Novinky v Money / Produktové novinky/Nová verzia Money S3 19.500
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nová verzia Money S3 19.500

Nová verzia Money S3 19.500
Seyfor Slovensko, a.s.
29. 05. 2019
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se8
Nová verzia Money S3 19.500
Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia, bola uvoľnená nová verzia 19.500.

Novú verziu Money si teraz stiahnete vo svojom Zákazníckom portáli v záložke Aktualizácia. V portáli tiež môžete komunikovať s podporou alebo zadávať požiadavky na servis.

Potvrdenie o prevzatí výplatného lístka

Nová tlačová zostava v module mzdy a personalistika

 • Doplnili sme novú tlačovú zostavu Potvrdenie o prevzatí výplatného lístka. V zostave sa zobrazuje zoznam zamestnancov, ktorí majú v danom mesiaci spracovanú mzdu. Pri každom zamestnancovi je uvedený spôsob doručenia výplatného lístka (elektronicky alebo v listinnej forme) a miesto pre podpis prevzatia.
 • Pred tlačou zostavy si môžete zvoliť spôsob zoradenia zamestnancov a ich členenie na strediská, prípadne obmedziť tlač zoznamu podľa spôsobu doručenia výplatného lístka.
 • Spôsob doručenia výplatného lístka sa preberá z Karty zamestnanca – na záložku Mzdy / PIN  (heslo) sme pridali novú voľbu Výplatný lístok doručovať elektronicky. V prípade, ak je prepínač zapnutý, Money v Potvrdení o prevzatí výplatného lístka uvádza spôsob doručenia „elektronicky„, ak je prepínač vypnutý, zobrazuje sa spôsob doručenia „v listinnej forme„.
 • Predvolená hodnota prepínača je vypnutý. Nastavenie môžete zmeniť hromadne na všetkých alebo vybraných zamestnancoch pomocou funkcie Hromadné zmeny.

Automatické generovanie Kódov partnera v Adresári

 • Pripravili sme novú funkciu automatického generovania Kódu partnera v Adresári. Táto funkcia zabezpečí, že  každej adrese (resp. kontaktnej osobe) bude automaticky priradený jedinečný identifikátor. Výhodne ho môžete využiť napríklad pri XML výmene dát.  Doplnili sme zároveň nové kontroly na vyplnenie Kódu partnera na adrese a Kontaktnej osobe.
 • Nastavenia pre automatické generovanie a kontroly sú k dispozícii na karte Money / Nastavenie agendy / Adresár.
 •  Kód partnera pre všetky alebo vybrané adresy, resp. kontaktné osoby môžete vygenerovať aj dodatočne pomocou hromadnej operácie Generovanie kódu partnera (Adresár / Hromadné operácie / Hromadné zmeny vybraných údajov adresy).

Generovanie príkazov na úhradu SEPA

 • Pre zjednodušenie správy príkazov na úhradu sme pripravili funkciu, ktorá pri uložení príkazu na úhradu skontroluje účty príjemcov. V prípade, ak príkaz obsahuje platby na zahraničné a zároveň aj tuzemské účty automaticky zahraničných príjemcov odoberie z aktuálneho príkazu a presunie ich na nový samostatný príkaz na úhradu. Funkciu odporúčame použiť v prípade, ak vaša banky neprijíma príkazy na úhradu, v ktorých sú kombinované platby na tuzemské a zahraničné bankové účty, aj napriek tomu, že vo všetkých prípadoch ide o SEPA platby.
 • Automatickú kontrolu príkazov môžete  nastaviť v Používateľskej konfigurácii v karte Účtovníctvo / Príkazy na úhradu.

Rozšírené pripravené zoznamy

 • Zoznam štátov je teraz súčasťou Pripravených zoznamov. Používateľsky doplnené štáty sú označené ikonou  a pri synchronizácii sa neprepisujú.

Jednoduchšie filtrovanie nespárovaných úhrad a hradených dokladov

 • Do Filtrov v zoznamoch Pokladničných dokladov, Bankových dokladov, Interných dokladov a Pohľadávok sme pridali nové filtračné kritérium „Podľa úhrady dokladu“. Pomocou neho si jednoducho môžete vyfiltrovať doklady, ktoré neobsahujú úhradu (nemajú väzbu na Hradený doklad). Využijete napríklad pri kontrole nespárovaných dokladov.
 • Do Zoznamu neuhradených dokladov sme doplnili nový stĺpec Dátum vystavenia. Podľa Dátumu vystavenia teraz môžete aj filtrovať. V zozname Interných dokladov v podvojnom účtovníctve má stĺpec označenie Dátum účtovného prípadu.

Vylepšenia v dokladoch

 • Pri úhrade Vystavenej alebo Prijatej zálohovej faktúry sa do poľa Popis na hradiacom doklade po novom vypíše text Úhrada zálohovej faktúry vystavenej/prijatej.
 • Do vyúčtovacích faktúr vystavených sa po pridaní položky Odpočet zálohy do poľa Objednávka číslo po novom prenesie číslo objednávky zo zálohovej faktúry.
 • Zálohové faktúry, ktoré vznikli z Objednávkových dokladov nebolo možné po úhrade ručne vyúčtovať. Funkcie v zozname faktúr Vytvoriť doklad / Vyúčtovať zálohy bola funkčná. Problém sa mohol objaviť iba v prípade vytvorenej vyúčtovacej faktúry, kde sa po vložení odpočtu zálohy pomocou voľby Pridať položku / Odpočet zálohy, nepridali jej položky.
 •  Ak je na Karte adresára iba jedna Kontaktná osoba, ktorá má uvedený E-mail, potom sa do predajných dokladov do záložky Spojenie prevezme E-mail z Kontaktnej osoby. Ak tu nie je vyplnený, prevezme sa E-mail z Karty adresára.
 •  Pri vkladaní duplicitných skladových Zásob do dokladov je teraz možné zrušiť celý výber zásob tlačidlom Späť.

Výmena dát

 • Doteraz sa program k chybne formátovaným alebo inak z pohľadu XML parsera chybným dátam správal tak, že pri pokuse o ich import zobrazil chybovú hlášku „Chyba pri načítaní XML súboru“. Tento dialóg sme upravili, po novom sa bude pri takýchto chybách zobrazovať hlásenie: „Vstupný súbor „cesta k súboru“ nie je platným XML dokumentom. Príčinou môžu byť neplatné znaky ASCII tabuľky s kódom 0 až 31, ktoré nesmú byť súčasťou XML dokumentu (viď Pomoc). Skontrolujte obsah súboru a znova opakujte jeho import.“ V Pomoci sú tieto Neplatné znaky uvedené.
 • Upravili sme XML import, tak aby dokázal importovať aj nevalidné elementy, ktoré majú podľa XSD schém obsahovať číselnú hodnotu. Ak je element prázdny, automaticky sa naplní hodnotou 0. Šablóna náhľadu pri takýchto dátach zobrazuje namiesto sumy skratku NaN – Not a Number.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia