Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.300
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.300

Seyfor Slovensko, a.s.
28. 03. 2017
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.300 (v distribúcii od 28. marca 2017).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.300![/button]

Čo je nové vo verzii?

Nové funkcie v module Mzdy a personalistika

Priama komunikácia s elektronickou pobočkou zdravotnej poisťovne Dôvera

Do novej verzie sme pripravili priame prepojenie na elektronickú pobočku zdravotnej poisťovne Dôvera. Ušetrí vám čas pri podávaní výkazov a pri ostatných povinnostiach platiteľa zdravotného poistenia. Nové funkcie vám umožnia priamo z Money S3:

  • Skontrolovať zoznam zamestnancov s evidenciou v poisťovni. Výsledky kontroly sa zobrazujú v prehľadnom zozname, ktorý si môžete vyexportovať do Excelu.
  • Overiť či je nový alebo existujúci zamestnanec poistencom ZP Dôvera a či má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Overenie prebieha automaticky pri pridaní nového zamestnanca alebo mzdového obdobia. Ručne ho môžete spustiť na Karte zamestnanca.
  • Mesačný výkaz preddavkov na ZP a Oznámenie o zmene platiteľa na ZP môžete ešte pred podaním otestovať a z Money S3 priamo odoslať do elektronickej pobočky. Podanie odošlete zo sprievodcu zostavením výkazu alebo oznámenia pomocou tlačidla Podať alebo zostavu uložíte do nového Zoznamu podaní (Réžia / Zdravotné poistenie) a odošlete neskôr.

V Zozname podaní sú k dispozícii funkcie pre kontrolu výkazov (Test podania), podanie alebo overenie stavov podaných výkazov (Podať / pokračovať). Tiež doplnkové funkcie, ktoré vám umožnia prihlásiť sa do elektronickej pobočky poisťovne, či zistiť stav vašich záväzkov voči zdravotnej poisťovni na jedno kliknutie. Do Zoznamu podaní sa ukladajú iba výkazy zostavené pre ZP Dôvera.

Pre správne fungovanie je potrebné nastaviť vaše prístupové údaje k elektronickej pobočke v menu Money / Nastavenie agendy / Mzdy, a na Karte adresy ZP Dôvera, ktorú máte založenú v adresári firiem, doplniť váš variabilný symbol (číslo platiteľa).

Kontrola zaúčtovania miezd a záloh

Pri generovaní dokladov zaúčtovania miezd a záloh bude po novom Money kontrolovať, či ste už mzdy v danom období zaúčtovali. Ak program zistí, že doklady zaúčtovania miezd už existujú, upozorní vás na tento stav a ponúkne vám možnosť pôvodné doklady zmazať alebo pokračovať v zaúčtovaní bez ich vymazania. Kontrola sa bude vzťahovať na nové doklady, ktoré vytvoríte v aktuálnej verzii programu. Pri zaúčtovaní, sa do nových dokladov automaticky doplní informácia, ku ktorému obdobiu miezd (mesiac a rok) sa vzťahujú. V zozname Interných a Záväzkových dokladov je možné zobraziť tieto údaje v nových stĺpoch „Rok mzdy“ a „Mesiac mzdy“.

Na kartách Zaúčtovania záloh a miezd sme doplnili nový panel, kde môžete vybrať Číselný rad pre Záväzkové a Interné doklady.

Kopírovanie položiek objednávok

Money S3 po novom umožňuje kopírovať položky všetkých objednávok (objednávky, ponuky, dopyty). Pri kopírovaní skladových položiek sa preberá číslo skladu a kmeňové karty.

Vrátenie platby kartou na predajkách

Na Skladových predajkách teraz môžete nastaviť platbu Nepeňažnými platidlami (napr. vrátenie platby realizovanej platobnou kartou) aj v prípade, ak ide o skladovú vratku. Pri zaúčtovaní takýchto predajok sa vytvára Záväzkový alebo Výdajový pokladničný doklad. Na Karte nepeňažných platidiel môžete nastaviť typ dokladu pre Záväzok alebo Výdajový pokladničný doklad. Funkcia zaúčtovania predajok funguje pri vratkách rovnakým spôsobom ako u bežných predajoch, s tým rozdielom, že sú sumy záporné a zaúčtovanie platidiel prebieha pomocou dokladu Záväzok alebo Výdajový pokladničný doklad.

Automatické sťahovanie kurzov NBS – nová úloha v S3 Automatic

S3 Automatic vám zjednoduší načítavanie kurzov cudzích mien. Pomocou novej funkcie v module S3 Automatic sa Kurzové lístky NBS, resp. Európskej centrálnej banky prevezmú do Money S3 automaticky. Rovnako ako pri ostatných úlohách máte možnosť zvoliť si čas a frekvenciu aktualizácie kurzových lístkov a o priebehu operácie vás bude program informovať e-mailom.

Nové možnosti výmeny dát

Rozšírili sme možnosti Obchodovania na internete. Nové funkcie vám umožnia spúšťanie ľubovoľnej aplikácie po importe, po exporte a pred importom. Výstupnú správu je po novom možné uložiť do ľubovoľného úložiska. Funkcie sú dostupné pre lokálne, sieťové a vzdialené priečinky na FTP.

Pomocou modulu Import dokladov z Excelu je možné naimportovať aj doklady, ktoré obsahujú historické alebo alternatívne sadzby DPH.

Nový spôsob generovania PLU na kartách zásob

Zaktualizovali sme algoritmus generovania PLU na Kartách zásob. Pri generovaní sa dodržuje rozsah PLU Skladových skupín. Ak je rozsah zadaný, tieto skupiny majú prednosť pred skupinami, ktoré rozsah PLU zadaný nemajú. Kmeňovým kartám, ktoré nemajú zásoby, rovnako tak Kartám zásob, ktoré už majú PLU, sa PLU negeneruje. Algoritmus prideľuje zásobám vždy najnižšie možné PLU, samozrejme s prihliadnutím k možnému zadanému rozsahu Skladovej skupiny. Po novom je možné uložiť novú Kmeňovú kartu (bez existujúcej zásoby) bez zadaného PLU, aj keď je v Nastavení agendy / Sklad zadané „Povinne zadávať PLU. V tomto prípade kontrola na PLU prebieha až na Karte zásoby.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.300![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia