Úvod / Návody / Intrastat
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Intrastat

INTRASTAT je systém zberu dát pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie (intrakomunitárný styk). Nasledujúci príklad vás prevedie postupom podania výkazu v Money S3.

Od roku 2022 platí v systéme INTRASTAT-SK rovnaký prah oslobodenia 1 000 000 EUR samostatne pre dovoz a samostatne pre vývoz tovaru.
Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva sú zachované prahy oslobodenia 200 000 EUR pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 EUR pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa týkajú subjektov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu pod SK NACE hlavnej činnosti:

 • 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
 • 02 Lesníctvo a ťažba dreva
 • 03 Rybolov a akvakultúra
 • 10 Výroba potravín
 • 11 Výroba nápojov
 • 12 Výroba tabakových výrobkov

Spravodajská jednotka, ktorá prekročí prah oslobodenia je povinná predkladať Hlásenie o dovoze tovaru INTRASTAT 1-12 a/alebo Hlásenie o vývoze tovaru INTRASTAT 2-12.

Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2022 sa berie do úvahy hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za obdobie 01. 10. 2020 až 30. 09. 2021. Povinnosť podávať hlásenia sa vzťahuje aj na subjekty, ktoré prah oslobodenia prekročia v roku 2022 (od začiatku roka).

Nakoľko legislatíva okolo INTRASTATU je značne komplikovaná a od nej závisí vypĺňanie jednotlivých polí v Money S3, odporúčame si vopred preštudovať materiály štatistického úradu (https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/).

UPOZORNENIE: Do zostavy INTRASTAT v Money S3 vstupujú len skladové položky a preto je pre jeho zostavovanie nutné mať komplet so skladovým hospodárstvom. Taktiež do zostavy nevstupujú skladové karty typu Služba.

1. Ak chcete vykazovať INTRASTAT je nutné mať nastavené

 • Na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku – zakliknúť chceckbox Viesť Intrastat.
 • Kmeňových kartách (Sklad / Skladové zoznamy / Kmeňové karty) musíte mať doplnený Kód kombinovanej nomenklatúry – Kód KN. Odporúčame tiež vyplniť Kód štátu pôvodu (je povinný tak pre hlásenie o dovoze, ako aj vývoze tovaru) a Hmotnosť. Kód KN je zaznamenaný len na kmeňových kartách zásob, nie v dokladoch a zostava si ich preberá z kmeňových kariet pri zostavení. Jeho vyplnenie nie je teda nutné pre prvotné vytvorenie dokladov a dá sa doplniť i spätne. Hmotnosť a Kód štátu pôvodu sa preberá pri tvorbe dokladu a ich spätná úprava na Kmeňovej karte už nemá vplyv na vytvorený doklad.
 • Do intrastatu vstupujú faktúry (skladovými položkami) a skladové doklady (s výnimkou PrevodiekVýrobiek).
 • Na dokladoch je možné uvádzať aj ďalšie údaje, ktoré sú pre Intrastat potrebné. Tieto údaje sa zadávajú jednak na hlavičke dokladov v záložke Intrastat, jednak na položkách dokladov, tiež v záložke Intrastat. Pokiaľ nie je zaškrtnuté Viesť Intrastat na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku,  záložky sa nezobrazujú.
 • V záložke Intrastat na doklade dopĺňate Druh obch., Dodacie podmienky, Druh dopravy. Ak nevyplníte tieto údaje, tak sa preberajú hodnoty zo sprievodcu podaním výkazu. Hodnotu Štát určenia / odoslania plníte, len v prípade ak je rozdielna od štátu Odberateľa / Dodávateľa. Tiež plníte cenu za Dopravu v tuzemsku a v zahraničí, ktoré sa následne rozpúšťajú do ceny tovaru. Do výkazu Intrastat vstupujú doklady podľa poľa Dátumu intrastat, ktorý sa plní dátumom skladového pohybu.

UPOZORNENIE: Ak ste doklady vystavili predtým, ako ste v Nastavení účtovného roka zaklikli Viesť Intrastat, tak je Dátum Instrastatu prázdny a doklady do výkazu nevstúpia. Je potrebné doklad preuložiť.

TIP: Údaje záložky Intrastat si viete prednastaviť na Type dokladu pre príslušný druh dokladu.

 • Záložka Intrastat je aj priamo na položkách dokladu, kde viete špecifikovať vlastnosti týkajúce sa konkrétnych položiek. Krajina pôvoduHmotnosť pre preberajú z Kmeňovej karty.

2. Podanie výkazu INTRASTAT

 • Podanie výkazu spustíte cez Sklad / Intrastat, čím sa otvorí Sprievodca tlačou a exportom výkazu INTRASTAT.
 • V sprievodcovi podaním Intrastatu si môžete vybrať, či budete požadovať vytlačiť len Zjednodušený výkaz (podával sa do konca roka 2012) či plný výkaz Intrastat.
 • Tiež môžete použiť kumulovanie podprahových zásielok (faktúr) s rovnakým štátom odoslania, resp. v prípade vývozu s rovnakým štátom určenia a IČ DPH pod spoločným kódom. Prah zásielky je stanovený na 1000 €.
 • Poznámka: Prah zásielky sa používa od roku 2022. Nahradil dovtedy používaný Prah transakcie, ktorý umožňoval kumulovať položky, ktorých úhrnná hodnota bola do 200 €.

 • Tiež môžete použiť kumulovanie podprahových položiek do jednotného kódu. Prah transakcie je prednastavený v zmysle ustanovenia Colnej správy na 200€, ale ako spravodajská jednotka ho môžete určiť aj nižší.

 • Na stranách 3/5 a 4/5 sprievodcu volíte aké doklady vstúpia do výkazu Intrastat a tiež aké budú implicitné hodnoty, ktoré sa uplatnia v prípade, ak tieto hodnoty nie sú vyplnené na dokladoch. Na strane 4/5 sprievodcu volíte ako sa bude rozpúšťať do ceny položiek doprava – volíte Rozpúšťať hodnoty podľa hmotnosti tovaru.
 • V poslednej časti sprievodcu tlačou výkazu Intrastat si môžete zvoliť, či chcete vytlačiť výkaz INTRASTAT alebo aj Podklady pre výkaz Intrastat. Pre kontrolu túto možnosť odporúčame. Tlačidlom Dokončiť výkaz dokončíme.
 • • Hlásenie INTRASTAT sa podáva elektronicky. Pre vytvorenie podania kliknite na tlačidlo Elektronické podanie pre fin. správu v okne Nastavenie tlače. Vytvorí sa súbor, ktorý, ktorý je možné nahrať do aplikácie finančnej správy INTRAST-CS. Aplikácia je k dispozícii na stránkach finančnej správy https://intrastat.financnasprava.sk.

 

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia