Úvod / Návody / Zahraničný Reverse charge (samozdanenie) - pri dovoze z EÚ i mimo EÚ (JCD)
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zahraničný Reverse charge (samozdanenie) - pri dovoze z EÚ i mimo EÚ (JCD)

Návod popisuje problematiku samozdanenia (zahraničný Reverse Charge) pri dovoze tovaru / služieb z členských krajín EÚ a problematiku JCD pri dovoze z nečlenských krajín EÚ.

V prípade obstarania tovaru z územia Európskej únie neprebiehajú obvyklé colné formality na vnútorných hraniciach. K zdaneniu dochádza buď už v členskom štáte dodávateľa (pri obstarávaní tovaru slovenskými osobami neregistrovanými k DPH), alebo až v SR (pri obstarávaní tovaru osobami v SR registrovaným k DPH).

Obstaranie tovaru z iného členského štátu od osoby, ktorá je registrovaná k DPH v inom členskom štáte - "Vzhľadom k tomu, že dodanie tovaru medzi platcami DPH, v rámci EU je považované za oslobodené zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočet DPH, obstarávateľ tovaru (slovenský platca DPH) bude nakupovať tovar za cenu bez dane a tieto transakcie deklaruje vo svojom priznaní k DPH ako „intrakomunitárnu akvizíciu". Slovenský platca DPH je povinný obstaraný tovar riadne priznať a zdaniť v SR v rámci svojho priznania k DPH (uplatňuje pritom sadzby SR podľa zákona o DPH)".

Uvedené platí obdobne aj pre dodanie služby.

DODANIE TOVARU / SLUŽBY Z ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

Operáciu medzi platcami DPH v rámci Európskej únie vykonáte v Money S3 vo dvoch krokoch:

A. PRIJATÁ FAKTÚRA

 1. Prijatú faktúru od zahraničného dodávateľa z Európskej únie zapíšete do Money S3 štandardným postupom cez Obchod / Faktúry prijaté / Pridať faktúru.
 2. Na faktúru pridáte požadované položky buď cez Pridať položku alebo cez Pridať zásobu. Dôležité je, aby na faktúre nebola vyčíslená DPH, preto je nutné položky vystaviť v 10% alebo 20% sadzbe, ale s typom ceny Iba základ. Typ ceny Iba základ ponúka program pri zahraničnom dodávateľovi automaticky.

 3. Na prijatej faktúre je nutné zvoliť Členenie DPH bez vplyvu na DPH (napr. 21P 00). Ak máte na faktúre aj položky, tak je potrebné, aby na nich nebolo buď žiadne členenie, alebo tiež členenie bez vplyvu na DPH. Faktúru uložíte tlačidlom OK.

B. REVERSE CHARGE

 1. Druhým krokom je samotné zaúčtovanie Reverse charge. Postup je pre podvojné a jednoduché účtovníctvo zhodný, s tým rozdielom, že v jednoduchom účtovníctve sa nerieši zaúčtovanie vznikajúceho interného dokladu.
 2. Po uložení faktúry Vám program, ak boli splnené všetky podmienky (zahraničný dodávateľ, nenulový základ v niektorej sadzbe DPH, nevyčíslená DPH), ponúkne generovanie Reverse charge (režim prenesenia daňovej povinnosti), ktoré automaticky vygeneruje Interný doklad, ktorým bude zaúčtovaná a priznaná a prípadne odpočítaná DPH. Program automaticky predvolí voľbu „tovar (zahraničný)“ alebo v prípade skladovej položky typu služba „služby (zahraničný)“ - túto voľbu je možné meniť manuálne. V prípade ak ste vykonali nižšie uvedené prednastavenia, tak Vám program na základe toho či sa jedná o tovar alebo službu pred vyplní Členenia DPH, prípadne ich viete vybrať ručne. Tlačidlom Generovať doklad operáciu dokončíte.

  Volíte z nasledujúcich možností:

  • Kurz - len ak bola prijatá faktúra v cudzej mene. Program automaticky ponúkne kurz platný podľa nastavenia pre danú menu a k dátumu zdaniteľného plnenia faktúry. Kurz môžete meniť.
  • Generovať doklad pre - tovar alebo služby.
  • Generovať doklad s nárokom / bez nároku na odpočet dane- túto voľbu použijete v prípade, kedy vzniká / nevzniká (napr. osoby podľa 7a) nárok na odpočet.
  • Ďalej nastavujete, či sa v internom doklade vytvoria obe položky alebo len jedna z nich.
   - s položkami pre priznanie dane
   - s položkami pre odpočet dane
 3. V prípade ak Reverse charge využívate pravidelne, tak odporúčame si jednotlivé hodnoty prednastaviť, aby ich nebolo potrebné zakaždým vypĺňaťNastavenie vykonáte tlačidlom Zaúčtovanie interného dokladu na obrázku vyššie alebo v menu Money/Možnosti a nastavenia/Nastavenie účtovného roku, záložka Účtovníctvo, záložka Reverse Charge v podzáložke Zahraničný.

V časti Zaúčtovanie s nárokom na odpočet dane zadávate potrebné údaje pre obe daňové položky: Povinnosť priznať daň a Nárok na odpočet dane.

 • Text položky - program automaticky doplňuje texty do položiek Interného dokladu. Ak si ich chcete zmeniť, napíšte text do poľa Text položky.
 • Predkontácia - doplníte predkontáciu do Zoznamu predkontácií a vyberiete ju. Je potrebné vytvoriť a vybrať predkontáciu pre daňovú povinnosť aj pre odpočet DPH. Predkontácia pre daňovú povinnosť môže vyzerať ako na obrázku, pre odpočet bude obdobná.

 • Členenie DPH - vyberiete zo Zoznamu členení DPH (pre daňovú povinnosť pre tovar/službu 21U R05_07/21U R09 resp. pre odpočet 21P R18_9R).

Podobne nastavíte údaje pre Zaúčtovanie bez nároku na odpočet.

 • Typ dokladu - vyberiete Typ interného dokladu zo zoznamu. Údaje z typu dokladu sa prenášajú do vytvoreného interného dokladu (najmä v záložke Podrobnosti odporúčame nastaviť Číselný rad a tiež Predkontáciu a Členenie DPH - posledné dva parametre na zaúčtovanie vplyv nemajú, nakoľko sa doklad zaúčtuje podľa položiek, ale sú nutné pre uloženie dokladu).

4. Vygeneruje sa interný doklad na priznanie a odpočet dane. Podľa nastavenia sa vytvoria položky pre priznanie dane (uskutočnené plnenie), alebo položky pre nárok na odpočet dane (prijaté plnenie) pre každú sadzbu DPH zvlášť.

 
5. Po vyplnení a uložení tohto interného dokladu program následne vykoná zaúčtovanie. Základ a DPH tohto dokladu vstupujú do Priznania k DPH, ako na strane prijatých, tak i na strane uskutočnených zdaniteľných plnení a nevzniká teda povinnosť platby dane.

6. V prípade, že dátumy pre priznanie dane a nárok na odpočet budete požadovať odlišné (odpočet si nárokovať neskôr), je nutné vystaviť dva interné doklady s inými dátumami zdaniteľného plnenia.

UPOZORNENIE: Dátum zdaniteľného plnenia sa preberá z faktúry a je potrebné ho zadať správne podľa zákona o DPH, podľa dátumu dodávky, resp. vystavenie prijatého dokladu. K tomuto dátumu sa takisto, v prípade ak je faktúra v cudzej mene, počíta kurz pre výpočet základu a výšky dane, podľa nastavenia kurzu účtovnej jednotky (pevný alebo denný). Tento kurz môže byť obecne iný, ako bola vystavená pôvodná faktúra!

Postup spracovania Reverse Charge k dobropisu prijatej faktúry zo zahraničia je obdobný ako pri normálnej faktúre. Dobropisová faktúra je s členením bez vplyvu na DPH (21P 00) s nenulovými sumami pre základ základnej alebo zníženej sadzbe a s nevyčíslenou DPH. Následne pri Reverse charge je potrebné zvoliť členenia:

 • pre povinnosť - 21U R24EU
 • pre odpočet - 21P R28

DOVOZ TOVARU Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ (JCD)

A. PRIJATÁ FAKTÚRA

Prijatú faktúru od zahraničného dodávateľa zapíšete do Money S3 rovnakým postupom ako vyššie.

B. PRIZNANIE A ODPOČET DANE

Postup pri dovoze tovaru z nečlenských štátov EU je v zásade podobný princípu reverse charge, s tým rozdielom, že v prípade JCD (jednotná colná deklarácia) nie je všeobecne možné použiť automatické generovanie (alebo tlačidlo) Reverse chargé pre automatické generovanie Interného dokladu, pretože neobsahuje dopravu a clo. Tieto možnosti môžete využiť, pokiaľ by ste tieto položky následne editovali ručne. Pre výpočet základu dane je nutné zohľadniť clo a dopravu.

C. PRÍKLAD ZAÚČTOVANIA JCD

1. Prijatá faktúra – faktúra od dodávateľa. Suma na doklade je zadaná ako "iba základ" a členenie DPH je 21P 00.

2. Prijatá faktúra alebo interný doklad – samotné JCD. Na tomto doklade pridáme 2 položky:

- clo  (typ ceny "iba základ", účtovanie 131(MD)/379(D) a členenie DPH "bez vplyvu na DPH" (21P 00))

- DPH (typ ceny "iba DPH", účtovanie 343(MD)/379(D) a členenie DPH 21P R22_23 (suma DPH je súčtom DPH z cla a z dodávateľskej   faktúry)).

POZOR: na faktúre je potrebné nad rozpisom DPH nastaviť Režim vstupu do DPH – Zaplatením . Následne pri úhrade takejto prijatej faktúry sa na nej doplní dátum Uplatnenia DPH, ktorým bude vstupovať do DPH.

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia