Prehľad zmien a noviniek v Money S3

Prehľadný prehľad zmien a noviniek v Money S3.

Verzia 19.000 – v distribúcií od 01.01.2019

Jednoduché založenie účtovného roka

 • Zjednodušili sme pre vás založenie nového účtovného roka. V Sprievodcovi pridaním nového účtovného roka si teraz môžete vybrať, či sa má nový účtovný rok vytvoriť automaticky s prednastavenými hodnotami, alebo si ho vytvoríte a nastavíte sami, tak ako doteraz.
 • Pripravili sme nové Pripravené zoznamy pre založenie nového roka 2019.

Vytvorenie novej agendy zo zálohy v jednom kroku

 • Doteraz bolo nutné pri obnove zálohy agendy najskôr vytvoriť prázdnu agendu a až v nej obnoviť dáta zo zálohy. Teraz môže priamo v Sprievodcovi pridaním novej agendy vybrať možnosť Vytvoriť novú agendu zo zálohy (LZ alebo ZIP) a Money vykoná tieto operácia v jednom kroku.

Vylepšenia v Účtovníctve

Vzájomné zápočty

 • Po vytvorení Vzájomného zápočtu a vygenerovaní Interných dokladov sa po novom automaticky vytvorí ku každému dokladu Pripojený dokument Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok vo formáte PDF.

Práca s úhradami

 • Na hradiacom Internom doklade v Zozname hradených dokladov sa v spodnej časti zobrazuje Súčet úhrad vykonávaných týmto dokladom. Súčet úhrad sa preberá aj na cenový panel Interného dokladu. Súčet úhrad sa preberá ak Interný doklad hradí iba pohľadávky alebo záväzky alebo interné doklady a ak Interný doklad neobsahuje položky.
 • Do Zoznamu neuhradených dokladov sme pridali nové rýchle filtre pre Vystavené faktúry a Prijaté faktúry – Len v hotovosti a Len prevodom. Súčasne sú v zozname k dispozícii nové stĺpce: Spôsob platby, Hradiť na, Hradiť z, Stredisko, Zákazka a Činnosť.

Nové funkcie v dokladoch a skladoch

Doklady

 • Do zoznamu Položiek faktúr prijatých / vystavených a do karte Vystavenej faktúry a Prijatej faktúry v zozname položiek sme doplnili nové stĺpce Číslo zdrojového dokladu a Druh zdrojového dokladu (napr. väzba faktúra vystavená na objednávku prijatú alebo vyúčtovanie zálohy). Obe tieto premenné je možné vložiť do vami používaných formulárov pomocou Editora formulárov.
 • Na Faktúry vystavené / prijaté, na všetky Objednávkové doklady a ich Typy dokladov sme pridali novú voľbu Spôsobu platby – inkasom.

Sklad

 • Vytvorenie skladu je teraz jednoduchšie. V prípade, ak v agende neexistuje Sklad a vy zvolíte Pridať novú zásobu alebo Pridať skupinu, Money vás automaticky vyzve na jeho založeniu a otvorí kartu Skladu na editáciu. Po uložení Skladu se otvorí Karta zásoby na vyplnenie.

Zabezpečenie mzdových zostáv PINom (heslom)

 • Vybrané tlačové zostavy Zamestnancov exportované do formátu PDF teraz môžete zabezpečiť PINom (heslom), ktorý sa bude vyžadovať pri otvorení súboru. Používanie PINu je voliteľné a nastavíte ho na karte Money / Možnosti a nastavenia / Tlačové formuláre pomocou tlačidla Použiť PIN pri exporte do PDF. PIN sa zadáva alebo generuje na Karte zamestnanca.

Prehľadnejší zoznam Pripojených dokumentov

 • Zaktualizovali sme zoznam Pripojených dokumentov tak, aby bol prehľadnejší a jednoduchší na používanie.

Nové možnosti výmeny dát v XMLDE

 • Do názvu súboru, ktorý sa generuje pri exporte do XML môžete teraz doplniť novú premennú – číslo dokladu. Doplňovanie čísla vyexportovaného dokladu k názvu výstupného súboru nastavíte v Konfigurácii spracovania XML exportu. Táto voľba sa v Definícii exportu nachádza na záložke Ostatné. Funkcia je použiteľná iba pre export jedného dokladu, pri exporte množiny dokladov sa nastavenie ignoruje.

Verzia 18.801 – v distribúcií od 13.11.2018

Vylepšenia v dokladoch

 • Optimalizovali sme funkciu, ktorá automaticky mení typ ceny na „iba základ“ v prípade, ak ide o faktúry obchodných partnerov z EU. Táto funkcia bola doteraz závislá iba na existencii kódu štátu v Nastavení agendy.
  Ak bol vo firme v Nastavení agendy nastavený kód štátu, potom program vždy dokázal jednoznačne určiť, či ide alebo nejde o dodanie tovaru z členského štátu EÚ a automaticky nastaviť Typ ceny zásob na „iba základ“. Zmenou algoritmu dokážeme túto situáciu vyhodnocovať aj bez kódu štátu a to tak pri tvorbe Prijatých faktúr, tak aj pri vystavovaní Pokladničných dokladov z dodacích listov.
 • Vloženie pripravených výrobných čísel do príjmových dokladov je možné vykonať troma spôsobmi: potvrdením vo výberovom okne klávesom Enter, kliknutím myši na tlačidlo OK alebo dvojklikom. V niektorých situáciách dochádzalo pri použití dvojkliku k vloženiu nesprávneho počtu merných jednotiek. Funkciu sme upravili tak, aby sa aj pri tomto spôsobe práce doplnili vždy správne počty merných jednotiek.
 • Upravili sme funkčnosť Hromadného preúčtovania dokladov (Faktúry vystavené a prijaté, Daňové doklady k prijatej platbe) a Hromadného prečíslovania pokladničných dokladov.
 • Vo Faktúrach prijatých a príjmových Skladových dokladoch vystavených v cudzej mene sme prepracovali výpočet nákupnej ceny po aplikovaní zľavy na položkách pomocou hromadných operácií. Nákupná cena sa tak prepočítava a dopĺňa do Karty zásoby rovnako ako pri ručnom zadaní zľavy.

Novinky v module Mzdy a personalistika

 • V súvislosti so zavedením novej zložky mzdy – Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov – sme zaktualizovali plnenie údajov tlačovej zostavy Prehľad o zrazených preddavkoch (mesačný). Časť odmeny, ktorá je oslobodená od dane nevstupuje do riadku 0-Úhrn príjmov.

Verzia 18.800 – v distribúcií od 29.10.2018

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat) – nová zložka mzdy

 • Novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od mája 2018 zaviedla možnosť vyplatiť zamestnancovi novú zložku mzdy – tzv. plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov. Ak sú splnené všetky podmienky uvedené v zákone neplatí sa z tejto „odmeny“ zdravotné poistenie za zamestnanca ani zamestnávateľa a je oslobodená od dane z príjmov.

Pre nové mzdové plnenie sme v module Mzdy a personalistika pripravili nové funkcie:

 • Na Karte mzdy / záložka Mzda je nové pole „Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov“ a prepínač „Splnené podmienky pre oslobodenie„. Ak je prepínač zapnutý, suma odmeny až do výšky limitu 500 € nebude vstupovať do celkového príjmu pre zdravotné poistenie, a teda sa z nej nebudú odvádzať preddavky na zdravotné poistenie a zároveň bude oslobodená od dani z príjmov.
 • Aby sme vám zjednodušili kontrolu, či zamestnanec splnil podmienky pre oslobodenie, na Karte mzdy v pravom paneli sa zobrazuje informácia o priemernom mesačnom zárobku zamestnanca a dobe zamestnania do 31.10. V prípade, ak zadáte suma odmeny aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku a zároveň je doba zamestnania aspoň 48 mesiacov a zároveň ste zamestnancovi vyplatili aj 13. plat (odmenu pri príležitosti letných dovoleniek), prepínač Splnené podmienky pre oslobodenie sa automaticky zapne.
 • Vzhľadom na to, že medzi podmienky na oslobodenie patrí aj to, že odmena je vyplatená v mesiaci december, všetky nové polia sú zobrazované iba na mzde za obdobie „november“ a „december“. Pre mzdy ostatných období sú tieto polia skryté a nebudú sa zobrazovať.
 • Nová zložka mzdy sa zobrazuje na formulári Výplatného lístku (ak bola vyplatená), Mzdovom liste, Skladbe mzdy a Vyúčtovaní miezd.

Aktualizovaný vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

 • Aktualizovali sme kartu Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre rok 2018. Na Karte potvrdenia sú pripravené nové polia pre špeciálne zložky mzdy plnenie pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. plat). V prípade, ak bola zamestnancovi vyplatená odmena pri príležitosti vianočných sviatkov, automaticky sa do potvrdenia načítavajú údaje o priemernom mesačnom zárobku a dobe zamestnania v mesiacoch. Všetky údaje potvrdenia sú editovateľné.

Nové údaje na Adresných skupinách

 • Do Skupín adresára sme pridali nové nastavenia (záložky Podrobnosti, Účtovníctvo a Obchod na internete). Všetky údaje (napr. Adresné kľúče, Cenové hladiny, Výška kreditu), ktoré si na skupine nastavíte, sa automaticky prevezmú do nových Kariet adresára. Takto bude vytváranie nových adries ešte jednoduchšie. V Hromadných operáciách s Adresárom je teraz možné toto nastavenie prevziať aj zo Skupiny.

Vylepšenie XML výmeny dát

 • Doplnili sme novú funkciu, ktorá umožňuje XML export posledného alebo stáleho dodávateľa na Karte zásoby. Funkcia je dostupná v rámci XML exportu zo zoznamu Zásoby na sklade, tak aj v rámci exportu pomocou modulu E-shop konektor.

Nová funkcia pre správu dát

 • Funkcie Verifikácie dát / Adresár sme rozšírili o kontrolu pre obnovu adresy z rôznych typov dokladov. Teraz je k dispozícii aj funkcia pre obnovu kontaktnej osoby z faktúr, skladových dokladov, objednávok a zoznamu zamestnancov.

Verzia 18.702 – v distribúcií od 08.10.2018

Jednoduchá výmena údajov s Predajňou SQL

 • Zjednodušili sme výmenu dát medzi pokladničných systémom Predajňa SQL a Money S3. Synchronizáciu zásob s Predajňou SQL a import predajok, či dodacích listov spustíte priamo z Money S3. Naraz obslúžite všetky predajné miesta. Nové prepojenie Money S3 s programom Predajňa SQL si môžete nastaviť na karte Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie. Nové funkcie na výmenu dát medzi Money S3 a Predajňou SQL sme doplnili aj do programu S3 Automatic. Exporty zásob do Predajne SQL a import dokladov do Money S3 tak môžu prebiehať úplne automaticky.

Vylepšenia v module Sklad

 • Pomocou Importu z Excelu v zozname Zásob na sklade teraz naskladníte aj zásoby s výrobnými číslami.
 • Na skladových položkách všetkých dokladov je možné meniť záručnú dobu zásoby. Pôvodná hodnota uložená na Kmeňovej karte zásoby (táto sa implicitne dosadzuje na položky dokladov) sa nezmení.

Tlač kópie posledného fiskálneho dokladu

 • Po novom podporujeme tlač kópie posledného pokladničného dokladu vytlačeného z fiskálnej tlačiarne. Tlač kópie dokladu si môžete prednastaviť v Používateľskej konfigurácii.

Novinky v module Mzdy a personalistika

Nová tlačová zostava Potvrdenie o vykonávaných zrážkach

 • Pripravili sme novú tlačovú zostavu Potvrdenie o vykonávaných zrážkach. Toto tlačivo sa vydáva zamestnancovi – dohodárovi, pri ukončení dohody o vykonaní práce, prípadne dohody o pracovnej činnosti, ak mu firma vykonávala zrážky zo mzdy. Zostava je k dispozícii v menu Réžia / Zamestnanci / Ďalšie zostavy.

Prehľadnejší Zápočtový list

 • Zaktualizovali sme tlačovú zostavu Zápočtový list. Údaje v karte pred tlačou sú rozdelené do nových záložiek. Takto je úprava a prezeranie jednotlivých údajov oveľa jednoduchšie. Z Karty zamestnanca sa automaticky načítavajú zrážky a neprítomnosti zamestnanca. Pri zrážkach je možné voliť ich prioritu a poradie. Novinkou je, že priamo na karte si môžete vybrať, ktoré údaje chcete tlačiť. Pri každej skupine údajov je prepínač – ak ho zapnete tieto údaje sa na formulári vytlačia ak bude vypnutý – tieto údaje vôbec nebudú na formulári vytlačené.

Automatické uzamykanie miezd

 • Po novom máte možnosť mzdy po zaúčtovaní automaticky uzamknúť. Nastavenie vykonáte na karte Zaúčtovania miezd tlačidlom Po zaúčtovaní uzamknúť mzdy. Uzamknutie platí aj v prípade, ak použijete dávkové zaúčtovanie miezd.

Ostatné

Účtovníctvo

 • Prehľady a tlačové zostavy – V tlačových zostavách Výsledovka a Súvaha sme upravili podmienky tlače výkazov v tisícoch. Po novom je možné Súvahu alebo Výsledovku v tisícoch vytlačiť, v prípade ak sa tlačia iba syntetické účty.

Správa tlače

 • Kompletne sme zrevidovali ponúkané typy čiarových kódov. Pri najčastejšie používaných typoch kontrolujeme, či je hodnota zadaná správne. Typy čiarových kódov sú teraz obsiahnuté aj v exportovaných súboroch typu XML a XLS.
 • Automaticky generovaný text správy k odosielanému dokladu sa teraz vkladá do pripravenej premennej, ktorú je možné vložiť do vlastnej šablóny a prispôsobiť si tak odosielanú správu podľa svojej potreby.

Výmena dát

 • Po novom si môžete vybrať, či sa na cenníkových položkách prevzatých z Money bude v iDoklade sledovať stav zásoby. Nová voľba je k dispozícii v nastavení prepojenia s iDokladom.
 • Upravili sme funkcie importu dokladov z iDokladu tak, aby reagoval aj na neštandardné situácie, napr. záporné alebo nulové množstvá, ktoré môže používateľ v iDoklade zadať. Všetky položky so záporným množstvom program vyhodnotí a naimportuje ako vratky.
 • Money používa nový XML parser na transformáciu dokumentov. Podporujeme najnovšie technológie, napr. XSLT verzie 2.0 a 3.0, XQuery 3.1 a XPath 2.0 a 3.1. V súvislosti s týmito zmenami sme vykonali aj testy spätnej kompatibility s existujúcimi šablónami. Všetky transformácie by teraz mali prebiehať rýchlejšie.
 • Pri exporte do Excelu sme upravili formát exportovaného dátumu. Ak do exportu do Excelu vstupuje aj pole obsahujúce dátum, je toto pole automaticky nastavené ako dátový typ „dátum“ aj v Exceli.

Verzia 18.601.1 – v distribúcií od 13.09.2018

Sťahovanie kurzového lístka NBS (ECB)

 • Upravili sme sťahovanie kurzového lístka ECB. Po novom kurzový lístok ECB (denný aj za vybrané obdobie) sťahujeme zo zabezpečenej https stránky, na ktorej je aktuálne umiestnený.

Verzia 18.601 – v distribúcií od 03.07.2018

Skladové doklady so zloženými kartami

 • Pri vystavení skladových dokladov, ktoré obsahovali zložené karty sa zapínala kontrola, či je alebo nie je niektorý z komponentov skrytou zásobou. Podobne sa program správal aj pri vytváraní skladovej výrobky, v situácii, keď výrobok obsahoval zásobu typu „služba“ alebo zloženú kartu. Tieto kontroly sme upravili.

Verzia 18.600 – v distribúcií od 26.06.2018

Legislatívne zmeny v module Mzdy a personalistika

Odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018

 • Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti môžu aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej, v prípade, ak neprekročia limit 200 € nebudú platiť dôchodkové poistenie. Ak túto sumu prekročia, dôchodkové poistenie sa bude platiť iba zo sumy nad 200 €.

Tieto legislatívne zmeny sme zohľadnili v novej verzii Money S3.

 • Kartu pracovného pomeru sme rozšírili o nové typy zamestnancov. V prípade, ak zamestnávate dôchodcov, ktorí si uplatnili odvodovú úľavu odporúčame vytvoriť pre nich nové pracovné pomery s vhodným typom zamestnanca:

– Dohoda o vykonaní práce – neplatí DP

– Dohoda o pracovnej činnosti – neplatí DP

Použijete ich pre prihlasovanie nového zamestnanca (dôchodcu) a spracovanie miezd, ak predpokladáte, že jeho mzda nepresiahne limit 200 €:

– Dohoda o vykonaní práce – oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu

– Dohoda o pracovnej činnosti – oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu

Tieto typy zamestnancov sa používajú pre doprihlasovanie /odhlasovanie platenia dôchodkového poistenia a spracovanie miezd v mesiacoch, keď mzda zamestnanca presiahla limit 200 €.

Ak nie je nastavený pracovný pomer s vhodným typom zamestnanca, program vás na túto situáciu upozorní a odporučí ďalší postup (prihlásiť / odhlásiť platenie dôchodkového poistenia a zmeniť pracovný pomer).

 • V súvislosti so zavedením odvodovej úľavy pre dôchodcov sme zaktualizovali exporty Registračného listu FO, Mesačného výkazu a Výkazu nepravidelných príjmov do súborov pre elektronické podanie.

Vylepšenia v dokladoch

Viac možností odosielania dokladov cez Mail(PDF)

 • Rozšírili sme možnosti funkcie Mail(PDF) v zozname Faktúr vystavených a v zozname Objednávok vystavených. Teraz si môžete priamo pri odosielaní dokladu mailom zvoliť, či chcete okrem PDF dokumentu, pripojiť aj dátový súbor vo formáte ISDOC alebo Xml-Money. Tieto dátové súbory si príjemca e-mailu môže načítať do svojho účtovníctva.

Pôvodne bolo možné nastaviť odosielanie dátových súborov v Používateľskej konfigurácii, z nej sme túto funkciu odstránili.

Nové tlačové zostavy pre faktúry a skladové doklady

 • Do zoznamu Faktúr vystavených a zoznamu Skladových dokladov sme pridali novú tlačovú zostavu, ktorá vám umožní vytlačiť súčasne Doklad so zaúčtovaním aj dodávkami.

Súčty dokladov

 • Vo vybraných zoznamoch (Účtovný denník, Peňažný denník, Pokladničné a Bankové doklady, Faktúry vystavené a ich položky, Pohľadávky, Záväzky, Interné doklady, Objednávkové doklady, Skladové doklady a Skladové pohyby) sú podporované súčty dokladov. Karty súčtov je teraz možné nielen zobraziť, ale aj vytlačiť alebo vyexportovať do Excelu.

Jednoduchšie založenie novej agendy

Rozšírené preberanie údajov z inej agendy

 • Pri zakladaní Novej agendy môžete teraz z existujúcej agendy (a roku) prevziať jej Používateľskú konfiguráciu a Nastavenie účtovného roka. Prevzatie týchto údajov je voliteľné, stačí zapnúť príslušný prepínač v sprievodcovi pridaním novej agendy.
 • Pri zakladaní novej agendy môžete prevziať z existujúcej agendy aj jej Bankové účty a pokladnice. Samozrejme nepreberajú sa ich počiatočné stavy a kurzy, a rovnako ani bankové účty s duplicitnou skratkou. Naopak prípadná duplicitná pokladnica „POK“ sa preberá.

Ostatné

 • S3 Automatic teraz umožňuje všetkým používateľom výber prednastavených Definícií exportu/importu pre úlohy XML prenosy – export dat a XML prenosy – import dat. Rovnako umožňuje zmeniť cestu pre Výstupný / Vstupný súbor.

Verzia 18.500.1 – v distribúcií od 31.05.2018

Aktualizované formuláre v module Mzdy a personalistika

 • Réžia / Zdravotné poistenie / Mesačný výkaz preddavkov na ZP – Pripravili sme nové formuláre mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie pre poisťovňu Dôvera a Union, platné od 1.6. 2018. Formuláre si môžete vybrať pri tlači výkazov, sú uložené pod názvom MZ2018DO a MZ2018UN. Výkazy je možné v listinnej forme podávať iba v prípade, ak máte menej ako 3 zamestnancov.
 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – Finančná správa zverejnila nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v18), ktorý sa má používať od 1. 6. 2018. Zaktualizovali sme tlačový formulár Potvrdenia, tak aby zodpovedal nového vzoru.

Vo formulári pribudli nové riadky vzťahujúce sa na peňažné plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. plat). Hodnoty pre peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek sa pre rok 2018 v Potvrdení nevykazujú, pretože v tomto roku nie je toto peňažné plnenie oslobodené od dane. Z tohto dôvodu nedošlo ani k zmene Karty potvrdenia pred tlačou.

Vyššia suma stravného od 1. 6. 2018

 • Réžia / Jazdy a cestovné náhrady / Sadzby domáceho stravného – Od júna sa zvýšili sumy domáceho stravného pre všetky časové pásma. Ak používate modul Kniha jázd a cestovné náhrady, nové sadzby sú pre vás k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Do vašej agendy ich prevezmete pomocou Tlačidla Pripravený zoznam v menu Nastavenie jázd / Sadzby domáceho stravného.

Verzia 18.500 – v distribúcií od 21.05.2018

Pripravte sa na GDPR – anonymizácia dát a nové typy aktivít

Dôležitou zásadou pri ochrane osobných údajov je spracovávať ich iba po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje, pre ktoré už nemáte zákonný alebo iný dôvod ich evidovať je potrebné zlikvidovať.

Preto sme pripravili novú funkciu Anonymizáciu dát, ktorá vám pomôže jednoducho odstrániť osobné údaje z adresára firiem aj z dokladov.

Funkcia je k dispozícii na karte Money / Správa dát a na karte Obchod / Adresár. Využiť môžete dva režimy:

 • Anonymizácia v adresári a na dokladoch s väzbou na adresár
 • Anonymizácia na dokladoch bez väzby na adresár

Na karte anonymizácie vyberiete adresy alebo doklady a zvolíte údaje, ktoré sa majú anonymizovať (napr. telefón, mobil, e-mail, a pod.) Program prechádza všetky účtovné roky danej agendy. Odporúčame vám vždy najskôr spustiť Test anonymizácie, ktorý celú funkciu simuluje a vypíše protokol o vykonaných zmenách. Nová funkcia Anonymizácia dát je v Prístupových právach pre všetkých používateľov neprístupná.

VAROVANIE: Zvážte, ktorým používateľom povolíte funkciu Anonymizácie dát. Ide o zásah do vašich dát a vykonané zmeny nie je možné vrátiť späť.

POZOR: Anonymizácia dát je nevratný proces! Táto funkcia anonymizuje adresné údaje v adresári firiem a na dokladoch. Keďže ide aj o výkon práva na zabudnutie osobných údajov, nevykonáva sa nikdy pred spustením tejto funkcie záloha dát.

Na zjednodušenie evidenčných povinností súvisiacich s GDPR sme do Money S3 pridali nový Druh aktivity pre GDPR. Do pripravených zoznamov sme doplnili nové Typy aktivít (GDPR súhlas, GDPR zmluva, GDPR oprávnený záujem a GDPR zákon), ktoré môžete využiť pre evidenciu účelov, pre ktoré spracovávate osobné údaje svojich obchodných partnerov. Nové Typy aktivít prevezmete do vašej agendy pomocou tlačidla Pripravený zoznam (menu Obchod / Adresár / tlačidlo Aktivity / Karta aktivity / Typ aktivity).

Automatické preberanie vhodného členenia DPH pri dobropisoch

 • Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám zjednoduší prácu s dobropismi. Vystavený alebo prijatý dobropis zvyčajne patrí do iného riadku daňového priznania a oddielu kontrolného výkazu DPH ako pôvodný doklad. Po novom pri vytváraní dobropisu vám Money automaticky podľa členenia DPH na pôvodnej faktúre ponúkne členenie vhodné pre dobropis. Kontrola sa aktivuje pri pridávaní dobropisu pomocou tlačidla Dobropis, pri zapnutí tlačidla Dobropis na novom doklade s vyplneným členením DPH a pri vytváraní dokladu Reverse charge k prijatému dobropisu.
 • Na Kartu členenia DPH sme pridali nové pole „Pri dobropisoch nahradiť členením“. Každému členeniu DPH tak môžete nastaviť skratku členenia, ktoré sa použije v prípade, ak bol k dokladu s týmto členením vytvorený dobropis. V prípade, ak je pole prázdne, aj pri dobropise sa použije rovnaké členenie ako na pôvodnom doklade. Ak používate členenia DPH z Pripravených zoznamov, ekvivalenty pre dobropisy sú nastavené. Pri vlastných členeniach DPH môžete príslušnú skratku členenia pre dobropis nastaviť ručne.

Jednoduchšia úhrada faktúr platobnou kartou

 • Úhradu faktúry, ktorá bola platená platobnou kartou, už nie je potrebné vytvárať ručne. V Používateľskej konfigurácii si teraz môžete nastaviť automatické vytváranie pokladničných dokladov pri úhrade faktúry platobnou kartou. V prípade, ak bude na faktúre nastavený typ platby „plat. kartou“ Money automaticky pri vystavení dokladu kontroluje, či ste si zvolili správnu pokladnicu (druh „platby platobnou kartou“). A ak ste si zapli vytváranie dokladov, po uložení faktúry sa zároveň vytvorí príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad, rovnako ako v prípade platby v hotovosti.

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

 • Réžia / Zdravotné poistenie / Mesačný výkaz preddavkov na ZP – Od 1.6.2018 platí nový vzor Výkazu preddavkov na zdravotné poistenie, prvýkrát sa použije už pre mzdy za Máj 2018. V rozpise preddavkov jednotlivých zamestnancov sa po novom uvádza suma príjmov oslobodených od zdravotného poistenia (uvádza sa tu suma nových mzdových plnení pri príležitosti letných dovoleniek, resp. vianočných sviatkov, ktoré sú oslobodené od platenia zdravotného poistenia), Tieto zmeny sme zohľadnili a upravili sme exporty výkazov do súboru pre elektronické podanie a rovnako aj komunikáciu s Elektronickou pobočkou Dôvera ZP. Pripravený je všeobecný formulár výkazu a výkaz pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Originálne formuláre pre poisťovňu Dôvera a Union neboli do uzávierky verzie uverejnené.
 • Réžia / Nastavenie miezd / Mzdové príplatky – Od mája 2018 platia nové sadzby mzdových príplatkov za prácu v noci ( po novom minimálne vo výške 30 % z minimálnej mzdy na hodinu) a sviatok (po novom 100 % priemerného zárobku, resp. 100 % minimálnej mzdy pre dohodárov). Okrem toho sa zavádzajú nové zákonné typy príplatkov – príplatok za prácu v sobotu (minimálne vo výške 25 % minimálnej mzdy na hodinu) a príplatok za prácu v nedeľu (minimálne 50 % minimálnej mzdy na hodinu). Nové sadzby sadzby a typy príplatkov sme doplnili do Pripravených zoznamov. Do vašej agendy ich prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.
 • Pred spracovaním májových miezd odporúčame pridať zamestnancom nové mzdové obdobie Máj 2018 – nové hodnoty príplatkov sa tak automaticky doplnia na Kartu zamestnanca.

TIP: Na vytvorenie nového mzdového obdobia pre všetkých aktívnych zamestnancov využite funkciu Hromadné zmeny.

Vylepšenia nástrojov na správu tlačových zostáv

Nástroje Porovnanie výtlačkov a Prehliadač tlačových záloh sme prepracovali – dostali novú vizuálnu podobu s novými ovládacími prvkami. Spoločne s touto zmenou sme vylepšili otváranie súborov v Prehliadači tlačových záloh.

Verzia 18.401 – v distribúcií od 04.05.2018

Pripravte sa na GDPR – obmedzenie exportov a rozšírená história akcií s programom

Jednou z možností ako znížiť riziko úniku osobných údajov, ktoré evidujete, je obmedzenie prístupu k dátovým exportom a tlačovým zostavám. Ide napr. o export zoznamu adresára, zoznamu dokladov do excelu, či exporty zoznamov zamestnancov a mzdových zostáv.

Na karte Prístupových práv môžete teraz povoliť alebo zakázať používateľovi export dát. Obmedzenie je možné nastaviť pre všetky zoznamy a tlačové zostavy uvedené v stromčekovej štruktúre prístupových práv jednotne, alebo povoliť / zakázať export vybraných zoznamov a zostáv.

Aby ste mali viac informácií o práci s osobnými údajmi v Money S3, pripravili sme pre vás rozšírené sledovanie akcií, ktoré používatelia vykonali v programe Money S3. V Nastavení agendy / História akcií si môžete zapnúť funkciu na sledovanie akcií typu tlač, export, či otváranie zoznamov v adresári a mzdovej agende. Všetky akcie sa zobrazujú v zozname História akcií v nových záložkách Tlač, Exporty zo zoznamu a Otvorenie zoznamu.

ODPORÚČANIE: Administrátor programu Money S3 by mal zvážiť prístup jednotlivých používateľov pre nastavenie a sledovanie akcií s programom. Ide o prístupové práva na karte Nastavenie prístupových práv v stromčekovej štruktúre Nástroje / Nastavenie / Agenda a súčasne zoznam História akcií, ktorý sa nachádza na karte Nastavenia prístupových práv na záložke Ďalšie nastavenia, voľba Sledovanie histórie akcií vrátane možnosti mazania.

Odmena pri príležitosti letných dovoleniek – nová zložka mzdy

Novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od mája 2018 zaviedla možnosť vyplatiť zamestnancovi novú zložku mzdy – tzv. plnenie pri príležitosti letných dovoleniek. Ak sú splnené všetky podmienky uvedené v zákone neplatí sa z tejto „odmeny“ zdravotné poistenie za zamestnanca ani zamestnávateľa.

Pre nové mzdové plnenie sme v module Mzdy a personalistika pripravili nové funkcie:

Na Karte mzdy / záložka Mzda je nové pole „Odmena pri príležitosti letných dovoleniek“ a prepínač „Splnené podmienky pre oslobodenie„. Ak je prepínač zapnutý, suma odmeny až do výšky limitu 500 €, nebude vstupovať do celkového príjmu pre zdravotné poistenie, a teda sa z nej nebudú odvádzať preddavky na zdravotné poistenie.

Aby sme vám zjednodušili kontrolu, či zamestnanec splnil podmienky pre oslobodenie, na Karte mzdy v pravom paneli sa zobrazuje informácia o priemernom mesačnom zárobku zamestnanca a dobe zamestnania do 30.4. V prípade, ak zadáte suma odmeny aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku a zároveň je doba zamestnania aspoň 24 mesiacov, prepínač Splnené podmienky pre oslobodenie sa automaticky zapne.

Vzhľadom na to, že medzi podmienky na oslobodenie patrí aj to, že odmena je vyplatená v mesiaci jún. Všetky nové polia sú zobrazované iba na mzde za obdobie „máj“ a „jún“. Pre mzdy ostatných období sú tieto polia skryté a nebudú sa zobrazovať.

Nová zložka mzdy sa zobrazuje na formulári Výplatného lístku (ak bola vyplatená), Mzdovom liste, Skladbe mzdy, Vyúčtovaní miezd.

Do Pripravených zoznamov sme pridali nové Nastavenie miezd s platnosťou od 1.5.2018, ktoré obsahuje sumu limitu pre oslobodenie odmien. Do agendy ho prevezmete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

UPOZORNENIE: Suma plnenia oslobodená od zdravotného poistenia sa bude po novom vykazovať aj v Mesačnom výkaze preddavkov na ZP v listinnej aj v elektronickej forme. Nové formuláre jednotlivých poisťovní neboli do uzávierky tejto verzie zverejnené. Nové formuláre a upravený export mesačného výkazu budú zapracované v nasledujúcej verzii Money S3 s termínom uvoľnenia – koniec mája 2018.

Verzia 18.301 – v distribúcií od 11.04.2018

Prevod prístupových práv

 • Upravili sme overenie prístupových práv pomocou hesla, v prípade, ak používate silné heslo (heslo má viac ako 10 znakov).

Tlač faktúr v režime prenesenia daňovej povinnosti

 • Podľa usmernenia Finančnej správy pri fakturácií v režime prenesenia daňovej povinnosti nie je dodávateľ povinný uvádzať sadzbu DPH. Upravili sme preto štandardné tlačové formuláre vystavených faktúr (2010VDAN, 2010VFAK a 2010VFAV). Ak je položka faktúry v režime prenesenia (na položke alebo hlavičke faktúry je použité členenie DPH s kolónkou „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“), sadzba DPH na vytlačenej faktúre nebude uvedená.
  Ak používate vlastné formuláre vystavených faktúr, môžete v Editore formulárov pridať podmienku pre tlač premennej Sadzba DPH v oddiele Položka 1. úrovne. (v záložke Objekt nastavíte Tlačiť iba v prípade ak je Prenesenie daňovej povinnosti = Nie)

Podrobný návod o režime prenesenia daňovej povinnosti nájdete tu.

Verzia 18.300 – v distribúcií od 23.03.2018

Pripravte sa na GDPR – bezpečnejšie heslá

Každý administrátor programu Money S3 musí určiť, kto bude mať prístup k osobným údajov v Money S3. Pomocou Prístupových práv môžete nastaviť prístup k osobným údajom iba oprávneným používateľom (napr. Karta zamestnanca, Karta mzdy, atď.). V rámci prípravy na GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) sme pre vás pripravili nové funkcie Prístupových práv. Ide predovšetkým o možnosť prihlasovania sa do Money S3 pomocou bezpečnejšieho hesla. Po novom môžete nastaviť silu hesla (nízka, stredná, vysoká) a tiež upozornenie na časovú platnosť hesla. Alebo využite prihlasovanie do Money priamo pomocou používateľa Windows.

Jednoduchšia fakturácia v režime prenesenia daňovej povinnosti

Pre používateľov, ktorí predávajú komodity v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti sme pripravili nové funkcie, ktoré im fakturáciu zjednodušia.

Do nastavenia členení DPH sme doplnili novú kolónku DPH: „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“. Táto kolónka slúži na jednoznačnú identifikáciu režimu prenesenia na dokladoch. Je prednastavená na pripravených členeniach 12U 00PDP a 12U 00OPR. V prípade, ak používate vlastné Členenia DPH, pri prevode dát do novej verzie sa automaticky nastaví na členeniach, ktoré majú vyplnený predmet plnenia a smerujú do oddielu A.2 alebo C.1 Kontrolného výkazu DPH.

Pri tlači vystavených faktúr, ktoré obsahujú položky v režime prenesenia sa na faktúru automaticky dopĺňa text „Prenesenie daňovej povinnosti“ a celková suma základu za položky v tomto režime sa na faktúre zobrazuje samostatne a je oddelená od súm položiek v bežnom režime.

Pre správne zobrazovanie textov a rozlíšenie základov položiek v režime prenesenia a bežnom režime je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

– na faktúre (pri kombinovaných dokladoch na položke faktúry) je nastavené členenie DPH s kolónkou „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“

– položky v režime prenesenia majú nastavený typ ceny „iba základ“ a základnú sadzbu DPH (20%)

Premenné súvisiace s režimom prenesenia daňovej povinnosti sme doplnili na štandardné formuláre 2010VDAN, 2010VFAK a 2010VFAV. Na vlastné formuláre môžete premenné doplniť.

Kontrolu režimu prenesenia daňovej povinnosti, ktorú poznáte s vystavených riadnych faktúr sme pridali aj na Vystavené zálohové faktúry. Ak vystavíte tuzemskému platiteľovi zálohovú faktúru, na ktorej sú položky v režime prenesenia a je na nich vyčíslená DPH, Money vás na takúto situáciu upozorní.

Komfortnejšia práca s viacerými monitormi

Ak pri práci s Money používate viacero monitorov, môžete si teraz v Používateľskej konfigurácii vybrať monitor na ktorom sa budú nové okná zobrazovať alebo obnoviť predvolené nastavenie okien. Nové funkcie sú dostupné v Používateľskej konfigurácii pod tlačidlom Nové okná v sekcii Nastavenie zobrazenia. Vybrať si môžete z nasledujúcich možností: Monitor s hlavným oknom, Hlavný systémový monitor, Posledný použitý monitor a Monitory 11 – N. Implicitne zostáva po aktualizácii nastavená možnosť Monitor s hlavným oknom, teda tak, ako Money fungovalo doteraz.

Upozornenie: Nastavenie je viazané na používateľa, nie na jeho Používateľskú konfiguráciu a premieta sa do všetkých agend!

Poznámka: V prípade možnosti Monitory 1-N ide o zoznam vašich pripojených monitorov číslovaných zľava doprava tak, ako sú zoradené.

Vylepšenia importu dokladov z Excelu

Do modulu Import dokladov z Excelu sme pridali nové funkcie pre import adries. Import adresy ako vnoreného objektu sme upravili tak, aby sme mohli adresu automaticky prepojiť s Adresárom. V sprievodcovi importom dokladov je teraz nová záložka Adresa, tu nájdete všetky polia, ktoré je možné importovať v rámci adresy. Nastavenie importu je zhodné s nastavením importu z XML – adresy je možné párovať podľa IČO, kódu partnera, bankového účtu alebo GUID. Režim spracovania umožňuje nové adresy buď pridať do Adresára, pričom v doklade má adresa automaticky väzbu na Adresár, alebo adresy do Adresára neimportovať, tým pádom nedochádza k väzbe. Pri importe existujúcich adries môžete vybrať či sa majú aktualizovať alebo ponechať bez zmien. Zmeny sa týkajú iba dokladov, ktoré je možné z Excelu importovať. Ide o pohľadávky, záväzky, faktúry vystavené a faktúry prijaté.

Ostatné

 • Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Stav záväzkov a pohľadávok – V tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok máte možnosť vybrať si, od ktorého roku sa bude zostava vytvárať (napr. iba minulý a aktuálny). Takto si môžete obmedziť prehľadávanie údajov v starých rokoch, kde už nie sú žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky a tlač zostavy zrýchliť.
 • Money / Vytvorenie zálohy – Tlačové formuláre s príponou FRE (pre Export do Excelu) sú teraz súčasťou zálohovania dát, ak máte v zapnutú voľbu Formuláre v Nastavení agendy / Zálohovanie.
 • Obchod / Doklady – Pri tvorbe a kopírovaní dokladov program vždy kontroluje nastavenie numerických hodnôt (Nastavenie účtovného roka / Všeobecné) pre konštantný, variabilný a špecifický symbol. Ak je nastavené používanie iba numerických hodnôt, iné znaky sa z týchto symbolov odoberú.
 • Na kartu Nastavenie agendy / Údaje o firme sme doplnili novú záložku Fakturačná adresa. Údaje z tejto záložky sa budú plniť v adresnom paneli pre dodávateľa vystavených faktúr.

Verzia 18.201 – v distribúcií od 22.02.2018

Prehľad čerpania dovolenky

 • Réžia / Zamestnanci / Ďalšie zostavy / Prehľad čerpania dovolenky – V tlačovej zostave Prehľad čerpania dovolenky sme upravili výpočet celkovej sumy náhrady za nevyčerpanú dovolenku. Do výpočtu premennej „Dovolenka – náhrada za nevyčerpanú dovolenku“ (ID 52) v časti Spolu vstupujú údaje náhrady za jednotlivých zamestnancov.

Filter vystavených a prijatých faktúr

 • Upravili sme funkčnosť rýchleho filtra „Len neuhradené“ v zozname Vystavených a prijatých faktúr, tak aby sa kontrolovali aj neuhradené faktúry v cudzej mene.

Verzia 18.200 – v distribúcií od 09.02.2018

Automatické odosielanie upomienok pomocou S3 Automatic

 • Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám pomôže znížiť počet neuhradených faktúr a ušetriť čas, ktorý by ste museli venovať zábudlivým odberateľom.
  Ak vystavíte faktúru a Váš zákazník Vám ju neuhradí včas, S3 Automatic mu automaticky pošle upomienku e-mailom za Vás.
  Nová úloha Upomienky – automatické odosielanie upomienok je k dispozícii priamo v module S3 Automatic. Čas a podmienky odosielania upomienok si môžete nadefinovať podľa vlastných potrieb.
 • V Adresári môžete určiť, ktorým firmám sa automatické upomienky budú odosielať a ktoré budú z toho odosielania vyňaté. Na Karte adresára v záložke Účtovníctvo je k dispozícii prepínač Odosielať upomienky pomocou S3 Automatic. Príznak (vypnutý /zapnutý) môžete nastaviť aj hromadne.
 • Vylepšili sme aj samotný aparát zoznamu upomienok, kde je teraz nová funkcia aj pre manuálne odosielanie Upomienok pomocou tlačidla Mail. Môžete využiť už nadefinované Karty exportu tlače vo formáte PDF alebo HTML alebo si vytvoriť vlastné Karty exportu tlače.

Generovanie dokladov pre odvod DPH

 • Záväzkové doklady pre odvod a zúčtovanie DPH bolo doteraz potrebné vytvoriť ručne. Od verzie 18.200 vám Money po vygenerovaní Priznania k DPH ponúkne Pohľadávku alebo Záväzok (podľa toho, či je výsledkom daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet, resp. vratka) a doklad na odvod DPH Daňovému úradu vytvorí automaticky. Doklady je možné vygenerovať ako hlavičkové (len s výslednou sumou) alebo je možné využiť rozúčtovacie položky, a preúčtovať tak automaticky DPH z analytických účtov na dokladoch na analytický účet pre odvod / vratku DPH.

Potvrdenie o zaplatení dane na účely odvodu 2 %

 • Pre personalistov sme doplnili nový vzor tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2017. Vydáva sa zamestnancom, ktorým ste vykonali ročné zúčtovanie dane Nový vzor potvrdenia je k dispozícii v zozname ročných zúčtovaní dane (Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane). Od tohto roka má tlačivo predpísanú formu, pri tlači preto použite výstup do originálneho tlačiva, v Nastavení tlače vyberte Tlačivo MF SR. Potvrdenie je možné tlačiť hromadne za viac zamestnancov. Originálne tlačivo je možné vytlačiť maximálne za 50 zamestnancov naraz.

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb – export do eDane/Java

 • Pripravili sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Java. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2017. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Ostatné

 • Money / Používateľská konfigurácia – presunuli sme nastavenie pre odosielanie dokladov na samostatnú kartu Ostatné / Poštový klient – možnosti emailu.
 • Účtovníctvo – Vo všetkých účtovných dokladoch – Pokladničné, Bankové, Interné, Záväzky a Pohľadávky (Formát položky Normálne ) sme rozšírili počet desatinných miest v poli Cena a Počet MJ na 4, tak ako je to na fakturačných a skladových dokladoch.
 • Sklad / Tlačové zostavy – Intrastat – Vo výkaze Intrastat sme zaktualizovali funkciu kumulácie položiek, ktorých hodnota nepresahuje prah transakcie. V sprievodcovi tlačou môžete zvoliť, či sa takéto položky majú kumulovať a vstupovať do Intrastatu pod spoločným kódom alebo nie. Ak je zapnutý prepínač Tovar, ktorého fakturovaná hodnota nepresahuje …, budú sa položky (s rovnakým kódom KN a Štátom určenia/odoslania), ktorých celková fakturovaná suma nepresiahne čiastku zadanú v sprievodcovi uvádzať súhrnne pod spoločným kódom.

Verzia 18.101 – v distribúcií od 01.02.2018

Nový vzor Daňového priznania k DPH platný od januára 2018

 • Pripravili sme export nového tlačiva Daňového priznania k DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od januára 2018. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy, spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Nové tlačivo, na ktorom oznamujete odloženie podania daňového priznania

 • Odloženie podania daňového priznania k dani z príjmov je od tohto roku potrebné Finančnej správe oznámiť na novom predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Tento formulár sme pre vás doplnili do Money S3. Doplnili sme ho do sekcie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb (menu Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Priznanie k dani z príjmov). Údaje potrebné pre správne vyplnenie oznámenia zadáte priamo v karte Daňového priznania, v časti „Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“.

Pripravený je výstup do originálneho tlačiva (Nastavenie tlače /Tlačivo MF SR) a rovnako aj export súboru vhodného pre elektronické podanie. Prostredníctvom voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače zostavu vyexportujete priamo do aplikácie eDane/Java alebo pripravíte súbor, ktorý načítate na portále Finančnej správy SR.

Kontrola kurzov cudzích mien v zostave Stav hotovosti a Stav bankových účtov

 • Upravili sme kontrolu dátumu zadaných kurzov cudzích mien v tlačovej zostave Pokladnica / Stav hotovosti a Banka / Stav bankových účtov. Pri generovaní zostavy pre bankové účty alebo pokladnice v cudzích menách sa vyžaduje účtovný kurz ku dňu, za ktorý sa stav zisťuje.

Verzia 18.100 – v distribúcií od 19.01.2018

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Zmeny vo výpočte odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

 • Od roku 2018 sa mení spôsob uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Nárok na zníženie vymeriavacieho základu má už len zamestnanec. Odvod za zamestnávateľa sa vypočítava z celkového príjmu zamestnanca. Tieto zmeny sme zohľadnili vo výpočte mzdy od Januára 2018.

Automatické nastavenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa

 • Od januára 2018 sa zvýšila suma daňového bonusu na vyživované dieťa z 21,41€ na 21,56 €. Pripravili sme novú funkciu, ktorá pri založení nového mzdového obdobia zamestnanca doplní na Kartu vyživovaného dieťaťa aktuálnu sumu daňového bonusu platnú v zadanom mzdovom období. Automatické nastavenie sumy daňového bonusu prebehne pri pridaní nového mzdového obdobia zamestnanca na existujúcej Karte vyživovaného dieťaťa alebo pridaní novej Karty vyživovaného dieťaťa.

Nová kontrola mzdových období zamestnanca

 • Pri prechode na nový kalendárny rok odporúčame pred spracovaním miezd za Január na Karte zamestnanca založiť nové mzdové obdobie. Založenie nového obdobia je dôležité pre správne preberanie mzdových údajov – ako sú napr. sumy príplatkov, daňový bonus ale aj zostatkov starej dovolenky. Preto sme pripravili novú kontrolu, ktorá vás pri pridávaní mzdy upozorní, že zamestnanec nemá vytvorené príslušné mzdové obdobie (napr. Január 2018).

Pripravené zoznamy

 • V Pripravených zoznamoch sú k dispozícii všetky mzdové konštanty potrebné pre výpočet miezd v roku 2018. Doplnili sme zoznam Typov príplatkov. Aktuálne sadzby zákonných príplatkov prevezmete do vašej agendy prostredníctvom tlačidla Pripravený zoznam.

Nové vzory mzdových tlačových zostáv

Zaktualizovali sme nasledujúce tlačové zostavy:

 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane – k dispozícii je vzor platný pre ročné zúčtovanie za rok 2017.
 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky a daňového bonusu – pripravili sme formulár podľa vzoru platného pre rok 2018.
 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov – zaktualizovali sme výpočet ročného zúčtovania podľa požiadaviek pre rok 2017. Pripravený je formulár Ročného zúčtovania dane z príjmov platný pre rok 2017.

Legislatívne novinky v module Účtovníctvo

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • Pripravili sme nové definície Daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa vzorov platných za rok 2017.

K dispozícii je tlač Priznaní k dani z príjmov do originálnych editovateľných tlačív (vzory DPPOv17 pre právnické osoby a DPFOBv17 pre fyzické osoby), vrátane Potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.

 • Elektronické podania daňových priznaní neboli ku dňu uzávierky verzie na produkčnom ani testovacom portále Finančnej správy prístupné. Tieto časti pre vás zapracujeme do Money S3 po ich zverejnení na portáli Finančnej správy, resp. v aplikáciách eDane Win/Java. Predpokladaný termín uvoľnenia verzie s dostupnými exportami pre elektronické podanie je začiatok februára 2018.

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • Od roku 2018 platí nový vzor Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPHv18. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania k DPH za Január 2018 (tzn. do 25.2.2018). V novom vzore sa kontaktné údaje o daňovníkovi a oprávnenej osobe rozšírili o e-mailovú adresu. Zoznam typov osôb, ktoré podávajú daňové priznanie bol doplnený o „daňového zástupcu podľa § 69 aa„. Údaje o zdaniteľných obchodoch (riadky daňového priznania) zostávajú v rovnaké ako v doteraz používanom vzore.

Do sprievodcu tlačou (podaním) daňového priznania k DPH sme doplnili nové údaje. K dispozícii je formulár daňového priznania pod názvom DPHv18_1.FRM, ktorý si môžete pri tlači priznania vybrať.

Export nového vzoru Daňového priznania k DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie pripravujeme a bude do Money S3 zapracovaný po jeho zverejnení na portáli Finančnej správy, resp. v aplikáciách eDane/Win. Predpokladaný termín uvoľnenia verzie s dostupnými exportami pre elektronické podanie je začiatok februára 2018.

Pripravené zoznamy pre rok 2018

 • Aktualizovali sme zoznam daňových povinností pre rok 2018. Daňový kalendár máte k dispozícii v Money Dnes.
 • Doplnili sme nové kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2018. Zaktualizovali sme zoznam kódov, ktoré sa v roku 2018 už nepoužívajú. Všetky neplatné kódy kombinovanej nomenklatúry sú označené znakom „!“ v popise kódu.

Jednoduchšia práca s nepeňažnými platidlami pri hotovostnom predaji

 • Upravili sme funkciu Platieb nepeňažným platidlom tak, aby viac vyhovovala vašim požiadavkám. V prípade, ak je na Skladovej predajke použité platidlom (napríklad platobná karta) potom sa automaticky pri jeho výbere prevezme celá suma k úhrade na toto platidlo. Ak ide o platbu ceninou (napríklad formou stravných lístkov), potom sa automaticky počíta a doplní počet kusov, zostatok sumy k úhrade zostáva v hotovosti.

Nový spôsob zaúčtovania úhrad zálohových faktúr v jednoduchom účtovníctve

 • Prepracovali sme funkciu zaúčtovania úhrad zálohových faktúr v jednoduchom účtovníctve. Dôvodom bolo, že rozpis DPH na zálohovej faktúre nemusí existovať. Používatelia si často sadzbu DPH vyberajú až v momente úhrady a samotná zálohová faktúra je vystavená v 0 % sadzbe. Preto dnes riešime zaúčtovanie úhrad záloh dvoma spôsobmi. V prípade, ak je na zálohovej faktúre suma v 0 % sadzbe, potom sa rozpis DPH do zaúčtovania preberá z daňového dokladu alebo hradiaceho dokladu. Tento postup ale neumožňuje pri čiastočných úhradách účtovať najskôr DPH a potom základ dane. Automaticky sa suma rozloží na základ + DPH podľa zvolenej sadzby.

Druhým a zároveň častejším spôsobom je úhrada zálohovej faktúry, ktorá má rozpis DPH. V takomto prípade sa automaticky do zaúčtovania úhrady preberá rozpis daní zo zálohovej faktúry, nie z nasledujúceho daňového dokladu. Tento spôsob umožňuje zaúčtovať najskôr DPH a až potom základ dane.

Vylepšenia Editora formulárov

 • Pre jednoduchšiu prácu s formulármi sme pridali nové klávesové skratky: Uložiť všetko – CTRL+SHIFT+S, priblíženie formulára – CTRL+SCROLL UP, vzdialenie formulára – CTRL+SCROLL DOWN.
 • Pri premenných Hodnota určená vzorcom sú teraz na výber zo zoznamu premenných dostupné všetky číselné premenné v rámci oddielu a nie je teda potrebné mať ich vytiahnuté na formulári.
 • Upravili sme správanie sa podfarbenia stránky (dokumentu). Teraz sa zobrazuje nezávisle na ohraničení stránky.
 • Editor formulárov teraz umožňuje výber medzi FRM a FRE formulármi pomocou rozbaľovacieho zoznamu a správne ukladá šablónu pre export do Excelu ako FRE.

Verzia 18.001 – v distribúcií od 01.01.2018

Pripravené zoznamy pre nový rok 2018

 • Pripravili sme nové Pripravené zoznamy pre založenie roka 2018. K dispozícii sú mzdové konštanty platné od januára 2018. Do agendy ich prevezmete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Nové funkcie pre agendy s jednoduchých účtovníctvom

Zaúčtovanie vzájomných zápočtov do uzávierkých úprav

 • Pridali sme novú funkciu v Interných dokladoch. Pri tvorbe Vzájomných zápočtov vám Money umožní vytvorené zápočty zaúčtovať do Uzávierkových úprav. Stačí, ak v Konfigurácii vzájomných zápočtov zapnete prepínač Zaúčtovať do uzávierkových úprav. Započítaná suma sa automaticky zaúčtuje do Uzávierkových úprav podľa predkontácie hradeného dokladu. Najskôr sa zaúčtuje DPH a potom zostávajúca suma na zaúčtovanie základu dane. Vzájomné zápočty sa účtujú do Uzávierkových úprav z dôvodu, že nejde o pohyb peňazí cez pokladnicu alebo banku.

Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov

 • Prepracovali sme funkcie tlačovej zostavy Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov. Teraz máte možnosť zostaviť výkaz za ľubovoľné obdobie, zadefinovať si vlastné zaokrúhľovanie zostavy a ďalšie údaje, ktoré sa majú tlačiť. Zároveň sme názov zostavy v programe prispôsobili aktuálne platnému vzoru. Po novom je Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov k dispozícii v menu Účtovníctvo / Ďalšie zostavy / a rovnako aj v menu Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / pod novým názvom Výkaz Účtovná závierka.

Zoznam vyplatených náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Nová zostava v module Mzdy a personalistika

 • Pripravili sme pre vás novú prehľadovú zostavu Zoznam vyplatených náhrad príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. Obsahuje zoznam zamestnancov s podrobným rozpisom vyplatených náhrad príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti za zvolené obdobie. Zostavu je možné členiť na strediská a tlačiť kumulovane za viac období. Nová tlačová zostava je k dispozícii v menu Réžia / Sociálne poistenie / Zoznam vyplatených PN.

Nová funkcia v module S3 Automatic

Na dôležité povinnosti vás upozorní e-mailom

 • Do Money S3 Automatic sme pridali novú úlohu Pripomienkovač – aktuálny stav pripomienok. Pomocou tejto úlohy zistíte, v ktorých agendách ste ešte nepodali daňové priznanie alebo nezaúčtovali mzdy. Upozornenia na dôležité povinnosti vám S3 Automatic zašle priamo do e-mailu. Sami si môžete zvoliť kedy a ako často sa má úloha spúšťať.

Optimalizovaný zoznam bankových dokladov

 • Optimalizovali sme zoznam Bankových dokladov. Práca so zoznam je teraz rýchlejšia, najmä v sieťovej prevádzke.
 • Upravili sme zoznam Bankových dokladov, tak aby bolo možné pridávať položky bankového dokladu v agendách neplatiteľov DPH a realizovať úhrady bankovými dokladmi pomocou tlačidla Úhrady. Zoznam reaguje aj na zmeny Používateľskej konfigurácie.

Ostatné

 • Optimalizovali sme funkčnosť licenčného servera pre Windows Server 2016. Zároveň sme pridali novú funkciu Spustiť ako správca. Funkcie spustenia a zastavenia služby servera sú dostupné iba v prípade, že je licenčný server spustený ako správca (čo po reštarte počítača nie je). Touto novou funkciou odpadá zložité vypínanie licenčného servera a jeho opätovné zavedenie. Jedným kliknutím sa automaticky reštartuje a zapne v režime správcu.

Verzia 17.901 – v distribúcií od 15.11.2017

Jednoduchý filter v Bankových dokladoch

 • Upravili sme jednoduchý filter Bankových dokladov tak, aby bolo možné použiť filtračné kritérium „podľa bankového účtu“.

Money S3 Kasa

 • V Money S3 Kase sa teraz ukladá používateľské nastavenie stĺpcov.

Verzia 17.900 – v distribúcií od 30.10.2017

Pokročilé kontroly v Pripomienkovači

Pripomenieme vám nezadané alebo neuhradené doklady

 • Funkciu Pripomienkovač ste mali prvýkrát k dispozícii vo verzii 17.800. Vo verzii 17.900 sme Pripomienkovač rozšírili o Pokročilé kontroly. Nová funkcia vám umožní nadefinovať si vlastné dôležité udalosti, na ktoré vás bude Money upozorňovať. Pripravené sú 3 druhy kontrol, ktoré môžete pri nastavení vlastných pripomienok využiť:

Neuhradené doklady – Money Vás upozorní na neuhradené vystavené alebo prijaté faktúry po splatnosti a zoznam neuhradených dokladov zobrazí v Exceli.

Nezadané doklady – Kontrolu nezadaných dokladov využijete pri pravidelne sa opakujúcich faktúrach. Pripomenie Vám, že ste ešte nevyfakturovali nájomné Vašim zákazníkom alebo naopak, že Vám chýba mesačná faktúra za telefóny.

Vybaviteľné objednávky – Pomocou tejto kontroly získate prehľad o objednávkach, pre ktoré máte tovar na sklade. Money ich automaticky vyhľadá, zobrazí v zozname a môžete ich priamo zo zoznamu vyfakturovať.

Obnovenie zálohy dát priamo z archívu ZIP

 • Vylepšili sme funkcie obnovy dát, po novom máte možnosť obnoviť zálohu priamo z archívu ZIP, a to i zaheslovanú. Prieskumník vyvolaný cez Obnovenie zo záložnej kópie automaticky filtruje súbory záloh vo formáte *.lz a *.zip.

Jednoduchšia práca s účtovnými výkazmi

 • Do Karty definície účtovného výkazu sme doplnili Typ subjektu (podnikateľský subjekt, nezisková organizácia alebo príspevková organizácia). Podľa tohto parametra sa vám budú na prvej strane sprievodcu ponúkať iba tie účtovné výkazy, ktoré sú pripravené pre váš typ organizácie.
 • Zaktualizovali sme definíciu účtovného výkazu Účtovná závierka (NÚJ) pre neziskové organizácie. Po novom je v pripravenom výkaze definovaný aj stĺpec Zdaňovaná činnosť (v časti Výkaz ziskov a strát). Ak máte v účtoch Účtovej osnovy nastavený Druh činnosti (Nezaradené, Hlavná, Hospodárska, Správna alebo Iná) automaticky vstupujú do časti Výkaz ziskov a strát účty s činnosťou Hlavná do stĺpca 1 (Hlavná činnosť) a účty s činnosťou Hospodárska do stĺpca 2 (Zdaňovaná činnosť). Rovnako do stĺpca 4 (Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie) vstupujú minuloročné konečné zostatky účtov, na ktorých je nastavená hlavná alebo hospodárska činnosť.

Nové definície účtovných výkazov si prevezmete pomocou tlačidla Pripravený zoznam v Zozname definícií účtovných výkazov.

Nové možnosti Editora formulárov

 • V Editore formulárov sme pre vás pripravili niekoľko nových funkcií, ktoré vám zjednodušia prípravu vlastných tlačových výstupov:

– Pomocu ikon šípok doľava a doprava môžete vrátiť alebo zopakovať poslednú vyhľadávanú operáciu.

– V zozname premenných je nový rozšírený filter pre vyhľadávanie .

– Funkcia Rozdeliť po znakoch rozdelí premennú alebo zoskupenie na premenných na jednotlivé znaky. Pre každý znak sa vytvorí samostatný objekt.

– Vo Vlastnostiach premennej môžete určiť hodnotu premennej vzorcom.

Podrobnosti nájdete v Pomoci programu Editor formulárov.

Automatické založenie pokladnice a nepeňažných platidiel v novej agende

 • Pri založení novej agendy Money automaticky vytvorí v zozname Bankových účtov a pokladníc (karta Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov) hotovostnú pokladnicu so skratkou POK a pokladnicu pre platby kartou so skratkou KARTA. Hotovostná pokladnica (POK) bude nastavena i na karte Money / Možnosti a nastavenie / Používateľská konfigurácia.
 • Rovnako sa pri založení novej agendy vytvoria v zozname Nepeňažných platidiel (karta Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov) vytvoria nové záznamy pre nepeňažné platidlá, a to pre platbu kartou a platbu ceninou.

Ostatné

 • V Používateľskej konfigurácii / Ostatné / Adresár môžete nastaviť, či sa po načítaní údajov z databázy firiem má automaticky na Kartu adresára stiahnuť aj logo firmy.
 • Správa dát / Verifikačná kontrola v jednoduchom účtovníctve na karte Účtovníctvo / Úhrady / Kontrolovať väzby úhrad na zaúčtovanie a Kontrolovať väzby zaúčtovania na úhrady dokáže kontrolovať doklady a ich úhrady pri použití ľubovoľnej sadzby DPH, a to aj používateľsky definované vďaka modulu Editácia zahraničných sadzieb DPH.
 • Účtovníctvo / Banka – V zozname Bankových dokladov je možné vytlačiť zostavu Kniha bankových dokladov, ktorú môžete obmedziť podľa dátumu „od – do“. Filter zostavy sme upravili tak, aby rešpektoval toto nastavenie a filtrovali sa iba doklady, ktoré do obdobia „od – do“ patria.
 • Obchod / Predaj / Nákup – Dobropis s položkami s výrobnými číslami už nezostáva uzamknutý a je možné ho zmazať.

Verzia 17.801 – v distribúcií od 27.09.2017

Pripomienkovač

Upozorníme vás na dôležité povinnosti

 • Do Money S3 sme pridali novú funkciu Pripomienkovač, ktorý vám pripomenie dôležité daňové a mzdové povinnosti. Jeho úlohou je upozorňovať na blížiace sa termíny podania Priznania k DPH, Kontrolného výkazu, Súhrnného výkazu, Priznania k DPH MOSS, výkazu Intrastat a Spracovania miezd. Zobrazovanie pripomienok si môžete prispôsobiť v karte Nástroje / Plánovanie. Pre každého používateľa sa upozornenie zobrazuje jedenkrát denne pri prihlásení do Money alebo zmene agendy.

Funkciu Pripomienkovača budeme postupne rozširovať o ďalšie kontroly a pripomienky.

Vyúčtovanie zálohy na faktúre prevzatej z objednávky

 • Vylepšili sme funkciu Vytvoriť doklad / Faktúru v zozname Objednávok. Ak k Objednávke (platí pre Objednávky, Ponuky, Dopyty prijaté a vystavené) existuje uhradená zálohová faktúra, na finálnej faktúre, ktorá vznikne z objednávky (po kliknutí na Vytvoriť doklad / Faktúru) Money automaticky pridá odpočet príslušnej zálohovej faktúry.

Vylepšenia v module Mzdy a personalistika

 • Zjednodušili sme evidenciu neprítomností typu Choroba a Úraz. Po novom Money kontroluje, či zadaná neprítomnosť prekračuje počet dní, za ktoré zamestnancovi patrí náhrada mzdy od zamestnávateľa. V prípade, ak neprítomnosť prekročí zákonom stanovený počet (10 dní), program ju automaticky rozdelí na dni preplácané a dni nepreplácané zamestnávateľom.
 • Do Karty zaúčtovania miezd sme pridali novú tlačovú zostavu Rozpis zaúčtovania miezd, ktorá vám umožní vytlačiť predpis zaúčtovania miezd za zvolené obdobie. Tlačová zostava kopíruje algoritmus zaúčtovania miezd. Jednotlivé položky zaúčtovania sa kumulujú podľa adresy príjemcu. Pracuje so strediskami a zohľadňuje sa strediskové rozúčtovanie miezd. Reálne doklady zaúčtovania miezd sa nevytvárajú.
 • Súčasťou zostavy je sumarizácia zaúčtovania miezd, kde sú položky s rovnakým zaúčtovaním (MD / Dal) a strediskom združené do jedného zápisu. Pomocou novej funkcie Export zaúčtovania môžete vyexportovať tlačovú zostavu Rozpis zaúčtovania miezd do súboru vo formáte XML. V nastavení exportu zaúčtovania je možné vytvoriť vlastné nastavenie. Štruktúru exportovaného súboru môžete meniť pomocou transformačných šablón a prispôsobiť tak výstup vašim požiadavkám.

Verzia 17.700 – v distribúcií od 26.07.2017

Zvýšenie životného minima od 1.7.2017

Od 1. júla 2017 sa zvyšuje suma životného minima zo 198,09 EUR na sumu 199,48 EUR. Do Nastavenia miezd sme doplnili novú hodnotu tejto mzdovej konštanty. Do vašej agendy si nový zoznam odvodov s platnosťou od 1.7.2017 prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Aktualizovaný výpočet dní sviatkov počas neprítomnosti

Upravili sme výpočet počtu dní neprítomnosti, do ktorej zasahujú sviatky. Pri výpočte dní neprítomností a odpracovaných dní na Mzde sa tak zohľadňujú sviatky zahnuté v neprítomnosti pri rôznych typoch úväzkov.

Jednoduchšia evidencia použitého tovaru na sklade

Na Kartu zásoby (Kmeňovú kartu, Skladovú skupinu, Sklad) sme pridali nové nastavenie Osobitná úprava DPH, ktoré vám umožní jednoduchšie evidovať tovar alebo služby, ktoré podliehajú špeciálnemu režimu DPH, pri ktorom sa zdaňuje prirážka. Tento režim sa uplatňuje napr. pri predaji použitého tovaru, umeleckých predmetov alebo cestovných služieb. Po nastavení osobitnej úpravy na Karte zásoby program automaticky nastaví 0 % sadzby DPH pre predaj a nákup. Informácie o osobitnej úprave sa preberajú do vystavených faktúr a skladových dokladov. Pri tlači dokladov, ktoré obsahujú položky s osobitnou úpravou sa v poznámke položky automaticky dopĺňa text „úprava zdaňovania prirážky“.

Pre správne vykazovanie použitého tovaru, umeleckého diela, zberateľského predmetu alebo cestovnej služby v Priznaní k DPH a Kontrolnom výkaze DPH, je potrebné vytvoriť Interný doklad, kde sa rozpíše základ a DPH z prirážky s príslušným Členením DPH.

Verzia 17.600 – v distribúcií od 28.06.2017

Informácie o obchodných partneroch z databázy FinStat

Dôležité finančné údaje o obchodných partneroch teraz získate priamo z Money S3. Pripravili sme pre Vás prepojenie na databázu firiem Finstat.sk. Nová funkcia vám umožní vyhľadať informácie o stave firmy on-line na stránke služby alebo zobraziť základné údaje o vašom obchodnom partnerovi v Money S3. Funkcia je dostupná v Adresári a na Karte firmy.

Základné údaje sú poskytované bezplatne. Pre získanie komplexných informácií môžete využiť zvýhodnené predplatné pre používateľov Money S3. Prístupové kódy k platenej verzii zadáte v menu Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie.

Jednoduchšie nastavenie pracovných úväzkov

Nová funkcia, ktorú sme pridali do modulu Miezd a personalistiky vám zjednoduší evidenciu skrátených úväzkov zamestnancov. Na Karte zamestnanca teraz môžete nastaviť, v ktorých dňoch v týždni zamestnanec pracuje. Money tak presnejšie vypočíta počet odpracovaných hodín a dní aj pri kratších úväzkoch.

Pri prevode dát do novej verzie sa nastaví nový spôsob evidencie Úväzku na všetkých kartách zamestnancov. Ak evidujete zamestnancov s kratším ako 5-dňovým úväzkom, automaticky sa zapne príslušný počet dní od začiatku týždňa – napríklad pre 3-dňový úväzok sa zapnú prepínače pondelok až streda.

Na túto zmenu vás Money pri oprave Karty zamestnanca alebo pri pridávaní Mzdy upozorní. Nastavenie úväzku môžete v prípade potreby zmeniť.

Výmena XML dát aj cez FTP server

Modul XML Data Exchange teraz umožňuje dátovú výmenu prostredníctvom FTP servera. Prepojenie na FTP server nastavujete v Definícii exportu a importu. Všetky dáta sa v priebehu exportu / importu automaticky archivujú v novom priečinku FTPServer, umiestnenom v inštalačnom priečinku „Data“.

Nová kontrola vo verifikáciách dát

Do verifikácie dát (záložka Objednávky / Kontrolovať zásoby) sme doplnili novú automatickú kontrolu minulých rokov. Ak existujú v minulom roku stále platné objednávky, program ich zahrnie do výpočtu predpokladaného stavu zásob.

Ostatné

Ak používate viac certifikátov v systémovom úložisku, môžete na konkrétnom Certifikáte definovať Popisný názov (v zozname Certifikátov vo Windows). Tento názov sa po novom zobrazuje aj pri výbere certifikátu zo systémového úložiska v Money S3, čo zabezpečí jednoduchšiu orientáciu v certifikátoch.

Verzia 17.501 – v distribúcií od 13.06.2017

 • Upravili sme export tlačových zostáv do formátu PDF (karta Nastavenie tlače / Export / export tlače do PDF), tak aby sa podkladové obrázky a texty prenášali z formulára do PDF dokumentu v plnej veľkosti.

Verzia 17.500 – v distribúcií od 30.05.2017

Hromadné prečíslovanie bankových a interných dokladov

Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám umožní hromadne prečíslovať Bankové a Interné doklady. Pomocou tejto funkcie môžete hromadne zmeniť čísla uložených dokladov podľa vami zvolených podmienok.

Výsledovka a súvaha v cudzom jazyku

Účtom účtovej osnovy môžete teraz priradiť názvy v cudzom jazyku. Je možné zadať až tri alternatívne jazyky. Názvy účtov v angličtine a v nemčine sme doplnili do Pripravených zoznamov, do vašej agendy ich prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Cudzojazyčné názvy účtov je možné zvoliť pri tlači Súvahy a Výsledovky. Pripravili sme pre vás zostavy v anglickom a nemeckom jazyku. Ďalší jazykový variant si môžete v prípade potreby ručne doplniť.

Automatické zaúčtovanie vyúčtovacích faktúr v jednoduchom účtovníctve

Nová funkcia vám zjednoduší prácu s vyúčtovacími faktúrami. Vyúčtovacie faktúry s plným odpočtom sa v jednoduchom účtovníctve automaticky zaúčtujú do Peňažného denníka. Už nie je potrebné ručne vytvárať úhradu na nulovú sumu. Automaticky vygenerovanú úhradu zobrazíte v zozname faktúr tlačidlom Úhrady / Zoznam uhrádzajúcich dokladov.

Do Zoznamu neuhradených dokladov sme pridali aj nový rýchly filter Vrátane vyúčt. do nuly, pomocou ktorého jednoducho zobrazíte vyúčtovacie faktúry, ku ktorým boli automatické úhrady vytvorené.

Jednoduchšia evidencia zostatku dovolenky z minulého roka

Zostatok dovolenky, ktorú zamestnanec nevyčerpal do konca kalendárneho roka, teraz evidujeme priamo v Karte zamestnanca. Nové pole Prevod nevyčerpanej dovolenky k 1.1. sme doplnili na záložku Mzdy / Sadzby.

Pri prevode dát do novej verzie sa automaticky do jednotlivých mzdových období zamestnancov doplnia zostatky nevyčerpanej dovolenky minulých rokov tak, ako boli doteraz počítané vo Výplatnom lístku. Doplní sa počet dní platný k začiatku kalendárneho roka mzdového obdobia a pre všetky mzdové obdobia daného roka zostáva táto hodnota rovnaká.

Odporúčame skontrolovať prevedené zostatky dovoleniek jednotlivých zamestnancov v aktuálnych mzdových obdobiach roku 2017. Na porovnanie môžete využiť tlačovú zostavu Prehľad čerpania dovolenky:

 • formulár MZPRCEDD.frm – obsahuje pôvodné premenné pre výpočet starej dovolenky,
 • formulár MZPRCEDO.frm – obsahuje nové premenné pre výpočet starej dovolenky, ktoré preberajú údaje z Karty zamestnanca.

Po pridaní nových zamestnancov alebo mzdových období pre nový kalendárny rok môžete údaje o nevyčerpanej dovolenke vyplniť ručne alebo využiť automatický prepočet.

Funkciu automatického prepočtu zostatku dovolenky pre konkrétneho zamestnanca spustíte tlačidlom Vypočítať. Pre jednoduchšiu správu mzdových údajov sme automatický Prevod nevyčerpanej dovolenky k 1.1. pridali aj do Hromadných zmien – takto hromadne prepočítate zostatky dovolenky pri pridávaní nového mzdového obdobia pre všetkých zamestnancov naraz.

Údaj o nevyčerpanej dovolenke sa z Karty zamestnanca preberá do tlačových zostáv Výplatný lístok (zo mzdového obdobia platného pre spracovanú mzdu) a Prehľad čerpania dovolenky (z posledného mzdového obdobia platného pre kalendárny rok), a nahrádza pôvodné počítané premenné starej dovolenky.

Odpracované dni a hodiny mzdy je možné meniť samostatne

Prepracovali sme závislosti výpočtu Pracovných hodín a dní, resp. Odpracovaných hodín a dní na Karte mzdy. Ak zmeníte počet pracovných a odpracovaných hodín – napr. pri nerovnomernom rozdelení pracovného času alebo nadčasov – už nedochádza k spätnému prepočtu pracovných, resp. odpracovaných dní.

Sadzba odvodu do sociálneho fondu sa nesynchronizuje

Konštantu Nastavenia miezd – Sadzbu odvodu do sociálneho fondu sme vylúčili zo synchronizácie. V prípade, ak používate pre odvod do sociálneho fondu inú ako základnú sadzbu 0,6 % (napr. 1 % pri dosiahnutí zisku), Money nebude túto hodnotu pri Synchronizácii účtovných konštánt nahrádzať hodnotou z Pripravených zoznamov.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Spoločnosť Bisnode ukončila produkt Lustrátor, preto sme podporu tejto služby odobrali aj z ponuky Money S3.
 • Import faktúr vo formáte ISDOC teraz automaticky na vytvorenom doklade dopĺňa dátum Uplatnenia DPH podľa pracovného dátumu v Money.
 • Zásobám, ktoré boli vytvorené pri importe z formátu ISDOC, sa automaticky nastavuje sadzba DPH.

Verzia 17.400 – v distribúcií od 27.04.2017

Jednoduchšie vyhľadávanie v inventúrnych dokladoch

Do Inventúrneho dokladu sme doplnili stĺpce Katalóg, PLU a Čiarový kód. Pomocou novej voľby Vyhľadať zásobu môžete vyhľadávať položky inventúrneho dokladu aj podľa ďalších parametrov.

Nové možnosti automatického generovania objednávok

Funkciu Generovanie objednávok sme vylepšili tak, aby bolo možné pri automatickom generovaní zohľadniť aj exspirované objednávky. Ak chcete využiť túto funkciu, v sprievodcovi generovaním zapnite prepínač Zahrnúť exspirované objednávky.

Vylepšené vyhľadávanie v Adresári

Do Adresára sme pridali nové funkcie pre hľadanie firiem podľa názvu – spustíte ho pomocou tlačidla Vyahľadať firmu a hľadanie v zozname kontaktných osôb, ktoré spustíte pomocou tlačidla Vyhľadať osobu.

Automatické nastavenie cudzích mien v nových agendách

Pri založení novej agendy (voľba Z pripravených zoznamu alebo Neplniť) vopred nastaví používanie Cudzích mien pre denný kurz. Vo variante Z agendy sa preberá nastavenie Cudzích mien podľa zvolenej agendy. Súčasne s nastavením kurzov sa naplní aj zoznam Cudzích mien najčastejšie používanými menami (USD, HUF, CZK, GBR a PLN) z Pripravených zoznamov.

Hromadné nastavenie typu platby v príkazoch na úhradu

V Hromadnom príkaze na úhradu teraz môžete nastaviť pre všetky položky príkazu požadovaný Typ platby (SEPA, zahraničný). Výber vykonáte pomocou nového tlačidla Typ platby.

Novinky v module mzdy a personalistika

 • Do Zoznamu zamestnancov sme pridali novú kontrolu. Ak sa pokúsite zmazať Zamestnanca, Money najskôr overí, či pre daného zamestnanca nie sú spracované mzdy. Ak existuje aspoň jedna mzda, zamestnanca nie je možné vyňať.
 • Doplnili sme funkcie priamej komunikácie so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Po novom sa pri použití funkcie Overenie poistenca ZP zobrazujú aj dôvody, pre ktoré zamestnanec nemá nárok na odpočitateľnú odvodovú položku. Chybové hlásenia, ktoré oznamuje elektronická pobočka po spracovaní Mesačného výkazu preddavkov teraz preberáme aj vo forme Chybového protokolu. Chyby si tak môžete prezrieť a uložiť v štandardnom RTF dokumente, na ktorý ste zvyknutý napr. z e-mailovej komunikácie s poisťovňou. Chybový protokol sa zobrazuje pri Podaní alebo Testovaní dávky.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Pomocou Importu dokladov z Excelu (Faktúry vystavené, Faktúry prijaté, Záväzky a Pohľadávky) vo verzii START je možné importovať prvých 50 záznamov zdrojovej tabuľky. Rovnaká kapacita je dostupná aj pre zásoby, ak pri importe použijete voľbu Naskladniť importované zásoby (záložka Naskladnenie zásob).
 • Do verzie 17.400 sme zmenili spôsob zálohovania nastavení Elektronického podpisu, Pečiatky a úloh v S3 Automatic. Doteraz sa uchovávali v zálohe Spoločných dát. Od novej verzie sú súčasťou záloh jednotlivých agend. V spoločných dátach sa zálohujú používateľské účty, resp. Prístupové práva, pre zachovanie väzieb nastavení Elektronického podpisu, Pečiatky a úloh v S3 Automatic na používateľské účty je preto potrebné, pri obnove dát agendy zároveň obnoviť aj zálohu spoločných dát.

Pozor!

Pri obnove zálohy spoločných dát vytvorenej vo verzii 17.300 a starších, nebudú obnovené nastavenia Elektronického podpisu, Pečiatok a S3 Automatic. Odporúčame si preto vytvoriť po nainštalovaní verzie 17.400 zálohu všetkých agend a spoločných dát tak, aby záloha zodpovedala aktuálnemu spôsobu ukladania nastavení.

Verzia 17.300 – v distribúcií od 28.03.2017

Nové funkcie v module Mzdy a personalistika

Priama komunikácia s elektronickou pobočkou zdravotnej poisťovne Dôvera

Do novej verzie sme pripravili priame prepojenie na elektronickú pobočku zdravotnej poisťovne Dôvera. Ušetrí vám čas pri podávaní výkazov a pri ostatných povinnostiach platiteľa zdravotného poistenia. Nové funkcie vám umožnia priamo z Money S3:

 • Skontrolovať zoznam zamestnancov s evidenciou v poisťovni. Výsledky kontroly sa zobrazujú v prehľadnom zozname, ktorý si môžete vyexportovať do Excelu.
 • Overiť či je nový alebo existujúci zamestnanec poistencom ZP Dôvera a či má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Overenie prebieha automaticky pri pridaní nového zamestnanca alebo mzdového obdobia. Ručne ho môžete spustiť na Karte zamestnanca.
 • Mesačný výkaz preddavkov na ZP a Oznámenie o zmene platiteľa na ZP môžete ešte pred podaním otestovať a z Money S3 priamo odoslať do elektronickej pobočky. Podanie odošlete zo sprievodcu zostavením výkazu alebo oznámenia pomocou tlačidla Podať alebo zostavu uložíte do nového Zoznamu podaní (Réžia / Zdravotné poistenie) a odošlete neskôr.

V Zozname podaní sú k dispozícii funkcie pre kontrolu výkazov (Test podania), podanie alebo overenie stavov podaných výkazov (Podať / pokračovať). Tiež doplnkové funkcie, ktoré vám umožnia prihlásiť sa do elektronickej pobočky poisťovne, či zistiť stav vašich záväzkov voči zdravotnej poisťovni na jedno kliknutie. Do Zoznamu podaní sa ukladajú iba výkazy zostavené pre ZP Dôvera.

Pre správne fungovanie je potrebné nastaviť vaše prístupové údaje k elektronickej pobočke v menu Money / Nastavenie agendy / Mzdy, a na Karte adresy ZP Dôvera, ktorú máte založenú v adresári firiem, doplniť váš variabilný symbol (číslo platiteľa).

Kontrola zaúčtovania miezd a záloh

Pri generovaní dokladov zaúčtovania miezd a záloh bude po novom Money kontrolovať, či ste už mzdy v danom období zaúčtovali. Ak program zistí, že doklady zaúčtovania miezd už existujú, upozorní vás na tento stav a ponúkne vám možnosť pôvodné doklady zmazať alebo pokračovať v zaúčtovaní bez ich vymazania. Kontrola sa bude vzťahovať na nové doklady, ktoré vytvoríte v aktuálnej verzii programu. Pri zaúčtovaní, sa do nových dokladov automaticky doplní informácia, ku ktorému obdobiu miezd (mesiac a rok) sa vzťahujú. V zozname Interných a Záväzkových dokladov je možné zobraziť tieto údaje v nových stĺpoch „Rok mzdy“ a „Mesiac mzdy“.

Na kartách Zaúčtovania záloh a miezd sme doplnili nový panel, kde môžete vybrať Číselný rad pre Záväzkové a Interné doklady.

Kopírovanie položiek objednávok

Money S3 po novom umožňuje kopírovať položky všetkých objednávok (objednávky, ponuky, dopyty). Pri kopírovaní skladových položiek sa preberá číslo skladu a kmeňové karty.

Vrátenie platby kartou na predajkách

Na Skladových predajkách teraz môžete nastaviť platbu Nepeňažnými platidlami (napr. vrátenie platby realizovanej platobnou kartou) aj v prípade, ak ide o skladovú vratku. Pri zaúčtovaní takýchto predajok sa vytvára Záväzkový alebo Výdajový pokladničný doklad. Na Karte nepeňažných platidiel môžete nastaviť typ dokladu pre Záväzok alebo Výdajový pokladničný doklad. Funkcia zaúčtovania predajok funguje pri vratkách rovnakým spôsobom ako u bežných predajoch, s tým rozdielom, že sú sumy záporné a zaúčtovanie platidiel prebieha pomocou dokladu Záväzok alebo Výdajový pokladničný doklad.

Automatické sťahovanie kurzov NBS – nová úloha v S3 Automatic

S3 Automatic vám zjednoduší načítavanie kurzov cudzích mien. Pomocou novej funkcie v module S3 Automatic sa Kurzové lístky NBS, resp. Európskej centrálnej banky prevezmú do Money S3 automaticky. Rovnako ako pri ostatných úlohách máte možnosť zvoliť si čas a frekvenciu aktualizácie kurzových lístkov a o priebehu operácie vás bude program informovať e-mailom.

Nové možnosti výmeny dát

Rozšírili sme možnosti Obchodovania na internete. Nové funkcie vám umožnia spúšťanie ľubovoľnej aplikácie po importe, po exporte a pred importom. Výstupnú správu je po novom možné uložiť do ľubovoľného úložiska. Funkcie sú dostupné pre lokálne, sieťové a vzdialené priečinky na FTP.

Pomocou modulu Import dokladov z Excelu je možné naimportovať aj doklady, ktoré obsahujú historické alebo alternatívne sadzby DPH.

Nový spôsob generovania PLU na kartách zásob

Zaktualizovali sme algoritmus generovania PLU na Kartách zásob. Pri generovaní sa dodržuje rozsah PLU Skladových skupín. Ak je rozsah zadaný, tieto skupiny majú prednosť pred skupinami, ktoré rozsah PLU zadaný nemajú. Kmeňovým kartám, ktoré nemajú zásoby, rovnako tak Kartám zásob, ktoré už majú PLU, sa PLU negeneruje. Algoritmus prideľuje zásobám vždy najnižšie možné PLU, samozrejme s prihliadnutím k možnému zadanému rozsahu Skladovej skupiny. Po novom je možné uložiť novú Kmeňovú kartu (bez existujúcej zásoby) bez zadaného PLU, aj keď je v Nastavení agendy / Sklad zadané „Povinne zadávať PLU. V tomto prípade kontrola na PLU prebieha až na Karte zásoby.

Verzia 17.202 – v distribúcií od 14.03.2017

 • Upravili sme import vystavených a prijatých faktúr vo formáte XML. Tak, aby bolo možné importovať aj súbory, ktoré neobsahujú celkové ceny základu a DPH za doklad. Pri importe takého súboru Money automaticky vypočíta cenový rozpis na hlavičke faktúry z importovaných položiek.
 • Zaktualizovali sme daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Daňové výdavky v oddiele VI. v Tabuľke č. 1 sa automaticky vypočítavajú z údajov peňažného denníka a preberajú do riadku 2 tabuľky, okrem prípadu, ak si uplatňujete paušálne (percentuálne) výdavky.

Verzia 17.200 – v distribúcií od 28.02.2017

Telefón a e-mail – nové údaje na predajných dokladoch

 • Na Faktúru vystavenú, Objednávku prijatú, Ponuku vystavenú, Dopyt prijatý a Servis sme doplnili novú záložku Spojenie, na ktorej sú údaje Telefón a E-mail. Nové premenné nahrádzajú v zoznamoch dokladov pôvodné premenné Odber.telefón, Odber.mobil, Telefón Kon. Príjemcu, Mobil Kon. Príjemcu a Odber. e-mail. Ak má doklad väzbu na adresu z Adresára firiem, na doklad sa automaticky z Karty adresy prevezmú údaje o telefónnom čísle (z adresy Konečného príjemcu) a e-mail z adresy Odberateľa. Ak adresa nie je vybratá z Adresára, údaje o telefóne a e-maile, je možné vyplniť priamo na doklade. Nová funkcia zjednoduší importy dokladov z internetových obchodov. Vďaka tejto zmene nie je nutné vytvárať adresy s väzbami do Adresára firiem, kvôli uloženiu telefónu a e-mailu.

Nové možnosti tlače v Hlavnej knihe

 • Do sprievodcu tlačou Hlavnej knihy sme pridali možnosť tlače Vrátane účtov s počiatočným stavom. Takto do zostavy vstúpia aj účty, ktoré nemali pohyb v zvolenom období tlače, ale majú počiatočný stav alebo ste na nich v účtovnom období účtovali.

Aktualizované daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb pre rok 2016

 • Zaktualizovali sme výpočet dane na účely stanovenia preddavkov na daň v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb tak, aby zohľadňoval novú výšku sadzby dane z príjmov (21 %), platnú pre rok 2017. Výpočet r. 1110 Daň na účely určenia preddavkov na daň je pomocný, údaje v tomto riadku môžete meniť.

Novinky v module Mzdy a personalistika

 • Doplnili sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch určený pre rok 2017. Nový formulár ZDANPR17 pre potreby roku 2017 si môžete vybrať v Nastavení tlače.
 • V tlačovej zostave Vyúčtovanie miezd sú k dispozícii premenné pre tlač Odmien podľa typu – štvrťročné, polročné a ročné. Súčtové hodnoty sa plnia za každého zamestnanca samostatne a rovnako aj za jednotlivé strediská a firmu. Premenné si môžete vybrať na tlačovú zostavu prostredníctvom Editora formulárov.
 • Rozšírili sme funkcie na zaúčtovanie nezdaniteľných dávok o možnosť zaúčtovať ostatné nezdaniteľné dávky zadávané na Karte mzdy. Ak chcete tieto dávky zaúčtovať na karte Zaúčtovania miezd je potrebné zapnúť prepínač Ostatné nezdaniteľné dávky a nastaviť účet pre zaúčtovanie. Automatický aparát zaúčtovania miezd vytvorí jeden interný doklad, na ktorom bude pre každého zamestnanca s vyplatenou nezdaniteľnou dávkou jedna položka.

Komunikácia s iDokladom Prehľadnejšie výstupné správy

 • Výstupné správy, ktoré sa zobrazujú po importe faktúr z iDokladu sme upravili tak, aby boli prehľadnejšie a presnejšie vás informovali o prípadoch, v ktorých nie je možné importovať existujúce doklady. Aktualizácia faktúr, ktoré už sú v Money zaevidované je podporovaná iba v prípade, ak ide o doklady, ktoré nemajú väzby na iné doklady a neobsahujú skladové položky.
 • V prostredí iDokladu máte možnosť zmeniť faktúry aj po ich importe do Money S3, preto môže dôjsť k situácii, že sa takýto doklad dostane do importovanej dávky, no už ho nie je možné naimportovať. V momente, keď Money zistí takúto situáciu, nastaví v iDoklade faktúru ako exportovanú a do nasledujúcej importnej dávky sa už nedostane. Táto situácia je po novom popísaná a zahrnutá vo výstupnej správe o importe.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Money / Možnosti a nastavenia – Zoznam Peňažných ústavov sme presunuli do Pripravených zoznamov. V zozname Peňažných ústavov môžete pridať novú banku, ktorá sa označí ikonou pre používateľský záznam. Zoznam peňažných ústavov vo vašej agende zaktualizujete pomocou tlačidla Pripravený zoznam.
 • Do Nastavenia agendy / Sklad sme pridali novú funkciu Vymazať nevýznamové nuly existujúcich PLU. Funkcia je dostupná iba pri formáte PLU 0+5.
 • Účtovníctvo / Interné doklady – Upravili sme generovanie interných dokladov pre vzájomné zápočty v agendách s jednoduchým účtovníctvom tak, aby sa automaticky vytvorili všetky doklady aj v situácii, ak do zápočtu vstupuje viac dokladov.
 • Sklad / Zásoby na sklade – Zaktualizovali sme importy skladových zásob z Excelu tak, aby bolo možné importovať aj katalógové čísla zložené z alfanumerických znakov.
 • V S3 Kase je aktívne pole pre zadanie počtu MJ pri sadách, kompletoch a výrobkoch.

Verzia 17.100 – v distribúcií od 26.01.2017

Legislatívne novinky

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb pre rok 2016

 • Zaktualizovali sme daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B podľa vzoru platného pre rok 2016. Pripravené sú výstupy do originálnych tlačív (Nastavenie tlače/Tlačivo MF SR) a rovnako aj export súboru vhodného pre elektronické podanie. Prostredníctvom voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače zostavy vyexportujete priamo do aplikácie eDane/Java alebo pripravíte súbor, ktorý načítate na portál Finančnej správy SR.
 • Doplnili sme aparát daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Po novom môžete prevziať údaje o SK NACE z pripraveného zoznamu. Doplnili sme odkazy na súvisiace oddiely tak, aby bola orientácia v zostave jednoduchšia. Pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb sa pre rok 2016 použije rovnaký vzor ako v minulom roku.

Nový vzor Kontrolného výkazu DPH platný od januára 2017

 • Pripravili sme export nového vzoru Kontrolného výkazu DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od januára 2017. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Mzdy a personalistika

 • Pripravili sme nový vzor ročného zúčtovania dane platný pre rok 2016.
 • Do pripravených zoznamov sme doplnili nové sumy minimálnych Mzdových príplatkov platné od 1.1.2017. Do vašej agendy ich prevezmete kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam priamo v zozname Typy príplatkov.
 • V Nastavení miezd sme zaktualizovali percentuálne sadzby odvodu na doplnkové starobné sporenie (pre rok 2017 platí pre odvod do II. piliera sadzba 4,25 %).
 • Po novom je možné v podvojnom účtovníctve zaúčtovať Nezdaniteľné dávky prostredníctvom Interných dokladov. Zaúčtovanie môžete nastaviť na Karte dávky, ak ich zadávate na Karte zamestnanca. Pre všetky nezdaniteľné dávky zadané na Kartách zamestnancov bude vytvorený jeden Interný doklad, na ktorom bude pre každého zamestnanca vytvorená jedna položka.
 • Zaktualizovali sme preberanie údajov do tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Preplatky zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia navyšujú sumu v riadku 01 Úhrn vyplatených príjmov, nedoplatky zvyšujú sumu zdravotného poistenia (riadok 05 – z toho zdravotné poistenie).

Automatické načítanie údajov o firmách z databáz slovenských a českých firiem

 • Adresné údaje vašich obchodných partnerov už nemusíte vypisovať ručne. Stačí zadať IČO a kontaktné údaje ako je názov firmy alebo sídlo sa doplnia automaticky z databáz slovenských a českých firiem. Nová funkcia Automaticky načítať údaje o firme z databázy firiem je dostupná na Kartách dokladov a v Adresári.

Vybaviteľné položky – nová tlačová zostava v objednávkach

 • Nová tlačová zostava Vybaviteľné položky vám umožní vytlačiť zoznam položiek objednávok, ktoré je možné vybaviť (je pre ne tovar skladom). Vybaviteľné položky môžete zoskupovať podľa zásob alebo firiem a zásob. Objednávky od vybraných partnerov môžete uprednostniť voľbou Adresného kľúča, prípadne zostavu obmedziť pomocou dátumu „Vybaviť neskôr“ alebo zostavu vytlačiť len pre kompletne vybaviteľné objednávky. Voliteľne je možné tlačiť čísla dokladov položiek (detaily), alebo do zostavy zahrnúť aj tlač zásob typu Služba alebo neskladových položiek.

Nový modul Import dokladov z Excelu

 • Pripravili sme nový modul Import dokladov z Excelu, ktorý vám umožní importovať doklady a naskladňovať zásoby z externých súborov vo formáte xls. Importovať je možné Faktúry prijaté aj vystavené, vrátane zálohových faktúr, či dobropisov. Import je podporovaný aj v zoznamoch Pohľadávok a Záväzkov. Súčasťou modulu je aj rozšírenie funkcií importovania zásob z Excelu. Po novom je možné naimportované zásoby automaticky naskladňovať pomocou Príjemky alebo Prijatého dodacieho listu.

Automatické zálohovanie a údržba dát

Novinky v module S3 Automatic

 • Rozšírili sme funkcionalitu modulu S3 Automatic o dve nové úlohy Údržba dát a Zálohovanie dát. Rovnako ako všetky existujúce, aj tieto úlohy je možné nastaviť tak, aby sa spustili vo vami zvolenom časovom intervale. O výsledku spracovania úloh vás bude S3 Automatic informovať e-mailom odoslaným prostredníctvom Poštového klienta S3 alebo iným podporovaným poštovým klientom. Tieto úlohy vyžadujú pre svoj bezchybný priebeh jedinečný prístup k databázam programu. Vyžaduje sa teda ukončenie Money S3 a S3 Automatic musí byť spustený na pozadí (v tray ikonách Windows).

Ďalšie novinky vo verzii

Doklady

 • Pri manuálnom vybavovaní objednávok, dopytov a ponúk sa v texte dialógu rozlišuje, či ide o vybavovanie objednávky, ponuky alebo dopytu.
 • Pomocou Hromadných operácií na karte dokladu je možné zadať hromadne zľavu na označené položky dokladov (Faktúry vystavené a prijaté, Objednávky, Ponuky, Dopyty a Skladové doklady). Premenná Zľava nie je v hromadných operáciách prístupná na dokladoch, kde nie je povolená zľava položky (napr. Prevodka)
 • Pri vytvorení novej Predajky pomocou voľby OK a nový zostáva kurzor na tlačidle OK a nový. Predajky je tak možné rýchlo ukladať pomocou klávesu Enter.

Sklad

Na Karte zásoby v záložke Obchod na internete je možné zadávať Zľavu na desatinné čísla.

Výmena dát

 • Nástroje / Výmena dat / Poštový klient S3 – pridali sme nový priečinok Archív. Na karte správy môžete teraz vyberať e-mailové adresy priamo z Adresára.
 • Nastavenie konfigurácie spracovania dátovej výmeny medzi Centrálou a Klientom sme upravili tak, aby boli akceptované aj faktúry, ktoré majú duplicitný variabilný symbol.
 • Import zásob z XML teraz automaticky generuje PLU v prípade, že je v Nastavení agendy / Sklad zapnutá funkcia Automaticky generovať PLU pri založení skladovej karty.

Ostatné

 • V zozname Pripojených dokumentov pomocou novej voľby Uložiť ako je možné zo zoznamu pripojených dokumentov uložiť do vybraného priečinku súbory pripojené k záznamom v zoznamoch.
 • Optimalizovali sme tiež sťahovanie aktualizácií programu. Sťahovanie aktualizácií je tak rýchlejšie.

Verzia 17.011 – v distribúcií od 01.12.2016

Vyššie sadzby stravného od decembra 2017

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného sa k 1.12.2016 zvýšili sadzby domáceho stravného. Aktuálne platné sumy stravného v jednotlivých časových pásmách sú k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Do svojej agendy ich prevezmete priamo v zozname Sadzby domáceho stravného (tlačidlo Pripravený zoznam).

Viac variabilných symbolov pre zdravotné poisťovne

Pridali sme novú funkciu pre modul Miezd a personalistiky. Variabilný symbol (číslo zamestnávateľa) teraz môžete nastaviť pre každú zdravotnú poisťovňu samostatne. Variabilný symbol pre konkrétnu zdravotnú poisťovňu môžete zadať priamo na Karte adresy. Money ho automaticky prevezme pri zostavení Mesačného výkazu preddavkov na ZP, Hromadného hlásenia o zmene platiteľa ZP a pri generovaní záväzkov voči zdravotným poisťovniam pri zaúčtovaní miezd. Preberanie variabilného symbolu z Karty adresy je voliteľné, novú funkciu zapnete v Nastavení agendy v záložke Mzdy.

Vylepšenia tlačovej zostavy Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu

Vylepšili sme zoskupovanie dokladov podľa jednotlivých firiem v tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu. Po novom sa doklady pre jednotlivé firmy zoskupujú podľa obchodného názvu firmy a podľa IČO (tzn. firmy s rovnakým obchodným názvom a odlišným IČOm budú mať samostatné zoskupenie dokladov).

Export zásob do iDokladu

Rozšírili sme možnosti komunikácie s iDokladom. Po novom vám Money S3 umožní prevziať zásoby z agendy Money do agendy vedenej v iDoklade. Rovnako je možné do Money S3 naimportovať zásoby, ktoré ste vytvorili v prostredí iDokladu. Vylepšili sme aj export úhrad z agendy Money do iDokladu. Od novej verzie máte možnosť výberu, či chcete odoslať len úhrady faktúr, ktoré ešte neboli v iDoklade hradené. Ak bude táto voľba vypnutá – vymažú sa všetky úhrady, vrátane tých, ktoré ste realizovali priamo na iDoklade a nahradia sa úhradami tak, ako sú evidované v Money.

Ostatné novinky

Účtovníctvo / Pokladnica – Hromadné prečíslovanie dokladov sa nevykoná v prípade, keď prečíslovávaný doklad spadá do zdaňovacieho obdobia Priznania k DPH / Kontrolného výkazu DPH uloženého v Zozname podaní. Ostatné druhy podaní v zozname prečíslovaniu dokladov nebránia.

Účtovníctvo / DPH – V niektorých situáciách mohlo dôjsť k zostaveniu prázdneho Dodatočného súhrnného výkazu. Algoritmus výpočtu dodatočného súhrnného výkazu sme preto upravili.

Obchod / Faktúry vystavené – Zaktualizovali sme plnenie premennej Čiarový kód 38, ktorá sa používa pri tlači Poštových poukážok. Po novom sa formát čiarového kódu prispôsobuje formátu bankového účtu (IBAN/tuzemské číslo účtu) zadanému na faktúre.

Konfiguráciu pre XML importy faktúr sme upravili tak, aby bolo možné importovať doklady s duplicitnými variabilnými symbolmi.

V prípade, ak sa v agende Klienta vyskytovala faktúra tvorená dodacím listom, nebolo možné preniesť k takémuto dokladu úhradu z Centrály. Program takúto situáciu vyhodnotil ako nežiadúcu, vzhľadom na to, že hradený doklad vytváral väzbu na iný doklad. Pre tento konkrétny prípad sme kontrolu zrušili.
Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close