Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.110
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.110

Seyfor Slovensko, a.s.
06. 02. 2012
Doba čtení3 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.100 (v distribúcii od 23.1.2012) a verziou 12.110 (v distribúcii od 20.2.2012)

Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania za rok 2011

 • Pripravili sme novú tlačovú zostavu určenú pre modul Miezd a personalistiky – Súhrnný výkaz ZP. Zostava, ktorú je povinný zamestnávateľ podať za svojich zamestnancov do 28.2.2012 príslušnej zdravotnej poisťovni je k dispozícii v menu Mzdy/Tlačové zostavy/Vyúčtovanie zdravotného poistenia.Aparát umožňuje vytlačiť zostavu identickú s originálom výkazov jednotlivých poisťovní. Pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu je určený formulár VSZPZDP.FRM, pre Union ZP – unioSHZP.FRM a  pre zdravotnú poisťovňu Dôvera je vytvorený formulár DoveSHZP.frm. Tieto formuláre sú určené zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú maximálne 2 zamestnancov .

  Ostatní zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 2 zamestnancov môžu využiť export súboru do formátu vhodného pre elektronické podanie prostredníctvom tlačidla Export v Karte súhrnného výkazu ZP.

  Podrobnejšie informácie k postupu ako vygenerovať súhrnný výkaz ZP za rok 2011 nájdete tu: www.money.sk/suhrnny-vykaz-zdravotneho-poistenia-pre-ucely-rocneho-zuctovania-zdravotneho-poistenia/

Mesačný prehľad o príjmoch zo závislej činnosti a preddavkoch na daň

 • Od verzie 12.110 je v module Miezd a personalistiky dostupná tlačová zostava Prehľad o zrazenej dani z príjmov (mesačný) (menu Mzdy / Tlačové zostavy / Vyúčtovanie zrazenej dane z príjmov). Na Karte tlačovej zostavy je okrem sumáru úhrnu príjmov, preddavkov, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie aj editovateľný zoznam zamestnancov, ktorí do zostavy vstupujú.Záznamy zamestnanca je možné modifikovať priamo na karte. tlačív sumárnej strany prehľadu, rozpisu zamestnancov a potvrdenia o podaní prehľadu. Tlač originálnych tlačív vyvoláte prostredníctvom tlačidla „Tlačivo MF SR“ .

  Ak podávate mesačný prehľad elektronicky, využite pripravené nastavenie exportu do formátu vhodného pre elektronické podanie.

  Podrobnejšie informácie k zmene zasielania prehľadov o zrazenej dani z príjmov zo závislej činnosti nájdete tu: www.money.sk/zmena-zasielania-prehladov-o-zrazenej-dani-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti/

Ročné zúčtovanie dane

 • Aktualizovali sme aparát ročného zúčtovania dane tak, aby zohľadňoval legislatívne zmeny platné pre rok 2011. K dispozícii je nový vzor formulára Ročného zúčtovanie dane pre rok 2011.

Prepojenie s aplikáciou Finančného riaditeľstva SR – eDane

 • Od verzie 12.110 sme zjednodušili elektronického zasielanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu a mesačného prehľadu. Doteraz bolo možné z Money S3 prostredníctvom pripraveného exportu tlače vygenerovať súbor, ktorý sa potom ručne načítal na elektronickej podateľni Finančného riaditeľstva, alebo do aplikácie eDane. Po novom sa program po spustení exportu automaticky pripojí na aplikáciu eDane a naimportuje do nej vytvorený súbor priznania alebo výkazu. Po kontrole je dokument možné priamo podať.

Účtovníctvo

 • V dokladoch faktúr, skladových dokladov a objednávkových dokladov môžete teraz využiť funkciu hromadných zmien na položkách dokladov. Hromadne je možné vybraným položkám zmeniť kontrolingové premenné ako sú stredisko, zákazka a činnosť a rovnako aj predkontáciu, členenie DPH, typ ceny a sadzbu dane.
 • Upravili sme plnenie riadku 28 v Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty pre vzor platný od 1.1.2012 v súlade s Oznámením MF SR číslo MF/7865/2012-73.

Cestovné náhrady

Mzdy

 • Upravili sme tlačovú zostavu Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročný výkaz) tak, aby sa do položky úhrn príjmov započítavala suma príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie.
 • Program už správne prepočítava pracovné dni trvania neprítomnosti.
 • Do karty mzdy / záložka Vyúčtovanie zamestnanec sme doplnili nové pole pre evidenciu opráv daňového bonusu.

Ostatné

 • Od verzie 12.110 je funkčná tlač viacerých dokladov na jednu stranu.
 • Upravili sme správanie sa programu pri spustení alebo prehlásení používateľa tak, aby boli zakladané nové agendy alebo účtovné roky iba vtedy, keď je to pre chod programu naozaj nevyhnutné.

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia