Podvojné účtovníctvo

Každá z funkcií základného modulu Podvojné účtovníctvo ušetrí desiatky minút denne všetkým živnostníkom aj účtovníkom malých firiem. Nahradíte s nimi neprehľadné tabuľky a dokumenty jedným systémom, ktorý sa postará o celé účtovníctvo firmy.

Popis modulu

Intuitívna práca s účtovným denníkom

V Money S3 zvládnete vedenie celého podvojného účtovníctva, vrátane účtovného denníka, predkontácii a účtovnej osnovy, a bez pomoci profesionálnych účtovníkov.

Voľba Účtovný denník slúži pre priamu prácu so zápismi podvojného účtovníctva v účtovnom denníku. Tieto zápisy vytvára program automaticky pri spracovaní prvotných dokladov v jednotlivých knihách (Pokladnica, Banka, Pohľadávky, Záväzky, Interné doklady, Fakturácia, Skladové doklady), takže Účtovný denník slúži nielen k prehliadaniu, filtrovaniu a tlači záznamov, ale taktiež k opravám a rozúčtovaniu dokladov. V zozname sú farebne vizualizovane počiatočné stavy a záznamy vytvorené uzávierkou.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Účtovný denník
Hlavná databáza modulu je účtovný denník. Ak v ňom objavíte chybu, kliknete na tlačidlo Zdroj a doklad rýchlo opravíte. Nemusíte sa pritom prepínať do príslušnej časti programu.

Predkontácia a účtová osnova
Pomocou dodaných predkontácii určíte, kam sa jednotlivé doklady či položky dokladu zaúčtujú v účtovnom denníku, a môžete je doplňovať a upravovať. Vďaka prednastavenej účtovnej osnove, ktorú môžete doplniť podľa svojich požiadaviek, začnete účtovať okamžite. Pre zrýchlenie práce máte k dispozícii tlačové zostavy, ktoré odkazujú na účtovnú osnovu.

Podávajte doklady elektronicky

Dokumenty odošlete priamo z Money alebo ich exportujete do XML pre odoslanie na Finančnú správu.

 1. Priamy export do eDane. Najjednoduchší spôsob, ako podať dokumenty pre Finančnú správu, je vyplniť ich v Money a odoslať do aplikácie eDane. Týmto spôsobom podáte:
  • Priznanie k dani z pridanej hodnoty,
  • Kontrolný výkaz,
  • Súhrny výkaz,
  • Priznanie k dani z príjmu.
 2. Exportom do XML a podaním cez stránku Finančnej správy.

Celý proces Vám zaberie len niekoľko minút a zvládnete ho, bez toho aby ste museli kdekoľvek chodiť.

Majte vždy perfektný prehľad

Fakturace
V modulu spracujete bežné a zálohové faktúry, doklady k prijatej platbe aj vyúčtovacie faktúry. Jednoducho a prehľadne zdokumentujete všetky obchody Vašej firmy.

Ostatné záväzky a pohľadávky
Pre kompletný prehlaď o všetkých záväzkoch a pohľadávkach účtujete do tohoto modulu mzdy, leasingové splátky, nájmy a všetky ďalšie záväzky a pohľadávky, na ktoré nemáte faktúru. A pracujete s nimi ako s faktúrou – bez ohľadu na to, či ich Money vytvorilo automaticky, alebo ste ich zadali ručne.

Saldo
Účtovný stav pohľadávok a záväzkov skontrolujete pomocou zostavy salda. Ta zobrazí účtovné prípady podľa párovacieho symbolu, IČO alebo variabilného symbolu dokladu.

Aparát kontroly úhrad
Pre prehlaď o tom, ktoré pohľadávky a záväzky sú uhradené, využijete aparát kontroly úhrad. Rad funkcií Vám prehľadne zobrazí dlžníkov, veriteľov, zoznam pohľadávok, pre ktoré je možné vystaviť upomienky a vypočíta výšku penále.

Prednastavíte tu taktiež ľubovoľné texty pre prvú, druhú a poslednú upomienku a následne môžete upomienky vytlačiť alebo odoslať e-mailom.

Vyskúšajte si modul Podvojné účtovníctvo
v Money S3 Štart

Money zaistí koniec roku bez účtovného stresu

Uzávierkové operácie
So spracovaním účtovnej uzávierky, založením nového účtovného roka a pri prechode z iného účtovného softwaru, Vám pomôžu uzávierkové operácie, ktoré:

 • precenenia bankové účty, pokladnice, záväzky a pohľadávky v cudzej mene kurzom NBS/ECB k poslednému dňu v roku,
 • automaticky prevedú a založia v novom roku všetky bankové účty a pokladnice podľa toho, ako boli nadefinované (vrátane skratiek, názvov a definícií),
 • prevedú stav salda a prípadne vytvoria počiatočný stav DPH,
 • vykonajú účtovnú uzávierku,
 • prenesú konečné stavy z uzávierky ako počiatočné stavy do nového roku.

V uzávierkových operáciách môžete pripraviť a vyplniť aj Priznanie k dani z príjmu.

Účtovné výkazy
Spoločne s Priznaním k dani z príjmov podávajú podnikatelia aj účtovné výkazy:

 • Súvahu,
 • Výkaz zisku a strát
 • a Prílohu k účtovnej uzávierke.

To všetko nájdete pripravené pro daný účtovný rok v časti Účtovné výkazy. Štandardné výkazy môžete v prípade potreby upraviť alebo si vytvoriť vlastné zostavy, ktoré čerpajú údaje z účtovného denníka.

Číselné rady a zoznamy
Pre každý typ dokladu si navolíte číselnú radu, podľa ktorej sa budú doklady automaticky číslovať. Okrem číselných rád môžete účtovníctvo členiť aj pomocou kontrolingových premenných – stredísk, činností a zákaziek.

Tieto premenné môžete zadať do všetkých dokladoch a ich položiek. Následne podľa stredísk, činností a zákaziek doklady filtrujete a zistíte tu taktiež hospodársky výsledok.

Udržujte si prehľad

Účtovná tlačová zostava a prehľadové zostavy
Money S3 ponúka štandardné výkazy, ako sú:

 • hlavná kniha,
 • obratová predvaha,
 • rozvaha za obdobie,
 • výsledovka,
 • cash flow a pod.

Popri tom Vám funkcia účtovnej tlačovej zostavy a prehľadovej zostavy pripraví aj špeciálne zostavy, ktoré vám graficky ukážu obraty tržby jednotlivých odberateľov, stredísk, činností alebo zákaziek. Udržíte si tak prehlaď o dianí v celej firme.

Interné doklady
Funkciu interné doklady pokryjete potrebu pre zaúčtovanie vnútro firemných operácií: kurzových rozdielov pri zaúčtovaní dokladov v cudzej mene či vzájomných zápočtov dokladov.

Základný modul Podvojné účtovníctvo získate v niektorom z našich kompletov