Dane

Prečítajte si tipy od našich daňových poradcov, ktoré vám pomôžu orientovať sa v daňovej problematike.

Prečo a ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH

29. 12. 2021

Platiteľom DPH sa stane každý podnikateľ, ktorý za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat vyšší než 49 790€ zo služieb a tovarov dodávaných v tuzemsku. Niektorým podnikateľom sa platcovstvo DPH vyplatí aj v prípade, že tieto podmienky nesplnia. Prečítajte si, komu sa dobrovoľné platiteľstvo DPH oplatí a ako sa tento podnikateľ registruje.

Štítky: DPH, Platiteľ dane, Registrácia, Sadzba dane, Správa dane

0

Daňová rezidencia fyzických osôb

23. 12. 2021

So stále zvyšujúcou sa migráciou fyzických osôb z pracovných alebo osobných dôvodov, najmä po vstupe Slovensko do Európskej únie, je nutné pri fyzických osobách častejšie riešiť ich daňovú rezidenciu. Veľmi často sa používa tiež pojem daňový domicil alebo daňový domov. Určenie daňovej rezidencie predstavuje zásadný atribút pre zdanenie fyzickej osoby na území konkrétneho štátu – najmä čo do rozsahu, spôsobu a výšky daňového zdanenia. Nasledujúci článok si predstavíme základný postup a pravidlá pre určovanie daňovej rezidencie a predovšetkým priblížime túto problematiku ľuďom, ktorí sa s touto témou zatiaľ nestretli.

Štítky: daňová rezidencia, príjmy fyzické osoby, príjmy SZČO

1

Záloha z pohľadu daní

09. 11. 2021

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi platbami pre platbu, ktorá predchádza samotnému dodaniu plnenia – záloha, platba vopred, kaucia. Pre správne daňové posúdenie je potrebné poznať presné znenie daného kontraktu.

Štítky: DPH

0

Zachytenie okamihu prevodu nehnuteľného majetku v účtovníctve a daniach

04. 11. 2021

Prevody nehnuteľného majetku nie sú u daňovníkov, ktorí nie sú developermi, veľmi frekventovanou záležitosťou, a tak môžu nastať určité problémy správneho účtovného a daňového posúdenia prevodov.

Štítky: Daň z nehnuteľnosti, daň z pridanej hodnoty, Daň z príjmov, Nehnuteľný majetok, Účtovníctvo

0

Oprava základu dane a výška DPH

02. 11. 2021

Aj napriek tomu, že sa väčšina platiteľov dane z pridanej hodnoty vo svojej praxi stretla s opravnými daňovými dokladmi (ľudovo povedané dobropisy alebo ťarchopisy), a to už v pozícii príjemcu plnenia alebo poskytovateľa plnenia, dá sa povedať, že nie vždy je používanie týchto dokladov bezproblémové.

Štítky: DPH, oprava DPH

1

Daňová uznateľnosť zostatkovej ceny HM

26. 10. 2021

Mnohí z nás sa určite stretli so situáciou, kedy museli riešiť otázku, akým spôsobom sa prejaví vyradenie majetku z účtovníctva do základu dane z príjmu. Práve daňovými aspektami zostatkových cien vyradeného majetku sa budeme v tomto článku zaoberať.

Štítky: Daňové odpisy, Hnuteľný majetok, Nehnuteľný majetok, Účtovné odpisy

0

Daňová uznateľnosť úrokov z pôžičiek

21. 10. 2021

Pôžička je jedným zo zdrojov financovania podnikateľskej činnosti. Z účtovného hľadiska ich zaraďujeme medzi pasíva, konkrétne medzi takzvané cudzie zdroje. Z pohľadu súkromného práva sa jedná o dlh. V dnešnom článku sa zameriame na daňovú uznateľnosť úrokov z pôžičiek.

Štítky: Daň z príjmu, Daňový výdavok, Transferové oceňovanie

0

Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH

19. 10. 2021

Podnikateľská verejnosť má vcelku dobre povedomie o tom, za akých podmienok sa subjekt môže stať platiteľom DPH, aké sú zdaňovacie obdobia z pohľadu DPH a aké povinnosti sú s povinnou registráciou na DPH spojené. To sa nedá tvrdiť o tzv. zdaniteľnej osobe, ktoré nie sú platiteľmi DPH. V tomto článku si povieme viac práve o postavení a povinnostiach zdaniteľnej osoby identifikovanej na daň.

Štítky: Daňové priznanie k DPH, DPH, kontrolný výkaz, Súhrnný výkaz

0

Príjmy z kapitálového fondu z príspevkov vyplatené spoločníkom a dane

05. 10. 2021

V priebehu fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným nezriedka prebieha medzi spoločníkmi o kapitálovým posilnením spoločnosti, inými slovami ide o to, akým spôsobom dostať peniaze do spoločnosti. V dnešnom článku sa však zameriame na to, aké daňové dopady má finančný tok z vlastného kapitálu spoločnosti na spoločníkov.

Štítky: dane FO, kapitálové fondy, obchodná spoločnosť

0

Dodanie nehnuteľnosti z pohľadu DPH

21. 09. 2021

Napriek tomu, že dodanie nehnuteľností nie je u bežných podnikateľov obvyklou transakciou pokiaľ sa nevenujú realitnej alebo developerskej činnosti, je možné, že sa stanú aktívnym účastníkom takejto transakcie. Je preto vhodné mať aspoň základné informácie k tejto problematike.

Štítky: dodanie nehnuteľnosti, DPH

3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

25. 01. 2022
Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet – mesačné
25. 01. 2022
Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL – mesačné
25. 01. 2022
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane – štvrťročné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami