• Domov > Návody > Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (MOSS)

Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (MOSS)

Obsah

  S účinnosťou od 1.1.2015 môžu poskytovatelia, ktorí poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby zákazníkom usadeným na území Európskej únie, namiesto registrácie a podávania priznania v každom štáte spotreby využiť možnosť podania jediného priznania v štáte identifikácie. Viac o problematike v tomto návode.

  Čo je to MOSS a koho sa týka?

  Osobitná úprava MOSS (Mini One Stop Shop), sa týka poskytovateľov, ktorí poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby (napr. poskytovanie webových stránok, e-learning, diaľkové udržiavanie programov atď.) koncovým zákazníkom (neplatcom DPH) usadeným na území Európskej únie. Podrobnejší popis akých služieb sa úprava týka, nájdete tu.

  MOSS využíva zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta cez webový portál členského štátu, v ktorom sú poskytovatelia identifikovaný (členský štát identifikácie). Vďaka tomu sa poskytovatelia môžu vyhnúť viacnásobnej registrácií v každom členskom štáte spotreby (zákazníka) a daň, ktorá prislúcha tomu ktorému štátu spotreby, priznajú a uhradia prostredníctvom jedného daňového priznania v členskom štáte identifikácie. Využívanie MOSS je dobrovoľné, ale ak sa pre neho poskytovateľ rozhodne, tak ho musí uplatňovať na všetky služby (patriace pod osobitnú úpravu MOSS), ktoré na území EÚ poskytuje.

  Poskytovateľ, ktorý využíva osobitnú úpravu MOSS je povinný podávať elektronicky daňové priznanie k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či skutočne poskytoval služby, v lehote do 20 dní od konca obdobia, na ktoré sa daňové priznanie vzťahuje, a v tejto lehote je povinný súvisiacu daňovú povinnosť aj zaplatiť na číslo účtu pridelené správcom dane pri registrácií. Priznanú a zaplatenú daň následne členský štát identifikácie rozdelí dotknutým členským štátom spotreby. Predmetné služby poskytované tuzemským zákazníkom sa vykazujú v riadnom daňovom priznaní (nie v Priznaní k DPH MOSS).

  Čiastky v Priznaní k DPH MOSS budú uvádzané vždy v Eurách. Pokiaľ bol doklad vystavený v inej mene než EUR, tak sa pre prepočet na EURO použije kurz Európskej centrálnej banky platný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (za prvý kvartál je to teda kurz k 31.3.).

  UPOZORNENIE: osobitná úprava MOSS sa dotýka aj neplatcov dane, ak poskytujú predmetné služby koncovým zákazníkom v inom členských štátoch EÚ. V prípade poskytovania takýchto služieb sa buď registrujú k dani v danom štáte spotreby a tam podajú priznanie k DPH, alebo sa v SR registrujú do režimu MOSS. Nakoľko sa do režimu MOSS môžu registrovať len platcovia DPH alebo registrované osoby, ktoré nespĺňajú podmienku pre plnohodnotné platcovstvo, musia najprv vykonať registráciu k dani z pridanej hodnoty § 7a zákona o DPH.

  Viac informácií k príslušnej legislatíve nájdete na stránke Finančnej správy.

  Ako na to v Money S3?

  Na kartu Členenia DPH nájdete prepínač Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (MOSS). Prepínač je dostupný iba na členení DPH pre uskutočnené zdaniteľné plnenia s kolónkou Neovplyvňuje priznanie k DPH.

  MOSS_01

  Ak sa vás režim MOSS týka, odporúčame vytvoriť si kópiu členenia DPH so skratkou "12U 00", zapnúť prepínač a vhodným spôsobom premenovať skratku (napr. na 12U 00MOSS). Toto vlastné členenie DPH so zapnutým prepínačom potom použite pri vystavovaní dokladov v režime MOSS. Pôvodné členenie DPH bez zapnutého prepínača použijete pri ostatných uskutočnených plneniach neovplyvňujúcich priznanie k DPH.

  Na doklade v režime MOSS musia byť použité sadzby DPH platné podľa legislatívy štátu konečného príjemcu.

  Money S3 obsahuje i sadzby pre jednotlivé štáty spadajúce do režimu MOSS, ktoré nájdete na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy záložka Sadzby DPH pre MOSS.

  MOSS_02

  Na doklade v režime MOSS musia byť použité sadzby DPH podľa legislatívy štátu konečného príjemcu. Tieto nastavíte jednoducho tlačidlom MOSS priamo na doklade. Pomocou tohto tlačidla na predajných dokladoch vyberiete štát zo zoznamu, čím sa preberú Sadzby DPH, Cudzia menaSpôsob výpočtu DPH platné pre daný štát (tieto údaje sa preberajú z Nastavenia agendy / Sadzby DPH MOSS).

  MOSS_03

  Podmienky pre zapnutie režimu MOSS na doklade:

  • Členenie DPH musí byť vybrané také, ktoré má zapnutý prepínač MOSS.
  • V adrese odberateľa nesmie byť vyplnené IČ DPH

  UPOZORNENIE: Pokiaľ budete chcieť zmeniť štát MOSS na doklade, musia byť vo všetkých sadzbách DPH (okrem nulovej sadzby) nulové sumy.

  Podanie Priznania k DPH MOSS

  Tlačovú zostavu Priznania k DPH MOSS nájdete na karte Účtovníctvo / Priznanie k DPH MOSS.

  Na prvej strane sprievodcu máte možnosť zvoliť orientačnú tlač Priznania k DPH MOSS tlačidlom Pokračovať, alebo tlačidlom Prejsť na podanie priznania k DPH MOSS prejsť na funkciu Podanie priznania k DPH MOSS, kde program takto vygenerovanie priznanie uloží v Zozname podaní a ponúkne aj automatické generovanie Záväzku / Pohľadávky – odvodu / vratky dane. Tieto podania nájdete na karte Účtovníctvo / Zoznam podaní / Priznanie k DPH MOSS.

  MOSS_04

  Na tretej strane sprievodcu môžete skontrolovať alebo zeditovať kurzy Európskej centrálnej banky, ktoré sa použijú pri výpočte zostavy.

  MOSS_05

  Následne sa zobrazí Zoznam dodávok – zdaniteľných plnení, ktoré môžete editovať.
  MOSS_06

  Na strane Generovanie dokladov sa po potvrdení voľby sprístupní tlačidlo Nastavenie zaúčtovania dokladov. V Nastavení zaúčtovania generovaných dokladov nastavujete údaje pre zaúčtovanie Záväzku / Pohľadávky (odvodu/vratky dane).

  MOSS_07

  Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vygeneruje a zobrazí Záväzok/Pohľadávka na odvod/vratku dane.

  Pomocou tlačidla Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače sa vyexportuje XML súbor vhodný na podanie na portály Finančnej správy.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).