Novinky v Money / Produktové novinky/Nová verzia Money S3 19.202
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nová verzia Money S3 19.202

Nová verzia Money S3 19.202
Seyfor Slovensko, a.s.
25. 02. 2019
Doba čtení8 minút čítania
Nová verzia Money S3 19.202

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 19.202 (v distribúcii od 25. februára 2019).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.202![/button]

Čo je nové vo verzii 19.202?

Aktualizované mzdové zostavy

 • Pripravili sme export nového vzoru Hlásenia o zrazenej dani z príjmov (ročné) do aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítavajú do nového formulára platného pre rok 2018.
 • Zaktualizovali sme výpočet daňového bonusu za zaplatené úroky na Karte ročného zúčtovania dane z príjmov. Po novom máte možnosť nastaviť počet mesiacov, na ktoré sa úrok vzťahuje. Pole slúži na výpočet maximálnej sumy zaplatených úrokov, ktoré si môže zamestnanec uplatniť.

Poznámky k účtovnej závierke

 • Zaktualizovali sme definície Poznámok k účtovnej závierke pre malé, mikro a veľké účtovné jednotky. Doplnili sme ich o informácie o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.

Ostatné

 • V situácii ak bola inštalácia Money neštandardne vykonaná do systémového adresára Program Files alebo Program Files (x86) a program bol spustený pod používateľským oprávnením (user), dochádzalo k chybe pri vytváraní zálohy dát. Chyba sa prejavila iba v tejto kombinácii.
 • Pri cyklickom Vytváraní zálohy dát (manuálne alebo v S3 Automatic) se bude automaticky (bez otázky) prepisovať nasledujúca záloha v prípade, ak bol dosiahnutý nastavený počet záloh.
 •  V zozname Vystavených a Prijatých faktúr mohlo dôjsť pri nastavení kurzora na Daňový doklad, ktorý vznikol pri úhrade Proforma faktúry k stavu, kedy program neodpovedal. Dôvodom bolo zacyklenie zisťovania väzby, túto funkciu sme upravili.  V rovnakej situácii, keď bol doklad vygenerovaný k úhrade zálohovej faktúry k tomuto stavu nedochádzalo.

Čo bolo nové vo verzii 19.200?

Novinky v module Mzdy a personalistika

Aktualizované mzdové tlačové zostavy

 • Doplnili sme nový vzor tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2018. Vydáva sa zamestnancom, ktorým ste vykonali ročné zúčtovanie dane Nový vzor potvrdenia je k dispozícii v zozname ročných zúčtovaní dane (Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane). Tlačivo má predpísaný originálny formulár, pri tlači preto použite výstup do originálneho tlačiva. V Nastavení tlače vyberte Tlačivo MF SR. Potvrdenie je možné tlačiť hromadne za viac zamestnancov. Originálne tlačivo je možné vytlačiť maximálne za 50 zamestnancov naraz.
 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov zaktualizovali sme výpočet ročného zúčtovania, do výpočtu zdaniteľnej mzdy (r. 05) vstupuje hodnota nezdaniteľnej čiastky na úhrady za kúpeľnú starostlivosť.
 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné) – pripravili sme nový vzor Hlásenia o zrazenej dani z príjmov (ročné) za rok 2018. K dispozícii je export do originálnych tlačív (spustíte ho pomocou tlačidla Tlačivo MF SR) a export do súboru vhodného pre podanie na portáli Finančnej správy. UPOZORNENIE: Ku dňu uzávierky verzie nebolo tlačivo na portáli Finančnej správy dostupné.
 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – pridali sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v19), ktorý je platný od Januára 2019. Pri tlači Potvrdenia sa štandardne ponúka vzor pre rok 2019. V prípade, ak chcete zamestnancovi vydať potvrdenie za predchádzajúci rok 2018, je potrebné v Nastavení tlače vybrať formulár platný pre daný rok – ZDANPR18.

Nový spôsob zaúčtovania záloh na mzdu

 • Pri zaúčtovaní zálohy na mzdu sa teraz v podvojnom účtovníctve vytvára Záväzkový doklad s rozúčtovacími položkami. Účet MD sa preberá z Karty zamestnanca zo záložky Mzdy / Platby, zaúčtovanie z poľa Účet zamestnanca a účet D z karty Zaúčtovanie záloh z poľa Záväzkový účet.

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb – export do eDane/Java

 • Pripravili sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Java. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2018. Priamy export do eDane/Java a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.
 • Upravili sme definíciu Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, tak aby sa do riadku 200 vždy započítavala aj hodnota riadku 180. Nová definícia sa prevezme pri prvom spustení daňového priznania. Ak už ste daňové priznanie začali spracovávať, môžete si novú definíciu prevziať kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam v karte Daňového priznania.

Používateľské polia už aj na nákupných dokladoch

 • Funkcie pre tvorbu Používateľských polí sme pridali aj do zoznamov nákupných dokladov. Vlastné polia tak môžete využívať aj na Prijatých faktúrach alebo Vystavených objednávkach.

Jednoduchšie párovanie úhrad pri importe bankového výpisu

 • Pre potreby párovania zálohových faktúr s úhradami sme do importu bankového výpisu pridali nové funkcie. Doteraz bolo možné definovať v sprievodcovi importom Výpisu z účtu iba jednu Predkontáciu, ktorá sa použila pre úhrady normálnych aj zálohových faktúr. Po novom je možné na karte nastavenia Parametre vytváraných dokladov doplniť príjmové a výdajové predkontácie pre zálohové faktúry.
 • Párovanie úhrad pri interaktívnom režime importu Výpisu z účtu sme upravili tak, aby bolo jednoduchšie. Po novom sa hradené doklady načítajú ešte pred vytvorením Bankového dokladu. Na zobrazenom doklade tak uvidí popis z hradeného dokladu, prípadne Stredisko, Zákazku alebo Činnosť. Aktualizuje sa tiež Predkontácia a Členenie DPH, to znamená, že tieto údaje už nie je potrebné dopĺňať ručne.

Vylepšenia v dokladoch a zoznamoch

DPH

 • Ak je už vytvorené Priznanie k DPH, potom sa na dokladoch spadajúcich do uzamknutého obdobia zobrazuje informačný dialóg, že je doklad zamknutý. Zobrazenie tohto dialógu môžete teraz na jeden deň vypnúť. Rovnako tak je možné vypnúť informačný dialóg pri automatickej tvorbe daňového dokladu k prijatej platbe po uhradení zálohovej faktúry. Informačný dialóg sa automaticky znova začne zobrazovať nasledujúci deň.

Informácia o predaji pod obstarávaciu cenu

 • Do predajných dokladov, vrátane odberateľských objednávok, sme do zoznamu položiek pridali nový stĺpec „P“. V tomto stĺpci sa v prípade, že je predajná cena skladovej položky nižšia než obstarávacia cena zobrazí varovná informačná ikona. Varovanie (Pozor, niektoré položky dokladu predávate za cenu, ktorá je nižšia ako cena obstarávacia) sa zobrazuje iba pri pridávaní alebo editácii položky, pri ukladaní dokladu sa už nezobrazí. Upravil sme aj správanie sa programu pri vybavovaní zdrojových dokladov do cieľových. Typicky Objednávka prijatá do Faktúry vystavenej. V prípade, ak preberaný doklad obsahuje jednu alebo viac položiek, ktoré idú svojou predajnou cenou pod obstarávaciu cenu, program na to upozorní iba jedným súhrnným varovaním. Doteraz sa zobrazoval varovný dialóg pre každú položku, ktorá sa predávala pod cenu, samostatne.

Nové premenné pre tlačové formuláre

 • Do tlačových formulárov Skladových a Objednávkových dokladoch, ktoré obsahujú adresu Konečného príjemcu sme doplnili nové premenné Konečný príjemca (telefónne a mobilné spojenie, IČO, IČ DPH a bankové údaje). Všetky tieto premenné je možné vložiť do vami používaných formulárov pomocou Editora formulárov, k dispozícii sú v tlačových oddieloch Titul a Záverečná sumácia.
 • V tlačovej zostave Výpis stavu zásob v bežnom režime je možné k jednotlivým dodávkam tlačiť aj číslo príjmového dokladu. Ide o premennú Číslo dokladu v tlačovom oddiele Dodávka. Túto premennú môžete vložiť do vami používaných formulárov pomocou Editora formulárov

Triedenie v Inventúrnych dokladoch

 • Zaviedli sme nové možnosti zoraďovania položiek Inventúrnych dokladov. Po novom je možné položky triediť aj podľa premenných: Katalóg, PLU a Čiarový kód.

Export zmazaných a stornovaných dokladov v XMLDE

 • Modul XML Data Exchange, pokročilé riešenie dátovej výmeny XML, teraz umožňuje aj export stornovaných a zmazaných dokladov. Podporované sú Faktúry prijaté a vystavené, Pokladničné, Bankové a Interné doklady, Pohľadávky a Záväzky. Export nových tagov môžete zapnúť v Konfigurácii spracovania pre export.

Ostatné

 • Na zjednodušenie komunikácie medzi používateľmi a technickou podporou Money S3 sme zaviedli novú funkciu kopírovania textu informačných, varovných alebo chybových hlásení Money. Používateľ môže kliknúť kurzorom na modrý hyperlink Kopírovať text, ktorý je na každom hlásení umiestnený vpravo dole, alebo použiť skratku Ctr.+C a celý textový obsah hlášky sa skopíruje do schránky. Odtiaľ je možné ho skopírovať do ľubovoľného textového editora funkciou vložiť alebo Ctrl+V.
 • Na karte Nastavenia agendy / záložka Adresár popis poľa Duplicita kódu sme pre lepšiu prehľadnosť premenovali na Duplicitu kódu partnera (EAN).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.202![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia