Úvod / Návody / Export Účtovnej závierky a poznámok z Money S3
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Export Účtovnej závierky a poznámok z Money S3

Prinášame Vám postupnosť krokov pre export Účtovnej závierky a Poznámok k účtovnej závierke z Money S3.

Povinnosti jednotlivých spoločností sa líšia podľa veľkosti účtovnej jednotky. Spoločnosti sa podľa troch veľkostných kritérií (čistý obrat, majetok netto a zamestnanci) delia do troch skupín (mikro, malá, veľká). Ak sú aspoň dva veľkostné kritéria prekročené / neprekročené v dvoch po sebe idúcich obdobiach, tak zmena zaradenia prichádza povinne v treťom období.

Veľkostné kritéria typu účtovnej jednotky

Jednotlivé skupiny spoločností následne podávajú účtovnú závierku v rozličnom rozsahu. Mikro účtovné jednotky podávajú Účtovnú závierku aj Poznámky v zjednodušenej podobe. Malé účtovné jednotky Účtovnú závierku podávajú riadnom rozsahu (Súvaha 145 riadkov, Výkaz ziskov a strát 61 riadkov), ale Poznámky po podávajú v zjednodušenej forme. Veľké účtovné jednotky podávajú aj Poznámky v nezjednodušenej forme.

 

UPOZORNENIE: pre úspešnú tvorbu Účtovnej závierky, poznámok a ich export na portál finančnej správy odporúčame používať vždy aktuálnu verziu Money S3.

1. V prvom kroku skontrolujeme nastavenie typu účtovnej jednotky cez Money/Možnosti a nastavenia/ Nastavenie účtovného roka. Nastavíme typ účtovnej jednotky podľa vyššie uvedených kritérií.

Výber typu účtovnej jednotky

2. Účtovnú závierku podáme cez Účtovníctvo/Účtovné výkazy.

Účtovné výkazy

3. Zoznam ponúkaných tlačív by mal byť ponúkaný vždy pre aktuálny rok. Jeho aktuálnosť zabezpečuje Synchronizácia po inštalácií novej verzie. Ak ju náhodou máte vypnutú tak volíme tlačidlo Upraviť zoznam a v novo otvorenom okne tlačidlo Pripravený zoznam. Do výberu výkazov sa vrátime tlačidlom Späť.

Aktualizácia definícií účtovných výkazov

 

TIP: postup pre smerovanie účtov účtovnej osnovy do konkrétnych riadkov Účtovnej závierky (napr. dlhodobé a krátkodobé pohľadávky) nájdete tu.

4. V aktualizovanej ponuke zvolíme tlačivo Účtovná závierka POD (resp. MÚJ pre mikro účtovné jednotky a NÚJ pre neziskové účtovné jednotky). Voľbu potvrdíme tlačidlom Ďalší. V nasledujúcom okne zadáme rozsah účtovnej závierky (štandardne 01.01.201X – 31.12.201X).

 

TIP: pre podanie Oznámenia o schválení účtovnej závierky volíte voľbu Oznámenie o schválení účtovnej závierky a ďalej postupujete obdobne ako pri podaní výkazu.

Sprievodca podaním účtovných výkazov

5. Následne vyplníme ďalšie strany sprievodcu. Na strane 4/8 nezaškrtávame voľbu Načítať aj dáta vzniknuté pri účtovnej závierke. Na strane 5/8 vyplníme povinné náležitosti ako kód SKNACE a dátumy zostavenia a schválenia závierky. Taktiež tu vieme zvoliť či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú závierku a definitívne vieme určiť o aký typ účtovnej jednotky sa jedná (údaj sa preberá z Nastavenia účtovného roka).

6. Na strane 6/8 nastavíme zaokrúhľovanie na jednotky a tiež odporúčame zaškrtnúť možnosť V Súvahe dorovnať hospodársky výsledok podľa Výkazu ziskov a strát, Kombináciou tlačidiel ĎalšíDokončiť sprievodcu ukončíme. Ak sme podľa odporúčania zvolili možnosť Upraviť dáta pred tlačou (exportom), tak sa nám zobrazí aj okno kde vieme upraviť hodnoty napočítané programom.

 

TIP: nastavenie Upraviť dáta pred tlačou (exportom) využijete v prípade potrebujete editovať jednotlivé riadky.

Sprievodca podaním účtovných výkazov

7. V okne Nastavenie tlače môžeme tlačidlom Tlač (resp. Náhľad) vytlačiť (zobraziť) Účtovnú závierku. Tlačidlom Tlačivo MFSR a voľbou príslušného tlačiva z roletovej ponuky potvrdením tlačidlom Tlač vyexportujeme zostavu do oficiálneho tlačiva MFSR. A nakoniec tlačidlom Elektronické podanie pre Fin. správu vyexportujeme tlačivo na portál eDane resp. do súboru podateľného na portáloch Finančnej správy.

Tlač originálneho tlačiva

8. Pri exporte tlačiva na portál eDane resp. do súboru podateľného na portáloch Finančnej správy tlačidlom Elektronické podanie pre Fin. správu si môžeme vybrať z viacerých ponúk dve možnosti Účtovná závierka POD/MÚJ/NÚJ – export do súboru (pre tvorbu súboru vhodného na import na portál https://financnasprava.sk) a Účtovná závierka POD/MÚJ/NÚJ – export do eDane/Java (pre priamy export na portál eDane).

 

TIP: v prípade podávania Oznámenia o schválení účtovnej závierky volíte voľbu Oznámenie o schválení účtovnej závierky.

Export elektronického podania

a) zvolíme Účtovná závierka POD/MÚJ/NÚJ – export do súboru a vyexportuje sa XML súbor vhodný na import na portáloch Finančnej správy.  Súbor sa uloží do adresára PRINT vo Vašej inštalácii Money S3 (štandardne C:/Users/Public/Documents/CIGLER SOFTWARE/Money S3/PRINT). Po exporte sa ponúkne možnosť Otvoriť umiestnenie, ktorá otvorí adresár s vyexportovaným súborom. Takto vyexportovaný súbor vieme ručne načítať na portál financnasprava.sk alebo do aplikácie eDane/Java, ak ju používame na inom počítači.

Export elektronického podania

b) zvoľme Účtovná závierka POD/MÚJ/NÚJ – export do eDane/Java. Vyexportuje a zobrazí sa nám účtovná závierka v aplikácii eDANE/Java  – aplikácii pre podávanie daňových dokumentov. Táto aplikácia sa nám spustí automaticky. V prípade, že ju spúšťame prvý krát,  automaticky sa spustí jej inštalácia. Aplikácia nás upozorní na nesprávne vyplnené políčka.

9. V prípade, že je všetko v poriadku, môžeme následne nahrať prílohu - Poznámky účtovnej závierky. Teda okno v eDane resp. na portáli Finančnej správy necháme otvorené a nezatvárame ho.

10. Ďalším krokom je teda export Poznámok k účtovnej závierke. Tie v programe Money S3 nájdeme cez Účtovníctvo a rozkliknutím šípky pri voľbe Účtovné výkazy.

Poznámky k účtovnej závierke

11. Skôr ako začneme prvýkrát vypĺňať Poznámky zvolíme tlačidlo Pripravený zoznam pre aktualizáciu tlačiva a voľbu potvrdíme tlačidlom Áno. POZOR: aktualizáciou cez Pripravený zoznam sa vymažú všetky už vyplnené údaje!!! Následne stlačíme tlačidlo Vypočítať, ktoré zabezpečí prevzatie hodnôt z účtovníctva do jednotlivých tabuliek Money S3, ak ste typ účtovnej jednotky ktorá takéto údaje podáva. Samotný výpočet chvíľku potrvá.

Aktualizácia definície Poznámok

 

Tip: tlačidlo Vypočítať nájdete na všetkých tabuľkách, ktoré si preberajú hodnoty z účtovníctva.

12. Teraz postupne vyplníme jednotlivé tabuľky v Poznámkach. Tabuľky, ktoré nechceme vypĺňať a ani prázdne exportovať na portál finančnej správy, stačí jednoducho vypnúť odškrtnutím zaškrtávacieho políčka pred názvom tabuľky. Vypnuté sekcie sa nebudú tlačiť ani exportovať. Poznámky nemusíme vyplniť na jedenkrát – pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť svoju prácu uložíme a neskôr sa k nej môžeme vrátiť.

 

TIP: v prípade, ak sme s vypĺňaním Poznámok už pokročili a zisťujeme, že sme číselné hodnoty nevyplnili správne, tak použijeme tlačidlo Vynulovať, ktoré vymaže všetky číselné hodnoty. Toto tlačidlo je prístupné aj na vybraných tabuľkách s platnosťou len na hodnoty v danej tabuľke.

13. Ak máme tlačivo hotové a chceme ho odoslať, tak stlačíme tlačidlo Tlač do Excelu a zadáme názov a cestu, kde si želáme v počítači súbor uložiť. Následne sa nám spustí program Excel v ktorom môžeme ešte posledný krát skontrolovať a upraviť hodnoty a riadky Poznámok.

14. Odporúčaná forma príloh pre Finančnú správu SR je vo formáte PDF. Preto si vygenerovaný excelovský súbor uložíme ako súbor PDF. Využiť nato môžeme aj priamo Excel cez Tlačidlo Office / Uložiť ako / PDF alebo XSP (pri staršej verzií programu Excel cez Súbor / Uložiť ako / Uložiť vo formáte – Súbor PDF). Tento súbor PDF vám odporúčame uložiť si na rovnaké miesto, ako ste si uložili pôvodný excelovský súbor.

Export Poznámok do PDF

15. Vrátime sa späť do aplikácie pre podávanie daňových dokumentov (bod 9), kde je zobrazená Účtovná závierka vyexportovaná na portál finančnej správy. Následne postupujeme takto – nasledujúci postup je len informatívny a v prípade problémov s importom kontaktujte technickú podporu finančnej správy:

a) stlačíme tlačidlo Správa príloh

b) v poli Typ prílohy zvolíme z roletovej ponuky vyberieme Poznámky individuálnej účtovnej   závierky – PDF.

c) trojbodkou v riadku Vyberte súbor z Vášho počítača zadáme cestu k požadovanému súboru poznámok k účtovnej závierke vo formáte PDF.

d) vyberieme požadovaný PDF súbor a stlačíme tlačidlo Otvoriť.

e) stlačíme tlačidlo Načítať zo súboru, čím sa daná príloha vo formáte úspešne uloží. Následné potvrdzujúce okno potvrdíme tlačidlom Zavrieť.

Načítanie Poznámok na portáli finančnej správy

16. Na spodnom paneli v aplikácii sa Vám zobrazí daný počet príloh (napríklad Počet príloh: 1). Následne stlačíme na spodnom paneli tlačidlo Kontrolovať. Po kontrole, ak je všetko v poriadku,  môžeme takto pripravené a skontrolované podanie Účtovnej závierky podať.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia