Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.300
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 18.300

Seyfor Slovensko, a.s.
04. 04. 2018
Doba čtení5 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.300 (v distribúcii od 4. apríla 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.300![/button]

Čo je nové vo verzii 18.300:

Pripravte sa na GDPR – bezpečnejšie heslá

Každý administrátor programu Money S3 musí určiť, kto bude mať prístup k osobným údajov v Money S3. Pomocou Prístupových práv môžete nastaviť prístup k osobným údajom iba oprávneným používateľom (napr. Karta zamestnanca, Karta mzdy, atď.). V rámci prípravy na GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) sme pre vás pripravili nové funkcie Prístupových práv. Ide predovšetkým o možnosť prihlasovania sa do Money S3 pomocou bezpečnejšieho hesla. Po novom môžete nastaviť silu hesla (nízka, stredná, vysoká) a tiež upozornenie na časovú platnosť hesla. Alebo využite prihlasovanie do Money priamo pomocou používateľa Windows.

Jednoduchšia fakturácia v režime prenesenia daňovej povinnosti

Pre používateľov, ktorí predávajú komodity v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti sme pripravili nové funkcie, ktoré im fakturáciu zjednodušia.

Do nastavenia členení DPH sme doplnili novú kolónku DPH: „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“. Táto kolónka slúži na jednoznačnú identifikáciu režimu prenesenia na dokladoch. Je prednastavená na pripravených členeniach 12U 00PDP a 12U 00OPR. V prípade, ak používate vlastné Členenia DPH, pri prevode dát do novej verzie sa automaticky nastaví na členeniach, ktoré majú vyplnený predmet plnenia a smerujú do oddielu A.2 alebo C.1 Kontrolného výkazu DPH.

Pri tlači vystavených faktúr, ktoré obsahujú položky v režime prenesenia sa na faktúru automaticky dopĺňa text „Prenesenie daňovej povinnosti“ a celková suma základu za položky v tomto režime sa na faktúre zobrazuje samostatne a je oddelená od súm položiek v bežnom režime.

Pre správne zobrazovanie textov a rozlíšenie základov položiek v režime prenesenia a bežnom režime je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

– na faktúre (pri kombinovaných dokladoch na položke faktúry) je nastavené členenie DPH s kolónkou „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“

– položky v režime prenesenia majú nastavený typ ceny „iba základ“ a základnú sadzbu DPH (20%)

Premenné súvisiace s režimom prenesenia daňovej povinnosti sme doplnili na štandardné formuláre 2010VDAN, 2010VFAK a 2010VFAV. Na vlastné formuláre môžete premenné doplniť.

Kontrolu režimu prenesenia daňovej povinnosti, ktorú poznáte s vystavených riadnych faktúr sme pridali aj na Vystavené zálohové faktúry. Ak vystavíte tuzemskému platiteľovi zálohovú faktúru, na ktorej sú položky v režime prenesenia a je na nich vyčíslená DPH, Money vás na takúto situáciu upozorní.

Komfortnejšia práca s viacerými monitormi

Ak pri práci s Money používate viacero monitorov, môžete si teraz v Používateľskej konfigurácii vybrať monitor na ktorom sa budú nové okná zobrazovať alebo obnoviť predvolené nastavenie okien. Nové funkcie sú dostupné v Používateľskej konfigurácii pod tlačidlom Nové okná v sekcii Nastavenie zobrazenia. Vybrať si môžete z nasledujúcich  možností: Monitor s hlavným oknom, Hlavný systémový monitor, Posledný použitý monitor a Monitory 11 – N. Implicitne zostáva po aktualizácii nastavená možnosť Monitor s hlavným oknom, teda tak, ako Money fungovalo doteraz.

[div class=warning]Upozornenie: Nastavenie je viazané na používateľa, nie na jeho Používateľskú konfiguráciu a premieta sa do všetkých agend![/div]

[div class=info]Poznámka: V prípade možnosti Monitory 1-N ide o zoznam vašich pripojených monitorov číslovaných zľava doprava tak, ako sú zoradené.[/div]

Vylepšenia importu dokladov z Excelu

Do modulu Import dokladov z Excelu sme pridali nové funkcie pre import adries. Import adresy ako vnoreného objektu sme upravili tak, aby sme mohli adresu automaticky prepojiť s Adresárom. V sprievodcovi importom dokladov je teraz nová záložka Adresa, tu nájdete všetky polia, ktoré je možné importovať v rámci adresy. Nastavenie importu je zhodné s nastavením importu z XML – adresy je možné párovať podľa IČO, kódu partnera, bankového účtu alebo GUID. Režim spracovania umožňuje nové adresy buď pridať do Adresára, pričom v doklade má adresa automaticky väzbu na Adresár, alebo adresy do Adresára neimportovať, tým pádom nedochádza k väzbe. Pri importe existujúcich adries môžete vybrať či sa majú aktualizovať alebo ponechať bez zmien. Zmeny sa týkajú iba dokladov, ktoré je možné z Excelu importovať. Ide o pohľadávky, záväzky, faktúry vystavené a faktúry prijaté.

Ostatné

  • Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Stav záväzkov a pohľadávok – V tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok máte možnosť vybrať si, od ktorého roku sa bude zostava vytvárať (napr. iba minulý a aktuálny). Takto si môžete obmedziť prehľadávanie údajov v starých rokoch, kde už nie sú žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky a tlač zostavy zrýchliť.
  • Money / Vytvorenie zálohy – Tlačové formuláre s príponou FRE (pre Export do Excelu) sú teraz súčasťou zálohovania dát, ak máte v zapnutú voľbu Formuláre v Nastavení agendy / Zálohovanie.
  • Obchod / Doklady – Pri tvorbe a kopírovaní dokladov program vždy kontroluje nastavenie numerických hodnôt (Nastavenie účtovného roka / Všeobecné) pre konštantný, variabilný a špecifický symbol. Ak je nastavené používanie iba numerických hodnôt, iné znaky sa z týchto symbolov odoberú.
  • Na kartu Nastavenie agendy / Údaje o firme sme doplnili novú záložku Fakturačná adresa. Údaje z tejto záložky sa budú plniť v adresnom paneli pre dodávateľa vystavených faktúr.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.300![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.