Úvod / Návody / Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2021
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2021

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2021.

1. Prehľad legislatívnych zmien

Mzdová legislatíva tak ako každý rok priniesla viacero zmien. Z nich vyberáme:

 • mení sa minimálna mzda. Výška mesačnej minimálnej mzdy platnej pre tento rok je 623,00 €. Pri hodinovej sadzbe je to suma 3,5800 €
 • mení sa výška nezdaniteľnej čiastka na daňovníka . Mesačná nezdaniteľná čiastka je po novom 375,95 €
 • mení sa výška daňového bonusu na 23,22 € resp. 46,44 € pre deti do 6 rokov
 • mení sa suma maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na 7 644 € pre všetky typy poistení. Výnimkou (tak ako doteraz) je úrazové poistenie a zdravotné poistenie, kde maximálny vymeriavací základ nie je stanovený.
 • mení sa hranica základu dane pre zmenu z 19 na 25 % sadzbu dane. Nová hranica je 3 165,16 €
 • menia sa sumy príplatkov v súvislosti so zmenou Zákonníka práce (suma príplatkov už nie je naviazaná na výšku minimálnej mzdy (ako % min. mzdy), ale je priamo určená v zákonne)
 • menia sa vzory vybraných tlačív
  • súvisiace so zúčtovaním roka 2020
   1. - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020 na vzor ŽIA38v20
    - Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
  • nové pre rok 2021
   1. - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 – vzor POT39_5v21
    - Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov (nepravidelné príjmy) pre SP – kde už za obdobie január 2021 budú platiť nové vzory. Pozor, v prípade Výkazu poistného a príspevkov sa to týka defacto už výkazu za príjmy zúčtované v decembrovej mzde a vyplatené v januári.
  • pre rok 2021 sa nemenia vzory Hlásenia o vyúčtovaní dane a Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu

  UPOZORNENIE: pre podanie výkazov na SP je potrebná verzia minimálne 21.100. V tejto verzií sú tiež pridané aj všetky ostatné mzdové tlačivá na rok 2021.

2. Postup krokov v Money S3

a. Majte nainštalovanú verziu minimálne 21.002

Verzia je dostupná od 19.01.2021. Pre dostupnosť všetkých tlačových zostáv odporúčame verziu 21.100.

b. Majte založený rok 2021

Ako na založenie nového roka popisujeme tu.

c. Skontroluje údaje mzdových zoznamov

Štandardne ak máte zapnutú automatickú synchronizáciu účtovných konštánt sa nové konštanty zaktualizujú po inštalácií novej verzie. Zapnutie funkcie overíte v karte Money, záložka Pomoc, kontakty, v časti Aktualizácia Money, vo voľbe Automaticky synchronizovať účtovné konštanty. V prípade ak máte automatickú synchronizáciu z nejakého dôvodu vypnutú, tak ju viete manuálne spustiť pre konkrétnu agendu a rok cez tlačidlo Účtovné konštanty, ktorú nájdete v karte Nástroje.

Po úspešnej synchronizácií v zozname Réžia / Nastavenie miezd / Nastavenie miezd bude pridané obdobie 01.01.2021 s novými konštantami.

Nastavenie miezd

V zozname Réžia / Nastavenie miezd / Typy príplatkov sú zaktualizované zákonné príplatky. V prípade, ak okrem nich evidujete aj vlastné príplatky, skontrolujte si či nie sú pod minimálnou sadzbou.

Typy príplatkov

d. Nastavte zamestnancom nové mzdové obdobie Január 2021

Pre korektnú funkčnosť spracovania miezd vytvorte zamestnancom, ktorých máte k novému roku v stave, nové obdobie platnosti  údajov  - Január 2021 (ak toto obdobie nevytvoríte, tak nato budete upozornený pri spracovaní mzdy).

Nové obdobie platnosti údajov pridáte jednotlivo každému zamestnancovi na Karte zamestnanca/záložka Mzdy alebo hromadne pre všetkých zamestnancov prostredníctvom funkcie Hromadné operácie (Réžia / Zamestnanci / Hromadné operácie).

Pri hromadnom pridávaní obdobia sa zmenia u všetkých zamestnancov len tie údaje, ktorých zmenu povolíte. Ostatné údaje sa prenesú z predchádzajúceho mzdového obdobia zamestnanca. Pri založení nového obdobia odporúčame dať Vypočítať prenos starej dovolenky.

Hromadná zmena údajov

Hromadná zmena - nastavenie

Po vytvorení nového obdobia na karte zamestnanca (či už manuálne alebo hromadnou zmenou) sa automaticky nastaví výška príplatkov na hodnoty platné od nového roka. V prípade ak ste obdobie Január 2021 mali vytvorené ešte pred inštaláciou verzie minimálne 21.002, bude potrebné aktuálne sadzby príplatkov nastaviť manuálne alebo hromadnou zmenou.

Po vytvorení nového obdobia platnosti odporúčame pre jednotlivých zamestnancov skontrolovať:

 • či mesačná alebo hodinová sadzba je nad limitom minimálnej mzdy
 • trvanie platnosti uplatňovania nezdaniteľnej čiastky a daňového bonusu na základe podpísaného Vyhlásenia
 • zostatok starej dovolenky v kolónke Prevod nevyčerpanej dovolenky k 1.1. na záložke Mzdy / Sadzby
 • sadzby príplatkov pre jednotlivých zamestnancov
 • výšku stravné od nového roka na záložke Mzdy / Platby

3. Evidencia IČPV

Od nového roka zaviedla Sociálna poisťovňa nové identifikátory pracovných pomerov. Tieto je nutné používať od 14.01.2021 na všetkých výkazoch pre Sociálnu poisťovňu. Tento identifikátor je možné evidovať v Money S3 manuálne (od verzie 21.001), alebo importom z CSV súboru z portálu Sociálnej poisťovne (od verzie 21.002). Pre podanie mesačného výkazu na Sociálnu poisťovňu bude potrebná verzia 21.100.

POZNÁMKA: Identifikačné číslo právneho vzťahu sa nemení počas celej doby trvania pracovného pomeru. V prípade ak má zamestnanec viac pracovných pomerov, alebo dôjde k ukončeniu jedného pracovného pomeru a vzniku ďalšieho odporúčame vždy založiť na nový pracovný pomer novú Kartu zamestnanca.

a. IČPV evidujete na Karte zamestnanca

Manuálne hodnotu IČPV viete zadať cez Réžia / Zamestnanci / otvoriť konkrétneho zamestnanca / Osobné údaje / Id. číslo právn. vzťahu.

Manuálna zmena IČPV

b. Import IČPV z CSV súboru

Súbor na import si stiahnete z portálu Sociálnej poisťovne:

 • import realizujete cez Réžia / Zamestnanci / Import IČPV
 • cez ... vyberiete súbor stiahnutý z portálu SP. Tlačidlom Test importu overíte či potencionálne chyby importu a tlačidlom Spustiť import IČPV import spustíte
 • import je možné spúšťať opakovane, záznamy budú zakaždým prepísané
 • chyby importu Vám vypíše výstupná správa. Ide napr. o:
   1) rozdielny dátum začiatku pracovného vzťahu (je možné riešiť zakliknutím checkboxu Ignorovať nesúlad dátumu nástupu a vzniku poistenia)
   2) rozdielny pracovný pomer (nutné preveriť správny stav)

Hromadná zmena IČPV

UPOZORNENIE: IČPV musí byť vždy s dĺžkou 12 znakov. Ak otvoríte súbor CSV stiahnutý z portálu Sociálnej poisťovne cez Excel, je možné že neuvidíte nuly na začiatku a teda IČPV sa bude zdať kratšie. Navyše ak daný súbor dáte preuložiť, tak o tieto znaky definitívne prídete a IČPV bude evidované nekorektne. Riešením je súbor z portálu SP stiahnuť znova a importovať bez otvorenia.

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia