Úvod / Návody / Koronavírus - evidencia neprítomnosti
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Koronavírus - evidencia neprítomnosti

V súvislosti s koronavírusom boli prijaté viaceré zákony, ktoré menili evidenciu neprítomnosti zamestnancov. Spôsob ich evidencie Vám priblíži tento návod.

V návode sa dozviete:

UPOZORNENIE: stav k 30.04.2020 - všetky príklady vychádzajú z postupov uvedených na webových stránkach Sociálnej poisťovne - postupy priebežne aktualizujeme.

Pandemická OČR

Počas trvania mimoriadnej situácie vypláca Sociálna poisťovňa dávku ošetrovného počas celého trvania OČR a zamestnancovi sa po 10.tich dňoch neprerušuje obdobie sociálneho poistenia.

Príklad ako postupovať v Money S3:

Zamestnanec čerpá „pandemickú OČR“ v marci od 16.03. do 31.03.2020. Čerpanie OČR pokračuje aj v nasledujúcom mesiaci.

V Money S3 zaevidujete takúto neprítomnosť nasledovným spôsobom:
1. Vytvoríte neprítomnosť za celé obdobie trvania OČR v marci – tzn. od 16.03. do 31.03.2020.
2. Na karte Neprítomnosti zvolíte typ neprítomnosti OČR
3. Vo výberovej ponuke zvolíte možnosť „Čerpanie bez limitu“
4. Zadáte obdobie, počas ktorého zamestnanec poberá ošetrovné – vnašom prípade od 16.03. do 31.03.2020.
5. Kvôli správnej evidencii neprítomností, ktorá ešte neskončila, zapnite prepínač „Neprítomnosť trvá“.

Nariadená karanténa a izolácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu

Pri nariadenej karanténe a izolácii súvisiacej s pandémiou koronavírusu platí od 27. 3. 2020 mimoriadna legislatívna úprava, podľa ktorej zamestnancovi počas celej doby práceneschopnosti vypláca Sociálna poisťovňa nemocenské.

Príklad:

Zamestnancovi bola od 20.03.2020 nariadená karanténam, z tohto dôvodu je na dočasnej práceneschopnosti. 31.03.2020 práceneschopnosť naďalej trvá.

Náhradu príjmu pri dočasnej PN mu zamestnávateľ podľa aktuálneho výkladu Sociálnej poisťovne vyplatí za obdobie od 20.03. do 26.03.2020. Od 27.03. má zamestnanec nárok na nemocenské, zamestnávateľ za toto obdobie nevypláca náhradu príjmu.

V Money S3 zaevidujete takúto neprítomnosť nasledovným spôsobom:

A) Vytvoríte Neprítomnosť za obdobie 20.03. až 26.03.2020

1. Na karte Neprítomnosti zvolíte typ neprítomnosti Nariadená karanténa
2. Zadáte obdobie, počas ktorého zamestnávateľ platí náhradu príjmu – v tomto prípade od 20. do 26.03.2020
3. Zapnete prepínač „Prepláca zamestnávateľ“
4. Kvôli správnej evidencii neprítomností zapnite prepínač „Neprítomnosť trvá“.

B) Vytvoríte neprítomnosť za obdobie od 27.03 do 31.03.2020

1. Na karte Neprítomnosti zvolíte typ neprítomnosti Nariadená karanténa
2. Zadáte obdobie, počas ktorého zamestnanec poberá nemocenské – v tomto prípade od 27.03. do 31.03.2020
3. Prepínač „Prepláca zamestnávateľ“ bude vypnutý
4. Kvôli správnej evidencii neprítomností zapnite prepínače „Pokračovanie minulej neprítomnosti“ a „Neprítomnosť trvá“.

INFO: Pri spracovaní mzdy za marec 2020 sa pri takto zadanej karanténe
1. Z neprítomností prevezmú celkové kalendárne a pracovné dni karantény (záložka Odpracované, sekcia Absencie). Tieto údaje sa automaticky tlačia aj vo výplatnom lístku.

2. V záložke Dávky bude pre dni karantény, ktoré prepláca zamestnávateľ (od 20. do 26. marca) vypočítaná náhrada príjmu. Pre obdobie od 27. do 31. marca sa náhrada počítať nebude
Pozn. Základ pre výpočet náhrady príjmu sa vypočítava z údajov minulého roka alebo preberá z Karty zamestnanca, prípadne ho môžete doplniť manuálne na Karte mzdy. Používa sa rovnaký údaj ako pri bežnej práceneschopnosti. Rovnaké pravidlá platia aj pre sadzbu náhrady príjmu – tzn. prvé 3 dni 25 % a ďalšie dni 55 %).

Príklad 2:

Zamestnancovi bola od 28.03.2020 nariadená karanténam, z tohto dôvodu je na dočasnej práceneschopnosti. 31.03.2020 práceneschopnosť naďalej trvá.

Náhradu príjmu pri dočasnej PN mu zamestnávateľ nebude vyplácať, vzhľadom na to, že PN vznikla po 27.03.2020 a zamestnanec má od prvého dňa neprítomnosti nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne.

V Money S3 použite nasledovný postup

Vytvoríte neprítomnosť za celé obdobie trvania karantény v marci – tzn. od 28.03. do 31.03.2020.
1. Na karte Neprítomnosti zvolíte typ neprítomnosti Nariadená karanténa
2. Zadáte obdobie, počas ktorého zamestnanec poberá nemocenské – v tomto prípade celá neprítomnosť od 28.03. do 31.03.2020
3. Prepínač „Prepláca zamestnávateľ“ bude vypnutý
4. Kvôli správnej evidencii neprítomností, ktorá ešte neskončila, zapnite prepínač „Neprítomnosť trvá“.

Prekážky na strane zamestnávateľa

Ak ste nemohli zamestnancom prideľovať prácu (napr. z dôvodu nariadeného zatvorenia prevádzky alebo kvôli poklesu zákaziek) ide o podľa zákonníka práce o prekážku na strane zamestnávateľa. Za každý takýto deň keď zamestnanec nepracoval má nárok na náhradu mzdy. Výška náhrady sa riadi Zákonníkom práce

Príklad:

Predajňa obuvi je od 16.03.2020 zatvorená nariadením hlavného hygienika z dôvodu mimoriadnej situácie. Zamestnávateľ nemôže predavačovi – zamestnancovi prideľovať prácu, zamestnanec kvôli prekážke na strane zamestnávateľa nepracuje do konca mesiaca marec 2020.

Ako zaevidovať neprítomnosť zamestnanca do Marca 2020:

1. Zamestnancovi pridáte Neprítomnosť typu Prekážka na strane zamestnávateľa od 16.03.2020 do 31.03. 2020

 • Na karte neprítomnosti je možné zvoliť pri tomto type neprítomnosti percentuálnu sadzbu pre výpočet náhrady.
 • Podľa Zákonníka práce účinného do 04.04.2020 má zamestnanec nárok na 100 % priemerného zárobku (§142, ods3).
 • Výnimkou z tohto pravidla je situácia, ak má zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov (odbory) dohodnuté iné podmienky pri prekážkach na strane zamestnávateľa. Vtedy postupuje podľa dohody, v ktorej môže byť dohodnutá aj nižšia suma náhrady (minimálne 60 % (§142, ods. 4)).

2. Pri spracovaní mzdy za Marec 2020 program automaticky podľa na zadanej neprítomnosti a sadzby náhrady vypočíta náhradu za prekážky na strane zamestnávateľa.
Pre výpočet sa použije priemerná náhrada (priemerný zárobok rovnako ako napr. pri náhrade za dovolenku)

POZNÁMKA: rovnaký postup evidencie neprítomnosti typu Prekážka na strane zamestnávateľa sa použije aj v iných prípadoch – napr. pri nemožnosti prideľovať prácu zamestnancom z dôvodu nedostatku objednávok a pod.

Ako zaevidovať neprítomnosť zamestnanca od Apríla 2020:

Od verzie 20.400 sme neprítomnosť typu Prekážky na strane zamestnávateľa rozšírili o podrobnejšiu evidenciu druhu. Takto môžete určiť dôvod (podľa Zákonníka práce), pre ktorý zamestnancovi nebola pridelená práca. Druhy prekážok vychádzajú zo Zákonníka práce (§ 142, body 1 až 4 a ustanovení, ktoré platia počas trvania mimoriadnej situácie § 250b). Pri výbere druhu prekážky sa nastaví Sadzba priemernej náhrady podľa zákonníka práce.

Príklad: Zamestnanec celý mesiac Apríl 2020 nepracoval, dôvodom bola mimoriadna situácia, počas ktorej bol zamestnávateľ nútený zavrieť prevádzku a neprideľoval zamestnancovi prácu. Úväzok zamestnanca je 8 hod. denne, 5 dní v týždni.

POZNÁMKA: podľa novely zákonníka práce platnej od 4.4.2020 môže zamestnávateľ vyplatiť preplatiť zamestnancovi počas trvania mimoriadnych opatrení náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Náhrada však musí dosahovať aspoň výšku minimálnej mzdy (základný hodinový minimálny nárok).

1. Zadanie neprítomnosti 01. až 03.04.2020

 • Novela zákonníka práce je účtinná od 04.04. do tohto dátumu by mal zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi náhradu vo výške 100 % jeho priemerného zárobku – vyberte druh prekážky „Iné prekážky“.
 • Program automaticky nastaví Sadzbu priemernej náhrady na 100 %.

2. Zadanie neprítomnosti od 04. do 30.04.2020

 • Vyberte druh prekážky „mimoriadna situácia“. Program automaticky prednastaví Sadzbu priemernej náhrady na 80 %. Zároveň sa na karte neprítomností zapne prepínač „Dorovnávať do minimálnej mzdy“.
 • Money bude takto kontrolovať či suma vypočítanej náhrady za túto neprítomnosť nie je pod limitom minimálnej mzdy. Ak sa pri výpočte náhrady (pri spracovaní miezd) zistí, že suma náhrady za túto neprítomnosť je pod limitom automaticky ju program dorovná do minimálnej mzdy.

Pri spracovaní mzdy Money automaticky vypočíta náhradu mzdy podľa zadaných sadzieb. Náhrada sa vypočíta len za pracovné dni podľa úväzku zamestnanca. Náhrada sa nepočíta za dni sviatkov, ktoré pripadli na pracovný deň zamestnanca. Za tieto dni má zamestnanec nárok na náhradu mzdy za sviatok (ak ide o hodinovo odmeňovaného zamestnanca) alebo je súčasťou mesačnej mzdy (ak ide o mesačne odmeňovaného zamestnanca).

Ako vytlačiť podklady na získanie príspevku na udržanie pracovného miesta

Pre zamestnávateľov, ktorí nemohli prideľovať prácu zamestnancom alebo u nich došlo k poklesu tržieb v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu štát pripravil kompenzáciu – príspevky na udržanie pracovného miesta.

O príspevok môžu požiadať:

 • 1. kategória: Zamestnávatelia, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Týmto zamestnávateľom štát preplatí náhrady príjmu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1100 eur na zamestnanca (Opatrenie č. 1).
 • 2. kategória: Zamestnávatelia, korí prerušili alebo obmedzili svoju prevádzku, aj keď im táto povinnosť nevyplývala z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.

Druhá kategória zamestnávateľov si môže zvoliť z dvoch možností (Opatrenie č. 3):

 • A. Buď požiadajú o príspevok vo výške 80 % na náhradu príjmu zamestnancov, ktorým nemohli prideľovať prácu.
 • B. Alebo si môžu uplatniť paušálny príspevok na úhradu mzdy „každého“ zamestnanca v závislosti od toho, ako im klesli tržby.

Prehľad maximálnej výšky príspevku podľa poklesu tržieb:

POZNÁMKA: Zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevky musí spĺňať všetky určené podmienky. Podmienky, tlačivá a ďalšie informácie získate na www.pomahameludom.sk

Pre všetkých zamestnávateľov, ktorí chcú požiadať o tieto príspevky sme pripravili podklady na vyplnenie výkazov pre získanie príspevkov.

Výkaz pre získanie príspevkov podľa Opatrenia č. 1 – príspevok na kompenzácie náhrady príjmu

V Money je v menu Réžia / Tlačové zostavy / Ďalšie k dispozícii tlačová zostava Vyúčtovanie náhrad za prekážky, ktorá vám poskytne všetky údaje pre vyplnenie výkazu pre získanie príspevku, ktorý je povinnou súčasťou žiadosti:

 • Ak ste vyplácali náhradu príjmu aj zamestnancom, na ktorých sa príspevok nevzťahuje (viď nižšie), máte možnosť pred tlačou vybrať priamo zamestnancov, na ktorých si budeme príspevok uplatňovať. Či už filtrovaním pracovných pomerov alebo konkrétnych zamestnancov.
 • Ak ste vyplácali náhradu príjmu aj pred vznikom mimoriadnej situácie (pred 13.03. – nastavte filter Neprítomností)

INFO: Nárok na príspevok má zamestnávateľ iba za zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere. Aktuálne sa kompenzácia nevzťahuje
- na dohodárov alebo zamestnancov na iné druhy zmlúv (napr. mandátne, príkazne a pod.)
- na zamestnancov, na ktorých už poberá iné príspevky (dlhodobo nezamestnaní a pod)
- na zamestnancov, ktorí nastúpili po 01.03.2020
- na prekážky v práci, ktoré vznikli pred 13.03.2020

V Nastavení tlače zvoľte Export do Excelu, kde použite formulár použite formulár VYUCNAHR – Podklady pre výkaz pre priznanie finančného príspevku – pre Opatrenie č. 1. Vyexportovaný súbor obsahuje údaje potrebné pre vyplnenie Výkazu pre získanie príspevkov:

 • Meno a priezvisko zamestnanca
 • Rodné číslo
 • Vymeriavací základ pre SP (neohraničený)
 • Priemerný hodinový zárobok
 • Počet hodín prekážok
 • Výška poskytnutej náhrady

Zoznam zamestnancov z vyexportovaného súboru môžete priamo v exceli označiť a nakopírovať do originálneho výkazu.

Výška príspevku sa v originálnom výkaze automaticky prepočíta.

UPOZORNENIE: do údajov o počte zamestnancov sú započítaní iba zamestnanci v pracovanom pomere (bez dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a zmlúv mimo pracovného pomeru), ktorí sú v stave ku koncu kalendárneho mesiac, za ktorý sa má príspevok priznať. Celkový vymeriavací základ je súčet vymeriavacích základov pre úrazové poistenie (neobmedzený) týchto zamestnancov.

Do počtu nie sú započítaní zamestnanci s dátumom ukončenia pracovného pomeru v rámci mesiaca.

Výkaz pre získanie príspevkov podľa Opatrenia č. 3A – príspevok na kompenzáciu náhrady príjmu

V Money je v menu Réžia / Tlačové zostavy / Ďalšie k dispozícii tlačová zostava Vyúčtovanie náhrad za prekážky, ktorá vám poskytne všetky údaje pre vyplnenie výkazu pre získanie príspevku, ktorý je povinnou súčasťou žiadosti:

 • Ak ste vyplácali náhradu príjmu aj zamestnancom, na ktorých sa príspevok nevzťahuje (viď nižšie), máte možnosť pred tlačou vybrať priamo zamestnancov, na ktorých si budeme príspevok uplatňovať. Či už filtrovaním pracovných pomerov alebo konkrétnych zamestnancov.
 • Ak ste vyplácali náhradu príjmu aj pred vznikom mimoriadnej situácie (pred 13.03. – nastavte filter Neprítomností)

INFO: Nárok na príspevok má zamestnávateľ iba za zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere. Aktuálne sa kompenzácia nevzťahuje
- na dohodárov alebo zamestnancov na iné druhy zmlúv (napr. mandátne, príkazne a pod.)
- na zamestnancov, na ktorých už poberá iné príspevky (dlhodobo nezamestnaní a pod)
- na zamestnancov, ktorí nastúpili po 01.03.2020
- na prekážky v práci, ktoré vznikli pred 13.03.2020

V Nastavení tlače zvoľte Export do Excelu, kde použite formulár použite formulár VYUCNA3A – Podklady pre výkaz pre priznanie finančného príspevku – pre Opatrenie č. 3A. Vyexportovaný súbor obsahuje údaje potrebné pre vyplnenie Výkazu pre získanie príspevkov:

 • Meno a priezvisko zamestnanca
 • Rodné číslo
 • Vymeriavací základ pre SP (neohraničený)
 • Priemerný hodinový zárobok
 • Počet hodín prekážok
 • Výška poskytnutej náhrady

Zoznam zamestnancov z vyexportovaného súboru môžete priamo v exceli označiť a nakopírovať do originálneho výkazu.

Výška príspevku sa v originálnom výkaze automaticky prepočíta.

UPOZORNENIE: do údajov o počte zamestnancov sú započítaní podľa pomôcky na vyplnenie výkazu:

 • zamestnanci v pracovanom pomere a zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti študenta, ktorí mali v danom mesiaci vyplatenú odmenu (spracovanú mzdu) a sú v stave ku koncu kalendárneho mesiaca.
 • Celkový vymeriavací základ je súčet vymeriavacích základov pre úrazové poistenie (neobmedzený) týchto zamestnancov.

  Do počtu nie sú započítaní zamestnanci s dátumom ukončenia pracovného pomeru v rámci mesiaca.

  Výkaz pre získanie príspevkov podľa Opatrenia č. 3B – príspevok na kompenzáciu mzdových nákladov

  V Money je v menu Réžia k dispozícii tlačová zostava Vyúčtovanie miezd, ktorá vám poskytne všetky údaje pre vyplnenie výkazu pre získanie príspevku, ktorý je povinnou súčasťou žiadosti.

  Pri tomto type výkazu zamestnávateľ žiada preplatenie časti mzdových nákladov svojich zamestnancov, nie náhrady príjmu za prekážky. Do zostavy preto budú vstupovať všetci zamestnanci so spracovanými mzdami:

  • Pred tlačou môžete obmedziť, ktorí zamestnanci do zostavy budú vstupovať (napr. len zamestnanci s hlavným pracovným pomerom).
  • Odporúčame ale vytlačiť zostavu bez obmedzení a vybrať konkrétnych zamestnancov až v excelovskom súbore.

  INFO: Nárok na príspevok má zamestnávateľ iba za zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere. Aktuálne sa kompenzácia nevzťahuje
  - na dohodárov alebo zamestnancov na iné druhy zmlúv (napr. mandátne, príkazne a pod.)
  - na zamestnancov, na ktorých už poberá iné príspevky (dlhodobo nezamestnaní a pod)
  - na zamestnancov, ktorí nastúpili po 01.03.2020
  - na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo čerpal dovolenku.

  V Nastavení tlače zvoľte Export do Excelu, kde použite formulár použite formulár PRISPO3B – Podklady pre výkaz pre priznanie finančného príspevku – pre Opatrenie č. 3B. Vyexportovaný súbor obsahuje údaje potrebné pre vyplnenie Výkazu pre získanie príspevkov:

  • Meno a priezvisko zamestnanca
  • Rodné číslo
  • Vymeriavací základ pre SP (neohraničený) – ide o vymeriavací základ zamestnávateľa na úrazové poistenie
  • Hrubú mzdu zamestnanca

  A pomocné premenné pre posúdenie, či je možné na daného zamestnanca príspevok žiadať:

  • Pre zistenie neodpracovaného času mimo prekážok na strane zamestnávateľa zostava obsahuje:
   • - pracovný fond (v hodinách)
   • - počet hodín sviatkov
   • - počet hodín prekážok na strane zamestnávateľa
   • - počet odpracovaných hodín
   • - a kumulatívne počet hodín ostatných neprítomností
  • Pracovný pomer

  Zoznam zamestnancov z vyexportovaného súboru môžete priamo v exceli označiť a nakopírovať do originálneho výkazu.

  Výška príspevku sa v originálnom výkaze automaticky prepočíta.

  UPOZORNENIE: do údajov o počte zamestnancov sú započítaní podľa pomôcky na vyplnenie výkazu:

 • zamestnanci v pracovanom pomere a zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti študenta, ktorí mali v danom mesiaci vyplatenú odmenu (spracovanú mzdu) a sú v stave ku koncu kalendárneho mesiaca.
 • Celkový vymeriavací základ je súčet vymeriavacích základov pre úrazové poistenie (neobmedzený) týchto zamestnancov.

  Do počtu nie sú započítaní zamestnanci s dátumom ukončenia pracovného pomeru v rámci mesiaca.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

  Objavte
  aj vy
  nové online
  školenia
  Vybrať školenie
  Zavrieť reklamu
  Objavte aj vy nové online školenia