Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.401
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.401

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.401
Seyfor Slovensko, a.s.
20. 05. 2020
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.401

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.304 a verziou 20.401

Update vo verzii 20.401

Nové vzory výkazov pre získanie príspevkov podľa Opatrenia č. 1 a č. 3 (A, B)

Od obdobia Apríl 2020 platia nové výkazy pre priznanie mimoriadnych príspevkov na udržanie pracovného miesta. V tejto súvislosti sme upravili podklady pre vyplnenie výkazov pre priznanie príspevku podľa Opatrení č. 1 a č. 3 (A, B). Došlo najmä k nasledovným zmenám: vo všetkých typoch výkazov sa zjednotilo plnenie poľa Počet zamestnancov ku koncu mesiaca (uvádza sa údaj vrátane aktívnych dohodárov) a v rozpise zamestnancov sa vykazuje hrubá mzda namiesto vymeriavacieho základu, ktorý bol požadovaný vo výkazoch za marec 2020.

Upravené podklady pre výkazy podľa Opatrenia č. 1 a č. 3A sú k dispozícii v rámci v tlačovej zostavy Vyúčtovanie náhrad mzdy za prekážky (formulár VYUCNAHR.FRE, resp. VYUCNA3A.FRE) a podklady pre výkaz podľa Opatrenia č. 3B si môžete vyexportovať do excelu po spustení tlačovej zostavy Vyúčtovania miezd (formulár PRISPO3B.FRE).

Tlačové formuláre Mesačného výkazu poistného a Výkazu pre nepravidelné príjmy do SP

Od obdobia Apríl 2020 platí nový vzor Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov (pre nepravidelné príjmy). Pre vašu internú potrebu sme pripravili nové tlačové formuláre, ktoré zodpovedajú aktuálnym vzorom výkazov.
Nové šablóny pre export pre elektronické podanie do Sociálnej poisťovne sú v Money k dispozícii už od verzie 20.400.

Úpravy v synchronizácii účtovných výkazov

Do verzie 20.400 sme doplnili funkcie na aktualizáciu Zoznamu definícií účtovných výkazov z Pripravených zoznamov. V prípade, ak ste ešte v agendách nemali prevzaté výkazy pre rok 2020, v Zozname účtovných výkazov mohlo dôjsť k duplikácii položiek výkazov alebo naopak výkazy neobsahovali žiadne položky.
Odporúčame preto vykonať synchronizáciu na karte Nástroje / Synchronizácia. Ak máte nastavenú automatickú synchronizáciu na karte Money / Pomoc, kontakty / Aktualizácia Money S3, potom sa synchronizácia účtovných výkazov vykoná automaticky a nie je nutné ju ručne spúšťať.

Nasledujúce zmeny a novinky sú k dispozícii už od verzie 20.400

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Podklady pre získanie príspevku podľa Opatrenia č. 3 (A, B)

Pre používateľov, ktorí chcú požiadať o mimoriadny príspevok na udržanie pracovného miesta v súvislosti s pandémiou koronavírusu sme pripravili ďalšie podklady pre vyplnenie výkazov pre priznanie príspevku podľa Opatrenia č. 3 pre zamestnávateľov, ktorí prerušili alebo obmedzili svoju prevádzku, aj keď im táto povinnosť nevyplývala z Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Táto kategória zamestnávateľov si môže zvoliť z dvoch možností:

 • Požiadajú o príspevok vo výške 80 % na náhradu príjmu zamestnancov, ktorým nemohli prideľovať prácu.
  Pre tento účel sme v tlačovej zostave Vyúčtovanie náhrad mzdy za prekážky pripravili nový formulár pre export do excelu (Nastavenie tlače – záložka Export do Excelu) VYUCNA3A.FRE. Údaje môžete priamo nakopírovať do originálneho formulára Výkazu pre priznanie finančného príspevku – Opatrenie č. 3A.
 • Uplatnia si paušálny príspevok na úhradu mzdy každého zamestnanca, ktorí spĺňa podmienky v závislosti od toho, ako im klesli tržby.
  Ak ste sa rozhodli využiť tento druh príspevku, pripravili sme pre vás nový formulár Vyúčtovania miezd pre export do excelu (Nastavenie tlače – záložka Export do Excelu) PRISPO3B.FRE. Do tlačovej zostavy vstupujú všetci zamestnanci, ktorí mali v danom mesiaci spracovanú mzdu. Vyexportovaný súbor obsahuje údaje o vymeriavacom základe pre sociálnu poisťovňu a vyplatenej mzde a pomocné premenné, ktoré vám pomôžu posúdiť, či máte za zamestnanca nárok na príspevok (počet odpracovaných hodín, sviatkov, náhrad za prekážky na strane zamestnávateľa a počet hodín ostatných neprítomností). Údaje zamestnancov je možné nakopírovať do originálneho formulára Výkazu pre priznanie finančného príspevku – Opatrenie č. 3B.

Informácie o aktuálnych podmienkach poskytnutia príspevkov a výkazoch získate na www.pomahameludom.sk.

Druh prekážky na strane zamestnávateľa

 • Rozšírili sme Neprítomnosť typu Prekážka na strane zamestnávateľa o druh prekážky. Takto môžete určiť dôvod (podľa Zákonníka práce), pre ktorý zamestnancovi nebola pridelená práca. Druhy prekážok vychádzajú zo Zákonníka práce (§ 142, body 1 až 4 a ustanovení, ktoré platia počas trvania mimoriadnej situácie § 250b). Pri výbere druhu prekážky sa nastaví Sadzba priemernej náhrady podľa zákonníka práce.
 • Ak si zvolíte „mimoriadnu situáciu“, automaticky sa prednastaví 80% sadzba priemernej náhrady a zapne prepínač „Dorovnávať do minimálnej mzdy“. Program potom pri spracovaní mzdy kontroluje, či suma náhrady za prekážku na strane zamestnávateľa je aspoň vo výške zodpovedajúcej minimálnej mzde (porovnáva sa hodinová minimálna mzda platná pre obdobie spracovávanej mzdy). Ak je vypočítaná suma náhrady nižšia, automaticky ju dorovná do minimálnej mzdy.

Nové vzory výkazov Mesačný výkaz a Výkaz nepravidelných príjmov pre Sociálnu poisťovňu

 • Od obdobia Apríl 2020 platí nový vzor Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov (pre nepravidelné príjmy). Dôvodom zmeny je nový odvod do osobitného fondu pre príslušníkov obecnej polície. Nový vzor platí pre všetkých zamestnávateľov, výkazy za obdobie od 4/2020 je možné podať už iba v novej forme. V export pre elektronické podanie do Sociálnej poisťovne.

Automatické rozdeľovanie výdavkov na daňovú a nedaňovú časť

 • Ak využívate majetok nielen na podnikanie ale aj na súkromné účely, alebo nevediete knihu jázd, môžete si uplatniť iba časť nákladov súvisiacich s týmto majetkom (napr. paušálne 80 % nákladov na PHM bude zahrnutých do daňových nákladov a 20 % do nedaňových nákladov). V novej verzii Money sa s touto povinnosťou vysporiadate jednoduchšie.
 • Pripravili sme novú funkciu Krátiť daňové náklady. Táto funkcia vám umožní automaticky rozdeliť celkovú sumu položky dokladu automaticky na daňové a nedaňové náklady podľa zvoleného %. Krátenie daňových nákladov je dostupné na nových položkách Výdavkového pokladničného dokladu, Výdavkového bankového dokladu, Záväzku, Interného dokladu a Faktúry prijatej. Pri uložení položky s krátením daňových nákladov sa na doklade vytvoria dve samostatné položky. Percento pre uplatnenie daňových nákladov a zaúčtovanie nedaňových nákladov sa preberá z Nastavenia účtovného roka zo záložky Krátenie daňových nákladov.

Prehľadnejšia práca s účtovnými výkazmi

 • Do Zoznamu definícií účtovných výkazov sme pridali nový rýchly filter Iba definície pre aktuálny rok. Ak filter zapnete, potom sa zobrazia len definície účtovných výkazov, ktoré sú platné pre aktuálne obdobie. V zoznamu definícií sa zároveň zobrazujú iba účtovné výkazy pre Typ subjektu, ktorý máte nastavený v Nastavení agendy.
 • Definície účtovných výkazov sa od novej verzie môžu automaticky synchronizovať. Do Synchronizácie účtovných a mzdových konštánt sme doplnili funkciu na aktualizáciu Zoznamu definícií účtovných výkazov z Pripravených zoznamov, Synchronizácia sa vykonáva na karte Nástroje / Synchronizácia. Automatickú synchronizáciu si nastavíte na karte Money / Pomoc, kontakty Automatická synchronizácia Money S3.

Formuláre pre tlač dodacích listov bez cien

 • Pripravili sme nové formuláre pre Vystavený dodací list a Prijatý dodací list pre tlač, na ktorých nie sú uvedené ceny. Ide o formuláre 2010VDB.FRM, 2010SVDB.FRM a 2010SPDB.FRM.

Ostatné

 • Faktúra vystavená, ktorá vznikla postupným preberaním Objednávky prijatej do Vystaveného dodacieho listu už obsahuje v štruktúre formátu ISDOC tag „ExternalOrderID“ (informácia o objednávke).
 • Upravili sme spôsob rozpúšťania zaokrúhľovania pre položky s Typom ceny „iba základ“ a „iba DPH“. Ak je položka s Typom ceny „iba základ“ v niektorej sadzbe DPH, potom sa celé zaokrúhlenie pripočíta k základu sadzby, do ktorej je nastavené rozpustenie. Suma DPH sa z rozdielu nepočíta a je v tomto prípade nulová. Pri položke s Typom ceny „iba DPH“ v niektorej sadzbe DPH sa celé zaokrúhlenie pripočíta k sume DPH, do ktorej je nastavené rozpustenie. Suma základu zo zaokrúhlenia je v tomto prípade nulová. Dorovnávací rozdiel sa rozpustí do najvyššej nenulovej sadzby. Na karte Korekcie sa zobrazuje informačná ikona, ktorá zobrazuje dorovnávací a zaokrúhľovací rozdiel. Suma zaokrúhlenia predstavuje rozdiel medzi čiastkami, ktoré sa zobrazujú na paneli Rozdiely od požadovaných cien. a sumami dorovnávacieho rozdielu. Súčtom oboch súm zobrazovaných pod informačnou ikonou sa získajú sumy zobrazované na paneli Rozdiely od požadovaných cien.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia