Blog Money / Slovník pojmov / Archivácia účtovných dokladov

Predposlednou fázou obehu účtovných dokladov je archivácia. Doklady je potrebné uschovať (archivovať) a mať ich k dispozícií pri kontrolách na vopred stanovenú dobu. Lehoty uloženia (archivácie) sú u väčšiny dokladov 10 rokov a začínajú začiatkom roka, ktorý nasleduje po vybavení alebo uzatvorení dokladu. Presnú dĺžku archivovania rôznych typov dokladov určujú napr. tieto zákony:

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Prečítajte si celý článok o archivácii účtovných dokladov.

Späť na slovník pojmov