Úvod / Návody / Nové mzdy Money S3 - Rýchle tipy pre prácu so mzdami
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nové mzdy Money S3 - Rýchle tipy pre prácu so mzdami

Rýchle návody pre prácu v module miezd, zadávanie stravného, evidenciu dovoleniek, riešenie problémov s výkazmi, spracovávanie miezd a rad ďalších.

Zadanie zrážky za stravné lístky

Čiastku zrážky za stravné lístky si viete prednastaviť na Karte zamestnanca, horná záložka Zrážky, exekúcie, kde kliknete na tlačidlo Pridať zrážku a z roletovej ponuky zvolíte Stravné. V strednej časti je možné nastaviť prepínač Nastaviť na mzde počet ks straveniek podľa počtu odpracovaných dní, ktorý zabezpečí automaticky výpočet zrážky za stravné lístky na mzde.

Po zaúčtovaní mzdy bude výsledný záväzkový doklad čistej mzdy zamestnanca menší o túto zrážku. Voliteľne je možné zvoliť, či sa zrážka má účtovať interným dokladom.

Následne na Karte mzdy v záložke Vyúčtovanie cez trojbodku za položkou Zrážky, exekúcie je možné editovať počet zrazených dní.

Zadanie Finančného príspevku na stravovanie

Čiastku zrážky za stravné lístky si viete prednastaviť na Karte zamestnanca, horná záložka Nezdaniteľné príjmy, kde kliknete na tlačidlo Pridať nezdaniteľný príjem a z roletovej ponuky zvolíte Fin. príspevok na stravu - zákonný. V strednej časti je možné nastaviť prepínač Nastaviť na mzde počet ks straveniek podľa počtu odpracovaných dní, ktorý zabezpečí automaticky výpočet príspevku na mzde.

Voliteľne je možné zvoliť, či sa príspevok má účtovať interným dokladom.

Následne na Karte mzdy v záložke Vyúčtovanie cez trojbodku za položkou Nezdaniteľné príjmy je možné editovať počet vyplatených dní.

Zadanie Odpočítania zálohy na stravovanie

Odpočítanie zálohy na stravovanie si viete prednastaviť na Karte zamestnanca, horná záložka Zrážky, exekúcie, kde kliknete na tlačidlo Pridať zrážku a z roletovej ponuky zvolíte Odpočítanie zálohy na stravovanie.

Po zaúčtovaní mzdy bude výsledný záväzkový doklad čistej mzdy zamestnanca menší o túto zrážku. Voliteľne je možné zvoliť, či sa zrážka má účtovať záväzkovým doklad.

Následne na Karte mzdy v záložke Vyúčtovanie cez trojbodku za položkou Zrážky, exekúcie je možné editovať odpočítanú sumu.

Evidencia nepeňažných príjmov (napr. auto na súkromné účely)

Čiastku nepeňažných príjmov si viete prednastaviť na Karte zamestnanca, horná záložka Pracovné pomery, spodná záložka Mzdové zložky kde kliknete na tlačidlo Pridať mzdovú zložku a z roletovej ponuky zvolíte Iný nepeňažný príjem alebo priamo Automobil v osobnom používaní.

Následne na Karte mzdy vidíte dané nepeňažné príjmy v záložke Pracovné pomery/Hrubá mzda cez trojbodku za položkou Nepeňažné príjmy, kde je možné dané príjmy editovať alebo pridať aj sa jedná o jednorazové príjmy.

Zadanie preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania dane z príjmov

Čiastku preplatku/nedoplatku dane z príjmu a bonusu na dieťa z ročného zúčtovania dane zadáte v karte Réžia / tlačidlo Mzdy / Karta mzdy, záložka Daň z príjmov, do položky Daň - Preplatok (+) / Nedoplatok (-) resp. Daň. bonus na vyživ. dieťa - Preplatok (+) / Nedoplatok (-).

Zadanie preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Čiastku preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré Vám doručí príslušná zdravotná poisťovňa zadáte v karte Réžia / tlačidlo Mzdy / Karta mzdy, záložka Pracovné pomery / Zdravotné poistenie, do položky Preplatok (+) /Nedoplatok (-) z ročného zúčtovania zdrav. poistenia.

Zadanie čísla účtu pre posielanie mzdy

Po uložení Karty zamestnanca sa automaticky vytvorí karta v adresári, ktorej údaje budú editovateľné len na Karte zamestnanca.

Číslo účtu zadáte na Karte zamestnanca, horná záložka Údaje zamestnanca / Zaúčtovanie, PIN klikom na trojbodku za položkou Bankové spojenie tlačidlom Pridať spojenie.

Zadanie priemerných náhrad pri prechode na Money

Keď začínate pracovať v Money, tak pokiaľ nie je spracovaný aspoň jeden kalendárny štvrťrok, program nemá dáta pre výpočet náhrad.

Pre pracovno-právne účely možne zadať tzv. paušálnu priemernú náhradu, ktorú zadávate v €/hod. na Karte zamestnanca, horná záložka Pracovné pomery, dolná záložka Všeobecné, kde zakliknete checkbox (zaškrtávacie políčko) Paušálna priem. náhrada. Po spracovaní štvrťroku je nutné zrušiť zaškrtnutie, pretože v ďalších mesiacoch už program bude náhradu pre PPÚ počítať sám.

Rovnako postupujte pre účely výpočtu nemocenskej v poli Denný vymeriavací základ pri PN.

Pokiaľ zmením nastavenie parametrov na karte zamestnanca, neprenesú sa zmeny do už vytvorenej mzdy

Zmenené údaje v Karte zamestnanca sa neprenášajú do už vytvorenej mzdy. Najprv teda vytvorenú mzdu vyjmite a tlačidlom Pridať, pridajte znova. V novej mzde sa všetky zmeny uskutočnené na Karte zamestnanca prejavia.

Zadanie nároku na dovolenku

Na zadanie nároku na dovolenku je potrebné ísť na Kartu zamestnanca / horná záložka Pracovné pomery / dolná záložka Všeobecné. Nárok na dovolenku zadáte v časti Dovolenka, nárok, preplácanie sviatok do poľa Nárok. Je potrebné byť v ľavej časti nastavený v období pre ktoré chcete zmenu uskutočniť.

Zadanie nároku starej dovolenky z minulých rokov

Ak začínate spracovávať mzdy v Money až v priebehu pracovného pomeru zamestnanca, tak občas je nutné zadať aj starú nevyčerpanú dovolenku z minulých rokov. Napríklad máme zamestnanca, ktorý u nás už pracuje niekoľko rokov, ale mzdu v Money S3 mu spracuvávame až od roku 2023. K 1.1. mu teda zadáme podľa predchodzieho odseku nárok na dovolenku na rok 2023, ale potrebujeme zadať ešte 5 dní dovolenky z minulých rokov. Tie zadáme do poľa Prevod z min. roku

Zadanie čerpania dovolenky

Čerpanie je možné zadať alebo pred vytvorením mzdy a to tak, že sa postavíte na konkrétneho zamestnanca, kliknete na tlačidlo Neprítomnosti / tlačidlo Pridať, alebo na samotnej Karte mzdy tiež kliknutím na tlačidlo Neprítomnosti / tlačidlo Pridať. Po otvorení okna Karta neprítomnosti zvoľte typ neprítomnosti Dovolenka a zadajte ZačiatokKoniec neprítomnosti. Zadané údaje sa prejavia na spracovávanej mzde.

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Zamestnanec napríklad končí pracovný pomer k 31.12.202X. Mal 20 dní nárok, vyčerpal 12, zostáva mu teda 8 dní. V decembrovej výplate mu v Karte mzdy na hornej záložke Pracovné pomery / Hrubá mzda, po kliku na trojbodku za položkou Bežné náhrady v riadku Preplatená dovolenka zadáte počet dní, v našom prípade 8, ktoré chcete preplatiť. Táto zadaná hodnoty automaticky poníži zostatok dovolenky. Výsledná hodnota na výplatnej páske musí byť nula.

Na spracovanej mzde sú niektoré odvody nulové (alebo by nulové byť mali)

Nulový základ a čiastku majú na Karte mzdy / v záložke Pracovné pomery / Sociálna poistenie resp. Zdravotné poistenie tie odvody, ktoré sa pre daný pracovný pomer neodvádzajú. V prípade, že niektorý z nulových odvodov by mal byť pre daný pracovný pomer odvádzaný (alebo naopak nie je nulový aj ak by mal byť), skontrolujte nastavenia na Karte zamestnanca. Na odvody má vyplyv na záložke Pracovné pomery, výber Druhu pracovného pomeru. Rovnako na odvody má vplyv vyplnenie údajov v záložke Dôchody a v neposlednom rade odvody ovplyvní aj záložka Pracovné pomery / Soc. poistenie a check Uplatňuje sa odvodová odpočítateľná položka.

Zamestnanec s nepravidelným príjmom nevstupuje do Výkazu poistného a príspevkov

V takom prípade je potrebné na Karte mzdy za príslušný mesiac / horná záložka Pracovné pomery / Sociálne poistenie kliknúť na trojbodku za položkou Nepravidelné príjmy (nerozpočítané) a tu kliknúť na tlačidlo Rozpočítať na obdobie.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia