Faktúry pri dodaní stavebných prác

Ak dodávate alebo prijímate stavebné práce a vzťahuje sa na Vás zákon 222/2004, § 69 ods. 12 písm. j), tak Vám tento návod ukáže ako správne vzhľadom na DPH  vystaviť/prijať takéto faktúry.

Aktualizované 01.01.2017 (zákon č. 297/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH)

Prevezmite si kompletný návod v PDF!

 

 

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vstúpil do platnosti od 1. januára 2016 tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane. Rozšírenie mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác má za cieľ riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva.

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t.j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Ako na to v Money S3:

Dodávateľ stavebných prác (vystavená faktúra)

 1. Ako dodávateľ stavebných prác vystavujete faktúru za stavebné práce. Postupujte teda ako obvykle cez Obchod / Faktúry vystavené / Pridať faktúru.
 1. Na faktúru pridáte požadované položky buď cez Pridať položku alebo cez Pridať zásobu. Dôležité je, aby na faktúre nebola vyčíslená DPH, preto je nutné položky vystaviť v 20% sadzbe, ale s typom ceny Iba základ.

Karta položky faktúry

TIP: ak položky vyberáte zo skladu (cez Pridať zásobu) a máte na nich prednastavenú sadzbu 20%, tak môžete na hromadnú zmenu všetkých položiek na doklade využiť funkciu Hrom. operácie na hornej lište faktúry. Najprv si označíte požadované položky (tlačidlom „+“ označíte všetky položky), zvolíte Hrom. operácie, zakliknete Typ ceny a zvolíte Iba základ.

Hromadná zmena položiek

 1. Takáto vystavená faktúra nevstupuje do Priznania k DPH ani do Kontrolného výkazu. Ak v Money S3 spracovávate aj účtovníctvo, tak volíte Členenie DPH bez vplyvu – odporúčame vytvoriť si kópiu členenia 12U 00PDP a na tieto faktúry používať toto nové členenie (na jeho základe bude jednoduché vyfiltrovať predmetné faktúry pre splnenie Záznamovej povinnosti). Pre vytvorenie kópie, kliknete na … pri Členení DPH, čím sa otvorí okno Vyberte členenie DPH. Postavíte sa na požadované členenie (12U 00PDP) a dáte Kopírovať, čím sa otvorí kópia členenia pod kurzorom, ktorej stačí len zmeniť Skratku (napr. na 12U 00PDPS) a prípadne Popis.

Členenie DPH

UPOZORNENIE: Ak používate Členenia DPH aj na položkách faktúry, tak je nutné dať si pozor, aby na položkách nebolo iné členenie napr. s vplyvom na DPH (Členenie DPH na položkách viete tiež zmeniť hromadne pomocou Hromadných operácií).

 1. Poslednou podmienkou je, že faktúra musí obsahovať predpísaný text o prenesení daňovej povinnosti. Ten môžete vložiť na faktúre cez Texty / Texty za cenami, kde zapíšeme text „Prenesenie daňovej povinnosti“, ktorý sa bude následne tlačiť na faktúre.

Text za cenami

TIP: Ak vystavujete faktúry za dodanie stavebných prác pravidelne a využívate typy dokladov, tak odporúčame si vytvoriť nový typ dokladu pre tieto faktúry, aby nebolo nutné vypĺňať požadované náležitosti opakovane.

Prijímateľ stavebných prác (prijatá faktúra)

 1. Ako odberateľ stavebných prác zaevidujete prijatú faktúru za stavebné práce. Postupujete teda ako obvykle cez Obchod / Faktúry prijaté / Pridať faktúru.
 1. Na faktúru pridáte požadované položky v 20% sadzbe DPH s typom ceny Iba základ a ak evidujete Členenie DPH aj na položkách, tak v záložke Podrobnosti volíte členenie neovplyvňujúce DPH napr. 12P 00. Pre korektné vykonanie samozdanenia je potrebné mať na doklade minimálne jednu položku a do samozdanenia vstúpia len položky spĺňajúce vyššie uvedené kritéria (20% sadzba DPH, typ ceny Iba základ a členenie bez vplyvu na DPH), čo využijete v prípade ak prijatá faktúra obsahuje aj iné položky.
  Karta položky faktúry
 2. V prípade ak členenie neevidujete na položkách tak zvolíte Členenie DPH bez vplyvu na DPH priamo na faktúre (napr. 12P 00). Faktúru uložíte.
  Karta faktúry
 3. V zozname prijatých faktúr tlačidlom Reverse Charge v páse kariet v sekcií Operácie môžete vykonať samozdanenie a automaticky vygenerovať Interný doklad, ktorým bude zaúčtovaná a priznaná, a prípadne odpočítaná DPH.

TIP: V prípade ak Tuzemský Reverse charge využívate pravidelne, tak odporúčame si jednotlivé hodnoty prednastaviť, aby ich nebolo potrebné zakaždým vypĺňaťNastavenie vykonáte v menu Money/Možnosti a nastavenia/Nastavenie účtovného roku, záložka Účtovníctvo, spodná záložka Reverse Charge v podzáložke Tuzemský.
Nastavenie tuzemského Reverse Charge

V časti Zaúčtovanie s nárokom na odpočet dane zadávate potrebné údaje pre obe daňové položky: Povinnosť priznať daňNárok na odpočet dane.

 • Text položky – program automaticky doplňuje texty do položiek Interného dokladu. Ak si ich chcete zmeniť, napíšte text do poľa Text položky.
 • Predkontácia – doplníte predkontáciu do Zoznamu predkontácií a vyberiete ju. Je potrebné vytvoriť a vybrať predkontáciu pre daňovú povinnosť aj pre odpočet DPH. Predkontácia pre daňovú povinnosť môže vyzerať ako na obrázku (teda účtuje sa len účet 343 na strane Dal), pre odpočet bude predkontácia obdobná (s rozdielom, že 343 bude na strane Má dať).
  Nastavenie tuzemského Reverse Charge
 • Členenie DPH – vyberiete zo Zoznamu členení DPH (pre daňovú povinnosť pre tovar/službu 12U R09 resp. pre odpočet 12P R20_1R).
 • Typ dokladu – vyberiete Typ interného dokladu zo zoznamu. Údaje z typu dokladu sa prenášajú do vytvoreného interného dokladu (najmä v záložke Podrobnosti odporúčame nastaviť Číselný rad a tiež Predkontáciu a Členenie DPH – posledné dva parametre na zaúčtovanie vplyv nemajú, nakoľko sa doklad zaúčtuje podľa položiek, ale sú nutné pre uloženie dokladu).
 1. Zozname prijatých faktúr po stlačení tlačidla Reverse Charge sa vám zobrazí okno pre zadanie údajov potrebných pre generovanie interného dokladu. Program na základe tuzemskej adresy dodávateľa automaticky predvolí voľbu „tovar a služby (tuzemsko)“. V prípade ak sme vykonali vyššie uvedené prednastavenia, tak nám program pred vyplní Členenia DPH, prípadne ich viete vybrať ručne. Tlačidlom Vytvoriť doklad operáciu dokončíte.
  Tvorba Reverse Charge
 2. Program Vám ponúkne Interný doklad s dvoma položkami, na povinnosť priznať daň a na jej odpočet. V prípade ak ste si prednastavili zaúčtovanie (popísané v bode 4 v časti TIP), tak program dosadí všetky potrebné údaje a vy ich už len skontrolujete a doklad uložíte.
  Tvorba interného dokladu
 3. V prípade, že dátumy vstupu do DPH pre priznanie dane a nárok na odpočet budete požadovať odlišné (odpočet si nárokovať neskôr), je nutné vystaviť takýmto spôsobom dva interné doklady s inými dátumami zdaniteľného plnenia (na každom bude len jedna položka, buď povinnosť alebo odpočet).

 

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close