Úvod / Návody / Uzávierka roku v podvojnom účtovníctve
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Uzávierka roku v podvojnom účtovníctve

Návod Vás prevedie krokmi potrebnými na uzavretie roku v Money S3 pri spracovávaní podvojného účtovníctva.

 

INFO: návod rámcovo prechádza všetky kroky, ktoré je potrebné pred a pri uzavretí roku vykonať. Podrobnejšie a s názornými ukážkami sa tejto téme venujeme na školení Účtovná závierka v Money S3, ktoré organizujeme v mesiaci Január aj s možnosťou zakúpenia záznamu (školenie nájdete - tu).

Postup krokov potrebných k uzavretiu roku 2023:

1. Založenie nového roku 2024

Tento krok ste pravdepodobne vykonali už na prelome rokov. Ak ste nový rok ešte nezaložili, tak postupujete podľa tohto návodu.

2. Precenenie dokladov v cudzej mene

Ak máte ku koncu starého roka neuhradené doklady v cudzej mene, tak vykonáte ich precenenie. POZOR, toto precenenie je potrebné vykonať ešte pred ich úhradou v novom roku. Ak ste už úhradu v novom roku vykonali, tak je potrebné ju zrušiť, doklady preceniť a až tak znova vykonať úhradu.

Precenenie dokladov vykonáte v starom roku cez Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Precenenie pohľadávok a záväzkov. Precenenie vykonávame k 31.12. kurzom v Money S3 k 01.01..

 

INFORMÁCIA: podľa postupov účtovania sú počas roka vystavené doklady v cudzej mene prepočítané na domácu menu kurzom zverejneným deň predtým (napr. kurz v Money S3 s dátumom 01.12. bol zverejnený NBS 30.11. a používa sa pre doklady vystavované 01.12.). Naopak, pri precenení dokladov na konci roka je použitý kurz zverejnený v ten deň, teda kurz zverejnený 31.12. (teda v Money S3 kurz s dátumom 01.01.).

Podrobný návod na precenenie dokladov nájdete tu.

3. Precenenie bankových účtov a pokladníc v cudzej mene

Ak vedieme v účtovníctve bankové účty a pokladnice v cudzej mene, je potrebné na konci roka vykonať ich precenenie. Precenenie bankových účtov a pokladníc vykonáte v starom roku cez Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Uzávierka roku. V otvorenom okne volíte tlačidlo Preceniť pri bode 1. Precenenie vykonávame k 31.12. kurzom v Money S3 k 01.01..

 

INFORMÁCIA: podľa postup účtovania sú počas roka pokladničné a bankové pohyby v cudzej mene prepočítané na domácu menu kurzom zverejneným deň predtým (napr. kurz v Money S3 s dátumom 01.12. bol zverejnený NBS 30.11. a používa sa pre doklady vystavované 01.12.). Naopak, pri precenení na konci roka je použitý kurz zverejnený v ten deň, teda kurz zverejnený 31.12. (teda v Money S3 kurz s dátumom 01.01.).

Podrobný návod na precenenie bankových účtov a pokladníc nájdete tu.

4. Priebežný prevod salda, stavov bánk a pokladníc, a DPH do nového roka

Aj keď ešte nemáme definitívne uzavretý starý rok, tak už pracujeme v novom roku a potrebujeme si tlačiť v novom roku tlačové zostavy Saldo, Stav bankových účtov alebo Stav hotovosti. Aby boli tieto zostavy aktuálne, tak priebežne vieme prevádzať konečné stavy týchto zostáv zo starého do nového roka.

Prevod vykonáme v starom roku cez Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Uzávierka roku, tlačidlom Prevod pri bode 3. Po zvolení tejto voľby nás program vyzve do ktorého roku chceme prevod vykonať (vyberieme nový rok) a ak vedieme bankové účty a pokladnice v cudzej mene a nemáme stiahnuté/zadané kurzy k príslušným dátumom tak nás vyzve na ich zadanie. Následne sa vykoná samotný prevod.

Prevod môžeme robiť opakovane, vždy podľa potreby, keď v starom roku došlo k nejakej zmene zostatkov. Prevedené zostatky nájdeme pre saldo v Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Počiatočný stav salda, pre DPH v Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Počiatočný stav DPH a pre počiatočné stavy bánk a pokladníc v Money / Možnosti a nastavenia / Bankové účty a pokladnice na kartách konkrétnych bánk a pokladníc v poli Počiatočný stav.

5. Kontrola hodnoty skladu

Ak vediete skladové hospodárstvo, je dôležité, aby pred uzavretím roka bola hodnota skladu reálna. Bez ohľadu nato, či vediete sklady metódou A (pohyby sa účtujú ihneď), alebo metódou B (pohyby účtujete sumárne za isté obdobie). Dôležité je to hlavne v prípade, ak máte povolený výdaj do mínusu, alebo ak dodatočne pridávate alebo opravujete príjmové doklady.

Prepočet hodnoty skladu vykonáme cez Sklad / Hrom. operácie / Prepočet obstarávacích cien (vykoná sa prepočet na všetkých skladoch na všetkých zásobách). Otvorí sa okno Prepočet obstarávacích cien, kde tlačidlom Nalistovať nastavíme meno a umiestnenie protokolu o prepočte (je na nás kde a pod akým názvom ho uložíme). Tlačidlom Prepočet obst. cien spustíme samotný prepočet, ktorý prejde všetky výdajové doklady a zreálni obstarávacie ceny na nich a tým pádom aj výslednú hodnotu skladu.

 

UPOZORNENIE: prepočet prepočítava aj doklady v minulých rokoch od poslednej skladovej uzávierky. Preto je vhodné skladové doklady minulých rokov uzamknúť (Money / Správa dát / Hromadné zamykanie dokladov, ktoré spustíme v požadovanom roku), aby sa nepohlo účtovanie už uzavretých rokov. Tiež je ale nutné, aby nebol uzamknutý žiaden doklad v aktuálnom roku, ktorý chceme prepočítať, pretože uzamknuté doklady program neprepočítava.

6. Kontrola účtovníctva

Pred tým ako uzavrieme účtovný rok, je nutné, aby bolo účtovníctvo v poriadku. Okrem iného odporúčame skontrolovať:

   • či sa do konca roka preúčtoval výsledok hospodárenia z účtu 431 na iný účet
   • či nie je žiaden zostatok na účtoch 395, ktoré používame na vnútorné preúčtovanie
   • či v Účtovnom denníku nie je žiaden pohyb účtovaný na nulový účet (000000)
   • či v Účtovnom denníku nie je žiaden pohyb mimo obdobie hospodárskeho roka
   • či neúčtujeme na účty nezverejnené v rámcovej účtovnej osnove, alebo či neúčtujeme na už zrušené účty
   • či je vyrovnaná zjednodušená súvaha k 01.01., čo zistíme cez zostavu Účtovníctvo / Súvaha vytlačenú za obdobie 01.01.201X – 01.01.201X (na konci vyčíslený hospodársky výsledok musí byť 0)
   • či sa rovná hospodársky výsledok zjednodušenej súvahy a výsledovky, čo zistíme porovnaním hospodárskych výsledkov zostáv Účtovníctvo / SúvahaÚčtovníctvo / Výsledovka vytlačených za obdobie 01.01.201X – 31.12.201X

7. Kontrola účtov pre prevod v účtovej osnove

Pred uzavretím roka skontrolujeme v Účtovej osnove (Účtovníctvo / Účtovné zoznamy / Účtová osnova) v starom roku, aké máme nastavené účty pre prevod zostatku do nového roka. Ak napr. mám Účet 311100 a Účet pre prevod zostatku je 311000, tak sa mi do nového roku neprevedie analytika.

8. Podanie Priznanie k dani z príjmov

Po skontrolovaní účtovníctva podáme Priznanie k dani z príjmov. Priznanie podávame cez Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Priznanie k dani z príjmu. Ak Vás program vyzve na aktualizovanie zostavy podľa pripravených zoznamov, potvrdíme tlačidlom Áno.

 

TIP: to či sa nám ponúka Priznanie pre fyzické alebo právnické osoby je dané nastavením v Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy v časti Typ.

Otvorí sa mi okno Priznania k dani z príjmov, kde na začiatku vypĺňania odporúčame zvoliť tlačidlo Pripravený zoznam (potiahne aktuálnu definíciu zostavy) a následne Vypočítať daň z príjmu (potiahne údaje z účtovníctva a doplní ich do zostavy). Postupne prechádzame časti Priznania v ľavej časti a dopĺňame alebo editujeme hodnoty tak, aby Priznanie bolo vyplnené korektne. Ak chceme Priznanie uložiť a pokračovať v práci neskôr, volíme tlačidlo Uložiť a zavrieť. Tlačidlom Tlač a export zostavy zostavu vytlačíme a vyexportujeme pre účely podania do aplikácie eDane/Java alebo na portál Finančnej správy.

V okne Nastavenie tlače zostavu vyexportujeme tlačidlom Elektronické podanie pre Fin. správu, kde vieme zvoliť export do súboru alebo export do eDane/Java.

9. Zaúčtovanie splatnej dane

Po vyčíslení splatnej dane a podaní Priznania k dani z príjmov zaúčtujeme záväzok na zaplatenie tejto dane. Doklad zaevidujeme v zozname Účtovníctvo / Záväzky. Tento účtujeme na účty 591 a 341.

10. Vykonanie Uzávierky roka

Po skontrolovaní účtovníctva, podaní Priznania k dani z príjmov a zaúčtovaní splatnej dane môžeme vykonať Uzávierku roku a naviesť stavy do nového roku. Uzávierku roku vykonáme v starom roku cez Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Uzávierka roku. V okne Uzatvorenie roka vykonáme uzávierku tlačidlom Uskutočniť uzávierku (na sprievodné otázky programu odpovedáme Áno). Tlačidlom Tlač vytlačíme konečné stavy účtovného denníka.

 

TIP: v tomto istom okne tlačidlom Odvolať uzávierku vieme následne kedykoľvek uzávierku odvolať.

V poli Stav súvahy sa zobrazí či je súvaha Vyrovnaná (ak nie, tak tlačidlom Odvolať uzávierku uzávierku zrušíme a opravíme účtovníctvo). Následne tlačidlom Naviesť stavy, kde vyberieme rok pre prevod, prevedieme konečné stavy ako počiatočné stavy do nového roku. Okrem toho sa prevedú aj konečné stavy salda, zostatky bankových účtov, pokladníc a DPH. Týmto krokom je uzávierka roka hotová.

11. Export a podanie Účtovnej závierky a Poznámok

Posledným krokom je export a podanie Účtovnej závierkyPoznámok k Účtovnej závierke. Rozsah závierky a poznámok sa líši podľa veľkosti účtovnej jednotky, čo nastavujeme cez Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku v časti Účtovná jednotka. Obe zostavy podávame cez Účtovníctvo / Účtovné výkazy (resp. v prípade Poznámok cez šípku pri tejto voľbe).

Podrobnejší postup exportu Účtovnej závierkyPoznámok nájdete v návode tu.

 

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia