Účtovníctvo

V účtovníctve sme ako doma. Preto prinášame zaujímavé články, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tejto problematike.

Dlhodobý majetok v účtovných smerniciach

15. 10. 2022

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v účtovníctve Pripomeňme si základné pravidlá, ktoré upravujú problematiku hmotného a nehmotného majetku v účtovníctve podnikateľov. Postup účtovania hmotného a nehmotného majetku sa odvíja od toho, či je tento majetok považovaný za dlhodobý alebo nie. Pre dlhodobý majetok platí, že doba jeho použiteľnosti je dlhšia než jeden rok. Nie je to […]

3

Ako správne zaobchádzať s pohľadávkami z účtovného hľadiska?

30. 09. 2022

Pohľadávky tvoria dôležitú súčasť aktív podnikateľského subjektu, bežne sa vyskytujú pri realizácii každej podnikateľskej činnosti. V duchu rešpektovania a splnenia základných zásad účtovníctva a výkazníctva je nutné účtovať o nich v súlade s účtovnými predpismi. Medzi základné operácie s pohľadávkami z účtovného hľadiska patria: odpis pohľadávok, tvorba a zrušení opravných položiek k pohľadávkam, postúpenie pohľadávok zápočet pohľadávok a záväzkov. Odpis […]

Štítky: Odpis pohľadávok, Opravné položky, Podvojné účtovníctvo, pohľadávky, záväzky

1

Ako na účtovnú závierku – výkaz ziskov a strát

12. 07. 2022

Kto môže zostaviť výkaz a strát v skrátenom rozsahu? Na čo je nutné pamätať pri vykazovaní nákladov a výnosov.

Štítky: Podvojné účtovníctvo, Účtovná závierka, Účtovníctvo

2

Poznámky k účtovnej závierke: krok za krokom

08. 07. 2022

Aké informácie musia obsahovať Poznámky? Závisí rozsah zverejňovaných informácií na veľkosti účtovnej jednotky? Aký dopad majú informácie vykázané v Poznámkach na audit účtovnej závierky?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

2

Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať

23. 06. 2022

Zádržným sa klient uisťuje, že mu zákazku odovzdáte v bezchybnom stave. Najčastejšie sa využíva v stavebníctve. Dajte si pozor na zmluvné podmienky, správnu fakturáciu a zaúčtovanie.

Štítky: Účtovníctvo

0

Čo je to peňažný denník a ako ho vyplniť

18. 06. 2022

Peňažný denník je súčasť jednoduchého účtovníctva a môžeme povedať, že je jeho základným pilierom alebo hlavnou účtovnou knihou. Môžete ho viesť v zápisníku, v Exceli alebo v účtovnom programe. Poradíme vám, čo v ňom musí byť uvedené, ako ho správne vyplňovať a kedy ho musíte viesť.

Štítky: Jednoduché účtovníctvo, Money S3, Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), Účtovné obdobie

5

Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte

13. 04. 2022

Vediete účtovníctvo? Zistite, do ktorej kategórie účtovných jednotiek spadáte a aké povinnosti z toho vyplývajú. Niektorých z vás sa môže týkať aj povinný audit.

7

Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

28. 02. 2022

Aké sú povinné náležitosti účtovnej závierky subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve? Na čo je nutné pamätať pri zostavovaní účtovnej závierky a jej výkazov?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

2

Výsledok hospodárenia: ako účtovať stratu a zisk?

24. 02. 2022

Po uzavretí účtovníctva, vyčíslení dane z príjmu a v dobe, kedy je už spracovaná účtovná závierka, je potrebné sa účtovne popasovať s výsledkom hospodárenia. V nasledujúcom článku si zhrnieme základy účtovania, možnosti výplaty podielu na zisku a vysporiadanie účtovnej straty. Zmienime aj rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, často dva zamieňané pojmy.

Štítky: strata, Účtovná závierka, výsledok hospodárenia, zisk

6

Ako na jednoduché spracovanie miezd v účtovnom programe Money S3

16. 02. 2022

Samostatný program na mzdy využívajú veľké firmy, malým a stredným podnikom sa viac vyplatí modul v účtovnom software – napríklad Mzdy a personalistika v Money S3. Jednoducho sa používa, vždy využíva aktuálnu legislatívu a rozšírite ho o ďalšie moduly, ktoré pokryjú väčšinu administratívy. Ukážeme vám, ako sa pripravujú mzdy v Money S3.

Štítky: Money S3, Mzda a plat, Mzdový list, Zrážky zo mzdy

3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 12. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami