Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 19.100
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 19.100

Seyfor Slovensko, a.s.
15. 01. 2019
Doba čtení5 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 19.100 (v distribúcii od 15. januára 2019).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.100![/button]

Čo je nové vo verzii 19.100?

Používateľské polia

Prispôsobte Money vašim potrebám

 • Chýba vám dôležitý údaj na faktúre alebo zásobe, pridajte si ho ako Používateľské pole. Vo vybraných zoznamoch dokladov a na skladových zásobách teraz môžete definovať vlastné Používateľské polia. Môžete ich zobraziť v zoznamoch dokladov a ich (skladových) položkách pomocou Výberu stĺpcov, filtrovať alebo exportovať do XML. Používateľské polia môžete jednoducho definovať v karte vybraného dokladu na záložke Používateľské polia, resp. Používateľské polia zásoby na položkách dokladov.
 • Zoznam všetkých Používateľských polí, ktoré ste si pridali je k dispozícii v novom zozname na karte Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov – Používateľské polia.

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Príspevky na rekreáciu zamestnancov – nová zložka mzdy

 • Novela zákonníka práce platná od januára 2019 zaviedla pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov povinnosť, poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu (55 % zo skutočných nákladov, maximálne 275 € pri plnom pracovnom úväzku). Pre zamestnávateľov s nižším počtom zamestnancov je poskytnutie príspevku dobrovoľné. Zamestnanec musí o poskytnutie požiadať, a v prípade, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom, je tento príspevok oslobodený od dane z príjmov. Príspevok je možné poskytnúť vo forme peňažného plnenia alebo rekreačného poukazu.
 • Kartu mzdy sme v tejto súvislosti rozšírili o novú zložku mzdy Peňažný príspevok na rekreáciu, kde môžete zadať sumu príspevku oslobodenú od dane z príjmu. Premennú Peňažný príspevok na rekreáciu sme pridali do súvisiacich tlačových zostáv: Výplatný lístok, Vyúčtovanie miezd a Mzdový list. Zaúčtovanie príspevku sa riadi nastavením zaúčtovania Nezdaniteľných dávok.

Mzdové konštanty – Sadzby príplatkov a Nastavenie miezd

 • Pripravili sme nové Pripravené zoznamy pre rok 2019, ktoré obsahujú údaje a konštanty potrebné pre spracovanie miezd v novom roku. V Nastavení miezd  sme zaktualizovali riadok platný od 1. 1. 2019 a zoznam Typov príplatkov.

Generovanie príkazov na úhradu bez zaúčtovania miezd

 • Do modulu Mzdy a personalistika sme pridali novú funkciu Generovať príkaz na úhradu, ktorá vám zjednoduší vytváranie prevodných príkazov z miezd. Príkazy na úhradu teraz vytvoríte automaticky, aj v tom prípade, ak ešte neboli vytvorené doklady zaúčtovania miezd. Funkcia generovania príkazov na úhradu vám umožní vygenerovať Príkazy na úhradu zo spracovaných miezd a Príkazy na úhradu zo záloh. Do príkazov sa preberajú položky vyúčtovania mzdy, zrážok zo mzdy a odvodoch pre jednotlivé inštitúcie podľa aktuálnych spracovaných miezd, resp. podľa záloh nastavených na karte zamestnanca.

Aktualizované tlačové zostavy

 • Réžia / Daňové zostavy / Ročné zúčtovanie dane – Pripravili sme nový vzor Ročného zúčtovania dane platný pre rok 2018.
 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – Zaktualizovali sme tlačovú zostavu Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch platný pre rok 2018 – podľa nového vzoru POT39_5v18 – ubytovanie. Do tlačiva bol doplnený nový riadok č. 13 „Úhrnná suma nepeňažného plnenia za ubytovanie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p a § 52zu zákona“.
 •  Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane – Pripravili sme nový vzor Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane pre rok 2018 (vzor ŽIA38v18)

[div class=info]INFORMÁCIA: Pripravujeme nové vzory mzdových výkazov Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (mesačný výkaz vzor PREHLADv19 platný od Januára 2019), Hlásenie o vyúčtovaní príjmov (ročný výkaz vzor HLASENIEv18 platný pre rok 2018) a Potvrdenie o zaplatení dane (vzor V2v18_P platný pre rok 2018). Tieto vzory tlačových zostáv doplníme do programu po ich zverejnení na portáli Finančnej správy, v aplikáciách eDane (Win/JAVA), resp. po zverejnení podkladov pre tlač do originálnych tlačív MF SR, keďže v čase uzávierky tejto verzie ešte neboli dostupné.[/div]

Automatické generovanie dokladov Reverse charge

 • Pre Faktúry prijaté a Pokladničné výdavkové doklady, ktoré spĺňajú podmienky pre tvorbu Reverse charge (prenesenie daňovej povinnosti) sa teraz automaticky po uložení dokladu ponúka karta generovania Interného dokladu – s nárokom na odpočet (priznanie dane, odpočet dane) alebo bez nároku na odpočet dane. Pre úplnú prehľadnosť si môžete v zozname Pokladničných dokladov a Faktúr prijatých vo Výbere stĺpcov nastaviť zobrazenie stĺpca Reverse charge. Tento stĺpec zobrazuje jednotlivé stavy, či je možné generovať Interný doklad, či už boli doklady vygenerované alebo či existuje iba doklad pre priznanie dane alebo odpočet dane. Ďalej môžete využiť aj Filtrovanie dokladov podľa zvoleného stavu a zobraziť napr. iba doklady, pre ktoré ešte nie sú Interné doklady reverse charge vygenerované.

Upravená funkcia krátenia stravného v Knihe jázd

 • Upravili sme výpočet krátenia stravného pri automatickom prepočte náhrad v Cestovnom príkaze. Pri automatickom výpočte náhrad sa krátenie realizuje vždy zo základnej sadzby náhrady (suma za najvyššie časové pásmo) platnej pre daný deň. V prípade, ak náklad typu stravné pridávate ručne na Karte nákladu, môžete zadať priamo sumu, o ktorú chcete stravné krátiť.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.100![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia