Mzdy v Money s3 – základné kroky

Pokiaľ začínate so spracovaním miezd v Money S3, základnými krokmi Vás prevedie tento návod.

Spracovanie miezd je v niektorých prípadoch značne komplikovaná záležitosť, ktorej všetky aspekty nemá ambíciu tento návod obsiahnuť. Podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých funkcií je dostupné v dokumentácií k programu, prípadne sa s nimi zoznámite na školeniach k programu. Návod predpokladá minimálne verziu 17.300.

1. Vytvorenie zoznamu inštitúcií

Cez Obchod / Adresár si vytvorte tlačidlom Pridať adresné karty inštitúcií, s ktorými budete pri spracovaní miezd komunikovať (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad a podobne). Ak používate rozdelenie adresára na skupiny, tak odporúčame si kvôli prehľadnosti vytvoriť na tieto adresy separátnu skupinu – napr. Inštitúcie.

Na Kartách adresára okrem kontaktných údajov je nutné vyplniť číslo účtu, ktoré sa potom preberá do záväzkov vytvorených zaúčtovaním miezd. Na Kartách adresára zdravotných poisťovní odporúčame si zaevidovať v záložke Účtovníctvo do poľa Variabilný symbol číslo zamestnávateľa pridelené zdravotnou poisťovňou, ktoré sa potom použije pri spracovaní výkazov pre tú ktorú poisťovňu.

INFO: uplatňovanie variabilného symbolu z Karty adresára ako čísla zamestnávateľa je nastavené v Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy / Mzdy / Nastavenie zdravotného poistenia. Po zrušení tohto nastavenia sa číslo zamestnávateľa zadáva v sprievodcovi jednotlivých podaní výkazov spoločné pre všetky poisťovne.

2. Úprava pripravených zoznamov

Cez Réžia / Nastavenia miezd si skontrolujte a prípadne upravte pripravené zoznamy dodávané z programom:

Pracovné pomery – zoznam najčastejších pracovných pomerov. V prípade ak Vám tu nejaký chýba, jednoducho si vytvoríte nový napríklad kopírovaním z podobného pracovného pomeru a úpravou požadovaných vlastností. Zároveň v prípade podvojného účtovníctva tu nastavujete zaúčtovanie hrubej mzdy a náhrady príjmu.

Nastavenia miezd – mzdové konštanty platné pre jednotlivé obdobia. Dopĺňané aktuálnymi verziami, odporúčame needitovať, okrem hodnoty Sociálneho fondu, kde je možné nastaviť interval od 0,6 do 1%.

Štátne sviatky – zoznam štátnych sviatkov. Dopĺňaný aktuálnymi verziami, odporúčame needitovať.

Typy príplatkov – zoznam je defaultne naplnený zákonnými príplatkami. Môžete si ho doplniť o ďalšie príplatky uplatňované vo Vašej firme, či už ako percentuálnej príplatky alebo ako €.

3. Nastavenie prepojenia s elektronickou pobočkou ZP Dôvera

V prípade ak máte zamestnancov v ZP Dôvera, tak pre uľahčenie práce odporúčame využiť prepojenie s jej elektronickou pobočkou. Nastavenie vykonáte cez Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy. Viac podrobností v podrobnom návode (https://www.money.sk/navod/dovera-elektronicka-pobocka/).

4. Zaevidovanie zoznamu zamestnancov

Nových zamestnancov pridávate tlačidlom Pridať v zozname Réžia / Zamestnanci. Tu zároveň aj editujete už existujúcich zamestnancov.

Na Karte zamestnanca v záložke Osobné údaje evidujete osobné údaje zamestnanca a Dátum nástupuDátum odchodu. Na záložke  Mzdy evidujete na príslušných podzáložkách mzdové nastavenia potrebné pre spracovanie miezd – napr. Pracovný pomer, Hodinovú/Mesačnú mzdu, nárok na Dovolenku, Deti na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus, Zdravotnú poisťovňu a v prípade podvojného účtovníctva aj zaúčtovanie.

Je dôležité si uvedomiť, že akákoľvek zmena nastavení v záložke Mzdy (napr. zmena mesačnej mzdy od istého mesiaca) musí byť spojená s vytvorením nového Mzdového obdobia, zoznam ktorých vidíte v lište vpravo. Nové Mzdové obdobie pridávate tlačidlom Pridať alebo Kopírovať. Taktiež odporúčame nové Mzdové obdobie pridať bez ohľadu na zmeny vždy na začiatku každého kalendárneho roka napr. pomocou Hromadnej zmeny (viď. TIP nižšie).

Po uložení Karty zamestnanca sa ponúkne okno prepojenia Karty zamestnanca s Adresárom, čo odporúčame potvrdiť tlačidlom Áno a na tejto karte, v prípade ak zamestnanec dostáva mzdu na účet, si zaevidujete jeho číslo účtu.

TIP: ak potrebujete spraviť na viacerých (prípadne všetkých) zamestnancoch rovnakú zmenu, môžete využiť v zozname Zamestnanci funkciu Hromadné zmeny, pomocou ktorej vytvoríte na označených zamestnancoch nové obdobie a zvolíte čo sa má zmeniť, pričom ostatné parametre ostanú nezmenené.

5. Spracovanie miezd

Nasledujúcim krokom je každomesačné spracovanie miezd jednotlivým zamestnancom. Tieto spracúvate cez Réžia / Mzdy. Tlačidlom Pridať sa Vám ponúkne Zoznam zamestnancov, z ktorého si viete vybrať zamestnanca, ktorému chcete spracovať mzdu, prípadne viete označiť všetkých zamestnancov naraz.

Na Karte mzdy sa Vám ponúkne mzda za aktuálny mesiac podľa dátumu na spodnej lište programu (teda za mesiac minulý), pričom ponúkaný mesiac môžete patrične upraviť. Na základe neho sa preberú nastavenia platné pre príslušné Mzdové obdobieKarty zamestnanca.

Neprítomnosti zásadne neodporúčame zadávať manuálne do rozpisu AbsenciíNáhrad na Karte mzdy, ale ich zadávate tlačidlom Neprítomnosť. V Zozname neprítomnosti tlačidlom Pridať postupne pridávate jednotlivé neprítomnosti. Neprítomnosti tiež viete evidovať vopred cez Réžia / Zamestnanci, kde stojac na predmetnom zamestnancovi zvolíte tlačidlo Neprítomnosti. Tu zadané neprítomnosti sa potom už automatický preberú do spracovaných miezd.

Následne môžete na Karte mzdy upraviť potrebné údaje ako napr. príplatky, odmeny, variabilné zrážky ako sú stravné lístky a iné.

Spracované mzdy viete v prípade ak máte nakonfigurovaného poštového klienta odoslať mailom tlačidlom Mail PDF zamestnancom so zadanou mailovou adresou.

TIP: Prečítajte si, ako na výpočet čistej mzdy.

6. Podanie mesačných výkazov

Po správnom spracovaní miezd je potrebné si splniť povinnosti voči štátnym inštitúciám a podať mesačné výkazy.

Zdravotné poistenie – mesačný výkaz podávate cez Réžia / Zdravotné poistenie / Mesačný výkaz preddavkov na ZP. Vyplníte sprievodcu a hlavne Cestu pre XML export. V spodnej časti vidíte jednotlivé poisťovne, ktoré postupne po jednej tlačidlom Export exportujete do súboru vhodného na import na portáloch zdravotných poisťovní. V prípade ZP Dôvera je možné tlačidlom Podať exportovať výkaz do elektronickej podateľne.

Sociálne poistenie – mesačný výkaz podávate cez Réžia / Sociálne poistenie / Mesačný výkaz. Vyplníte sprievodcu a hlavne Cestu k exportovanému xml súboru. Tlačidlom Export vyexportujete výkaz do súboru vhodného na import na portáli sociálnej poisťovne.

Daňový úrad – mesačný výkaz podávate cez Réžia / Vyúčtovanie dane / Prehľad o zrazenej dani z príjmov (mesačný). Skontrolujete sprievodcu a doplníte dátum Zrazených a odvedených preddavkov. Tlačidlom Tlač a export zostavy sa ponúkne okno Nastavenie tlače, kde tlačidlom Elektronické podanie pre fin. správu vyexportujete podanie pre aplikáciu eDane alebo do súboru vhodného na nahranie na portál Finančnej správy.

7. Zaúčtovanie miezd

Posledným krokom v spracovaní miezd je ich zaúčtovanie. Pri zaúčtovaní miezd vznikajú pre podvojné účtovníctvo interné a záväzkové doklady, pre jednoduché účtovníctvo len záväzkové doklady. Zaúčtovanie miezd spustíte cez Réžia / Zaúčtovanie miezd. Ak spustíte zaúčtovanie miezd za mesiac, kde už bolo zaúčtovanie realizované, tak Vám program ponúkne preúčtovanie vzniknutých dokladov (len pre zaúčtovania vzniknuté od verzie 17.300).

Pre podvojné účtovníctvo môže byť nastavenie zaúčtovania nasledovné:

Pre jednoduché účtovníctvo môže byť nastavenie zaúčtovania nasledovné:

TIP: pre automatizované zaúčtovanie bez potreby potvrdzovania dokladov odporúčame nastaviť predvolenú číselnú rady a členenie DPH na karte Zaúčtovania miezd. Následne cez Money / Možnosti a nastavenia / Používateľská konfigurácia si predvoliť ÚčetPokladnicu. Taktiež v Používateľskej konfiguráciíOstatné / Mzdy zakliknúť Vždy automaticky vytvárať zaúčtovanie miezd, v Účtovníctvo / Interné doklady zrušte zakliknutie pri Po zápise do denníku ponúknuť zaúčtovanie a pri Tlačiť, Účtovníctvo / Záväzky/Pohľadávky zrušte zakliknutie pri Tlačiť.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).