Úvod / Návody / Odvodová úľava pre dôchodcov od júla 2018
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Odvodová úľava pre dôchodcov od júla 2018

Od 1. júla 2018 môžu aj pracujúci dôchodcovia využiť odvodovú úľavu na dôchodkové poistenie podobne ako to už dlhšie platí u študentov. S touto legislatívnou zmenou Vám pomôže tento návod. Pre správne fungovanie je potrebná verzia 18.600 a vyššia.

Dôchodcovia si môžu určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na ktorú si uplatnia výnimku – odvodovú úľavu z platenia dôchodkového poistenia. Ak ich príjem neprekročí mesačne limit 200 €, nebudú platiť z takejto dohody dôchodkové poistenie. V prípade ak ich príjem limit presiahne, platia poistenie iba zo sumy nad 200 €.
Výnimku si môžu uplatniť dôchodcovia s priznaným:
• starobným dôchodkom,
• predčasným starobným dôchodkom,
• invalidným dôchodkom,
• výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom

Tlačivo oznámenia a čestného prehlásenia

Uplatňovanie výnimky (a aj jej ukončenie) je povinný zamestnávateľovi oznámiť dôchodca – dohodár. Tlačivo oznámenia je k dispozícii na stránke Sociálnej poisťovne.

Prevziať kompletný návod pre Money S3 v PDF

Existujúci zamestnanci

Využiť odvodovú úľavu môžu aj dôchodcovia, ktorí majú uzatvorenú dohodu o vykonaní práce /pracovnej činnosti pred 1.7.2018 a trvá aj po tomto termíne. Podľa informácií Sociálnej poisťovne nie je potrebné ukončiť ich existujúcu dohodu.
V prípade, ak predpokladáte, že suma ich príjmu za mesiac júl neprekročí limit, je potrebné ich odhlásiť ich z platenia dôchodkového poistenia (Registračný list – odhláška). Inak sa uplatnenie výnimky Sociálnej poisťovni pri existujúcich zamestnancoch neoznamuje.
Ak zamestnávate dohodárov, ktorí k 1.7. požiadali o odvodovú úľavu, postupujte nasledovne:

1) Vytvorenie nových pracovných pomerov

Vytvorte nové pracovné pomery (Réžia / Nastavenie miezd / Pracovné pomery). Pre každý typ dohody, ktorý vo vašej firme používate (o vykonaní práce / pracovnej činnosti / s pravidelným príjmom /s nepravidelným príjmom) si pripravte 2 pracovné pomery, na ktorých nastavíte vhodný typ zamestnanca.

Ak ide o dôchodcu na Dohodu o vykonaní práce, pridajte pracovné pomery s typom zamestnanca:
Dohoda o vykonaní práce - neplatí DP a Dohoda o vykonaní práce - oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu

Ak zamestnávate dôchodcov na Dohodu o pracovnej činnosti, pridajte pracovné pomery s typom zamestnanca:
Dohoda o pracovnej činnosti - neplatí DP a Dohoda o pracovnej činnosti - oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu.

POZNÁMKA: Po výbere typu zamestnanca sa automaticky nastavia odvody jednotlivých typov poistenia. Predvolené je nastavenie odvodov, zodpovedajúce dôchodcovi, ktorý poberá starobný dôchodok.

2) Priradenie nového pracovného pomeru zamestnancovi

Na Karte zamestnanca (Réžia / Zamestnanci / Karta zamestnanca) dôchodcu – dohodára, ktorý si uplatňuje výnimku, pridajte nové mzdové obdobie Júl 2018 a nastavte nový pracovný pomer.
• Ak predpokladáte, že príjem tohto zamestnanca neprekročí v júli limit 200 €, nastavte mu pracovný pomer s typom zamestnanca „Dohoda o vykonaní práce - neplatí DP“, resp. Dohoda o pracovnej činnosti - neplatí DP.

POZOR: Ak si nastavíte tento pracovný pomer, zamestnanca je potrebné odhlásiť z platenia dôchodkového poistenia (viď bod 4).

• Ak predpokladáte, že príjem zamestnanca prekročí limit (napr. počas predchádzajúcich období mal vždy príjem 300 €), nastavte mu pracovný pomer s typom zamestnanca „ Dohoda o vykonaní práce - oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu, resp. Dohoda o pracovnej činnosti - oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu.

3) Spracovanie miezd od Júla 2018

Pri spracovaní miezd (Réžia/Mzdy) Money prevezme pracovný pomer zo mzdového obdobia. Zároveň ale kontroluje, či skutočný príjem zamestnanca prekročil / neprekročil limit a či je pre tento stav na mzde nastavený vhodný pracovný pomer.
Ak je na mzde nastavený pracovný pomer „-neplatí DP“ a v mesiaci došlo k prekročeniu limitu, upozorní vás na to a informuje, čo je potrebné v tejto situácii urobiť – vybrať pracovný pomer s odvodom poistenia („oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu“) a prihlásiť zamestnanca na platenie dôchodkového poistenia (viď bod 4).
Naopak, ak je na mzde nastavený pracovný pomer „oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu“ a zároveň nedošlo v mesiaci k prekročeniu limitu – vyzve vás na výber pracovného pomeru, pri ktorom sa neplatí poistenie (-neplatí DP) a odhlásenie zamestnanca z platenia dôchodkového poistenia (viď bod 4).

ODPORÚČANIE: Odporúčame, nemeniť pracovný pomer na mzde, ale pre každé obdobie (mesiac), v ktorom dôjde k zmene v platení dôchodkového poistenia vytvoriť na karte zamestnanca nové mzdové obdobie a nastaviť vhodný pracovný pomer na mzdovom období. Takto budete mať vždy prehľad ako je zamestnanec aktuálne vedený v Sociálnej poisťovni.

4) Prihlasovanie a odhlasovanie dôchodkového poistenia

V Money S3 postupujte cez Réžia / Zamestnanci / Sociálne poistenie / Registračný list.
Pri uplatňovaní výnimky je potrebné vždy pri spracovaní mzdy sledovať výšku skutočného príjmu zamestnanca a v prípade, ak došlo k zmene oproti predchádzajúcemu obdobiu – zamestnanca doprihlásiť na platenie dôchodkového poistenia, alebo naopak odhlásiť z platenia dôchodkového poistenia. Doprihlasovanie / Odhlasovanie poistenia sa realizuje pomocou Registračného listu.

Odhlasovanie platenia dôchodkového poistenia - PRÍJEM DOHODÁRA NEPREKROČIL LIMIT:
• Vytvorte registračný list Odhláška
• Vyberte typ zamestnanca (pre prihlasovanie /odhlasovanie sa používa typ zamestnanca „Oslobodené od plat. DP do limitu“ )
• Ak ide o Dohodu o vykonaní práce, vyberte Doh. o vyk. práce – oslobodené od plat. DP do limitu
• Ak ide o Dohodu o pracovnej činnosti, vyberte Doh. o prac. činnosti – oslobodené od plat. DP do limitu.
• Vyplňte dátum Vzniku poistenia a Dátum zániku poistenia.

POZNÁMKA: Ak odhlasujete existujúcich zamestnancov, ktorí si uplatnili výnimku od 1.7.2018 (pred spracovaním júlových miezd, ak predpokladáte, že ich príjem nebude vyšší ako limit). Dátum vzniku poistenia = Dátum vzniku dohody a Dátum zániku poistenia = 30.6.2018

Prihlasovanie platenia dôchodkového poistenia - PRÍJEM DOHODÁRA PREKROČIL LIMIT:
• Vytvorte registračný list Prihláška
• Vyberte typ zamestnanca (pre prihlasovanie /odhlasovanie sa používa typ zamestnanca „Oslobodené od plat. DP do limitu“ )
• Ak ide o Dohodu o vykonaní práce, vyberte Doh. o vyk. práce – oslobodené od plat. DP do limitu.
• Ak ide o Dohodu o pracovnej činnosti, vyberte Doh. o prac. činnosti – oslobodené od plat. DP do limitu.
• Vyplňte dátum Vzniku poistenia.

5) Ukončenie dohody

Pri ukončení dohody je potrebné dôchodcu s uplatnenou výnimkou odhlásiť zo Sociálnej poisťovne podľa aktuálneho stavu platenia dôchodkového poistenia.

Odhlásenie dôchodcu s pracovným pomerom „neplatí DP“:
Pri ukončení dohody vytvorte registračný list „Odhláška“ s typom zamestnanca Doh. o vyk. práce – neplatí DP, resp. Doh o prac. činnosti – neplatí DP.

Odhlásenie dôchodcu s pracovným pomerom „oslobodené od plat. DP do limitu“:
Pri odhlásení dôchodcu, ktorý pri ukončení dohody má príjem presahujúci limit (teda platí dôchodkové poistenie) vytvorte registračný list „Odhláška“ s typom zamestnanca „Dohoda o vykonaní práce“, resp. „Dohoda o prac. činnosti“.

UPOZORNENIE: pri ukončení dohody sa nepoužívajú pracovné pomery Doh. o prac. činnosti – oslobodené od plat. DP do limitu ani Doh. o vyk. práce – oslobodené od plat. DP do limitu.

Noví zamestnanci

Pri zamestnancoch, ktorí nastúpia od 1. 7. 2018 a uplatnia si výnimku, môžete postupovať podobne ako pri existujúcich.
Pri vzniku dohody môžete prihlásiť dohodára – dôchodcu do Sociálnej poisťovne podľa predpokladanej výšky príjmu.
Ak predpokladáte, že jeho príjem z dohody neprekročí 200 € - vytvorte Registračný list FO - Prihláška s typom zamestnanca Dohoda o vykonaní práce – neplatí DP, resp. Dohoda o prac. činnosti – neplatí DP.
Ak predpokladáte, že jeho príjem z dohody bude nad 200 € na Prihláške použite typ zamestnanca Dohoda o vykonaní práce, resp. Dohoda o pracovnej činnosti.

POZNÁMKA: Pri vzniku pracovného pomeru nepoužívajte na Prihláške do Sociálnej poisťovne pracovné pomery Doh. o vyk. práce – oslobodené od DP do limitu, resp. Doh. o prac. činnosti – oslobodené od DP do limitu. Tieto slúžia výhradne pre doprihlasovanie, resp. odhlasovanie platenia dôchodkového poistenia.

Ďalší postup – tzn. vytvorenie pracovných pomerov, ich priradenie novému zamestnancovi, kontroly pri spracovaní miezd, prihlasovanie a odhlasovanie dôchodkového poistenia je rovnaké ako pri existujúcich zamestnancoch.

Prehľad kódov zamestnanca pre dôchodcov s výnimkou

Registračný list FO (prihlášky / odhlášky / dopoistenie)

1) Nové kódy typov zamestnanca v Registračnom liste FO – pravidelný príjem

Typ zamestnanca Tlačivo El. podanie (XML)
Dohoda o vyk. práce 3 ZECD1
Doh. Vyk. Práce – neplatí DP 33 ZECD1B
Doh. Vyk. Práce – oslobodené od DP do limitu 19 ZECD1DPP*
Doh. O prac. činnosti 5 ZECD2
Doh. O prac. Činnosti – neplatí DP 55 ZECD2B
Doh. O prac. Činnosti – oslobodené od DP do limitu 21 ZECD2DPP*

Používa sa pre doprihlasovanie a odhlasovanie dôchodkového poistenia

2) Nové kódy typov zamestnanca v Registračnom liste FO – nepravidelný príjem

Typ zamestnanca Tlačivo El. podanie (XML)
Dohoda o vyk. práce 4 ZECD1N
Doh. Vyk. Práce – neplatí DP 44 ZECD1NB
Doh. Vyk. Práce – oslobodené od DP do limitu 20 ZECD1DPN*
Doh. O prac. činnosti 6 ZECD2N
Doh. O prac. Činnosti – neplatí DP 66 ZECD2NB
Doh. O prac. Činnosti – oslobodené od DP do limitu 22 ZECD2DPN*

Používa sa pre doprihlasovanie a odhlasovanie dôchodkového poistenia

Mesačný výkaz poistného

1) Nové kódy typov zamestnanca v Mesačnom výkaze poistného – pravidelný príjem

Typ zamestnanca Tlačivo El. podanie (XML)
Dohoda o vyk. práce 3 ZECD1
Doh. Vyk. Práce – neplatí DP 33 ZECD1B
Doh. Vyk. Práce – oslobodené od DP do limitu 31 ZECD1V
Doh. O prac. činnosti 5 ZECD2
Doh. O prac. Činnosti – neplatí DP 55 ZECD2B
Doh. O prac. Činnosti – oslobodené od DP do limitu 51 ZECD2V

Výkaz poistného (nepravidelné príjmy)

1) Nové kódy typov zamestnanca vo výkaze poistného – nepravidelný príjem

Typ zamestnanca Tlačivo El. podanie (XML)
Dohoda o vyk. práce 4 ZECD1N
Doh. Vyk. Práce – neplatí DP 41 ZECD1NB
Doh. Vyk. Práce – oslobodené od DP do limitu 20 ZECD1NV
Doh. O prac. činnosti 6 ZECD2N
Doh. O prac. Činnosti – neplatí DP 66 ZECD2NB
Doh. O prac. Činnosti – oslobodené od DP do limitu 61 ZECD2NV

Prevziať kompletný návod pre Money S3 v PDF

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia