Úvod / Návody / Legislatívne zaokrúhlenie na výdavkových pokladničných dokladoch
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Legislatívne zaokrúhlenie na výdavkových pokladničných dokladoch

Nastavenie účtovného roka – globálne nastavenie zaokrúhľovania dokladov

Pri výdavkových pokladničných dokladoch môže často dochádzať k situáciám, kedy zaokrúhlenie dokladu nie je žiadúce – napr. platby, na ktoré sa zákon o cenách nevzťahuje, pretože nie sú platbou za tovar – napr. výplata miezd, zálohy a ich zúčtovanie, prevody hotovosti.

Odporúčame preto v nastavení účtovného roka ponechať všeobecné nastavenie zaokrúhľovania ceny celkom pre výdaje na stotiny matematicky. Aby bolo možné v prípade potreby automaticky zaokrúhliť úhrady faktúr v hotovosti zapnite prepínač „Zaokrúhľovať hradiace doklady“.

Práca s pokladničnými dokladmi

Pre efektívnu prácu s pokladničnými dokladmi:

1. Používajte typy účtovných dokladov

Typ účtovného dokladu vytvoríte v menu Účtovníctvo / účtovné zoznamy / Typy účtovných dokladov

Vytvorte si samostatný typ dokladu pre úhrady faktúr, na ktorom nastavíte zaokrúhlenie ceny celkom na 5 stotín a samostatný typ dokladu pre ostatné bežné výdaje, ktorý bude bez zaokrúhlenia.

Typ dokladu pre úhradu faktúr

Nastavte zaokrúhlenie na 5 stotín

Do poľa predkontácia nastavte predkontáciu pre zaokrúhlenie výdajov.

Typ dokladu pre ostatné výdavky

Na typoch dokladov pre ostatné výdavky nastavte prevzatie zaokrúhlenia z nastavenia účtovného roka, tzn. zaokrúhlenie na stotiny

2. Používajte primárne účty a voľné predkontácie

Skontrolujte a nastavte na používaných pokladniciach primárne účty

Money / Možnosti a nastavenia / Bankové účty a pokladnice

Vytvorte si voľné predkontácie, kde namiesto konkrétneho účtu 211 nastavíte „xxxxxx“. Tento postup vám umožní používať rovnakú predkontáciu pre všetky založené pokladnice a zároveň bude fungovať automatické preberanie účtov hradeného dokladu. Budete mať istotu, že zaúčtovanie sa vytvorí na správny analytický účet 211 a zároveň aj na analytický odberateľský / dodávateľský účet, na ktorý bola zaúčtovaná faktúra.

Príklady

Príklad 1: Nákup PHM s krátením daňových nákladov

Bloček z ekasy za nákup PHM v hotovosti. Zaplatené 45 EUR, suma dokladu 44,99 EUR s DPH ; suma zaokrúhlenia 0,01 EUR. Firma si uplatňuje 80% z ceny ako daňovo uznateľné náklady.

Pri pridávaní pokladničného dokladu použite typ pre ostatné výdavky. (tzn. bez zaokrúhlenia na 5 centov, zaokrúhlenie bude vykazované na pokl. doklade ako samostatná položka. )

  • Vytvorte výdavkový pokladničný doklad,
  • pridajte položky pre zaúčtovanie daňových a nedaňových nákladov,
  • pridajte položku zaokrúhlenia tak ako je vykazované na bločku z ekasy 0,01 EUR. Na položke nastavte predkontáciu pre zaokrúhlenie (548/211).

Položka PHM uplatnená časť 80 % sa zaúčtuje podľa predkontácie hlavičky dokladu (na 501/221). Ostatné položky sa zaúčtujú podľa predkontácií nastavených na položke dokladu.

Zaúčtovanie dokladu:

Príklad 2: Nákup kancelárskych potrieb

Bloček z ekasy na sumu 40 EUR. Cena dokladu 40,01 s DPH, zaokrúhlenie -0,1 EUR

Vytvorte pokladničný doklad – použite typ dokladu pre ostatné výdavky (bez zaokrúhlenia)

Pridajte položku pre zaúčtovanie ceny kancelárskych potrieb (501/211) a položku pre zaúčtovanie zaokrúhlenia (548/211)

Zaúčtovanie dokladu:

Príklad 3: Úhrada prijatej faktúry v hotovosti

Prijatá faktúra za telefón v celkovej sume 224,38 EUR platená v hotovosti. Na účtenke o zaplatení je suma úhrady zaokrúhlená na 224,40 EUR ; zaokrúhlenie 0,02 EUR

Vytvorte pokladničný doklad – vyberte typ pre úhradu prijatej faktúry (so zaokrúhlením). Na hlavičku dokladu sa prevezme predkontácia z typu dokladu pre zaúčtovanie zaokrúhlenia (548/211)

Vyberte faktúru, ktorú chcete uhradiť kliknutím na trojbodku vedľa variabilného symbolu.

Na úhrade ponechajte reálnu sumu faktúry 269,38

Pri prevzatí úhrady sa suma pokladničného dokladu zaokrúhli na 5 centov – tzn. 269,40 EUR.

Rozdiel medzi sumou úhrady 269,38 a sumou pokladničného dokladu 269,40 predstavuje zaokrúhlenie platby. Zaúčtuje sa podľa hlavičkovej predkontácie pokladničného dokladu.

Zaúčtovanie dokladu:

Pri zaúčtovaní dokladu sa suma úhrady 269,38 zaúčtuje podľa hradeného dokladu tzn. na 321/211 a suma zaokrúhlenia (rozdiel medzi sumou platby a úhrady) podľa predkontácie na hlavičke dokladu 548/211.

Príklad 4: Výplata mzdy v hotovosti

Zamestnancovi je vyplácaná mzda v hotovosti vo výške 500,96 EUR , na ktorú je vytvorený záväzok.

Vytvorte pokladničný doklad – zvoľte typ dokladu ostatné výdavky (bez zaokrúhlenia, pretože výplata mzdy nepodlieha zaokrúhleniu)

Vyberte záväzok, ktorý chcete uhradiť cez trojbodku vedľa variabilného symbolu.

Suma úhrady zostáva v reálnej výške 500,96. Rovnaká suma sa prevezme aj na pokladničný doklad, suma dokladu bude nezaokrúhlená.

Zaokrúhľovanie celkovej ceny – všeobecné info

Všeobecne sa automatické zaokrúhľovanie celkovej ceny aplikuje na doklady s položkami a v prípade pokladničných dokladov aj na hradiacich dokladoch.

Zaokrúhlenie celkovej ceny prebieha podľa nastavení v Nastavení účtovného roka alebo typu dokladu. Pričom použitý typ dokladu má prednosť pred nastavením účtovného roka.

Zaokrúhlenie sa nevypočítava na dokladoch bez položiek – tzn. ak priamo zapisujete sumy do hlavičky dokladu. Rovnako sa zaokrúhlenie nevypočítava pri dokladoch s rozúčtovacími položkami, pretože tieto reprezentujú už priamo zápisy do účtovného denníka.

Spôsob zaúčtovania zaokrúhlenia v Money je daný druhom dokladu – pri výdavkových pokladničných dokladoch je účtovanie voči účtu 548 (kladné zaokrúhlenie plusovým zápisom, záporné zaokrúhlenie mínusovým zápisom – tzn. záporné zaokrúhlenie kráti náklady), pri príjmových pokladničných dokladoch voči účtu 648 (záporné zaokrúhlenie kráti výnosy).

Automatické zaokrúhlenie dokladu sa účtuje vždy podľa hlavičkovej predkontácie dokladu. Automatické zaokrúhlenie dokladu je možné korigovať a nahradiť ručným pridaním položky zaokrúhlenia, kde si môžete nastaviť presnú sumu a predkontáciu zaokrúhlenia.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia