Export kontrolného výkazu DPH z Money S3

Prinášame Vám postupnosť krokov pre export kontrolnému výkazu k DPH z Money S3.

0

Často kladené otázky ku kontrolnému výkazu k DPH

Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky zo seminárov venovaných kontrolnému výkazu k DPH v Money S3, S4 a S5.

3

Dlhodobý majetok (obstaranie, odpisy, vyradenie)

Evidenciou dlhodobého majetku v Money S3 Vás prevedie tento vzorový príklad. Obsahuje ukážku zaradenia majetku, jeho odpisovania, zmeny obstarávacej ceny a napokon jeho vyradenia.

7

Účtovné analýzy – vzorový príklad

Modul Účtovné analýzy je samostatný modul Money S3, ktorý viete použiť napríklad k tzv. „čisteniu salda“, teda ku kontrole správneho spárovania záväzkov a pohľadávok a ich úhrad (použitý účet, IČO a párovací symbol). Pri použití tohto modulu odpadá zdĺhavá práca účtovníka s kontrolou tlačenej zostavy Salda, následnej opravy dokladov, opätovnej tlači zostavy, atď. až kým […]

0

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo

[toc] Pre prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo v Money S3 máte v zásade dva varianty. Prvou možnosťou je, že Vaša spoločnosť zostáva, zostáva aj účtovanie v rovnakej agende a Vy len pridáte nový účtovný rok, v ktorom budete účtovať v podvojnom účtovníctve. Druhou možnosťou je založenie novej spoločnosti - v tomto prípade budete zakladať novú agendu a aj účtovný rok.

0

Rýchle tipy pre prácu s účtovníctvom

Rýchle návody pre prácu v module účtovníctvo, kopírovanie dokladov, kontrola zaúčtovania DPH, riešenie niektorých chýb a rad ďalších.

3

Postup pre realizáciu platieb platobnou kartou

[toc] Platby platobnými kartami sa stávajú čoraz bežnejšou formou úhrad za tovary a služby alebo pohľadávky aj medzi podnikateľskými subjektami.  Ak realizujete alebo prijímate platby za tovar a služby platobnými kartami, odporúčame Vám  do pozornosti zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka.

4

Tlač originálnych tlačív na základe odporúčaní DR SR

Aparát je k dispozícii k tlačovým zostavám: Daňové priznanie k Dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz, Daňové priznanie k Dani z príjmov, účtovné výkazy Účtovnej závierky pre podnikateľské subjekty a mikro účtovné jednotky, Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, Prehľad o zrazenej dani z príjmov a Hlásenie o vyúčtovaní dane.

0

Nové členenie výdavkov v peňažnom denníku od Januára 2013

V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania vstúpili  od 1.1.2013 do platnosti zmeny v členení  výdavkov na dosiahnutie príjmov v peňažnom denníku.

0