Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.801
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 18.801

Seyfor Slovensko, a.s.
13. 11. 2018
Doba čtení5 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.801 (v distribúcii od 13. novembra 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.801![/button]

Čo je nové vo verzii 18.801?

Vylepšenia v dokladoch

 • Optimalizovali sme funkciu, ktorá automaticky mení typ ceny na „iba základ“ v prípade, ak ide o faktúry obchodných partnerov z EU. Táto funkcia bola doteraz závislá iba na existencii kódu štátu v Nastavení agendy.
  Ak bol vo firme v Nastavení agendy nastavený kód štátu, potom program vždy dokázal jednoznačne určiť, či ide alebo nejde o dodanie tovaru z členského štátu EÚ a automaticky nastaviť Typ ceny zásob na „iba základ“. Zmenou algoritmu dokážeme túto situáciu vyhodnocovať aj bez kódu štátu a to tak pri tvorbe Prijatých faktúr, tak aj pri vystavovaní Pokladničných dokladov z dodacích listov.
 •  Vloženie pripravených výrobných čísel do príjmových dokladov je možné vykonať troma spôsobmi: potvrdením vo výberovom okne klávesom Enter, kliknutím myši na tlačidlo OK alebo dvojklikom. V niektorých situáciách dochádzalo pri použití dvojkliku k vloženiu nesprávneho počtu merných jednotiek. Funkciu sme upravili tak, aby sa aj pri tomto spôsobe práce doplnili vždy správne počty merných jednotiek.
 •  Upravili sme funkčnosť Hromadného preúčtovania dokladov (Faktúry vystavené a prijaté, Daňové doklady k prijatej platbe) a Hromadného prečíslovania pokladničných dokladov.
 • Vo Faktúrach prijatých a príjmových Skladových dokladoch vystavených v cudzej mene sme prepracovali výpočet nákupnej ceny po aplikovaní zľavy na položkách pomocou hromadných operácií. Nákupná cena sa tak prepočítava a dopĺňa do Karty zásoby rovnako ako pri ručnom zadaní zľavy.

Novinky v module Mzdy a personalistika

 • V súvislosti so zavedením novej zložky mzdy – Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov – sme zaktualizovali plnenie údajov tlačovej zostavy Prehľad o zrazených preddavkoch (mesačný). Časť odmeny, ktorá je oslobodená od dane nevstupuje do riadku 0-Úhrn príjmov.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.801![/button]

Čo je nové vo verzii 18.800?

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat) – nová zložka mzdy

 • Novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od mája 2018 zaviedla možnosť vyplatiť zamestnancovi novú zložku mzdy – tzv. plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov. Ak sú splnené všetky podmienky uvedené v zákone neplatí sa z tejto „odmeny“ zdravotné poistenie za zamestnanca ani zamestnávateľa a je oslobodená od dane z príjmov.

Pre nové mzdové plnenie sme v module Mzdy a personalistika pripravili nové funkcie:

 • Na Karte mzdy / záložka Mzda je nové pole „Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov“ a prepínač „Splnené podmienky pre oslobodenie„. Ak je prepínač zapnutý, suma odmeny až do výšky limitu 500 € nebude vstupovať do celkového príjmu pre zdravotné poistenie, a teda sa z nej nebudú odvádzať preddavky na zdravotné poistenie a zároveň bude oslobodená od dani z príjmov.
 • Aby sme vám zjednodušili kontrolu, či zamestnanec splnil podmienky pre oslobodenie, na Karte mzdy v pravom paneli sa zobrazuje informácia o priemernom mesačnom zárobku zamestnanca a dobe zamestnania do 31.10. V prípade, ak zadáte suma odmeny aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku a zároveň je doba zamestnania aspoň 48 mesiacov a zároveň ste zamestnancovi vyplatili aj 13. plat (odmenu pri príležitosti letných dovoleniek), prepínač Splnené podmienky pre oslobodenie sa automaticky zapne.
 • Vzhľadom na to, že medzi podmienky na oslobodenie patrí aj to, že odmena je vyplatená v mesiaci december, všetky nové polia sú zobrazované iba na mzde za obdobie „november“ a „december“. Pre mzdy ostatných období sú tieto polia skryté a nebudú sa zobrazovať.
 • Nová zložka mzdy sa zobrazuje na formulári Výplatného lístku (ak bola vyplatená), Mzdovom liste, Skladbe mzdy a Vyúčtovaní miezd.

Aktualizovaný vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

 • Aktualizovali sme kartu Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre rok 2018. Na Karte potvrdenia sú pripravené nové polia pre špeciálne zložky mzdy plnenie pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. plat). V prípade, ak bola zamestnancovi vyplatená odmena pri príležitosti vianočných sviatkov, automaticky sa do potvrdenia načítavajú údaje o priemernom mesačnom zárobku a dobe zamestnania v mesiacoch. Všetky údaje potvrdenia sú editovateľné.

Nové údaje na Adresných skupinách

 • Do Skupín adresára sme pridali nové nastavenia (záložky Podrobnosti, Účtovníctvo a Obchod na internete). Všetky údaje (napr. Adresné kľúče, Cenové hladiny, Výška kreditu), ktoré si na skupine nastavíte, sa automaticky prevezmú do nových Kariet adresára. Takto bude vytváranie nových adries ešte jednoduchšie. V Hromadných operáciách s Adresárom je teraz možné toto nastavenie prevziať aj zo Skupiny.

Vylepšenie XML výmeny dát

 • Doplnili sme novú funkciu, ktorá umožňuje XML export posledného alebo stáleho dodávateľa na Karte zásoby. Funkcia je dostupná v rámci XML exportu zo zoznamu Zásoby na sklade, tak aj v rámci exportu pomocou modulu E-shop konektor.

Nová funkcia pre správu dát

 • Funkcie Verifikácie dát / Adresár sme rozšírili o kontrolu pre obnovu adresy z rôznych typov dokladov. Teraz je k dispozícii aj funkcia pre obnovu kontaktnej osoby z faktúr, skladových dokladov, objednávok a zoznamu zamestnancov.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia