepreruší kvôli chýbajúcemu kódu banky alebo SWIFTu a nie je potrebné ich v procese načítavania výpisu pridávať do zoznamu Peňažných ústavov.

Úprava vo vzájomných zápočtov

 • Interné doklady / Konfigurácia vzájomných zápočtov – upravili sme načítavanie adries pre vzájomný zápočet pri adresách, ktoré nemajú zadané IČO. Ak sa majú adresy vyhľadávať podľa IČO a vybraná

Sledujte stav odoslania dokladov

 • Do zoznamu Faktúr prijatých, všetkých Objednávkových dokladov, Skladových dokladov a v jednoduchých Servisov sme pridali novú funkciu na vizualizáciu odoslaného dokladu vo formáte PDF e-mailom pomocou Poštového klienta S3. Ide rovnakú funkciu, ktorú ste doteraz mali k dispozícii vo Faktúrach vystavených. Tlačidlom Väzby zobrazíte podokno s mapou dokladov, kde sa zobrazuje informácie o stave odoslania e-mailu, dátum a čas. Kliknutím na túto väzbu sa otvorí poštová správa. Súčasne v zozname dokladov môžete filtrovať doklady, ktorým bol doklad e-mailom odoslaný. V zozname sa zobrazuje tiež stĺpec Odoslané so stavmi ÁNO (odoslané) a Nie (neodoslané).

Formuláre chránené pred prepísaním

 • Všetky formuláre FRM a FRE, ktoré sú distribuované s programom Money S3, nie je možné od tejto verzie meniť. Môžete tieto formuláre editovať a uložiť pod vlastným názvom. V prípade, ak by ste si upravovali východzí formulár na karte Nastavenia tlače, potom sa Editor formulárov po uložení nového formuláre opýta, či budete chcieť tento formulár nastaviť Ako východzí.

Ostatné

 • Import nových Zásob na sklade, alebo ich aktualizácia teraz bude podliehať kontrole jedinečnosti GUIDu. Ak sa z nejakého dôvodu stane, že importovaný záznam má GUID zhodný so záznamom, ktorý už v agende existuje, potom pre novo vytváraný vygeneruje nové jedinečné GUID.
 • V priebehu práce so Zásobami a Kmeňovými kartami bolo doteraz možné ukladať do polí skratka, katalóg a čiarový kód aj medzery. Rovnako sa program správal aj v adrese a kontaktnej osobe (polia kód partnera, IČO, IČ DPH a DIČ). Po novom sa medzery neukladajú. Dôvodom zmeny správania sa programu je najmä XML výmena dát, pretože v XML nie sú medzery podporované a vďaka nejednotnosti mohlo dôjsť k neočakávaným situáciám pri exporte a importe údajov.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia