Intrastat

INTRASTAT je systém zberu dát pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie (intrakomunitárný styk). Nasledujúci príklad vás prevedie postupom podania výkazu v Money S3.

Od 01.01.2014 majú povinnosť vykazovať dáta pre INTRASTAT tí, ktorí prekročia prah oslobodenia pre prijatie (dovoz) 200 000€ a pre odoslanie (vývoz) 400 000€. Prah zjednodušenia bol v systéme INTRASTAT zrušený od roku 2013.

Spravodajská jednotka, ktorá za kalendárny rok predchádzajúci sledovanému roku alebo od začiatku sledovaného roka uskutoční prijatia a/alebo odoslania, ktorých súhrnná hodnota prekročí stanovený prah oslobodenia je povinná predkladať Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12 a/alebo Hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

To, či sa vás táto povinnosť týka, si môžete zistiť jednoduchým spôsobom. V sprievodcovi výkazu zadáte obdobie rozhodujúce pre vykazovanie (1 rok) a výsledné hodnoty porovnáte s prahom oslobodenia. Podrobnosti k podaniu výkazu nájdete nižšie.

Nakoľko legislatíva okolo INTRASTATU je značne komplikovaná a od nej závisí vypĺňanie jednotlivých polí v Money S3, odporúčame si vopred preštudovať materiály finančnej správy (https://intrastat.financnasprava.sk/).

UPOZORNENIE: Do zostavy INTRASTAT v Money S3 vstupujú len skladové položky a preto je pre jeho zostavovanie nutné mať komplet so skladovým hospodárstvom. Taktiež do zostavy nevstupujú skladové karty typu Služba.

1. Ak chcete vykazovať INTRASTAT je nutné mať nastavené

 • Na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku – zakliknúť chceckbox Viesť Intrastat.
 • Kmeňových kartách (Sklad / Skladové zoznamy / Kmeňové karty) musíte mať doplnený Kód kombinovanej nomenklatúry – Kód KN. Odporúčame tiež vyplniť Kód štátu pôvodu (má zmysel len pre prijatie tovaru) a Hmotnosť. Kód KN je zaznamenaný len na kmeňových kartách zásob, nie v dokladoch a zostava si ich preberá z kmeňových kariet pri zostavení. Jeho vyplnenie nie je teda nutné pre prvotné vytvorenie dokladov a dá sa doplniť i spätne, čo je vhodné napríklad pre zistenie prekročenia limitu z už vytvorených dát. Hmotnosť a Kód štátu pôvodu sa preberá pri tvorbe dokladu a ich spätná úprava na Kmeňovej karte už nemá vplyv na vytvorený doklad.
 • Do intrastatu vstupujú faktúry (skladovými položkami) a skladové doklady (s výnimkou PrevodkyVýrobky).
 • Na dokladoch je možné uvádzať aj ďalšie údaje, ktoré sú pre Intrastat potrebné. Tieto údaje sa zadávajú jednak na hlavičke dokladov v záložke Intrastat, jednak na položkách dokladov, tiež v záložke Intrastat. Pokiaľ nie je zaškrtnuté Viesť Intrastat na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku,  záložky sa nezobrazujú.
 • V záložke Intrastat na doklade dopĺňate Druh obch., Dodacie podmienky, Druh dopravy. Ak nevyplníte tieto údaje, tak sa preberajú hodnoty zo sprievodcu podaním výkazu. Hodnotu Štát určenia / odoslania plníte, len v prípade ak je rozdielna od štátu Odberateľa / Dodávateľa. Tiež plníte cenu za Dopravu v tuzemsku a v zahraničí, ktoré sa následne rozpúšťajú do ceny tovaru. Do výkazu Intrastat vstupujú doklady podľa poľa Dátumu intrastat, ktorý sa plní dátumom skladového pohybu.

UPOZORNENIE: Ak ste doklady vystavili predtým, ako ste v Nastavení účtovného roka zaklikli Viesť Intrastat, tak je Dátum Instrastatu prázdny a doklady do výkazu nevstúpia. Je potrebné doklad preuložiť.

TIP: Údaje záložky Intrastat si viete prednastaviť na Type dokladu pre príslušný druh dokladu.

 • Záložka Intrastat je aj priamo na položkách dokladu, kde viete špecifikovať vlastnosti týkajúce sa konkrétnych položiek. Krajina pôvoduHmotnosť pre preberajú z Kmeňovej karty.

2. Podanie výkazu INTRASTAT

 • Podanie výkazu spustíte cez Sklad / Intrastat, čím sa otvorí Sprievodca tlačou a exportom výkazu INTRASTAT.
 • V sprievodcovi podaním Intrastatu si môžete vybrať, či budete požadovať vytlačiť len Zjednodušený výkaz (podával sa do konca roka 2012 a nevykazovala sa štatistická hodnota tovaru) či plný výkaz Intrastat.
 • Tiež môžete použiť kumulovanie podprahových položiek do jednotného kódu. Prah transakcie je prednastavený v zmysle ustanovenia Colnej správy na 200€, ale ako spravodajská jednotka ho môžete určiť aj nižší.
 • Na stranách 3/5 a 4/5 sprievodcu volíte aké doklady vstúpia do výkazu Intrastat a tiež aké budú implicitné hodnoty, ktoré sa uplatnia v prípade, ak tieto hodnoty nie sú vyplnené na dokladoch. Na strane 4/5 sprievodcu volíte ako sa bude rozpúšťať do ceny položiek doprava – volíte Rozpúšťať hodnoty podľa hmotnosti tovaru.
 • V poslednej časti sprievodcu tlačou výkazu Intrastat si môžete zvoliť, či chcete vytlačiť výkaz INTRASTAT alebo aj Podklady pre výkaz Intrastat. Pre kontrolu túto možnosť odporúčame. Tlačidlom Dokončiť výkaz dokončíme.
 • Pri podaní Výkazu INTRASTAT v okna Nastavenie tlače vytvoríme exportný súbor tlačidlom Elektronické podanie pre fin. správu. Vyexportovaný súbor nahrávame do aplikácie Intrastat-CS.

 

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).