• Domov > Návody > Zaokrúhľovanie hotovostných platieb v Money S3

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb v Money S3

Obsah

  Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, podľa ktorej sa platby za tovar a služby v hotovosti budú zaokrúhľovať na 5 centov. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje na celkovú cenu „nákupu“, nie na jednotlivé položky. Povinnosť zaokrúhľovať majú všetci podnikatelia, ktorí prijímajú tržby v hotovosti bez ohľadu, či ich evidujú v ekase alebo nie. Nezaokrúhľujú sa platby platobnou kartou, či inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

  Money vám s dodržiavaním týchto povinností pomôže. Všetky potrebné zmeny sme zapracovali do novej verzie 22.500.

  Postup krokov pre zabezpečenie správneho zaokrúhľovania hotovostných platieb

  A) Nainštalujte si verziu 22.500 a vyššie

  • Pridali sme do nej nový spôsob a rád zaokrúhlenia „na päť stotín“ legislatívne. Tento je možné nastaviť v nastavení účtovného roka a v typoch účtovných, skladových dokladov a faktúr ako zaokrúhľovanie ceny celkom.
  • Rozdelili sme nastavenia pre pokladničné doklady pre platbu v hotovosti a platbu kartou, takto je možné nastaviť správne zaokrúhľovanie podľa typu pokladnice.
  • Upravili sme komunikáciu s on-line registračnými pokladnicami, aby sa zaokrúhlenie prejavilo aj na účtenkách z ekasy
  • Inštaláciu novej verzie môžete vykonať kedykoľvek pred 1.7.2022. Zmeny súvisiace so zaokrúhľovaním sa prejavia až po nastavení.

  DôLEžITÉ

  Ak na evidenciu tržieb v eKase používate on-line registračnú pokladnicu (Diebold, FiskalPro, ELCOM pokladnicu) je nutné si nainštalovať aj aktuálnu verziu aplikácie FCU (stiahnete tu).

  INFO

  Podľa zatiaľ dostupných informácií od výrobcov bude potrebné zaktualizovať aj softvér eKasa zariadení. Upgrade pokladníc budú niektorí výrobcovia (Elcom Euro, FiskalPro) spoplatňovať. Ohľadom obstarania upgrade balíčka kontaktujte svojho dodávateľa eKasa zariadenia.

  POZOR

  Upozorňujeme, že na zariadeniach, ktoré nebudú mať zabezpečenú aktualizáciu na zaokrúhlenie, môže dôjsť od 1.7.2022 k zablokovaniu zariadenia, ak celková suma hotovostného dokladu bude obsahovať nezaokrúhlenú cenu.

  B) Nastavte spôsob a rád zaokrúhlenia pre pokladničné doklady a predajky

  Ak vystavujete hotovostné predajky, vytvárate hotovostné úhrady faktúr alebo na evidenciu tržieb používate S3 Kasu bude sa Vás týkať povinnosť zaokrúhľovať platby na 0,05 €.

  Požadovaný spôsob zaokrúhlenia môžete nastaviť:

  1. V Nastavení účtovného roka

  Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roka – Účtovníctvo

  Na záložke Pokladnica – hotovosť – vyberte zaokrúhlenie pre cenu celkom.  Nastaviť zaokrúhlenie môžete samostatne pre výdajové aj príjmové pokladničné doklady. Ak zapnete prepínač Zaokrúhľovať hradiace doklady, potom program bude zaokrúhľovať aj pokladničné doklady, ktorými ste hradili faktúry.  Inak budú zaokrúhleniu podliehať iba doklady s normálnymi položkami.

  V karte Sklad – Predajky nastavte zaokrúhlenie ceny celkom pre predajky. Toto nastavenie sa vzťahuje aj na doklady, ktoré vystavujete cez S3 Kasu.

  2. V Typoch dokladov

  Ak používate typy pokladničných dokladov alebo typy skladových dokladov skontrolujte nastavenie zaokrúhľovania aj na nich.

  Zoznam všetkých typov účtovných dokladov vrátane pokladničných nájdete v menu Účtovníctvo – Účtovné zoznamy

  Na karte Typu účtovného dokladu – v záložke Zaokrúhľovanie môžete prispôsobiť zaokrúhlenie ceny celkom. Pri zapnutom prepínači „Prevziať z nastavení účtovného roka“ sa doklad zaokrúhli podľa nastavení, ktoré ste zvolili v nastavení účtovného roka.

  Vypnutý prepínač znamená, že sa doklad zaokrúhli podľa nastavení v type.

  UPOZORNENIE: Všetky úpravy zaokrúhlenia by mal vykonávať účtovník alebo správca systému, ktorý vie posúdiť, ktoré typy dokladov sa majú zaokrúhliť a ktoré zaokrúhleniu nepodliehajú.

  Povinnosť zaokrúhlenia sa vzťahuje iba na hotovostné platby za tovar a služby. Nezaokrúhľujú sa platby platobnou kartou, nevzťahuje na výplatu mzdy, cestovných náhrad a pod. Na typoch dokladov určených pre platbu kartou alebo na iné účely ako je úhrada faktúr v hotovosti zaokrúhľovanie na 5 centov nenastavujte. (viď príklady nastavenia typov dokladov podľa účelu použitia)

  Zoznam typov skladových dokladov sa nachádza v menu Sklad – Skladové zoznamy

  Tu môžete skontrolovať a prípadne upraviť nastavenie zaokrúhľovania pre Predajky. Postup nastavenia je rovnaký ako pri typoch pokladničných dokladov. Pri zapnutom prepínači sa prevezme zaokrúhlenie z nastavenia účtovného roka, pri vypnutom z typu.

  DôLEžITÉ

  Kontrolu a nastavenie zaokrúhľovania je potrebné urobiť pred prvým vystavením predajky alebo príjmového pokladničného dokladu, na ktorom by sa malo uplatniť zaokrúhlenie (tzn. po skončení predaja 30.6. alebo pred prvým predajom, úhradou faktúry)

  C) Automatická kontrola nastavené zaokrúhľovania

  Aby ste mali úplnú istotu, že doklady, ktoré sa po 1.7. odošlú do eKasy budú zaokrúhlené podľa legislatívy, pridali sme do verzie 22.500 automatickú kontrolu.

  Pri pridaní predajky alebo príjmového pokladničného dokladu  alebo spustení S3 Kasy program skontroluje správnosť nastaveného zaokrúhľovania a v prípade, ak nájde nezrovnalosť, zobrazí sa výzva na jeho nastavenie.

  Po kliknutí na Áno program na pozadí automaticky nastaví zaokrúhlenie na 5 centov v nastavení účtovného roka a prípadne dotknutých typoch dokladov.

  Kontrola prebieha iba pod užívateľmi, ktorí majú aktívnu pokladničnú komponentu – ORP (eKasa klient). Samostatne sa spúšťa pri pridaní pokladničného dokladu – nastaví sa zaokrúhlenie pre príjmové pokladničné doklady a samostatne pri pridaní predajky – nastaví sa zaokrúhlenie pre predajky v nastavení účtovného roka a v typoch dokladov, ktoré sú priradené aktívnej ORP.

  Príklady zaokrúhľovania

  Pokladničné doklady

  Úhrada vystavenej faktúry

  Vystavená faktúra na sumu 43,23 – pri platbe v hotovosti sa uplatní zaokrúhlenie na 0,05 €

  Pri pridaní úhrady ponechajte sumu 43,23

  Zaokrúhlenie sa prejaví až v celkovej cene pokladničného  dokladu. Celková cena sa zaokrúhli na 43,25.

  Zaúčtovanie sumy zaokrúhlenia

  Zaokrúhlenie sumy úhrad (0,02) sa zaúčtuje podľa predkontácie na hlavičke pokladničného dokladu. Odporúčame preto na pokladničných dokladoch používať voľné predkontácie a na hlavičke nastaviť predkontáciu pre zaokrúhlenie (napr. xxxxxx/648).

  Suma úhrady faktúry sa pri použití voľnej predkontácie zaúčtuje na príslušný účet 211 a ako protiúčet sa prevezme účet hradeného dokladu (311). Zaokrúhlenie bude účtované voči účtu 648.

  Vyúčtovanie cestovných náhrad v hotovosti (nedoplatok zamestnanca – vrátenie)

  Ak evidujete príjem alebo výdaj z pokladnice, na ktorý sa zaokrúhľovanie nevzťahuje (napr. vyúčtovanie pracovnej cesty, prevody hotovosti, valutové pokladnice) odporúčame vytvoriť pre takéto prípady typ dokladu s vyhovujúcim zaokrúhlením celkovej ceny.

  Typ dokladu má prednosť pred ostatnými nastaveniami, takže príjem alebo výdaj do pokladnice pri použití tohto typu bude zaokrúhlený na stotiny

  Predajky

  Po pridaní tovarových položiek do predajky sa celková cena zaokrúhli podľa nastavenia účtovného roka alebo typu dokladu (typ dokladu má prednosť pred nastavením účtovného roka). Hodnota zaokrúhlenia sa premietne do 0 % sadzby dane.

  Podľa legislatívy sa zaokrúhľuje iba hotovosť, v prípade ak zákazník zaplatí iným platidlom – napríklad kartou, stravným lístkom a pod. na tieto sa už zaokrúhľovanie nepoužije.

  Pr. Cena dokladu pred zaokrúhlením 203,34 € - pri platbe v hotovosti sa suma automaticky zaokrúhli na 203,35 €. Zaokrúhlenie sa automaticky zobrazuje v 0 % sadzbe.

  Celá suma zaplatená v hotovosti

  Pri výbere platidla (v karte Zaplatené alebo po kliknutí na tlačidlo Platidlá v karte Predajky) sa suma upraví podľa legislatívnych požiadaviek. Platba kartou sa nezaokrúhľuje, preto sa pri platidle zobrazí suma dokladu 203,34 – teda nezaokrúhlená. Zaokrúhlenie dokladu sa vynuluje.

  Celá suma zaplatená platobou kartou

  Pri kombinovaných platbách sa zaokrúhli iba časť platená v hotovosti. V tomto príklade zákazník platí sumu 203,32 € kartou a 0,02 € v hotovosti. Suma hotovosti sa automaticky zaokrúhli na 0,05 €. Uplatní sa legislatívny spôsob zaokrúhlenia, kde sumy 0,01 a 0,02 sa zaokrúhľujú na 0,05 €.

  Legislatíva

  Novela zákona o cenách

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/20160701?ucinnost=01.07.2022

  MF SR zverejnilo odpovede na „najčastejšie otázky“ týkajúce sa zaokrúhľovania

  https://www.mfsr.sk/files/sk/dane-cla-uctovnictvo/cenova-oblast/zaokruhlovanie_otazky-odpovede_28-4-2022.pdf

  Postup pre výdajové doklady

  Pre výdajové doklady postupujete nasledovne.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).