Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.300
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 18.300

Seyfor Slovensko, a.s.
04. 04. 2018
Doba čtení5 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.300 (v distribúcii od 4. apríla 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.300![/button]

Čo je nové vo verzii 18.300:

Pripravte sa na GDPR – bezpečnejšie heslá

Každý administrátor programu Money S3 musí určiť, kto bude mať prístup k osobným údajov v Money S3. Pomocou Prístupových práv môžete nastaviť prístup k osobným údajom iba oprávneným používateľom (napr. Karta zamestnanca, Karta mzdy, atď.). V rámci prípravy na GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) sme pre vás pripravili nové funkcie Prístupových práv. Ide predovšetkým o možnosť prihlasovania sa do Money S3 pomocou bezpečnejšieho hesla. Po novom môžete nastaviť silu hesla (nízka, stredná, vysoká) a tiež upozornenie na časovú platnosť hesla. Alebo využite prihlasovanie do Money priamo pomocou používateľa Windows.

Jednoduchšia fakturácia v režime prenesenia daňovej povinnosti

Pre používateľov, ktorí predávajú komodity v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti sme pripravili nové funkcie, ktoré im fakturáciu zjednodušia.

Do nastavenia členení DPH sme doplnili novú kolónku DPH: „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“. Táto kolónka slúži na jednoznačnú identifikáciu režimu prenesenia na dokladoch. Je prednastavená na pripravených členeniach 12U 00PDP a 12U 00OPR. V prípade, ak používate vlastné Členenia DPH, pri prevode dát do novej verzie sa automaticky nastaví na členeniach, ktoré majú vyplnený predmet plnenia a smerujú do oddielu A.2 alebo C.1 Kontrolného výkazu DPH.

Pri tlači vystavených faktúr, ktoré obsahujú položky v režime prenesenia sa na faktúru automaticky dopĺňa text „Prenesenie daňovej povinnosti“ a celková suma základu za položky v tomto režime sa na faktúre zobrazuje samostatne a je oddelená od súm položiek v bežnom režime.

Pre správne zobrazovanie textov a rozlíšenie základov položiek v režime prenesenia a bežnom režime je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

– na faktúre (pri kombinovaných dokladoch na položke faktúry) je nastavené členenie DPH s kolónkou „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“

– položky v režime prenesenia majú nastavený typ ceny „iba základ“ a základnú sadzbu DPH (20%)

Premenné súvisiace s režimom prenesenia daňovej povinnosti sme doplnili na štandardné formuláre 2010VDAN, 2010VFAK a 2010VFAV. Na vlastné formuláre môžete premenné doplniť.

Kontrolu režimu prenesenia daňovej povinnosti, ktorú poznáte s vystavených riadnych faktúr sme pridali aj na Vystavené zálohové faktúry. Ak vystavíte tuzemskému platiteľovi zálohovú faktúru, na ktorej sú položky v režime prenesenia a je na nich vyčíslená DPH, Money vás na takúto situáciu upozorní.

Komfortnejšia práca s viacerými monitormi

Ak pri práci s Money používate viacero monitorov, môžete si teraz v Používateľskej konfigurácii vybrať monitor na ktorom sa budú nové okná zobrazovať alebo obnoviť predvolené nastavenie okien. Nové funkcie sú dostupné v Používateľskej konfigurácii pod tlačidlom Nové okná v sekcii Nastavenie zobrazenia. Vybrať si môžete z nasledujúcich  možností: Monitor s hlavným oknom, Hlavný systémový monitor, Posledný použitý monitor a Monitory 11 – N. Implicitne zostáva po aktualizácii nastavená možnosť Monitor s hlavným oknom, teda tak, ako Money fungovalo doteraz.

[div class=warning]Upozornenie: Nastavenie je viazané na používateľa, nie na jeho Používateľskú konfiguráciu a premieta sa do všetkých agend![/div]

[div class=info]Poznámka: V prípade možnosti Monitory 1-N ide o zoznam vašich pripojených monitorov číslovaných zľava doprava tak, ako sú zoradené.[/div]

Vylepšenia importu dokladov z Excelu

Do modulu Import dokladov z Excelu sme pridali nové funkcie pre import adries. Import adresy ako vnoreného objektu sme upravili tak, aby sme mohli adresu automaticky prepojiť s Adresárom. V sprievodcovi importom dokladov je teraz nová záložka Adresa, tu nájdete všetky polia, ktoré je možné importovať v rámci adresy. Nastavenie importu je zhodné s nastavením importu z XML – adresy je možné párovať podľa IČO, kódu partnera, bankového účtu alebo GUID. Režim spracovania umožňuje nové adresy buď pridať do Adresára, pričom v doklade má adresa automaticky väzbu na Adresár, alebo adresy do Adresára neimportovať, tým pádom nedochádza k väzbe. Pri importe existujúcich adries môžete vybrať či sa majú aktualizovať alebo ponechať bez zmien. Zmeny sa týkajú iba dokladov, ktoré je možné z Excelu importovať. Ide o pohľadávky, záväzky, faktúry vystavené a faktúry prijaté.

Ostatné

  • Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Stav záväzkov a pohľadávok – V tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok máte možnosť vybrať si, od ktorého roku sa bude zostava vytvárať (napr. iba minulý a aktuálny). Takto si môžete obmedziť prehľadávanie údajov v starých rokoch, kde už nie sú žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky a tlač zostavy zrýchliť.
  • Money / Vytvorenie zálohy – Tlačové formuláre s príponou FRE (pre Export do Excelu) sú teraz súčasťou zálohovania dát, ak máte v zapnutú voľbu Formuláre v Nastavení agendy / Zálohovanie.
  • Obchod / Doklady – Pri tvorbe a kopírovaní dokladov program vždy kontroluje nastavenie numerických hodnôt (Nastavenie účtovného roka / Všeobecné) pre konštantný, variabilný a špecifický symbol. Ak je nastavené používanie iba numerických hodnôt, iné znaky sa z týchto symbolov odoberú.
  • Na kartu Nastavenie agendy / Údaje o firme sme doplnili novú záložku Fakturačná adresa. Údaje z tejto záložky sa budú plniť v adresnom paneli pre dodávateľa vystavených faktúr.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.300![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia