Účtovníctvo/Účtovné a daňové doklady: rozdiely, druhy a náležitosti
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Účtovné a daňové doklady: rozdiely, druhy a náležitosti

Účtovné a daňové doklady: rozdiely, druhy a náležitosti
Seyfor Slovensko, a.s.
13. 11. 2023
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se0
Účtovné a daňové doklady: rozdiely, druhy a náležitosti

Obsah

  Pojmy účtovný a daňový doklad sa v praxi často zamieňajú. Vysvetlíme Vám, aký je v nich rozdiel, čo musí písať na doklady SZČO a čo firma a okrem iného, či sú bankové výpisy účtovným dokladom, alebo nie.

  Rozdiel medzi účtovným a daňovým dokladom

  V praxi sa stretávame s pojmami „účtovný doklad“ a „daňový doklad“. Účtovné doklady sú záznamy o obchodnej aktivite, ktoré slúžia na štyri účely:

  • sú potvrdením toho, že obchod prebehol,
  • zlepšujú podnikateľovi prehľad o príjmoch a výdavkoch,
  • slúži ako podklad pre výpočet dane,
  • a pokiaľ vediete účtovníctvo, tak sa na základe účtovného dokladu vykonáva zaúčtovanie účtovného prípadu do účtovných kníh.

  Účtovné doklady sú všetky doklady, ktoré v podnikaní vystavujete, napríklad faktúry alebo výdajky. Ak ste neplatiteľ DPH, vaše faktúry sú účtovnými dokladmi. Naopak ak ste platiteľmi DPH, vaše účtovné doklady sa podľa legislatívy nazývajú daňovými dokladmi. V názve dokladu preto musíte explicitne uviesť, že ide o daňový doklad. Inými slovami daňový doklad je druh účtovného dokladu, ktorý musí spĺňať požiadavky zákona o DPH.

  Druhy účtovných dokladov

  Účtovné doklady je možné deliť podľa druhov, podľa obsahu a podľa počtu dokumentovaných účtovných prípadov. Najprv si ukážeme ich rozdelenie podľa druhov:

  Faktúra

  Faktúra slúži ako účet za vykonanú službu alebo dodaný tovar, je jedným z najbežnejších dokladov. Jasne stanovuje, kto má komu za čo zaplatiť a akou formou. Faktúry sa delia na faktúry vydané a prijaté podľa toho, či tovar/službu predávate, alebo nakupujete.

  Pokladničný doklad

  Pokladničné doklady nahrádzajú faktúry pri platbe v hotovosti. Vytvára sa vždy v dvoch kópiách, z ktorých jednu dostane zákazník a druhú si nechá podnikateľ. Rovnako ako pri faktúrach sa pokladničné doklady delia na príjmové a výdavkové podľa toho, či za hotové predávate, alebo nakupujete.

  Interné doklady

  Vnútorné účtovné doklady alebo interné doklady slúžia na zaúčtovanie finančných operácií vo vnútri firmy. Je to napríklad:

  • výplatná páska pre zaúčtovanie mzdy zamestnanca,
  • výdajka vystavená pri výdaji tovaru alebo materiálu zo skladu
  • alebo príjemka vystavená pri príjme tovaru alebo materiálu.

  Bankový výpis

  Za účtovný doklad sa považuje aj klasický bankový výpis, ktorý zachytáva všetky účtovné operácie na firemnom bankovom účte: záznamy o odchádzajúcich transakciách, záznamy o prichádzajúcich transakciách, zostatok na účte.

  Podľa obsahu sa účtovné doklady delia na:

  • vonkajšie, ktoré majú vzťah k iným firmám, podnikateľom či inštitúciám,
  • vnútorné, ktoré majú vzťah iba k účtovným prípadom vo vnútri firmy.

  Podľa počtu dokumentovaných účtovných prípadov sa doklady delia na:

  • jednotlivé, ktoré dokumentujú jednu účtovnú operáciu,
  • súhrnné, ktoré zahŕňajú viac účtovných operácií v jednom – napríklad pri nákupe viacerých kancelárskych pomôcok naraz.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Náležitosti účtovných dokladov

  Náležitosti účtovných dokladov sú definované v §10 zákona o účtovníctve. Ak vediete účtovníctvo, musíte podľa zákona o účtovníctve dodržiavať všeobecné zásady pre vystavovanie dokladov, ktoré sú:

  • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c).

  Častým mýtom je, že doklady musia obsahovať pečiatku. To ale zákon nepredpisuje a jeho používanie je dobrovoľné.

  Archivácia dokladov

  Jednotlivé účtovné doklady musí účtovná jednotka archivovať (vyplýva to z § 35 zákona o účtovníctve). Účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh je potrebné v účtovnej jednotke archivovať počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

  Vystavovanie, evidenciu aj archiváciu účtovných dokladov vám uľahčí účtovný program. Napríklad v účtovnom programe Money S3 vediete na jednom mieste účtovníctvo, daňovú evidenciu, fakturáciu, pokladňu, evidenciu majetku aj sklad.

  Vyskúšajte si účtovný program zadarmo vo verzii Money S3 Start.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.