Rýchle tipy pre prácu so mzdami

Rýchle návody pre prácu v module miezd, evidenciu dovoleniek, riešenie problémov s výkazmi, spracovávanie miezd a rad ďalších.

Zadanie preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania dane z príjmov

Čiastku preplatku/nedoplatku dane z príjmu a bonusu na dieťa z ročného zúčtovania dane zadáte v karte Réžia / tlačidlo Mzdy / Karta mzdy, záložka Vyúčtovanie zamestnanec, do položky Preplatok/Nedoplatok resp. Preplatok/Nedoplatok bonusu z RZD.

Zadanie preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Čiastku preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré Vám doručí príslušná zdravotná poisťovňa zadáte v karte Réžia / tlačidlo Mzdy / Karta mzdy, záložka Odvody zamestnanca, do položky Preplatok/Nedoplatok ZP.

Zadanie zamestnanca s priradením čísla účtu pre posielanie mzdy

Ako zadám nového zamestnanca a ako mu priradím číslo účtu a špecifický symbol, keď mu chcem posielam mzdu na účet?

Jednotlivých zamestnancov je potrebné zadať do adresára ako samostatné firmy (karta Obchod/ tlačidlo Adresár). V Karte adresára vyplňte účet a banku zamestnanca, prípadne špecifický symbol (v záložke Účtovníctvo).

Vlastného zamestnanca potom zadáte na Karte adresára ako kontaktnú osobu so zaškrtnutím voľby Konateľ/zamestnanec a voľbou Preniesť kontaktnú osobu do názvu firmy, zaistíte to, že údaje na karte firmy budú platné pre zamestnanca.

Pridanie zamestnanca uskutočníte na karte Réžia / tlačidlo Zamestnanci / Pridať, cez „tri bodky" vedľa mena zamestnanca vyberte zamestnanca z adresára a tak zaistíte väzbu na údaje uvedené na adresnej karte.

Zadanie priemerných náhrad pri prechode na Money

Keď začínate pracovať v Money, tak pokiaľ nie je spracovaný aspoň jeden kalendárny štvrťrok, program nemá dáta pre výpočet náhrad.

Pre pracovno-právne účely možne zadať tzv. paušálnu priemernú náhradu, ktorú zadávate v €/hod. na Karte zamestnanca, horná záložka Mzdy, dolná záložka Sadzby, kde zakliknete checkbox (zaškrtávacie políčko) Paušálna priem. náhrada. Po spracovaní štvrťroku je nutné zrušiť zaškrtnutie, pretože v ďalších mesiacoch už program bude náhradu pre PPÚ počítať sám.

Rovnako pre účely náhrady pre výpočet nemocenskej je nutné do doby než zamestnancovi spracovávate druhý kalendárny rok spočítať nemocenskú ručne a zadať do sekcie Základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN do kolónky Zadávať priamo.

Zadanie zrážky za stravné lístky

Čiastku zrážky za stravné lístky si viete prednastaviť na Karte zamestnanca, horná záložka Mzdy, spodná záložka Platby a tu pod tlačidlom Stravné. Následne na Karte mzdy v záložke Vyúčtovanie zamestnanec do položky Zrážka stravného zadáte počet dní.

Po zaúčtovaní mzdy bude výsledný záväzkový doklad čistej mzdy zamestnanca menší o túto zrážku. Voliteľne je možné pri zaúčtovaní miezd zvoliť možnosť zaúčtovania sumy týchto zrážok interným dokladom.

Pokiaľ zmením nastavenie parametrov na karte zamestnanca, neprenesú sa zmeny do už vytvorenej mzdy

Zmenené údaje v Karte zamestnanca sa neprenášajú do už vytvorenej mzdy. Najprv teda vytvorenú mzdu vyjmite a tlačidlom Pridať, pridajte znova. V novej mzde sa všetky zmeny uskutočnené na Karte zamestnanca prejavia.

Zadanie nároku na dovolenku

Na zadanie nároku na dovolenku je potrebné ísť na Kartu zamestnanca / horná záložka Mzdy / dolná záložka Sadzby. Najprv je potrebné zvoliť Údaje platné od - teda napríklad január 201X – a následne do kolónky Dovol. - nárok zadajte príslušný počet dní.

Zadanie nároku starej dovolenky z minulých rokov

Ak začínate spracovávať mzdy v Money až v priebehu pracovného pomeru zamestnanca, tak občas je nutné zadať aj starú nevyčerpanú dovolenku z minulých rokov. Napríklad máme zamestnanca, ktorý u nás už pracuje niekoľko rokov, ale mzdu v Money S3 mu spracuvávame až od roku 2021. K 1.1. mu teda zadáme podľa predchodzieho odseku nárok na dovolenku na rok 2021, ale potrebujeme zadať ešte 5 dní dovolenky z minulých rokov. Tie zadáme do kolónky Prevod nevyčer. dovolenky k 1.1.

Zadanie čerpania dovolenky

Čerpanie je potrebné zadať pred vytvorením mzdy a to tak, že sa postavíte na konkrétneho zamestnanca, kliknete na tlačidlo Neprítomnosti / tlačidlo Pridať. Po otvorení okna Karta neprítomnosti zvoľte typ neprítomnosti Dovolenka a zadajte ZačiatokKoniec neprítomnosti. Keď budete vytvárať mzdu, náhrady za dovolenku uvidíte na Karte mzdy / horná záložka Odpracované / v sekcii Náhrady.

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Zamestnanec napríklad končí pracovný pomer k 31.12.202X. Mal 20 dní nárok, vyčerpal 12, zostáva mu teda 8 dní. V decembrovej výplate mu v Karte mzdy / horná záložka Odpracované / v sekcii Náhrady / kde do riadku Preplatená dovolenka zadáte počet dní, v našom prípade 8, ktoré chcete preplatiť. Táto zadaná hodnoty automaticky poníži zostatok dovolenky. Výsledná hodnota na výplatnej páske musí byť nula.

XML súbor v el. podateľni Sociálnej poisťovne hlási chyby s výnimkou VZ

Ak Vám pri odoslaní xml súboru do Sociálnej poisťovne, vypisuje v elektronickej podateľni nasledovné chyby: „ZLA-HODNOTA r:73, stl:370; Element 'poistneZamestnanca' ma chybu v atribúte 'vynimkaVZ'. Súbor nezodpovedá XML schéme. Kontaktujte dodávateľa mzdového softvéru.“ tak sa toto hlásenie sa odkazuje na fakt, že na Karte zamestnanca nemáte zadefinovanú žiadnu hodnotu pre výnimku výšky vymeriavacieho základu podľa podkladov od Sociálnej poisťovne. Túto hodnotu zadáte na Karte zamestnanca / vrchná záložka Mzdy / spodná záložka Platby a údaj Výnimka výšky vym. základu. Skontrolujte to na všetkých kartách zamestnancov a následne vygenerujte výkaz ešte raz.

Na spracovanej mzde sú niektoré odvody nulové

Nulový základ a čiastku majú na Karte mzdy / v záložke Vyúčtovanie zamestnanca (zamestnávateľa) tie odvody, ktoré sa pre daný pracovný pomer neodvádzajú. V prípade, že niektorý z nulových odvodov by mal byť pre daný pracovný pomer odvádzaný, tak postupujte cez kartu Réžia / v sekcii Mzdy tlačidlo Nastavenie miezd / z roletovej ponuky Pracovné pomery / na danom pracovnom pomere Opraviť. Na Karte pracovného pomeru vidíte zaškrtnuté odvádzané odvody, ktoré môžete ľubovoľne editovať podľa vlastných požiadaviek. Po úprave pracovného pomeru a po opätovnom vytvorení mzdy už budú vypočítané všetky potrebné odvody.

Zamestnanec s nepravidelným príjmom nevstupuje do Výkazu poistného a príspevkov

V takom prípade je potrebné na Karte mzdy za príslušný mesiac / horná záložka Nepravidelné príjmy skontrolovať, či je príjem je rozpočítaný na príslušný časový interval (tlačidlom Rozpočítať na obdobie).

Prečítajte si, ako na výpočet čistej mzdy.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).